face book   twitter
  Admin Login  
   
เข้าสู่ระบบ
     ตรวจสอบผลการเรียน
     ปฏิทินวิชาการ
     กองทุนกู้ยืม (กยศ.)
     ตารางสอน
     ตารางเรียน
     ตารางสอบ
     แผนการศึกษา
     รายวิชา
     แนวการสอน (มคอ.3)
 

     แผนงาน/โครงการ
     วิจัย
     บริการวิชาการ
     นักศึกษา
     บัณฑิต
     ศิษย์เก่า
 


ปรัชญา
  มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถทางด้านดนตรีและสามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่นวิสัยทัศน์
  เป็นคนดี ดนตรีเด่น เน้นคุณธรรมพันธกิจ
  1.  
ด้านการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตสาขาดนตรี โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
2.  
การวิจัย ผลิตผลงานวิจัยทางด้านดนตรี เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศาสตร์เฉพาะ
อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
3.  
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ให้บริการวิชาการด้านดนตรีแก่ชุมชนและสังคม พัฒนาและถ่ายทอดความรู้,
เทคโนโลยีด้านดนตรีให้แก่สังคมและท้องถิ่น
4.  
ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีในท้องถิ่น
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง |  Copyright   2012 All Rights Reserved.