face book   twitter
  Admin Login  
   
เข้าสู่ระบบ
     ตรวจสอบผลการเรียน
     ปฏิทินวิชาการ
     กองทุนกู้ยืม (กยศ.)
     ตารางสอน
     ตารางเรียน
     ตารางสอบ
     แผนการศึกษา
     รายวิชา
     แนวการสอน (มคอ.3)
 

     แผนงาน/โครงการ
     วิจัย
     บริการวิชาการ
     นักศึกษา
     บัณฑิต
     ศิษย์เก่า
 

จำนวนนักศึกษา
ปีการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
2556
27
1
2555
14
5
2554
20
3
2553
22
1
รวม
83
10
93

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา
Chart.
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง |  Copyright   2012 All Rights Reserved.