วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์


Vol 8, No 1 (2020): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)


Cover Page