วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์


Vol 9, No 1 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564)


Cover Page