ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาคู่มือล่ามทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนักท่องเที่ยวชาวจีน

สุกัญญา แซ่โก

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของล่ามทางการแพทย์ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยนักท่องเที่ยวชาวจีน เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคู่มือล่ามทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนักท่องเที่ยวชาวจีน และเพื่อพัฒนาคู่มือล่ามทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนักท่องเที่ยวชาวจีนรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรทางการแพทย์ล่ามภาษาจีนในจังหวัดลำปาง ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 10 คน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรทางการแพทย์ล่ามภาษาจีนในจังหวัดลำปางเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 20 คน

ปัญหาการและอุปสรรคในการทำงานของล่ามภาษาจีน พบว่า ล่ามมีความกดดันหลายทางโดยที่ล่าม
ต้องมีคุณสมบัติหลายด้านในการให้บริการผู้ป่วยและสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อล่ามถูกขอให้แปลคำต่อคำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คู่สนทนาไม่รู้เกี่ยวกับการใช้สำนวนภาษาของอีกฝ่ายหนึ่ง บางครั้งล่ามไม่สามารถแปลตรงตัวได้ เพราะในการแปลไม่ควรแปลคำต่อคำ แต่ต้องแปลความหมายต่อความหมายจึงต้องพัฒนาด้านคำศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ปัญหาเกี่ยวการให้บริการผู้ป่วยนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยนักท่องเที่ยวชาวจีน คือ ผู้ที่ไม่สามารถสนทนาโดยใช้ภาษาอังกฤษได้และบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องการสื่อสารภาษาจีนแนวทางในการพัฒนาคำนึงถึง หลักในการแปล 3 ข้อ ได้แก่ 1. แปลไม่ผิด2. แปลไม่ขาด 3. แปลไม่เกินในคู่มือไม่จำเป็นต้องมีจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานล่ามเพื่อให้บุคลากรด้านอื่นมีความรู้สึกว่าเป็นคู่มือส่วนรวม การพัฒนาคู่มือล่ามจึงช่วยให้ล่ามและบุคลากรทางการแพทย์มีคู่มือรวบรวมคำศัพท์ไว้ใช้งานต่อไป

ผลการประเมินความพึงพอใจคู่มือล่ามทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านรูปเล่มของคู่มือ อยู่ในระดับดี มีความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรความถูกต้องของการพิมพ์และรูปแบบคู่มือน่าสนใจ น่าอ่าน ด้านเนื้อหาของคู่มืออยู่ในระดับปานกลาง เนื้อหามีความเหมาะสม เนื้อหามีความกระชับทำความเข้าใจ ได้ง่าย เนื้อหาของคู่มือตรงกับความต้องการสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้แปลได้ชัดเจนด้านการนำไปใช้อยู่ในระดับปานกลาง ความรู้จากคู่มือ สามารถนำไปใช้ได้ด้วยตนเองได้และสามารถแนะนำผู้อื่นได้


Keywords


คู่มือล่าม, ล่ามทางการแพทย์, ล่ามภาษาจีน, ผู้ป่วยนักท่องเที่ยวชาวจีน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ