รายงานการประเมินตนเอง
   
รายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา (SAR) 2555
รายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา (SAR) 2554
รายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา (SAR) 2553
   
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
   
   
   
   
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร 0-5423-7399 ต่อ 4008  |  ผู้ดูแลระบบ