face book   twitter
  Admin Login  
   
เข้าสู่ระบบ
     ตรวจสอบผลการเรียน
     ปฏิทินวิชาการ
     กองทุนกู้ยืม (กยศ.)
     ตารางสอน
     ตารางเรียน
     ตารางสอบ
     แผนการศึกษา
     รายวิชา
     แนวการสอน (มคอ.3)
 

     แผนงาน/โครงการ
     วิจัย
     บริการวิชาการ
     นักศึกษา
     บัณฑิต
     ศิษย์เก่า
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท - ป - อ)
*******
วิชาศึกษาทั่วไป ( 1 )
3(............)
*******
วิชาศึกษาทั่วไป ( 2 )
3(............)
*******
วิชาศึกษาทั่วไป ( 3 )
3(............)
*******
วิชาศึกษาทั่วไป ( 4 )
3(............)
เอกบังคับ
   
2061112
พื้นฐานดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
3(3 - 0 - 3)
2061310
ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
3(3 - 0 - 3)
2061311
การฟัง การอ่านและการเขียนโน้ตสากล 1
2(1 - 2 - 2)
   
รวม 20 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท - ป - อ)
*******
วิชาศึกษาทั่วไป ( 5 )
3(............)
*******
วิชาศึกษาทั่วไป ( 6 )
3(............)
เอกบังคับ
   
2061312
การฟัง การอ่านและการเขียนโน้ตสากล 2
2(1 - 2 - 2)
2061313
ทฤษฎีดนตรีสากล 1
3(3 - 0 - 3)
2061440
เครื่องลมไม้ 1*
3(1 - 4 - 3)
2061441
เครื่องทองเหลือง 1*
3(1 - 4 - 3)
2061442
เครื่องสายสากล 1*
3(1 - 4 - 3)
2061443
กีตาร์ 1 **
3(1 - 4 - 3)
2061444
คีย์บอร์ด 1**
3(1 - 4 - 3)
2061445
ขับร้อง 1*
3(1 - 4 - 3)
2061446
เครื่องกระทบ1 *
3(1 - 4 - 3)
2061701
คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(2 - 2 - 3)
เอกเลือก
 
*******
รายวิชาเนื้อหาดนตรีเลือก
3(............)
 
รวม 23 หน่วยกิต
หมายเหตุ
(*) ให้เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามกลุ่มที่เลือกเรียน  
(**)ให้เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามกลุ่มที่เลือกเรียน  
   
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท - ป - อ)
*******
วิชาศึกษาทั่วไป ( 7 )
3(............)
*******
วิชาศึกษาทั่วไป ( 8 )
3(............)
เอกบังคับ
   
2062301
ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3(3 - 0 - 3)
2062440
เครื่องลมไม้ 2*
3(1 - 4 - 3)
2062441
เครื่องทองเหลือง 2*
3(1 - 4 - 3)
2062442
เครื่องสายสากล 2*
3(1 - 4 - 3)
2062443
กีตาร์ 2**
3(1 - 4 - 3)
2062444
คีย์บอร์ด 2**
3(1 - 4 - 3)
2062445
ขับร้อง 2*
3(1 - 4 - 3)
2062446
เครื่องกระทบ 2*
3(1 - 4 - 3)
เอกเลือก
   
*******
รายวิชาเนื้อหาดนตรีเลือก
3(............)
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
*******
รายวิชาวิทยาการจัดการ
3(............)
 
รวม 21 หน่วยกิต
หมายเหตุ
(*) ให้เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามกลุ่มที่เลือกเรียน  
(**)ให้เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามกลุ่มที่เลือกเรียน  
   
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท - ป - อ)
*******
วิชาศึกษาทั่วไป ( 9 )
3(............)
*******
วิชาศึกษาทั่วไป ( 10 )
3(............)
เอกบังคับ
   
2063301
ทฤษฎีดนตรีสากล 3
3(3 - 0 - 3)
2063301
ประวัติดนตรีตะวันตก
3(3 - 0 - 3)
2063440
เครื่องลมไม้ 3*
3(1 - 4 - 3)
2063441
เครื่องทองเหลือง 3*
3(1 - 4 - 3)
2063442
เครื่องสายสากล 3*
3(1 - 4 - 3)
2063443
กีตาร์ 3*
3(1 - 4 - 3)
2063444
คีย์บอร์ด 3*
3(1 - 4 - 3)
2063445
ขับร้อง 3*
3(1 - 4 - 3)
2063446
เครื่องกระทบ 3*
3(1 - 4 - 3)
2062447
ปฏิบัติรวมวง 1
2(0 - 4 - 2)
เอกเลือก
   
*******
รายวิชาเนื้อหาดนตรีเลือก
3(............)
 
รวม 20 หน่วยกิต
หมายเหตุ
รายวิชาปฏิบัติ(*) ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา ตามกลุ่มวิชาที่เลือกเรียน  
   
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท - ป - อ)
เอกบังคับ
   
2063303
หลักการประพันธ์เบื้องต้น
3(3 - 0 - 3)
2064440
เครื่องลมไม้ 4*
3(1 - 4 - 3)
2064441
เครื่องทองเหลือง 4*
3(1 - 4 - 3)
2064442
เครื่องสายสากล 4*
3(1 - 4 - 3)
2064443
กีตาร์ 4*
3(1 - 4 - 3)
2064444
คีย์บอร์ด 4*
3(1 - 4 - 3)
2064445
ขับร้อง 4*
3(1 - 4 - 3)
2064446
เครื่องกระทบ 4*
3(1 - 4 - 3)
2063447
ปฏิบัติรวมวง 2
2(0- 4 - 2)
2064701
การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
3(2- 2 - 3)
เอกเลือก
 
*******
รายวิชาเนื้อหาดนตรีเลือก
3(............)
*******
รายวิชาเนื้อหาดนตรีเลือก
3(............)
เลือกเสรี
 
*******
รายวิชาเลือกเสรี
3(............)
 
รวม 20 หน่วยกิต
หมายเหตุ
รายวิชาปฏิบัติ(*) ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา ตามกลุ่มวิชาที่เลือกเรียน  
   
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท - ป - อ)
เอกบังคับ
   
2062331
รูปแบบวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก
3(3 - 0 - 3)
เอกเลือก
 
*******
รายวิชาเนื้อหาดนตรีเลือก
3(............)
*******
รายวิชาเนื้อหาดนตรีเลือก
3(............)
*******
รายวิชาเนื้อหาดนตรีเลือก
3(............)
เลือกเสรี
 
*******
รายวิชาเลือกเสรี
3(............)
 
รวม 15 หน่วยกิต
 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท - ป - อ)
เอกบังคับ
 
2064903
การนำเสนอผลงานดนตรี
3(2 -2 - 3)
เอกเลือก
 
*******
รายวิชาเนื้อหาดนตรีเลือก
3(............)
*******
รายวิชาเนื้อหาดนตรีเลือก
3(............)
*******
รายวิชาเนื้อหาดนตรีเลือก
3(............)
*******
รายวิชาเนื้อหาดนตรีเลือก
3(............)
2063810
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
2(90)
 
รวม 17 หน่วยกิต
 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
2064811
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5/ (450)
     

สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง |  Copyright   2012 All Rights Reserved.