กลวิธีการสร้างคำสแลงภาษาจีนและปัจจัยที่ทำให้เกิดคำสแลงภาษาจีนในสื่อสังคมออนไลน์

เจียง หวี่, สหัทยา สิทธิวิเศษ, ทิวาพร อุดมวงษ์

Abstract


งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการสร้างคำสแลงและวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดคำสแลงภาษาจีนในสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คำสแลงภาษาจีนในสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงปีพ.ศ. 2557- 2562 ที่พบบ่อยที่สุดตามสถิติที่เว็ปไซต์ “สารานุกรมคำสแลงภาษาจีน (流行语百科)” รวบรวมไว้ จำนวน 120 คำ ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่เป็นค่าร้อยละ และพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีการสร้างคำสแลงภาษาจีนในสื่อสังคมออนไลน์ มีจำนวน 6 กลวิธี ได้แก่ การสร้างโดยการสร้างคำใหม่พบมากที่สุด พบจำนวนร้อยละ 45.83 รองลงมาคือการตัดคำหรือย่อคำพบจำนวนร้อยละ 16.66 อันดับที่สามคือการพ้องเสียง พบจำนวนร้อยละ 12.50 อันดับที่สี่คือการใช้ตัวเลขพบจำนวนร้อยละ 10.83 อันดับที่ห้าการใช้อักษรย่อจากสัทอักษรภาษาจีน (Pinyin) พบจำนวนร้อยละ 7.50และ อันดับที่หก การยืมคำภาษาต่างประเทศ พบจำนวนร้อยละ 6.66 จากวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดคำสแลงภาษาจีนในสื่อสังคมออนไลน์ มีทั้งหมด 5 ปัจจัย ได้แก่ (1) อิทธิพลจากภาษาถิ่น (2) อิทธิพลจากภาษาต่างประเทศ (3) การสร้างคำใหม่ (4) ความต้องการสื่อความหมายพิเศษบางอย่าง (5) ความต้องการความรวดเร็วในการสื่อสาร ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถใช้เป็นข้อมูลหรือเนื้อหาให้กับผู้ที่สนใจนำไปศึกษาหรือใช้ประกอบการเรียนการสอนคำสแลงภาษาจีนในสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป


Keywords


กลวิธีการสร้างคำสแลงภาษาจีน, ปัจจัยที่ทำให้เกิดคำสแลง, สื่อสังคมออนไลน์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ