อังกฤษ   จีน 
  หน้าหลัก    
  เกี่ยวกับคณะ   หลักสูตร   สื่อสารองค์กร
  คณะกรรมการประจำคณะ   สาขาวิชา   เอกสารดาวน์โหลด
  ผู้บริหารคณะ   วิจัย/งานสร้างสรรค์   ระบบสารสนเทศ
  บุคลากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประกันคุณภาพ
   
ประกาศรับสมัครงานบริษัท แหลมทองสหการ จำกัด
สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 59
เชิญส่งผลงานเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12
เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 2558
เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย (MOS Olympic 2015)
โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3
โครงการประกวดเรียงความ "เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ" ระดับชาติ ประจำปี 2558
โครงการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี
การรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา หารายได้เสริมช่วงปิดภาคเรียน
โครงการ Leadership Development Program
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2558
โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง (BEC) ณ ประเทศอังกฤษ เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์
รับสมัครแข่งขันการศึกษาพัฒนา Application ด้านการเงิน "Financial Mobility Apps Award 2014"
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดการประกวดเรียงความและออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในวาระครบรอบ 12 ปี TO BE NUMBER ONE

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทร - โทรสาร 0-5431-6154