วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์


Vol 9, No 2 (2021): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2564)


Cover Page