วิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานในหมู่บ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Duan ZhiLi, ธิดา โมสิกรัตน์, ธีรโชติ เกิดแก้ว

Abstract


     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนในหมู่บ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีวิจัยเอกสาร และการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการสังเกต และการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน จำนาน 30 คน จำแนกเป็น 1) คนรุ่นเก่าซึ่งอพยพมาเป็นรุ่นแรก มีอายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 6 คน 2) คนรุ่นใหม่ที่เกิดที่หมู่บ้าน จำนวน 12 คน และ 3) คนที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวจีนยูนนานและเดินทางเข้ามาหรือหนีภัยมาอยู่อาศัยในหมู่บ้าน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี จำนวน 12 คน นำเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

     ผลการศึกษาพบว่าคนไทยเชื้อสายจีนในหมู่บ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่มีวิถีชีวิต
แบบบรรพบุรุษจีนยูนนานดั้งเดิมและปรับตัวผสมผสานกับสังคมไทยสมัยใหม่ ในด้านที่อยู่อาศัย อาหารการกินการแต่งกาย ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณี หากแต่สิ่งดังกล่าวได้แสดงเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์จีนยูนนาน


Keywords


วิถีชีวิต, คนไทยเชื้อสายจีนยูนนาน, หมู่บ้านอรุโณทัย, อำเภอเชียงดาว, จังหวัดเชียงใหม่

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ