อังกฤษ   จีน 
  หน้าหลัก    
  เกี่ยวกับคณะ   หลักสูตร   สื่อสารองค์กร
  คณะกรรมการประจำคณะ   สาขาวิชา   เอกสารดาวน์โหลด
  ผู้บริหารคณะ   วิจัย/งานสร้างสรรค์   ระบบสารสนเทศ
  บุคลากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประกันคุณภาพ

คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  คำใจหนัก
ประธานกรรมการ


รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน
กรรมการ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
อาจารย์อัคจร  แม๊ะบ้าน
กรรมการ


ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางนิภา เชาว์กิตติโสภณ
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ. ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พจนี พรหมจิตต์
กรรมการ


อาจารย์ประจำ
ผศ.พรสวรรค์ มณีทอง
กรรมการ

อาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์
กรรมการ

อาจารย์ประจำ
อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว
กรรมการ

ประวัติ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวนิตยา เตวา
กรรมการและเลขานุการ


    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทร - โทรสาร 0-5431-6154