Applied     Arts   Design
faculty of humanities and social sciences, Lampang Rajabhat University
  เกี่ยวกับสาขาวิชา
      ประวัติความเป็นมา
      ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
      หลักสูตร
  บริการนักศึกษา/ศิษย์เก่า
      ตารางเรียน
      ตารางสอน
      ตารางสอบ
  ข้อมูลและสารสนเทศ
      แผนงาน/โครงการ
      บริการวิชาการ
      มคอ.3


ปรัชญา
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์ ที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นและพัฒนา สู่สากลได้

วิสัยทัศน์
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะมุ่งผลิต บัณฑิต ให้มีความรู้และทักษะในวิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์สามารถถ่ายโยงความรู้สู่การพัฒนางานอาชีพ
ของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

พันธกิจ
          1. ผลิตบัณฑิตด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ที่มีคุณภาพ
          2. การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับงานอาชีพด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ในท้องถิ่น
          3. การจัดการศึกษาจากสภาพจริง นักศึกษาได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์ในท้องถิ่น
          4. สร้างองค์ความรู้ด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกับชุมชน

เป้าประสงค์
          1. ได้บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการออกแบบประยุกต์ศิลป์ สามารถคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ และนำความรู้ไปพัฒนางานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          2. ได้บัณฑิตที่สามารถบูรณาการภูมิปัญญา ศิลปะพื้นบ้าน และวัฒนธรรมท้องถิ่นกับงานออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์สู่สากลได้
          3. ได้บัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ สนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนและ
วิชาชีพ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119  ม.9  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100