จำนวนบัณฑิต
ปีการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
2556
6
11
2555
7
8
2554
15
15
2553
0
0
รวม
28
34
63

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนบัณฑิต
Chart
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร 0-5423-7399 ต่อ 4008  |  ผู้ดูแลระบบ