อังกฤษ   จีน 
  หน้าหลัก    
  เกี่ยวกับคณะ   หลักสูตร   สื่อสารองค์กร
  คณะกรรมการประจำคณะ   สาขาวิชา   เอกสารดาวน์โหลด
  ผู้บริหารคณะ   วิจัย/งานสร้างสรรค์   ระบบสารสนเทศ
  บุคลากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประกันคุณภาพ

 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 23 เม.ย. 2559
 รดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2559 20 เม.ย. 2559
 กาดหมั้ว ครัวเมือง ครั้งที่ 1 23 มี.ค. 2559
 อบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและภาวะผู้นำ ปีการศึกษา 2558 5-6 มี.ค. 2559
 แข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ ประจำปี 2558 30 ม.ค. 2559
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 21 ม.ค. 2559
 สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 6 27 ม.ค. 2559
 อบรมและประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพนักศึกษาระหว่าง 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 16-18 ม.ค. 2559
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 28-29 ก.ย. 2558
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 24-25 ส.ค. 2558
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการดำเนินงานระดับหลักสูตร 28-29 พ.ค. 2558
 โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 5 13 ก.พ. 2558  [รายละเอียด...]
 โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาและความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2558  [รายละเอียด...]
 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "พลังและพลวัตวัฒนธรรมล้านนา" 30 ม.ค. 2558   /รายละเอียด...
โครงการอาศรมวิทยา : การพัฒนาความรู้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 22-23 ธ.ค. 2557
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพฯ 19 ธ.ค. 2557
 ลงนามความร่วมมือการเป็นเจ้าภาพร่วมโครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 14
 บายศรีสู่ขวัญและประดับเข็มลีลาวดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 57 25 ต.ค. 2557   /รายละเอียด...
 ลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาจีน 29 ต.ค. 2557   /รายละเอียด...
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรรับนักศึกษาประเภทรับตรง(โควตา) ปีการศึกษา 2558 25 ต.ค. - 6 พ.ย.   /รายละเอียด...
 โครงการ “รวมพลังจิตอาสาเครือข่าย 4 ภาคแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้องและทั้งถิ่นปี 2” 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 2557 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ต. เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง   /รายละเอียด...
 สาขาวิชาดนตรีจัดกิจกรรม Music Presentation 2014 29 ต.ค. 2557   /รายละเอียด...
 การประชุมหาแนวทางการขึ้นโจทย์วิจัยและ MOU โครงการศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 14 ต.ค. 2557
 โครงการครูบ้านนอกสร้างสรรค์ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 3
 กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะฯ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 Open Home HUSOC
 อบรมการสอนแบบครูมืออาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) 8 พ.ค. 2557
 สัมมนาปัญหาและข้อควรระมัดระวังการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ 29 เม.ย. 2557
 ทำบุญสืบชะตาและงานสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส 22 เม.ย. 2557  รายละเอียด...
 จิตอาสาพัฒนาสร้างคุณค่าพลังงานชุมชน ณ ชุมชนบ้านแม่ผึ้ง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 31 ม.ค. 2557
 อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1, 5 ก.พ. 2557
 กีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 1 8 ม.ค. 2557
 อบรมธรรมะเฉลิมพระเกียรติ "ธรรมะส่องใจ" โดยพระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ ผอ.สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 11 ธ.ค. 2556
 นิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
 การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2556
 อบรมให้ความรู้ด้านจิตอาสาและบำเพ็ญ ประโยชน์ 15 ม.ค. 2557
 กีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ลีลาวดีเกมส์ ครั้งที่ 1 8 ม.ค. 2557
 อบรมธรรมะเฉลิมพระเกียรติ "ธรรมะส่องใจ" โดยพระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ ผอ.สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 11 ธ.ค. 2556
 นิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
 การเจรจาความร่วมมือทางการศึกษาไทย- จีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2556
 การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2556
 การจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน 29 ต.ค. 2556
 คืนน้ำให้ห้วย คืนกล้วยให้ป่า ณ บ้านปางอ่าย อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 24-25 ต.ค. 2556

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทร - โทรสาร 0-5431-6154