ปรัชญา
          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางกฎหมายทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เป็นผู้เคารพสิทธิของผู้อื่น ยึดมั่นในหลักความเป็นธรรมและยุติธรรม เป็นนักวิพากษ์ นักเขียน นักบรรยายเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายได้ดี และสามารถใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้

วิสัยทัศน์
          ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพกฎหมายทั้งกฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชน และมีความเป็นเลิศทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุึณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ

พันธกิจ
          มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติศาสตร์ออกไปรับใช้สังคมและประเทศให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร 0-5423-7399 ต่อ 4008  |  ผู้ดูแลระบบ