สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านการรับรองจากเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยการแข่งขันปิดคดีด้วยวาจา


การรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภารับรองมาตรฐานการศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรี
    ทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าีความแห่งสภาทนายความรับรองมาตรฐานการศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรี
    ทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รู้จักสาขาวิชานิติศาสตร์
 
 กิจกรรมการเรียนการสอน
 กิจกรรมบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้
   กฎหมายให้แก่ชุมชน
 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านทักษะกฎหมาย
 กิจกรรมศึกษาดูงาน
 กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
 กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
 กิจกรรมอบรมความรู้ให้แก่นักศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต
 
 
เว็บไซต์องค์กรด้านกฎหมาย
 
 เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ศาลยุติธรรม
 ศาลปกครอง
 ศาลรัฐธรรมนูญ
 กรมพระธรรมนูญ
 
 
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร 0-5423-7399 ต่อ 4008   |  ปรับปรุง 2014  |  ผู้ดูแลระบบ