อังกฤษ   จีน 
  หน้าหลัก    
  เกี่ยวกับคณะ   หลักสูตร   สื่อสารองค์กร
  คณะกรรมการประจำคณะ   สาขาวิชา   เอกสารดาวน์โหลด
  ผู้บริหารคณะ   วิจัย/งานสร้างสรรค์   ระบบสารสนเทศ
  บุคลากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประกันคุณภาพ

บริหาร/แผนงาน

แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนดำเนินงานด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (2555 - 2559) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิจัย

แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบเสนอขอรับรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบแผ่นดิน
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบแผ่นดิน
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบรายได้
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบรายได้ (เพิ่มเติม)
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบรายได้ (เพิ่มเติม)
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบรายได้ (เพิ่มเติม)
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบรายได้ (เพิ่มเติม)
ประกาศทุนและระเบียบการเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557 (งบรายได้)

ศิลปะและวัฒนธรรม

นักศึกษา

ประกันคุณภาพ

มคอ. และ แบบรายงาน ณ วันที่ 2 ก.พ. 2560 (zip)
มคอ.7 ระดับปริญญาตรี (doc)
แบบรายงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (รอบ 6 เดือน) ระดับปริญญาโท (doc)
แบบรายงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (รอบ 6 เดือน) ระดับปริญญาตรี (doc)
มคอ.2 และ มคอ.02 ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ณ วันที่ 3 มิ.ย. 2558) (rar)
แบบรายงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (เปลี่ยนแปลง) ระดับปริญญาโท (doc)
แบบรายงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (เปลี่ยนแปลง) ระดับปริญญาตรี (doc)
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทร - โทรสาร 0-5431-6154