สื่อแอนิเมชั่นสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมไทยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ฉบับภาษาจีน

สิริรัตน์ วาวแวว, เอกวิทย์ เมธาชยานันท์, ชลาพันธ์ อุปกิจ

Abstract


          การวิจัยเรื่องสื่อแอนิเมชั่นสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ฉบับภาษาจีน มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่และเชียงราย 2) เพื่อสร้างสื่อแอนิเมชั่นภาษาจีนเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี มารยาทให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นภาษาจีน เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี มารยาทให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่และเชียงราย จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไม่เหมาะสม 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของสื่อ 3) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่นภาษาจีนเกี่ยวกับสื่อแอนิเมชั่นสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเบี่ยงเบน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่คนไทยมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทยมาก 5 อันดับคือ การพูดเสียงดัง การแต่งกายเข้าชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ การล้างเท้าในที่ที่ไม่เหมาะสม และการขับขี่รถไม่ถูกต้องตามกฎจราจร 2) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ผลรวมในการพิจารณาจึงเท่ากับ 2 ค่า IOC เท่ากับ 0.67 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ 3) นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชั่นภาษาจีนเกี่ยวกับสื่อแอนิเมชั่นสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ฉบับภาษาจีน ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.56

          ในการทำวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วนำมาทำเป็นภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาจีนเพื่อที่จะได้ครอบคลุมนักท่องเที่ยวทุกชาติและควรศึกษารูปแบบการแนะนำที่ทันสมัยมากขึ้น อาทิ การทำเป็นสื่อออนไลน์ การทำแอปพิเคชั่นในมือถือเพื่อง่ายต่อการค้นคว้า และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ผู้วิจัยเห็นว่าควรถอดองค์ความรู้รูปแบบการสร้างสื่อแอนิเมชั่นฉบับภาษาจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง สำหรับเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำคู่มือแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนทั้งเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร


Keywords


สื่อแอนิเมชั่น, วัฒนธรรมไทย, นักท่องเที่ยวชาวจีน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ