face book   twitter
  Admin Login  
   
เข้าสู่ระบบ
     ตรวจสอบผลการเรียน
     ปฏิทินวิชาการ
     กองทุนกู้ยืม (กยศ.)
     ตารางสอน
     ตารางเรียน
     ตารางสอบ
     แผนการศึกษา
     รายวิชา
     แนวการสอน (มคอ.3)
 

     แผนงาน/โครงการ
     วิจัย
     บริการวิชาการ
     นักศึกษา
     บัณฑิต
     ศิษย์เก่า
 


ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
          สาขาวิชาดนตรีได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคปกติในระดับ ปกศ. ชั้นสูงวิชาเอกดนตรีศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2554 
และปี ี พ.ศ. 2528 ได้เปิดทำการเรียนการสอนภาคปกติในระดับอนุปริญญา 2 ปี (อศศ.) วิชาเอกดนตรีศึกษา ในปี พ.ศ. 2530
เปิดทำการเรียนการสอนภาคปกติในระดับปริญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริญญา (ค.บ.) ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้เปิดสอนภาค
ปกติระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกดนตรีศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้ปรับเปลี่ยนจาก
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) และได้เปิดสอนหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
          สาขาวิชาดนตรีสืบสานมาจากภาควิชาดนตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูปี พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏปี พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา ต่อมาได้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงทำให้โปรแกรมวิชาเปลี่ยนเป็นสาขาวิชา จึงทำให้โปรแกรมวิชา
ดนตรีได้เปลี่ยนระบบการบริหารงานในรูปแบบสาขาวิชาและเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาดนตรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง |  Copyright   2012 All Rights Reserved.