พัฒนาการบทเพลงพื้นบ้านของอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

อดิศร สวยฉลาด

Abstract


     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการบทเพลงของอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมผลงานการประพันธ์บทเพลงของศิลปินในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือวิจัยที่ใช้คือ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 15 คน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินเพลงพื้นบ้าน และประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประมวลผลและสรุปผล วิเคราะห์ข้อมูลและเรียบเรียงโดยวิธีพรรณนาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา สรุปผลการวิจัยดังนี้

     ผลการวิจัยพบว่า บทเพลงของอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีพัฒนาการควบคู่มากับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในท้องถิ่น การประพันธ์สรรค์สร้างของศิลปินในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยเอกลักษณ์ทำนองเพลงพื้นบ้านที่มีอยู่ดั้งเดิม เช่น ทำนองค่าว ทำนองซออื่อ ทำนองซอพม่า และพบว่าได้มีพัฒนาการมาสู่ยุคเพลงร่วมสมัยในที่สุด

     แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมผลงานการประพันธ์บทเพลงของศิลปินในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผลการวิจัยพบว่า ควรมีพื้นที่แสดงออกสู่สาธารณะให้มาก การสนับสนุนผลงานเพลงผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุชุมชน การร่วมแสดงในงานรื่นเริงต่าง ๆ การยกย่องให้รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ศิลปินผู้มีผลงานที่โดดเด่น การแข่งขันประกวดขับร้อง ผลงานเพลงของศิลปินท้องถิ่น การส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เพลงประจำท้องถิ่นอำเภอแจ้ห่ม ตลอดถึงการพัฒนาสื่อสมัยใหม่ โดยการบันทึกเสียงและนำเผยแพร่เข้าสู่สื่อออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น


Keywords


พัฒนาการบทเพลงอำเภอแจ้ห่ม, การอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | Lampang Rajabhat University | 南邦皇家大學
- คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - คณะพยาบาลศาสตร์ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฯ