หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หลักสูตร
แผนการเรียน
บุคลากร
Photo by: Missy S Link: http://www.flickr.com/photos/listenmissy/5087404401/ Photo by: Daniel Parks Link: http://www.flickr.com/photos/parksdh/5227623068/ Photo by: Mike Ranweiler Link: http://www.flickr.com/photos/27874907@N04/4833059991/ Photo by: Stuart SeegerLink: http://www.flickr.com/photos/stuseeger/97577796/
   ปฏิทินวิชาการ
   ตารางเรียน
   ตารางสอบ
   ตรวจสอบผลการเรียน
   กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   ที่ปรึกษาออนไลน์
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
     คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
   พฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้าน
     คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
   แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมด้าน
     คุณธรรมาจริยธรรมแก่นักศึกษา

   แผนงาน/โครงการ
   วิจัย
   บริการวิชาการ
   นักศึกษา
   บัณฑิต
   ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
   ศิษย์เก่า
   มาตรฐานคณะกรรมการการอุดม
     ศึกษา (มคอ.)
 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119  ม.9  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง : โทร  0-5423-7399  ต่อ  4000