อังกฤษ   จีน 
  หน้าหลัก    
  เกี่ยวกับคณะ   หลักสูตร   สื่อสารองค์กร
  คณะกรรมการประจำคณะ   สาขาวิชา   เอกสารดาวน์โหลด
  ผู้บริหารคณะ   วิจัย/งานสร้างสรรค์   ระบบสารสนเทศ
  บุคลากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประกันคุณภาพ

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  คำใจหนัก


รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
อาจารย์อัคจร  แม๊ะบ้าน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
อาจารย์เสาวรีย์  บุญสา


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจน  ตั้งภากรณ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์
อาจารย์เจษฎา  ทองสุข

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
อาจารย์อมาพร  ปวงรังสี
     


หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวนิตยา เตวา
     

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทร - โทรสาร 0-5431-6154