ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
    ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา (งบแผ่นดิน)
    ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร์ฯ (งบแผ่นดิน)
    ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร์ฯ (งบรายได้)

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
    ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบรายได้)
    ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบแผ่นดิน)
    ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบแผ่นดิน)
    ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 (งบรายได้)
    ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (งบรายได้)
    ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (งบแผ่นดิน)
    ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 (งบแผ่นดิน)
    ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 (งบรายได้)
    ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 (งบรายได้)
    ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3 (งบรายได้)
    ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4 (งบรายได้)

แบบฟอร์มดาวน์โหลด/เอกสารตัวอย่าง
    ตัวอย่างรายงานการเงินแก้ไข-8-พ.ย.-59-จากสถาบันวิจัย-12-ม.ค.-60 (.xls)
    ตัวอย่างรูปแบบโปสเตอร์ (.doc)
    ตัวอย่างบทความ (.doc)
    ตัวอย่างวิธีเขียนระบุงบประมาณของโครงการวิจัย  งบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย
     ขอรับทุนอย่างละเอียด
(.pdf)
    แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (.zip)
    แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย (research project) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (.doc)
    แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า-งบแผ่นดิน (.doc)
    แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า-งบรายได้(.doc)
    แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและผลงานของโครงการ เอกสารแนบหมายเลข 3 (.doc)
    ใบสำคัญรับเงิน-งบแผ่นดิน(.doc)
    ใบสำคัญรับเงิน-งบรายได้(.doc)
    บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่-2-งบแผ่นดิน(.doc)
    บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่-2-งบรายได้(.doc)
    บันทึกข้อความขอโอนเงินค่าสาธารณูปโภคงวดที่-2-งบแผ่นดิน(.doc)
    รายงานการเงินงวดที่-1(.doc)
    ตารางกำหนดราคากลาง-แบบรายงานการเงิน-ปปช.-เฉพาะงบแผ่นดิน(.xls)

ประกาศอื่นๆ
    คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณกาวิจัยในลักษณะบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แหล่งทุนวิจัยภายนอก
 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
         
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ
         
 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งประเทศไทย
         
 
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
         
 
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้
เพื่อสังคม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร, โทรสาร : 054-316154 : โทรภายใน 8501, 8509
จำนวนผู้เข้าชม  3,068