ส่วนนำ

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Abstract


 
          วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) ฉบับนี้ เป็นอีกฉบับหนึ่งที่มีบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวทางสังคมในแง่มุมที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึงความพยายามของผู้เขียนที่สามารถถ่ายทอดทั้งแนวทางและวิธีการ เพื่อสะท้อนถึงสาเหตุและปัจจัยที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคม

          ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้มีการศึกษาสภาพสังคมในหลากหลายมิติ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพสังคม บทความในวารสารฉบับนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่แสดงถึงการจัดการทางสังคมในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านกฎหมาย ด้านการจัดการการท่องเที่ยว ด้านดนตรีและศิลปะการออกแบบ เป็นต้น ทั้งยังมีบทความที่ได้สะท้อนถึงสัทลักษณะของวรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่นอีสานอีกด้วย ซึ่งสามารถให้ประโยชน์ต่อผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง กองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ได้กรุณานำเสนอความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อสาธารณชนผ่านวารสารฉบับนี้ กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ ทางศาสตร์ของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความสนใจกับวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ของเราด้วยดีเสมอมา


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ