หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หลักสูตร
แผนการเรียน
บุคลากร
Photo by: Missy S Link: http://www.flickr.com/photos/listenmissy/5087404401/ Photo by: Daniel Parks Link: http://www.flickr.com/photos/parksdh/5227623068/ Photo by: Mike Ranweiler Link: http://www.flickr.com/photos/27874907@N04/4833059991/ Photo by: Stuart SeegerLink: http://www.flickr.com/photos/stuseeger/97577796/
   ปฏิทินวิชาการ
   ตารางเรียน
   ตารางสอบ
   ตรวจสอบผลการเรียน
   กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   ที่ปรึกษาออนไลน์
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
     คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
   พฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้าน
     คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
   แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมด้าน
     คุณธรรมาจริยธรรมแก่นักศึกษา

   แผนงาน/โครงการ
   วิจัย
   บริการวิชาการ
   นักศึกษา
   บัณฑิต
   ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
   ศิษย์เก่า
   มาตรฐานคณะกรรมการการอุดม
     ศึกษา (มคอ.)
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
 น.ส.วิไลลักษณ์  พรมเสน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ศศ.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์)
 น.ส.ปวีณา  งามประภาสม  อาจารย์  พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
 น.ส.ขัตติยา  ขัติยวรา  อาจารย์  ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
 น.ส.กิ่งแก้ว  ทิศตึง  อาจารย์  ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
 น.ส.ปิยรัตน์  วงศ์จุมมะลิ  อาจารย์  ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
 นายธนุพงษ์  ลมอ่อน  อาจารย์  ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119  ม.9  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง : โทร  0-5423-7399  ต่อ  4000