ฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลานล้านนา วัดบ้านกิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ค้นหาตาม : 

ลำดับ
วันที่สำรวจ
ชื่อเรื่อง
จำนวน
(ผูก)
ปี
(พ.ศ., จ.ศ., หนไท)
หมายเหตุ (จำกัด)

สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
เพิ่มพูนปัญญาแห่งการเรียนรู้
ตอบสนองต่อชุมชนและบุคลากรครู
ยืนหยัดคู่ท้องถิ่นแผ่นดินไทย
เป้าหมายการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน บุคคลหรือหน่วยงานใดที่ต้องการรับบริการวิชาการแก่ชุมชนด้าน
การปริวรรตคัมภีร์ใบลานในท้องถิ่นของท่านเอง เช่น การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
การปริวรรตข้อมูล หรือการขอเข้ารับการอบรมเชิงวิชาการเพื่อศึกษาวิธีการ
ปริวรรตข้อมูลจากคัมภีร์ใบลาน สามารถติดต่อสาขาวิชาภาษาไทย ห้อง ๐๙๕๕
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๑๒๔๔ หรือติดต่อโดยตรงที่
อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓-๑๓๒๖๕๘๗
Email :saenpron_ann@hotmail.com