Applied     Arts   Design
faculty of humanities and social sciences, Lampang Rajabhat University
  เกี่ยวกับสาขาวิชา
      ประวัติความเป็นมา
      ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
      หลักสูตร
  บริการนักศึกษา/ศิษย์เก่า
      ตารางเรียน
      ตารางสอน
      ตารางสอบ
  ข้อมูลและสารสนเทศ
      แผนงาน/โครงการ
      บริการวิชาการ
      มคอ.3


จำนวนนักศึกษา
ปีการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
2555
19
14
2554
17
17
2553
24
14
2552
15
16
รวม
75
61
136

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา
Chart.
สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119  ม.9  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100