ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 แจ้งกำหนดการรายงานตัว ฝึกซ้อม การชำระเงินและการรับชุดครุยในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
     ประำจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 24-29 ต.ค. 2559
 งานทะเบียนและประมวลผลแจ้งแนวปฏิบัติของผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 2/2557
 กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ  2/2557
 แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 2557
 แจ้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 55, 56 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2557
 แจ้งนักศึกษาใหม่ให้กรอกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา 31 พ.ค.- 5 มิ.ย. 2557
 ประกาศผลการคัดเลือกคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประจำปี 2557
 
 

    กิจกรรมสาขาวิชา  
 

อบรมเป็นผู้ไกลเกลี่ยข้อพิพาททางคดี
และการเขียนบทความทางกฎหมาย

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


บริการวิชาการปี การศึกษา 2558


บำเพ็ญประโยชน์สร้างจิตสาธารณะ


ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับนักกฎหมาย ปีการศึกษา 2558


ประกันคุณภาพการศึกษา


อบรมภาวะผู้นำ


อบรมระบบงานสารบัญในสำนักงาน


บริการวิชาการและำบำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม ปีการศึกษา 2557


ศึกษาดูงานปีการศึกษา 2557
   

พิธีไหว้ครูสาขาวิชานิติศาสตร์
ปีการศึกษา 2557

พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย
แก่บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป
   

สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยดูงาน

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย กรมพระธรรมนูญ
   

งานรับปริญญา นิติศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 1

แข่งขันการแถลงปิดคดีด้วยวาจา ณ ม.แม่ฟ้าหลวง
   

แข่งขันกีฬาและนันทนาการ ปีการศึกษา 2556

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
   

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2556

งานรับปริญญา นิติศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 2
 

เว็บไซต์องค์กรด้านกฎหมาย
 
 เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ศาลยุติธรรม
 ศาลปกครอง
 ศาลรัฐธรรมนูญ
 กรมพระธรรมนูญ
 
 

รู้จักสาขาวิชานิติศาสตร์
 
 กิจกรรมการเรียนการสอน
 กิจกรรมบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้
   กฎหมายให้แก่ชุมชน
 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านทักษะกฎหมาย
 กิจกรรมศึกษาดูงาน
 กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
 กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
 กิจกรรมอบรมความรู้ให้แก่นักศึกษา
 นิติศาสตรบัณฑิต
 
 

ความพึงพอใจเว็บไซต์
 
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
      
       ผลรวมทั้งหมด
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร 0-5423-7399 ต่อ 4008   |  ปรับปรุง 2016  |   เข้าชม  15,208  |  
ผู้ดูแลระบบ