สารคดีเชิงท่องเที่ยววิถีไทยในอนุสาร อสท. : การพรรณนาความที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

วินิตา ปราบภัย, บุญเลิศ วิวรรณ์, สมเกียรติ รักษ์มณี

Abstract


          บทความเรื่อง “สารคดีเชิงท่องเที่ยววิถีไทยในอนุสาร อสท. : การพรรณนาความที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว” มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการพรรณนาความในบทความสารคดีเชิงท่องเที่ยววิถีไทยในอนุสาร อสท. ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - 1 มกราคม พ.ศ. 2562 จำนวนบทความมีทั้งหมด 90 เรื่อง

           ผลการศึกษาพบกลวิธีการพรรณนาความที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 4 รูปแบบ ได้แก่
1. การพรรณนาภาพ ผู้วิจัยพบว่ามีกลวิธีการพรรณนาบุคคล การพรรณนาวัตถุสิ่งของ การพรรณนาสภาพแวดล้อมหรือสถานที่ และการพรรณนาพฤติกรรม เช่น พระสงฆ์ ผ้า สายฝน การเต้นรำ เป็นต้น
2. การพรรณนาอารมณ์ ผู้วิจัยพบว่ามีกลวิธีการพรรณนาด้วยอารมณ์ชื่นชมหัตถกรรม การพรรณนาด้วยอารมณ์รักธรรมชาติ และการพรรณนาด้วยอารมณ์เศร้าเสียใจในพระราชพิธีพระบรมศพ 3. การพรรณนาโดยใช้ความเปรียบ ผู้วิจัยพบว่ามีกลวิธีการพรรณนาแบบอุปมา 4. การพรรณนาโดยการใช้คำ ผู้วิจัยพบว่ามีกลวิธีการพรรณนาโดยการใช้คำภาษาปาก การพรรณนาโดยการใช้การซ้ำคำ การพรรณนาโดยการใช้คำซ้ำ การพรรณนาโดยการใช้คำสัมผัส และการพรรณนาโดยการใช้คำซ้อน


Keywords


สารคดีท่องเที่ยว, อนุสาร อสท., วิถีไทย, การพรรณนาความ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ