หลักสูตร
ประเภทหลักสูตร
: หลักสูตรปกติ
หลักสูตรอ้างอิง สกอ.
: นิติศาสตรบัณฑิต
กลุ่มสาขาวิชา
: นิติศาสตร์
ระดับการศึกษา
: ปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทการเรียน
: โครงการปกติ
เวลาเรียน
: วันธรรมดา (เช้า)
สาขาวิชา(ไทย)
: นิติศาสตร์
สาขาวิชา(อังกฤษ)
: Laws
ชื่อปริญญา(ไทย)
: นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา(อังกฤษ)
: Bachelor of Laws
จำนวนปีที่ศึกษา
: 4 ปี (ตามหลักสูตร)
ภาึค/ปีที่ีเริ่มรับเข้า
: 1/2550
จำนวนภาคการศึกษาต่อปี
: 2
จำนวน นศ. รับเข้าต่อปี
: 100 คน
จำนวนหน่วยกิต
: 145
เกรดเฉลี่ยต่ำสุด
: 2.00
ภาษาที่ใช้
: ภาษาไทย
สภาอนุมัติ
: 8 กันยายน 2555
สกอ. รับรองหลักสูตร
: 19 พฤศจิกายน 2555
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
: 8 กันยายน 2555
 
คณะกรรมการประจำหลักสูตร
: อาจารย์สมฤทธิ์ จันขันธ์
  : อาจารย์จาตุรนต์ วรรณนวล
  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
  : อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน
  : อาจารย์อาระดา พุ่มไพศาลชัย

 

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร 0-5423-7399 ต่อ 4008  |  ผู้ดูแลระบบ