หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หลักสูตร
แผนการเรียน
บุคลากร
Photo by: Missy S Link: http://www.flickr.com/photos/listenmissy/5087404401/ Photo by: Daniel Parks Link: http://www.flickr.com/photos/parksdh/5227623068/ Photo by: Mike Ranweiler Link: http://www.flickr.com/photos/27874907@N04/4833059991/ Photo by: Stuart SeegerLink: http://www.flickr.com/photos/stuseeger/97577796/
   ปฏิทินวิชาการ
   ตารางเรียน
   ตารางสอบ
   ตรวจสอบผลการเรียน
   กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   ที่ปรึกษาออนไลน์
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
     คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
   พฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้าน
     คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
   แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมด้าน
     คุณธรรมาจริยธรรมแก่นักศึกษา

   แผนงาน/โครงการ
   วิจัย
   บริการวิชาการ
   นักศึกษา
   บัณฑิต
   ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
   ศิษย์เก่า
   มาตรฐานคณะกรรมการการอุดม
     ศึกษา (มคอ.)
รายละเอียดหลักสูตร
ประเภทหลักสูตร
: หลักสูตรปกติ
หลักสูตรอ้างอิง สกอ.
: ศิลปศาสตรบัณฑิต
กลุ่มสาขาวิชา
: สังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา
: ปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทการเรียน
: โครงการปกติ
เวลาเรียน
: วันธรรมดา (เช้า)
สาขาวิชา(ไทย)
: การพัฒนาชุมชน
สาขาวิชา(อังกฤษ)
: Community Development
ชื่อปริญญา(ไทย)
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
ชื่อปริญญา(อังกฤษ)
: Bachelor of Arts (Community Development)
จำนวนปีที่ศึกษา
: 4 ปี (ตามหลักสูตร)
ภาึค/ปีที่ีเริ่มรับเข้า
: 1/2550
จำนวนภาคการศึกษาต่อปี
: 2
จำนวน นศ. รับเข้าต่อปี
: 80 คน
จำนวนหน่วยกิต
: 124
เกรดเฉลี่ยต่ำสุด
: 2.00
ภาษาที่ใช้
: ภาษาไทย
สภาอนุมัติ
: 10 เมษายน 2555
สกอ. รับรองหลักสูตร
: 17 กรกฎาคม 2556
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
: 10 เมษายน 2555

กรรมการประจำหลักสูตร
          1. อาจารย์ปวีณา งามประภาสม
          2. อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน
          4. อาจารย์ขัตติยา ขัติยวรา
          5. อาจารย์ธนุพงษ์ ลมอ่อน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119  ม.9  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง : โทร  0-5423-7399  ต่อ  4000