พรรณพฤกษาและสัตว์: ธรรมชาติวิทยาในพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร

วาทินี ศิริชัย, ธัญญา สังขพันธานนท์

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพรรณพฤกษาและสัตว์ธรรมชาติวิทยาในพระนิพนธ์ของ
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ซึ่งศึกษาจากวรรณคดีเรื่อง กาพย์เห่เรือ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง และกาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก โดยใช้แนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ ซึ่งพบประเด็นการศึกษาดังนี้ ประเด็นแรกเป็นการการศึกษาวรรณคดีนิราศของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ประเด็นที่สองเป็นการศึกษาพรรณพฤกษาและสัตว์ ธรรมชาติวิทยาในพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร พบแนวคิดธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจโดยนำเสนอความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์มากที่สุด รองลงมาคือเรื่องอาหารของสัตว์ ลักษณะพรรณไม้และสัตว์ และถิ่นที่อยู่ของสัตว์ตามลำดับ และพบแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่ง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ประเด็นสุดท้ายคือ นางผู้เป็นที่รักในฐานะ ผู้เชื่อมโยงธรรมชาติในพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร พบการเชื่อมโยงทางกายภาพ เวลา และความคิดถึง


Keywords


ธรรมชาติวิทยา, พรรณพฤกษา, สัตว์, เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ