วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์


Vol 7, No 2 (2019): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)


Cover Page