ฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลานล้านนา วัดนากว้าว ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ค้นหาตาม : 

ลำดับ
วันที่สำรวจ
ชื่อเรื่อง
จำนวน
(ผูก)
ปี
(พ.ศ., จ.ศ., หนไท)
หมายเหตุ (จำกัด)
1
17 มิ.ย. 2562
นครกัณฑ์
1
จ.ศ. 1288
สระเด็จแล้วตะวันเที่ยงซ้ายแล สุกขะปักขะ วัน 5 แล้วแก่ข้าแล ปัญญาธิคึดเขียนสร้างปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ วัดค่าเนิ้งวันนั้น ข้าขอประหยากับธัมม์พระเจ้าตราบต่อเท้าเถิงเวียงแก้วยอดมหาเนรพานจิ่มเทิอะ สักกะพัทธะได้ 1288 ตัว ปลี รวายยีแล้วแล นครฉบับแสนยอดแล
2
17 มิ.ย. 2562
ธัมม์วัดวังค่าเนิ้ง ดอกไชย
1
จ.ศ.1289
สระเด็จแก่ข้าตะวันพาดพูเข้าเวลาค่ำจิ่งๆ แลท่านเหิย สักราชได้ 1289 ตัวปลีเมืองเหม้า สระเด็จเข้ามาในเดือนเชฏฐะ คือว่า เดือน 4 ออก 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์ จิ่งปริปุณณะ แก่ข้าหนานธัมม์ลังกาหั้นวันนั้นแล ขอหื้อมีประหยาปัญญาดี สลาดๆ อาจรู้ธัมม์พระเจ้า 8 หมื่น 4 พันขันธ์จิ่มเทิอะ
3
17 มิ.ย. 2562
ธัมม์ตำนานวัดพระแก้วเวียงดิน
1
-
ชำรุด
4
17 มิ.ย. 2562
ตำนานพระแก้วมรกต
1
-
ปถมะมูลละสัทธาหน้อยติ๊ด กับด้วยภริยาลูกเต้าชุผู้ชุคนได้พากันสร้างธัมม์ตำนานพระจื่อไม้จัน ขอหื้อจุ่งเป็นประไจยแก่นิพพานเจ้าแก่ผู้ข้าทังหลายแด่เทิอะ ธัมมไชยภิกขุ อัตตโน โชตกะ กับสาสนาวัดดอนกว้าว เมืองนครไชยรุ่งช้างหน่อวังช้างนาย ขอหื้อพลันได้เถิงนิพพานเสี้ยงชุคนเทิอะ ในปัจจุบันภวะอันนี้ขอหื้อผู้ข้าทังหลายพ้นกังวลอันตรายทังมวลแท้ดีหลีแด่เทิอะ
5
17 มิ.ย. 2562
-
-
-
ชำรุดมาก
6
17 มิ.ย. 2562
มหาพน ฉบับแสนยอด
1
จ.ศ. 1288
จุลสักราชได้ 1288 ปลีรวายยี แล้วแก่ข้าแล ข้าเขียนปางเมื่อปฏิบัติครูบาวงศ์ป้อมวัดนั้นแล ปริปุณณะแก่ข้าเดือนอาสาฬหะ คือว่า เดือน 10 จิ่งแล้วแก่ข้าแล ปริยัตติแก้ข้าพระอินปั๋นวันนั้นแล ข้าได้เขียนธัมม์มหาชาติ กับนี้ขอหื้อข้ามีประหยาปัญญาอันสลาดอาจรู้คองพระคองธัมม์อันนี้จิ่มเทิอะ
7
17 มิ.ย. 2562
ปัณณรณะสูตร
1
จ.ศ. 1288
สังวัณณาเทสนายังจุฬเชยยะ ปัณณรณะสูตร สมตํ นิฏฐิตํ สูตรแล้วเดือน 11 ออก 2 พร่ำว่าได้วันจันทร์ แล้วแก่ข้าแล อภิวงศฺภิกขุ ลิขิต อัตโน โชตกะ สาสานาที่วัดค่าเนิ้ง ข้าขอหื้อเป็นหิตตะประโยชน์กับตนตัวข้าแล ญาติวงศาสันนิบานท่านเขาแล สักราชได้ 1288 ตัวปลีเมืองไก้ เดือน 11 แรม 2 ค่ำ มารอดเดือน 11 ออก 2 พร่าได้วันจันทร์หั้นแล เจ้าข้าเหิย ขอหื้อบุญค้ำบุญชู ถึงชาตินี้ชาติหน้า ขอหื้อเป็นเกินก่ายขึ้นฟ้ามหาเนรพาน เจ้าจิ่มเทิอะ ข้าขอหื้อหันหน้าพระเจ้าอริยเมตตไตรยจนจักลงมาพายหน้านี้จิ่มเทิอะ ตัวบ่งามสักหน้อย ค่อยพิจารณาจิ่มเทิอะ ตกไหนใส่หื้อข้าจิ่มเทิอะ
8
17 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
-
นิฏฐิตํ กรียาสังวัณณากล่าวห้องนิพพานสูตรประเสิฏก็บังคมสมเร็จสระเด็จแล้วเท่านี้ก่อนแล สระเด็จแล้วแก่ข้าวันจันทร์แลเจ้าที่ไหว้เหิย ตัวก็บ่งามสักหน้อย ข้าเป็นพระไว้วสาเดียวแล ด้วยเตชะกุสลนาบุญข้าได้ริสร้างเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ขอหื้อมีกุสลจิ่มเทิอะ กับทังพ่อแม่พี่น้องชุผู้ชุคนจิ่มเทิอะ ชื่อว่านิพพานสูตร ผูกเดียวแลข้าบ่เคยชะนานคำเทิอะ สามเณรกองเขียนแล้ววันจันทร์แล
9
17 มิ.ย. 2562
วิภังคะสูตร
1
-
นายรัตน์ ผู้จาร
10
17 มิ.ย. 2562
สักกะบรรพ
1
-
สระเด็จแล้วแก่ข้าพระอินปั๋น เดือน 11 ลง 2 ค่ำ วันพุธแล้วหั้นแล ธุเจ้าสันข้าวงายหั้นแล ตูดเช้าก็ว่าแล
11
17 มิ.ย. 2562
อุปเทศพระเจ้าโคดม
1
-
ชำรุด
12
17 มิ.ย. 2562
วิภังคะ
1
-
ชำรุด
13
17 มิ.ย. 2562
อานิสงส์บวช
1
จ.ศ. 1286
ธุเจ้ากินข้าวตอนแล้วแล ข้าจะไพกินข้าวก็กลัวเขียนธัมม์บ่แล้ว ข้าก็ฟั่งเต็มที จุลสักราชได้ 1286 ตัวปลีกาบไจ้ เดือน 10 ออก 13 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์ ก็ปริปุณณาแก่ข้าแล
14
17 มิ.ย. 2562
บัวราณะ
1
จ.ศ. 1293
จุลสักราชได้ 1293 ตัวปลีล้วงเม็ด เดือน 12 ดับ ยามแตรใกล้เที่ยงเม็งวันอาทิตย์แล้วแก่ข้าหนานสุนันทะ บ้านนากว้าวไชยค่าเนิ้ง หล่ายท่าใต้ ปางเมื่อได้อุปัฏฐากธุเจ้าอภิวงศ์ ขอเป็นกุสลแผ่กว้าง นำพ้นท่าทางชื่อสังสา...
15
17 มิ.ย. 2562
มหาปัฏฐาน
1
พ.ศ. 2484
เสร็จแล้วแก่ข้ายามเมื่อพระน้อยไพกุมข้าวไม่ทันมาเทื่อแลท่าน ขอท่านทังหลาย ขออย่าใค่หัวใส่แท้เนิอ พี่ธุพี่พระทังหลาย เพราะว่าตัวหนังสือบ่งามล้ำฮ้าย เสร็จแล้วแก่ข้าเมื่อเดือน 12 ขึ้น 1 ค่ำ พร่ำว่าได้วันศุกร์ สำนักวัดนากว้าว นายหมื่นสร้างเขียนทานเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์
16
17 มิ.ย. 2562
วินัย
1
จ.ศ. 1304
จุลสักราชได้ 1304 ตัวปลีมะเส็ง ไทยภาสาว่าปลีเต่าสะง้า สระเด็จเข้ามาในคิมหันระดู เดือน 8 แรม 4 ค่ำ วันอาทิตย์ ยามแตรค่ำ สระเด็จแก่ข้าไชยลังกาภิกขุแต้มเมื่ออยู่ปฏิบัติธุเจ้าอภิวงศฺ วัดค่าเนิ้งริมชางใต้ เมื่องลำปางหางวังม่วง
17
17 มิ.ย. 2562
บัวราบ่าวหน้อย
1
จ.ศ. 1293 พ.ศ. 2474
โวหารบัวราบ่าวหน้อย ผูกถ้วน 4 แลปู่หนานธัมมลังกาเขียนที่บ้านดอนกว้างค่าเนิ้ง ปางเมื่อจุลสักราชได้ 1293 ตัวปลีรวงเม็ด เดือนเกี๋ยงแรม 10 ค่ำ พร่ำว่าได้วันผัดยามตาวันซ้ายแล นิพพานะ ปัจจโย โหนตุ
18
17 มิ.ย. 2562
ธาตุกถา
1
-
สระเด็จแล้วแก่ข้าวันเสาร์แล เขียนแล้วเดือน 12 แรม 10 กินตอนนายเหิย โวหารอภิธัมมา 7 คัมภีร์ ผูกด้าน 3 แล ชื่อว่า ธาตุกถา ข้าแต้มธัมม์พระเจ้าผูกนี้ขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้าจิ่มเทิอะ อหังนามะ ชื่อข้าว่า ปู่หนานปั๋น บ้านฮ่องลี่แลนายเหิย
19
17 มิ.ย. 2562
อานิสงส์สัพพะทาน
1
พ.ศ. 2478
ปลีรวายไจ้ แล้วแก่ข้าวันเสาร์แล ข้าภิกขุสม เขียนเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าขัตติยะ วัดพระบาทแล ข้าเขียนแล้วเมื่อเดือน 12 ออก 3 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์แล ตัวหนังสือบ่งามสักตัวแล ข้าบ่ชะนานแล
20
17 มิ.ย. 2562
ทศพร ฉบับอินทร์ลงเหลา
1
-
พระธัมม์ปัญญาภิกขุ เขียนแล
21
17 มิ.ย. 2562
อุณหะวิไชย
1
-
อุณหะวิไชยแลนายเหิย พิจารณาเอาเทิอะ ตัวบ่งามย้อนบ่ชะนานสักเทื่อแลนายเหิย อะหังนามะ ชื่อว่า ปัญญาวงศ์แล สัทธาตนหน้อยธัมม์ลังกาภิกขุ ลิขิตปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมม์ปัญญา วัดค่าเนิ้ง
22
17 มิ.ย. 2562
มหาเวสสันตระ
1
จ.ศ. 1301
สระเด็จแล้วแก่ข้าวันจันทร์ เมื่อตาวันจักลงแลงหั้นแล ตัวหนังสือข้าบ่งามสักหน้อยบ่เสมอกันพ่องก็หน้อยพ่องก็ใหญ่ ปลีกัดเหม้า เดือน 12 ออก 5 ค่ำ เม็งวันจันทร์ยามกองแลงแล้วแก่ข้าวันนั้นแล ตัวบ่งามสักหน้อยพี่ธุพี่พระค่อยพิจารณา รับหลังอานิสงส์ ฉบับภู่ชมดวง ข้าตนหน้อยสามเณรจริยะ
23
17 มิ.ย. 2562
สูตร (บทสวดมนต์)
1
-
ชำรุด
24
17 มิ.ย. 2562
ปุคคละปัญญัติ
1
พ.ศ. 2490
แล้วแก่ข้ายามกองแลงแลท่านเหิย พุทธารักขิโต สัพพัญญุตญาณโณ นิพานัง ผู้จาร พุทธา
25
17 มิ.ย. 2562
มาติกาอภิธัมมาปิฎก ผูก 2
1
จ.ศ. 1235
ผู้จาร สุมณภิกขุ จ.ศ. 1235 ปลีก่าเร้า สระเด็จเข้ามาในวัสสาอุตุ ริตต พัทธมาส ชุณหปักข์ อถมี ปริวาร ไถงในเดือน 12 แรม 7 ค่ำ เม็งวัน 1 ไทยกัดไส้ ปริปุณณา สมัตตา
26
17 มิ.ย. 2562
สุทธนู ผูกต้น
1
จ.ศ. 1268
ผู้จาร กัญจนะรัสสะภิกขุ สักราชได้ 1268 เข้ามาในวัสสาอุตตรดูฝน เดือน 11 แรม 6 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 7 ก็แล้วหั้นแล ชื่อข้าว่ากัญจนะรัสสะภิกขุโนโชตกะ ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าไชยลังกา วัดค่าเนิ้งดอนแก้ว อันนี้แล้วเขาว่า วันดอนนา มีน้ำเนตรน้อย ย้อยลงสองตา ขอเชิญเทพา เอาหนุนช่วยข้า ขอหื้อได้เมือเกิดหลังชั้นฟ้ามหานิพพานจิ่ม ปถมะมูลลสัทธาหมายมีหน้อยยาวิไชย เป็นเคล้าพร้อมกับด้วยภริยาแลลูกเต้าชุผู้ชุคน ได้คึดสร้างธัมม์ผูกนี้ไว้ค้ำชูพุทธสาสนา 5 พัน พระวัสสาขอเป็นประไจยค้ำชูผู้ข้าทังหลายตราบเข้าสู่นิพพานหั้นแต้ดีหลีเทิอะ
27
17 มิ.ย. 2562
มิลินทถามปัญหา (ผูก 4)
1
จ.ศ. 1274, พ.ศ. 2455
สักราชได้ 1274 ปลีเต่าไจ้ เดือน 10 ออก 15 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอังคารแล ปริปุณณาแล้ว อะหังนามะว่า ไชยลังกาสามเณร เขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมม์ปัญโญ วัดค่าเนิ้งวันหั้นแล ตัวบ่เสมิอกัน เพราะบ่เคยชะนานแล เจ้าที่ไหว้แล ค่อยพิจารณาเอาเทิอะ
28
17 มิ.ย. 2562
อภิธรรมาปิฎกจริยา
1
จ.ศ. 1304
จุลสักราชได้ 1304 ตัว มะเส็ง สนำกัมโพชพิสัยไทภาสาว่าปลีเต่าสะง้า สระเด็จเข้ามาในอุตุวิสาขา อถะ คุรุวาระไถง ไทภาสาว่าเดือน 8 แรม 9 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 5 ไทย ล้วงเร้า สระเด็จแล้วยามกองแลงแล ไชยลังการัสสะภิกขุแต้มเมื่ออยู่ปฏิบัติธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล
29
17 มิ.ย. 2562
โวหารมัทรี ฉบับวิงวอนดอนแก้ว
1
จ.ศ. 1234
โวหารมัทรี สุมนะภิกขุ อารามาธิปติ นหิติเร หัตถะ กัมเม สยังเอวะ ปางเมื่อจุลสักราชได้ 1234 วอกสนำกัมโพช วัสสานะ อุตุสภาวัณณะ สุกระปักข์ สัตตวารณํ ปลีเต่าสันเดือน 11 ออก 7 ค่ำ วันอาทิตย์
30
17 มิ.ย. 2562
พระเพ็กใหม่
1
จ.ศ. 1286
สระเด็จแล้วยามกองงายแล้วแลเจ้าเหิย ตัวบ่งามสักหน้อยแล สักราชได้ 1286 ตัวปลี เดือน 12 ขึ้น 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 2 ก็ปริปุณณาแก่ข้าแล
31
17 มิ.ย. 2562
อสิวิสูตตํ
1
จ.ศ. 1214
กรียาอันกล่าวแก่ สํวัณณา กล่าวห้องอุปมากับด้วยอสิวิวูตตํ คือว่า งูอสูรพิษ 4 ตัว ด้วยอันอย้ออันแควบก็แล้วเท่านี้ก่อนแล ไชยภิกขุ เขียนที่วัดคต มาแล ปางเมื่อง จ.ศ. ได้ 1214 ปลีเต่าเส็ด เดือน 9 แรม 10 ค่ำ วันจันทร์ ยามเที่ยงวันนั้นแล
32
17 มิ.ย. 2562
มาลัยต้น
1
-
ข้าเขียนธัมม์ผูกนี้ ขอหื้อมีประหยาปัญญาจิ่มเทิอะ ข้าเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์
33
17 มิ.ย. 2562
มหาชนสันทชาดก
1
-
สระเด็จแล้วแก่ข้ายามตอน เดือน 11 เพ็งวันนั้นแล พร่ำว่าได้วันอาทิตย์ ข้าไม่พอชะนาน ตัวใหญ่หน้อยก็บ่เสมอกันแลท่านทังหลาย ข้าจักขอเอาสุข 3 ประการ มีนิพพานเป็นที่แล้ว ขอเอาผญาสลาดเสลียวอาจรู้ยัง 8 หมื่น 4 พัน ขันธ์ จันทวงศ์ได้เขียนธัมม์ ไว้ค้ำชูพุทธสาสนา วัดดอนกว้าวค่าเนิ้งดอนไชย ขอเป็นประไจยแก่ข้าผู้เขียนจิ่มเทิอะ
34
17 มิ.ย. 2562
-
1
-
ไม่สมบูรณ์
35
17 มิ.ย. 2562
คลองวัตร
1
-
ไม่สมบูรณ์
36
17 มิ.ย. 2562
อานิสงส์ปิฎกทัง 3
1
จ.ศ. 1288
สักราชได้ 1288 ตัวปลีรวายยี ก็ปริปุณณาแล้วแก่ข้าเดือน 10 แรม 4 ค่ำ อุตรดูเข้ามาในวสาแล
37
17 มิ.ย. 2562
โวหารสุทธนู ผูกต้น
1
จ.ศ. 1287
สักราชได้ 1287 ตัวปลีดับเป้าเข้ามาในอุตรดูเดือน 4 เหนือแลขึ้น 5 ค่ำ พร่ำว่าได้วันจันทร์แลท่าเหิย ข้าขอหื้อมีบุญสมพารแก่กล้า ซึ่งชาตินี้ชาตหน้าจิ่มเทิอะ พระธุมึก เขียนปางเมื่อปฏิบัติธุเจ้าวงศ์ ที่วัดสันป้าวล้อมอ้อมเป็นสายวันนั้นแล
38
17 มิ.ย. 2562
มัทรี ฉบับอินทร์ลงเหลา
1
จ.ศ. 1234
ปลีเต่าไจ้ เดือน 10 แรม 8 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 3 ก็ปริปุณณแก่ข้า ยามกองแลงแล กุลบุตรเจ้าทังหลายเหิย ธัมม์ปัญญารัสสะสามเณร ลิกขิตปางเมื่ออยู่ปฏิบัติครูบาเจ้าธัมมปัญโญ วัดค่าเนิ้งไชยแก่กว้างกลางเวียงกุกุตรนคอรด้านวันออกแจ่งใต้
39
17 มิ.ย. 2562
อภิธัมมาปิฎก
1
พ.ศ. 2489
สระเด็จแล้วแก่ข้า อินทปัญญาสามเณร ลงวันที่ 5 กันยายน 2489 เดือน 12 เหนือ (อักษรไทย)
40
17 มิ.ย. 2562
ทศพล ฉบับไขเหล้ม
1
จ.ศ. 1255
สักราชได้ 1255 ปลีดับเหม้า เดือน 12 ออกสีล 4 ค่ำ วัน 4 ก็ปริปุณณะแก่ข้าวันนั้นแล ธัมม์ปัญญาภิกขุลิกขิตแต้มเขียน
41
17 มิ.ย. 2562
ภูริทัตชาดก
1
จ.ศ. 1291
สระเด็จแล้วยามแตรค่ำ วันพุธ เดือนยี่ ขึ้น 5 ค่ำ จิ่งแล้วแล สักราชได้ 1291 ตัวปลีกัดไส้ ปู่หนานธัมมลังกา ลิกขิตแล
42
17 มิ.ย. 2562
สุตตันตปิฎก ผูกต้น
1
จ.ศ. 1290
ปลีเปิกสี สระเด็จเข้ามาในเดือน 5 ขึ้น 10 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 6 ปริปุณณาแล้วแก่ข้า ข้าเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าท่านอภิวงศ์ วัดสันค่าเนิ้งดอนกว้าวริมท่งวันนั้นแล ตัวหนังสือข้าบ่งามสักคาบ ขอท่านทังหายจะไพใค่หัวใส่ข้าแท้เนิอ ใจข้าบ่ดีล้ำไพข้าใค่สึกล้ำฮ้ายแลนายเหิย ข้าเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ชื่อว่า สุตันตะ ข้าขอปรารถนายังโลกียะ โลกุตระ คือยอดนิพพานนั้นจิ่มเทิอะ แม้ว่าข้าเกิดมาภาวะชาติใดก็ดี ขอหื้อมีลักขณะเนื้อตนตัวแห่งข้างามถ้วนชุแห่งชุที่ ขอหื้อมีสัททะสำเนียงอันม่วนควรละเมาเอาไว้แก่คนแลเทวดา พระยาอินท์ พระพรหมทังหลายนั้นจิ่มเทิอะ
43
17 มิ.ย. 2562
ธัมม์ภูริทัต
1
จ.ศ. 1276
ปถมะมูลสัทธาหมายมีพี่อ้ายเป็นเคล้า ติดกับด้วยน้องแลหลานเหลนชุคนก็ได้สร้างธัมม์ภูริทัติไว้ค้ำชูพุทธศาสนา 5 พันวสา ขอหื้อข้าได้เถิงมหานิพพานเจ้าด้วยแท้เทิอะ ธัมมปัญญาภิกขุแล สระเด็จแล้วยามตูดเช้า สักราชได้ 1276 ปลีกาบยีเดือน 10 แรม 5 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์ แลเจ้าเหิย ธัมมปัญโญ อารามวัดค่าเนิ้ง
44
17 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุด
45
17 มิ.ย. 2562
โยนิโสมนสิกา ปัญหาชาดกนกเปล้า (ตำนานนกเปล้า)
1
จ.ศ. 1300
สัทธาปู่หนานธัมมลังกา ลิกขิตปางเมื่อสักราชได้ 1300 ตัวปลีเปิกยี เดือน 7 ลง 6 ค่ำ วันจันทร์ยามกองงายจิ่งปริปุณณาแก่ข้าแลวันนั้นดาย ขอจุ่งเป็นประไจยแก่ข้า ภริยาลูกเต้าหลานเหลนพี่น้องชุคนเทิอะ ลิขิตโชตกะพุทธสาสนา 5000 พระวสา ตราบเช่นล้านเทิอะ ข้าเขียนปางเมืองสวาธุเจ้าอภิวงศ์ สถิตอยู่สร้างเป็นอารามธิปติวันนั้นดาย ตัวหนังสือบ่งามหน้อยใหญ่บ่เสมอกันแลนายเหิย ผูกถ้วน 4 เป็นที่ชุมนุมยังโอวาทแลเจ้าที่ไหว้ทังหลายเหิย ดอนกว้าวไชยวัดค่าเนิ้ง ริมท่งริมทางวังม่วงแล
46
17 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
47
17 มิ.ย. 2562
วิภังคสูตร ผูกต้น
1
-
สระเด็จเข้าสู่อุตรดูเดือน 11 แรม 3 ค่ำ วันจันทร์ ไถงไทยกัดไก๊ เม็งวัน 2 ข้าน้อยมหาวงศ์ไชย
48
18 มิ.ย. 2562
อานิสงส์บวช
1
-
ธัมมปัญโญ ผู้จาร
49
18 มิ.ย. 2562
สักติ ผูก 11 ฉบับแสนยอด
1
-
สระเด็จแล้วแก่ข้า กินงายขวาย จั๊ดหั้นจิ่งแล้วแล
50
18 มิ.ย. 2562
ทศชาติ (เตมียะ)
1
จ.ศ. 1302
สระเด็จแล้วแก่ข้ายามเมื่อตาวันเที่ยงมอกละอ่อนลาเลิกกินตอนหั้นแล ขัยนธัมม์ชะตาข้าผูกนี้ ขอข้ามีประหยาปัญญาเติงชาตินี้และชาติหน้าจิ่มเต๊อะ สระเด็จแล้วแก่ข้ายามเมื่อจุลสักราชได้ 1302 กดสี ระดูเดือน 11 ออก 6 ค่ำวัน 6 จิ่งแล้ว
51
18 มิ.ย. 2562
พุทธนิพพาน
1
จ.ศ. 1283
จุลสักราชได้ 1283 สนำกัมโพชภิไสไทภาสาว่าปลีดับเป้า เข้ามาในคิมหันตติยะ อัชชยุต ชุสุกลปักข์ ไทยภาสาว่าเดือน 12 ลง 14 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 4 วันนั้นแล คันธิยะรัสสะภิกขุ ผางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศไชย วัดดอนกว้าวฮ่องช้างไชยนครลำปางด้านใต้ เหนือฝั่งแม่จางหัวบ้านดอนกว้าววันนั้นก็มีแล ปถมะมูลสัทธาหมายมี ปู่หนานสีวิไชย เป็นเคล้า ติดกับด้วยภริยา ลูกหลาน ก็ได้รังสร้างเขียนยังธัมม์พระเจ้าผูกหนึ่งชื่อว่าพุทธนิพพาน
52
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุด
53
18 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
จ.ศ. 1263
จุลสักราชได้ 1263 ตัว ปลีรวงเป้า เดือน 12 แรม 10 ค่ำ เม็งวัน 3 ไทย กัดเม็ด สระเด็จยามฉันเพล ปริปุณณบัวรมวลแก่ข้า เทพวังโส ปถมะมูลละสัทธาหมายมีอ้ายเหม้าเป็นเคล้า แก่ภริยาชื่อว่านางคำหล้า และบุตตา บุตตรี ลูกเต้าชุผู้ชุคน
54
18 มิ.ย. 2562
มหาราช ฉบับเชียงทอง
1
จ.ศ. 1259
สักราชได้ 1259 ปลีเมืองเร้า สระเด็จเข้ามาในเดือน 12 ออก 13 ค่ำ ได้วัน 5 หนานไชยลังกาแต้มเขียนโชตกะสาสนาปางเมื่อสวาธุ....ท่านได้ คึดส้างทายาทสาสนาท่านแผ่เมตตา แก่สัทธาอุปัฏฐาก ข้าได้เขียนมหาราช ขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้าทังภริยา แลลูกเต้าแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์
55
18 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
จ.ศ. 1259
ข้าเขียนสระเด็จแล้วเดือนเกี๋ยง แรม 8 ค่ำ
56
18 มิ.ย. 2562
สักติ
1
-
ชำรุด
57
18 มิ.ย. 2562
พิมพา
1
จ.ศ. 1290
ตัวบ่งามล้ำไพ สุดแล้วยามกองงาน วันจันทร์เดือน 11 แรม 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 2 แลเจ้าข้าเหิย ตัวปลีเปิกสีแล
58
17 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
59
17 มิ.ย. 2562
-
1
จ.ศ. 1280
สระเด็จแล้วก่อนงายแล้วหั้นแล เสร็จดีดีแล เจ้าที่ไหว้เหิย สระเด็จแล้วเดือน 12 ออก 11 ค่ำ พร่ำว่าได้ 1 หั้นแล ได้วันหน้าวันถ้อยข้าน้อยก็เพื่อว่าใค่หื้อเป็นกุสลนำเอาตนตัวแห่งข้ากับทังพ่อแม่พี่น้องชุผู้ชุคนเข้าสู่...สักราชได้ 1280 ตัวปลีเปิกสะง้า เดือน 12 ออก 11 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 1 ข้าแต้มเมื่ออยู่ตราบ....
60
17 มิ.ย. 2562
ธัมมดาสอนโลก
1
-
ปถมะมูลละสัทธาหมายมีลุงหน้อยอ้ายเป็นเคล้า กับด้วยภริยาลูกเต้าชุผู้ชุคนก็ได้สร้างธัมม์ธัมมดาสอนโลกไว้ค้ำชูพุทธสาสนา 5000 วัสสา
61
17 มิ.ย. 2562
ปถมะมูลละสัทธาหมายมีลุงหน้อยอ้ายเป็นเคล้า กับด้วยภริยาลูกเต้าชุผู้ชุคนก็ได้สร้างธัมม์ธัมมดาสอนโลกไว้ค้ำชูพุทธสาสนา 5000 วัสสา
1
-
สระเด็จแล้ววันอังคาร (ชำรุดมาก)
62
17 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
63
17 มิ.ย. 2562
สักกขัตติยะ ฉบับไขเหล้ม
1
จ.ศ. 1277
ปลีก่าเหม้า เดือน 12 แรม 5 ค่ำ พร่ำว่าได้วันจันทร์แลนายเหิย ตนหน้อยอโนชัย ลิขิตเองเดียวแล
64
17 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
65
17 มิ.ย. 2562
โวหารสูตร
1
-
สระเด็จแล้วยามตูดช้ายแล ข้าสามเณรถึง เขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุพระวงศ์วัดค่าเนิ้ง ขอหื้อข้ามีประหยาปัญญา เสลียวสลาดจิ่มแด่เทิอะ
66
17 มิ.ย. 2562
อุณณหัสสะวิไชย
1
-
อภิวงศ์ภิกขุ แต้มถวายแล ตัวบ่งาม (ชำรุดมาก)
67
17 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
68
17 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
69
17 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
จ.ศ. 1302
สระเด็จแล้วยามพลบค่ำวันตกหั้นแล จุลสักราชได้ 1302 ตัวปลีกัดสี เข้ามาในอุตระดูเดือน 9 ออก 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์วัน 1 แล ปู่หนานขัตติยะ บ้านปางทอง เขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ขอหื้อค้ำชูอุดหนุนต่อเท่ารอดนิพพานเทิอะ ขอหื้อชูอุดหนุนภริยาลูกเต้าหลานชุคนเทิอะ ชาวบ้านปางทองที่เขาหลวงพุ้นแล เจ้าเหิยนายเหิย
70
17 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
71
17 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
72
17 มิ.ย. 2562
มหาพน
1
จ.ศ. 1234
ปลีเต่าไจ้ เดือน 9 ออก 13 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอังคารก็ ปริปุณณาแก่ข้ายามตะวันแผดไพใกล้ฟองแล กุลบุตตาเจ้าทังหลาย ตนหน้อยธัมมปัญญาลิขิต ปางเมื่อปฏิบัติครูบาเจ้าธัมมปัญญา วัดค่าเนิ้งไชยแก้วกว้างทังเหนือปู่ยักข์หั้นแล
73
18 มิ.ย. 2562
ปัญจะสุตตะ
1
จ.ศ. 1269
คันธวังสะภิกขุ เขียนแล เดือน 11 ขึ้น 5 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 4 วันนั้นแล จุลสักราชได้ 1269 ตัว ปลีเมืองเม็ดแล
74
18 มิ.ย. 2562
มหาวิบากรอม
1
-
สุดแล้วมหาวิบากรอมแล้วยามกินทอนแล้วหั้นแล เดือน 10 ปถมะแล ขึ้น 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์ อาภิวงศ์ภิกขุลิขิต โชตกะไว้กับสาสนา 5000 วัสสา ไว้หื้อเป็นถานะกับสาสนาที่วัดค่าเนิ้ง
75
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
76
18 มิ.ย. 2562
อภิธรรม
1
-
ชำรุดมาก
77
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
78
18 มิ.ย. 2562
ปักขทืนสังขาร
1
จ.ศ. 1273
ชำรุดมาก
79
18 มิ.ย. 2562
อานิสงส์อัฏฐบริขาร
1
จ.ศ. 1288
ปลีรวายยี (ชำรุดมาก)
80
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
81
18 มิ.ย. 2562
ปิฎกทัง 3
1
-
ชำรุดมาก
82
18 มิ.ย. 2562
พุทธนิพพานสูตร
1
-
สัทธา เทพวํโส สร้างไว้โชตกะสาสนานิพพาน หมายมี ธุขนานเทพ ได้ส้างเขียนธัมม์นี้ก็เฉพาะเซิ่งแม่ผู้ 1 ชื่อว่าย่าพันขอหื้อได้... (ชำรุด)
83
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
84
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
85
18 มิ.ย. 2562
ทุติยมาลัยวัตถุ
1
-
ตนหน้อยไชยชมพูรัสสะสามเณร เขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติ ธุเจ้าธัมมปัญโญ วัดค่าเนิ้งสันกลางริมจาง ฝั่งน้ำด้านใต้ เวียงนคอรวันนั้นแล มูลละสัทธาหมายมีปู่หน้อยอภิไชยกับปู่เมืองไชยเป็นเคล้า ต่างคนต่างพร้อมกับด้วยภริยาลูกเต้าพ่อแม่พี่น้องชุผู้ชุคน ธัมม์ชื่อว่ามาลัยนี้ทานไว้ค้ำชูพุทธสาสนาวัดค่าเนิ้ง
86
18 มิ.ย. 2562
สังคาลสูตร
1
พ.ศ. 2495
กินข้าวงายแล้วกะสุด สระเด็จแล้วยามกองเข้าสู่แตรกะทำภัตตะกิจจะกินข้าวงายแล้วสูบยาเบ้าแล้ว กะทำเคี้ยวหมากคำ 1 ยังบ่ทันจางได้ธัมมเทสนาแห่งข้าพระเจ้าก็ปริปุณณาแล้วแก่ข้าแล สังคาลสูตรผูกนี้ หนานโสภาเขียนได้ 5 ใบ หนานยาวิไชยเขียนสุด ด้วยเตชะกุสลบุญอันผู้ข้าทัง 2 คน ได้เขียนธัมม์พระพุทธเจ้าอันชื่อว่า สังคาลสูตร นี้ ขอหื้อข้า 2 คนพี่น้องได้เถิงสุข 3 ประการ มีนิพพานเจ้าเป็นยอดแด่เทิอะ ...พ.ศ. 2495 วันที่ 15 ค่ำ เทศน์ให้สัทธาฟัง... (ภาษาไทย)
87
18 มิ.ย. 2562
ตำนานพระแก้วดอนเต้า
1
-
ชำรุดมาก
88
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
89
18 มิ.ย. 2562
ราหุลกุมมาร ผูกต้น
1
จ.ศ. 1290
สระเด็จแล้วแก่ข้ายามพลบค่ำ โวหารกุมมารผูกต้น ข้าพี่ หน้อยแต้มปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิไชยวังใหม่ ปางเมื่อ สักราชได้ 1290 ตัวปลีเปิกสี เดือน 10 ขึ้น 12 ค่ำ หั้นแล ตัวบ่งามสักหน้อยตัวใหย่ตัวหน้อยบ่เสมอกัน เพราะใจบ่ตั้ง เพราะเป็นสันใดบ่รู้ใค่สึกพ่องแท้แล ใค่สิกยามพลันค่ำเย็นอยู่นั้น อหังนามะ ชื่อข้าว่า เณรธา หน้อยชุมภู บ้านนาคตหัวบ้านหั้น
90
18 มิ.ย. 2562
อากาลวัตตสูตร
1
จ.ศ. 1302
สัทธาปู่หนายธัมมลังกา ลิขิตไว้ค้ำชูพุทธสาสนา สวาธุเจ้าอภิวงศ์ วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล ปริปุณณาแล้วแก่ข้าวันเดือน 9 ลง 13 วัน 4 ยามแตรใกล้เที่ยงแล สักราชได้ 1302 ตัวปลี
91
18 มิ.ย. 2562
วิปัสสนาธุระ
1
จ.ศ. 1296
จุลสักราชได้ 1296 ตัวปลีกาบเส็ด เดือน 8 ขึ้น 11 ค่ำ วัน 3 ยามตะวันเที่ยง ไทย ล้วงยี แล้วแล ปู่หนานธัมมลังกาลิขิตด้วยตนเองแล หน้อยยาวิไชยได้ใบลานแลใบปลาย
92
18 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
จ.ศ. 1235
สมณะภิกขุอารามธิปติ วัดบ้านดอนกว้าว หัตถะ อรหัตถะ ลิขิตปางเมื่อสักราชได้ 1235 ตัว สัทธาปู่ท้าวศรีวิไชยเป็นเคล้ากับด้วยภริยาผู้ชื่อว่า ย่าเป็ง แลลูกเต้าทังมวล ชวนกันสร้างยังนิพพานสูตร นี้ไว้โชตกะวรพุทธสาสนา
93
18 มิ.ย. 2562
จุลพล แสนยอด
1
จ.ศ. 1288
สักราชได้ 1288 ตัวปลีรวายยี เขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ วัดดอนกว้าว วันนั้นแล
94
18 มิ.ย. 2562
มหาราช
1
จ.ศ. 1263
มหาราช ฉบับแสนยอด สัทธาพี่หนานศรีวิไชย หัตถะกัมมะโชตกะสาสนากับครูบาเจ้าเทพวังโส วัดดอนกว้าว สักราชได้ 1263 ตัวปลีล้วงเป้า สระเด็จเข้ามาในวัสสาอุตระดูเดือน 11 แรม 9 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 1 ปริปุณณา
95
18 มิ.ย. 2562
ชนะสัทธา
1
-
สระเด็จแล้วยามเที่ยงเบี่ยงกินตอนแล รับหลังพระยาชนะสัทธาผูกถ้วน 6 สระเด็จแล้ววันเสาร์เดือน 12 ออก 1 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 5 แล
96
18 มิ.ย. 2562
กุมมารบรรพ
1
จ.ศ. 1288
สักราชได้ 1288 ตัวปลีรวายยี เดือน...(ชำรุด)...ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ อินปั๋นเขียนเน่อ
97
18 มิ.ย. 2562
กรรมวาจา
1
-
-
98
18 มิ.ย. 2562
ปฏิปทาโอวาทานุสาสิณี
1
-
สระเด็จแล้วแก่ข้าเดือน 5 ออก 11 สระเด็จแล้ววัน 5 ยามเที่ยงวัน ปู่หนานธรรมลังกา เมื่อส้างคาวาสอยู่บ้านกว้าวค่าเนิ้งริมจาง
99
18 มิ.ย. 2562
กถาวัตถุ
1
จ.ศ. 1288
สระเด็จแล้วยามกองแลงหั้นดีๆ แล สักราชได้ 1288 ตัวปลีรวายยีแล เข้ามาอุตระดู เดือน 11 แรม 7 ค่ำ พร่ำว่าได้วันจันทร์ ก็จิ่งปริปุณณะแก่ข้าวันนั้นแล เณรเผือกแต้มไว้โชตกะสาสนาเป็นธัมม์ชะตาแห่งข้าสามเณรเผือกวันนั้นแล
100
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
101
18 มิ.ย. 2562
วรรณกุมมารราชชาดก
1
จ.ศ. 1290, พ.ศ. 2478
สระเด็จแล้วยามกองงายขวายสะน่อย ตัวปลีเปิกสี เขียนยามอุตระดูกลางวัสสา สาสนาพระเจ้าล่วงพ้นไพแล้วได้ 2478 ขอหื้อสมดั่งคำปรารถนาแห่งข้าจิ่มเทิอะ หน้อยยศบ้านนาคตแต้มค้ำชูธุเจ้าอาภิไชย วัดใหม่นาคตแล
102
18 มิ.ย. 2562
ปารมีแปดพันชั้น
1
พ.ศ. 2488
เดือน 9 แรม 6 ค่ำ เณรพุทธิมาเขียน
103
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
104
18 มิ.ย. 2562
ทศสิบชาติรอม
1
จ.ศ 1290
สระเด็จแล้วแก่ข้ายามกองงายแล ปู่หนานธนะไชย บ้านดอกสะบันงาแล สักราชได้ 1290 ตัวปลีเปิกสี เดือน 11 ออก 14 ค่ำ ได้วัน 4 แล
105
18 มิ.ย. 2562
อานิสงส์บวช
1
จ.ศ. 1297
สระเด็จแล้วยามแตรขึ้นสู่เที่ยงจิ่งปริปุณณาแก่ข้าแล สักราชได้ 1297 ตัวปลีล้วงไก๊ อุตระดูเดือน 3 แรม 3 ค่ำ พร่ำว่าได้วันศุกร์ จิ่งปริปุณณาแก่ข้าแลนายเหิย เขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวัดค่าเนิ้งแล สามเณรหมื่นตนน้อย เขียน ขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้าจิ่มเทิอะ สามเณรหมื่น สายมูล
106
18 มิ.ย. 2562
จุลพล
1
จ.ศ. 1274
จุลพล ฉบับอินทร์ลงเหลาแล สักราชได้ 1274 ตัวปลีเต่าไจ้ สรียอดแล้วแล ขอหื้อเป็นหิตตะ สุกขะ มังคละผละ แก่ข้าแลพ่อแม่พี่น้องชุตนชุคนเทิอะ ข้าเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ขอหื้อมีอาจินจำชุภวะเทิอะ ขอหื้อมั่นแท้ที่ปัญญาข้าเกิดมาชาตินี้เขียมประหญาแล ไชยลังกาลิขิตแต้มปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญญา วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล ข้าเขียนแล้วเดือน 9 ออก 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 2 แล
107
18 มิ.ย. 2562
อุทราเต่าคำ
1
-
ชำรุดมาก
108
18 มิ.ย. 2562
ปถมมาลัย ผูกต้น
1
จ.ศ. 1288
สระเด็จแล้วแก่ข้ายามเช้าตะวันออกแล เดือน 10 ขึ้น 7 ค่ำ วัน 2 ปริปุณณาแล้วแล จุลสักราชได้ 1288 ตัวปลีรวายยี เดือน 10 ขึ้น 7 ค่ำสัทธาหนานธัมมลังกา ได้ลิขิต ขอหื้อเป็นประไจย แก่ข้าพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าหลานเหลนชุคนแท้ดีหลีเทิอะ ตัวหนังสือเขียนบ่งามสักหน้อย
109
18 มิ.ย. 2562
ปัญญาราชสูตร
1
จ.ศ. 1290
ปลีเปิกสี เดือน 11 แรม 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วันจันทร์ ยามเมื่อตะวันลงแลงปริปุณณาแล้วแก่ข้าหนานธัมมลังกา ปางเมื่อสร้างคาวาสอยู่ที่บ้านดอนกว้าวค่าเนิ้งวันนั้นแลนายเหิย ลิขิตด้วยตนเองเดียวบ่เสร็จเหตุใค่ได้สุขแล
110
18 มิ.ย. 2562
มถกุณฑลีวัตถุ
1
พ.ศ. 2477
มี 32 ใบแล ข้าพระแก้วภิกขุสร้างเขียนที่วัดดอนกว้าวไชยแก้วกว้างแล เดือนเกี๋ยง ขึ้น 7 ค่ำ พร่ำว่าได้วันจันทร์แลนายเหิย ข้าได้สร้างธัมม์พระเจ้าผูกนี้ขอเอาประหยาสัพพัญญูดวงประเสิฏ ขอหื้อข้ารู้ธัมม์ 8 หมื่น 4 พันขันธ์
111
18 มิ.ย. 2562
วินัยปิฎก
1
จ.ศ. 1202
ปถมะมูลละสัทธาหมายมีย่าเอ้ยเป็นเคล้า ติดกับด้วยสามีและลูกเต้าชุผู้ชุคนก็ได้จ้างหื้อท่านเขียนหื้อยังปิฎกทัง 3 ขอจุ่งหื้อเป็นประไจยไพตราบเถิง อมิตตะมหาเนรพาน จุลสักราชได้ 1202 ตัวมะเมีย ไทยภาสาว่าปลีกัดไจ้ พร่ำว่าได้วัน 5 ไทยเปิกสี สระเด็จแล้วเดือนยี่ ออก 11 ค่ำ แลเจ้าเหิย โสมนัสสภิกขุ เขียนปางเมื่อสถิตย์สำราญในนาคแก้วไผ่ล้อมวันนั้นแล
112
18 มิ.ย. 2562
มารยะวัตถุ
1
พ.ศ. 2501
แล้ววันอังคารขึ้น 11 ค่ำ ทุติยมาไลยผูก 2 แล ข้าพเจ้าหนานหนอด กิตติวัณโณ เขียนแล สวาธุเจ้าบุญยัง จักกวโร วัดนากว้าวค่าเนิ้งวันนั้นแล
113
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
114
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
115
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
คัมภิระภิกขุโน เขียนตนเดียวแล (ชำรุดมาก)
116
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
117
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
118
18 มิ.ย. 2562
เตมิยะ
1
จ.ศ. 1290
ปริปุณณาแก่ข้าเณรธน ลิขิตโชตกะสาสนาวัดค่าเนิ้ง ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วันนั้นแล สักราชได้ 1290 ตัวปลีเปิกสี อุตระดูเดือน 3 เม็งวันพุธ จิ่งปริปุณณาแก่ข้ารัสสะสามเณร... เป็นผู้เขียน เณรธน เป็นผู้ได้ลานแลข้าเป็นผู้แต้ม ขอหื้อมีประหยาปัญญาเสลียวสลาดอาจรู้ทางธัมม์ 8 หมื่น 4 พัน วันนั้นแล
119
18 มิ.ย. 2562
สูตร (แปล)
1
จ.ศ. 1297, พ.ศ. 2488
สักราชได้ 1297 ตัวปลีกาบเส็ด สระเด็จแล้วแก่ข้าเดือน 11 วัน 2 ยามตาวันเที่ยง ปริปุณณาแก่ข้าวันหั้นแล สามเณรหมื่นเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ วัดค่าเนิ้งดอนกว้าววันนั้นแลนายเหิย พุทธสักราชได้ 2488 แลที่ไหว้เหิย
120
18 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
จ.ศ. 1296, พ.ศ. 2477
สระเด็จแล้วตะวันลงแล แล้วแก่ข้าแล เดือน 10 แรม 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอังคารแลเจ้าเหิย สักราชได้ 1296 ตัวปลีเส็ด แล้วหั้นแล ข้าเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วัดดอนกว้าวพร้าวเป็นถ้อยหั้นแล ข้าพระเณรหมื่นแต้มธัมม์ผูกนี้ขอเป็นประไจยแก่ข้าจิ่มแด่เทิอะ สามเณรหมื่นเขียนเองเดียวแล ตัวบ่งามสักหน้อย ...สามเณรหมื่น สายมูล ณ วันที่... มิถุนายน พ.ศ. 2477 (ภาษาไทย)
121
18 มิ.ย. 2562
ชูชก
1
จ.ศ. 1299
ปริปุณณาแก่ข้ายามเมื่อสันข้าวงายมาหั้นดีแล เดือน 12 แรม 13 ค่ำ พร่ำว่าวันอาทิตย์ สักราชได้ 1299 ตัวปลีเมืองเป้า แลท่านเหิย หนังสือข้ามันตึงบ่งามแล สามเณรเพชรเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ วัดดอนกว้าว วันนั้นแล
122
18 มิ.ย. 2562
สูตรต่างๆ
1
จ.ศ. 1274
สามเณรอินปั๋นเขียนเนิอ สักราชได้ 1278 ตัวปลีก่าเป้า ตัวข้าบ่งามสักหน้อยเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วันนั้นแล
123
18 มิ.ย. 2562
สูตรกุสลา
1
พ.ศ. 2485
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2485 ตัวหนังสือบ่งามสักหน้อยแล เณรตึ๋งเขียนแล บ่มีความเพียรเสียเล
124
18 มิ.ย. 2562
เล่มหลวง
1
จ.ศ. 1299
จุลสักราชได้ 1299 ตัวปลีเมืองเป้า เดือน 5 ขึ้น 5 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์ จิ่งแล้วแก่ข้าแล ธัมม์เหล้มหลวงผูกนี้ข้าพระหมื่นเขียนเมื่อปฏิบัติธุเจ้าวงศ์ป้อม วัดค่าเนิ้งดอนกว้าววันนั้นแท้แล หนานหมื่นเขียนค้ำชูพระพุทธสาสนา 5000 พระวัสสาแล หนานบ่ได้สิกกำเทื่อเน่อ
125
18 มิ.ย. 2562
ธาตุกถา
1
จ.ศ. 1273
ปถมะมูลลสัทธาหมายมีปู่หนานมาเป็นเคล้าติดกับด้วยภริยาลูกเต้าชุคน ขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้า หื้อได้เกิดเมืองฟ้าแลเข้าสู่นิพพานแท้ดีหลีเทิอะ สักราชได้ 1273 ตัวปลีล้วงไก๊ สระเด็จเข้ามาในเดือน 10 วัน 7 แลเจ้าเหิย ชะตาปู่ขนานมา กาวินทะสามเณร เขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญโญ วัดดอนไชยค่าเนิ้งแลเจ้าเหิย ข้าขอหื้อเกิดมาในเมืองฟ้าแลเนรพานจิ่มเทิอะ
126
18 มิ.ย. 2562
มหาวิบากโทน
1
-
พี่หนานคุณาเขียนแล ธัมม์วัดค่าเนิ้งดอนกว้าวแล
127
18 มิ.ย. 2562
มัทรี ฉบับแสนยอด
1
จ.ศ. 1288
ข้าพระอินปั๋นเขียน สระเด็จแล้วกินงายขวายแลจิ่งหั้น ปางเมื่อปฏิบัติสะธะจะอะภะวะ สักราชได้ 1288 ตัวปลีรวายยี
128
18 มิ.ย. 2562
ทศพร ฉบับวัวพันหลัก
1
-
หน้อยน้อย จันทะวงศ์ เขียนไว้ค้ำชูพุทธสาสนา
129
18 มิ.ย. 2562
กถาวัตถุ
1
จ.ศ. 1315, พ.ศ. 2496
สระเด็จแล้วแก่ข้า อาจารย์หนานเสน ยามพลันค่ำหั้นแล จุลสักราชได้ 1315 ตัวปลีก่าไว้ พุทธสักราชได้ 2496 ปีมะเส็ง เดือน 12 เพ็ง วันอังคารแล ข้าเขียนธัมม์กถาวัตถุผูกนี้ นางย่าบุญยิ่ง...
130
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
131
18 มิ.ย. 2562
ตารณขสูตร
1
-
สระเด็จแล้วยามกองแลงเดือน 10 ออก 12 ค่ำ วัน 6
132
18 มิ.ย. 2562
สวดมนต์
1
-
ชำรุดมาก
133
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
134
18 มิ.ย. 2562
-
1
จ.ศ. 1297
สระเด็จแล้วพลันค่ำเดือน 9 แรมค่ำ พร่ำว่าได้วันพฤหัสบดี สักราชได้ 1297 ตัวปลีดับไก๊ ปู่หนานขัตติยะบ้านจำทอง อยู่ที่เขาหลวง ข้าเขียนไว้โชตกะค้ำสาสนา
135
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
136
18 มิ.ย. 2562
เนมิราช ฉบับน้อย
1
-
นางปวกเขียนไว้สวาธุเจ้าบุญยัง ปางเมื่อจำวัสสาอยู่วัดนากว้าวดอนไชย พร้าวล้อมวันนั้นแล เขียนแล้วเมื่อเดือน 12 ออก ...(ชำรุด)
137
18 มิ.ย. 2562
สูตรธัมมจักร
1
จ.ศ. 1290
สามเณรศรีหมื่นเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ วัดค่าเนิ้งนากว้าว ขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้า พ่อแม่ พี่น้องแห่งข้าไพพายหน้าจิ่มเทิอะ ตัวหนังสือข้าบ่งามสักหน้อย พี่ธุพี่พระตนใดได้เรียนขอพิจารณาหื้อถี่ ใจข้าบ่ดี จะว่าใค่สิกกะใค่สิก พร่องแท้แลนา จุลสักราชได้ 1290 ตัวปลี รวายไจ้ เดือน 12 แรม 7 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอังคาร
138
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
139
18 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
-
ด้วยเตชะกุสลนาบุญเกิดแต่ธัมม์เทสนานี้จักอุทิศหื้อได้แก่ ครูบาอาจารย์เจ้าชุตนชุตนแล เทวบุตต์ เทวดา แลอินทา พรหม ยมราช และนางนาถไธ้ธอรณีศรีกุตตอามาตย์แลนายหนังสือ 32 ตน ท้าวจตุโลกทัง 4 แลจ่ายมภิบาลทังหลาย ครุฑ นาคน้ำ ไอศวร สัพพะสัตต์ทังหลายชุตนชุตัวแล พ่อแม่พี่น้องแล สัทธาคิลาอุปัฏฐากทังมวล จุ่งภัตตานุโมทนาเสี้ยง ชุตนชุตัว สิทธิวงศ์ภิกขุแต้มเมื่ออยู่ปฏิบัติครูบาสวาธุเจ้าสมณอารามวังม่วงห้างวังจาง บ้านดอนกว้าว
140
18 มิ.ย. 2562
ปราภวสูตร
1
จ.ศ. 1231
สระเด็จแล้วยามแตรสู่เที่ยงคืนวัน 4 เดือนเกี๋ยงเพ็งออก วัสสานั้นแล ธิวํโส รัสสะ ลิขิต ด้วยตนยามเมื่ออยู่ปฏิบัติ ครูบาสวาธุเจ้าสมณอารามธิปติวังม่วงห้างวังจางร่องจางวันนั้นแล ด้วยเตชะกุสลบุญนี้ ขอหื้อได้แก่ครูบาอาจารย์เจ้า ชุตนชุตนแลพ่อแม่พี่น้องญาติกาวงสาแล สัทธา ทายก ทายิกาทังหลาย แลอินทา พรหม ยมราชแลเทวบุตต์ เทวดา ศรีครุฑอามาตย์ นางนาถไธ้ธอรณี แลนายหนังสือ 32 ตนแล ท้าวจตุโลกทัง 4 สัพพสัตต์ทังมวลจุ่งโมทนา ชุตน สักราชได้ 1231 ตัวมะเส็ง ปลีกัดไส้ สระเด็จเข้ามาในวัสสา อุตระดูเดือนเกี๋ยง ออก 15 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพุธ ไทยกาบสัน
141
18 มิ.ย. 2562
สิริจุฬมณีชาดก
1
จ.ศ. 1271
ธัมม์วัดดอนกว้าววังม่วงห้างวังจางวันนั้นก็ดีแล ด้วย เตชะธัมม์ผูกนี้ขอจุ่งหื้อเป็นอุปนิไสยกับตนข้ากับทังพ่อแม่พี่น้องครูบาอุปัชฌาเจ้าชุตนแท้ดีหลีเทิอะ ขอหื้อข้าได้ร่วมพระอริยเมตไตรยตนจักมาไพพายหน้าจิ่มเทิอะ พุทธวงศ์ชัยภิกขุแลปางเมื่อได้อุปัฏฐากสวาธุเจ้าวันนั้นแล จุลสักราชได้ 1271 ปีสันเร้า* แลสระเด็จเข้ามาในอุตระดูเดือน 12 แล้ววันเสาร์แก่ข้าแล ...ใจบ่ตั้งอาชญาไธ้ก็เร่งตัวไทยก็ดีเรียน ทุกข์ใจเช่นล้ำแลนาเจ้าเหิย (ภาษาไทย)...ข้าได้แต้มธัมม์ผูกนี้ขอหื้อข้ามีประหยาปัญญา
142
18 มิ.ย. 2562
ปารมีพันชั้น/ปารมีทันใจ
1
-
สระเด็จแล้วแก่ข้ายามกินงายแล้วหั้นแล ปารมีทันใจแล ข้าเขียนเมื่อเป็นสามเณรวันนั้นแล สามเณรศรีวงศ์ โชตกะสาสนาพระพุทธเจ้า 5 พันพระวัสสา ขอหื้อมีประหยาชุชาตินั้นจิ่มเทิอะ ธัมม์ปารมีทันใจวัดค่าเนิ้ง
143
18 มิ.ย. 2562
ธัมมวาจา
1
จ.ศ. 1290
คัมภิระภิกขุ
144
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
145
18 มิ.ย. 2562
พรหมจักร
10
จ.ศ. 1300
ผูก 1 พรหมจักรผูกต้น ธัมม์วัดค่าเนิ้งดอนไชยแล หน้อยเสาร์เขียนทังเคล้า ข้าพเจ้าหนานไชยลังกาเขียนทังปลาย สักราชได้ 1300 ตัวปลีเปิกยี เดือน 3 เพ็งวัน 4 ยามเที่ยงวัน ผูก 2 สระเด็จแล้วยามวันริมจักใกล้เที่ยง เขียน 12 ออก 6 ค่ำ พร่ำว่าแล้ววันพุธ จิ่ง ปริปุณณาแก่ข้า 1300 ตัว ปลีเปิกยี รวายสี คะน้อยเพ็ดเขียน ผูก 3 สักราชได้ 1300 ตัวปลีเปิกยี เดือนยี่ ออก 13 ค่ำพร่ำว่าได้วันอาทิตย์แล หนานหมื่นเขียนทังเคล้า ข้าพเจ้ากาวิโล เขียนทังปลายแล ขอหื้อมีประหยาปัญญา ตัวหนังสือข้าบ่งามสักหน้อย ผูก 4 สระเด็จแล้วแก่ข้าหนานพรหมเสน ยามกินงายแล้วหั้นดีๆ แล จุลสักราชได้ 1300 ตัวปลีเปิกบี เดือนเกี๋ยง ขึ้น 5 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพฤหัสบดี แล เขียนปางเมื่อปฏิบัติธุเจ้าวงศ์วันนั้นแล เมื่อสร้างคาวาสอยู่บ้านฮ่องลี่แล ผูก 5 ปลีเปิกยี เดือน 12 ออก 9 ค่ำ เม็งวันเสาร์ยามตะวันเที่ยงเบี่ยงสันทอน หนานไชยลังกาเขียนค้ำชูธุเจ้าวงศ์ วัดค่าเนิ้งดอนไชยแล ผูก 6 สุดแล้วยามตาวันแลงแลเจ้าเหิยเดือน 11 แรม 9 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์ สักราชได้ 1300 ปลีเปิกยี สระเด็จเข้ามาเดือน 12 แรม 9 ค่ำ ขอเอาสุขสามประการมีนิพพานเจ้าเป็นยอด อภิวงศ์ภิกขุลิขิต วัดค่าเนิ้งริมท่งที่เคล้าพร้าวอยายเป็นถ้อย ข้าได้สร้างธัมม์ผูกนี้ข้าก็จักแผ่ผายอยายบุญไพรอดไพเถิงเทวบุตต์ เทวดา อินทร์ พรหม แลครุฑ นาคน้ำ ไอศวร แม่ธอรณี นายหนังสือ 32 ตนแลท้าวทัง 4 แลสัพพะสัตต์ทังหลายชุตนชุตัวว่าสันนี้แท้ดีหลีเทิอะ กับทังตัวผู้ข้าเขียนแลพ่อแม่ฝูงอันไพตกสู่ปรโลกพายหน้าแลพ่อออกแม่ออก สัทธาอุปัฏฐากชุผู้ชุคนแลครูบาเจ้า ผูก 7 สระเด็จแล้วแก่ข้ายากจักใกล้ค่ำตะวันตกแล ปลีเปิกยี วันเสาร์ ภิกขุอินคำ ตัวหนังสือบ่งามสักหน้อย ผูก 8 สระเด็จแล้วแก่ข้ายามกองงาย วันอาทิตย์ เดือน 12 ขึ้น 10 ค่ำ ผูก 9 สุดแล้วยามแตรจักใกล้เที่ยงสะหน่อย แล้ววันจันทร์แล หนานธัมมลังกาลิขิตแล ผูก 10 สระเด็จแล้วแก่ข้าวันพุธกินตอนแล เดือน 12 แรม 5 ค่ำ ขอเป็นประไจยแก่ข้าพ่อแม่พี่น้องจิ่มเทิอะ หนานญาณรังสี เมื่อเราตั้งบ้านอยู่ฮ่องลี่วันนั้นแล เขียนเมื่อธุเจ้าวงศ์เป็นครูบาวัดสันค่าเนิ้งดอนกว้าว ตัวหนังสือข้าพเจ้าบ่งามขอพิจารณาถี่ๆ ข้าเขียนปลีอ้อยโรงงานน้ำตาลเกิด ปลี พ.ศ. 2481 เดือนกันยายน วันที่ 15 แล้วแก่ข้าวันนั้นแล
146
18 มิ.ย. 2562
อานิสงส์ ฉบับ มหรินทะ
1
จ.ศ. 1277
สัทธาตนหน้อยอริยวํโส สระเด็จแล้วเดือน 10 ออก 5 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 5 สักราชได้ 1277 ตัวปลีรวายยีแล สามเณรปุ๊ดแลนายเหิย ตัวข้างามหน้อยแล บ่จ่างดัดเหล็กจารแลนายเหิย
147
18 มิ.ย. 2562
บทสวดมนต์
1
-
ข้าเขียนเมื่ออยู่สันดอนหน้อย ข้าเขียนไว้ค้ำชูสาสนาพระเจ้า ข้าขอปรารถนาหื้อได้มีประหยาปัญญากู่ชาติกู่เช่นเทิอะ ขอหื้อข้าได้อยู่คำสอนพระเจ้า สามเณรสม นามสกุล วงสัก
148
18 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
จ.ศ. 1289
โวหารธัมม์นิพพานสูตรตนหน้อยสามเณรเขียนที่วัดนาคตยามเมื่อจุลสักราชได้ 1289 ปลีดับเป้าเดือน 8 ลง 12 ค่ำ วัน 2 ยามกองงาย สระเด็จแล้วแล มูลสัทธาผู้ข้าทัง 2 คณะทังพายในพายนอกหมายมีเณรหลานเป็นเคล้า พายนอกเล้าหมายมีย่าคำป้อเป็นเคล้าพร้อมกับด้วยสามีกะลูกเต้าชุผุ้คนก็พากันได้คึดสร้างยังธัมม์นิพพานสูตร ก็จักอุทิศส่วนบุญอันนี้ไพหายังลูกผู้ 1 อันจุติตายมรณะไพสู่โลกพายหน้าอันพระยามัจจุราชหากฆ่าหื้อม้วยมล้างพลัดพรากตายไพมีนามกรว่า หนานมา หลอนว่าท่านได้ไพสู่ที่ลับหายวุ่นวายคือว่าอบายทั้ง 4 ได้ไพเป็นเปรตเป็นผี เป็นเปรตราวีกวนคีอยู่ในโลกบ่รู้จักที่หนทางชั้นฟ้าแลนิพพานดั่งอั้นก็ดี ขอบุญรวายสีนาบุญดีอันนี้ไพกล่าวชี้ชักจูงเอายังหนานมาไพสู่หนทางชั้นฟ้านิพพานจิ่มเทิอะ ข้าเขียนยามเมื่ออยู่วัดนาคต ปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมโชติปัญญาไวบ่ช้า ขอหื้อผู้ข้าอย่างนั้นจิ่มเทิอะ
149
18 มิ.ย. 2562
ทานขันธ์
1
จ.ศ. 1301
สระเด็จแล้วยามกองแลง ทานขันธ์ ฉบับภู่ชมดวง วัดค่าเนิ้งไชยพร้าวล้อม ไชยลังกาภิกขุ ลิขิตด้วยตนเองเดียว จุลสักราชได้ 1301 ตัวปลีกัดเหม้า เดือน 11 แรม พระไชยลังกาเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วัดค่าเนิ้งริมจางวันนั้นแล
150
18 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
-
ชำรุดบ้าง
151
18 มิ.ย. 2562
อักขรสูตร
1
-
สุดแล้วแก่ข้ายามเมื่อตะวันขึ้นสู่เที่ยงแล ขอหื้อสมดั่งคำปรารถนาข้าจิ่มเทิอะ สามเณรจันทรังสีเขียนแล ท่านเหิย ตัวหนังสือไม่งามใจก็บ่ตั้งเรียนหนังสือนักธัมม์ก็ได้เรียน เขียนธัมม์ก็ได้เขียน ก็บ่ได้หนังสือก็พอมัน สะนั้นขอให้พิจารณาเอาเทิอะ
152
18 มิ.ย. 2562
7 กัมพีร์รอม/ ปารมีทันใจ/ เตมิยะ/ ปฏิสัมภิทาวิภังคะ/มหาปัฏฐาน
6
จ.ศ. 1290
สระเด็จแล้วแก่ข้าสักราชได้ 1290 ตัวปลีเปิดสี อุตระดูเข้ามาในเดือน 3 ออก 2 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 5 แลนายเหิย ข้าเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ขอหื้อมีประหยาปัญญาเสลียวสลาดอาจรู้ธัมม์ 8 หมื่น 4 พันขันธ์ จิ่มเทิอะ ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ วันนั้นแล
153
18 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
154
18 มิ.ย. 2562
นครกัณฑ์
1
จ.ศ. 1259
รับหน้านคร ฉบับเชียงทอง สักราชได้ 1259 ตัวปลีเมืองเล้า สระเด็จในวัสสาอุตระดู เดือน 11 แรม 15 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 6 ปริปุณณะแก่ข้าวันนั้นแล พี่หนานศรีวิไชย บ้านหล่ายท่าเป็นผู้ริสสนาอุปถัมภ์ค้ำชูสวาธุเจ้าเทพวงศ์วัดดอนกว้าววันนั้นแล
155
18 มิ.ย. 2562
จันทฟองสมุทท์
3
-
โวหารธัมม์จันทฟองสมุทท์แลนายเหิย ข้าเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ขอหื้อข้ามีผละอานิสงส์กว้างขวางมากนัก ขอนำเอาตนตัวแห่งข้าเข้าสู่เวียงแก้ว คือ เนรพาน เป็นที่แล้วแด่เทิอะ ขอหื้อนาบุญอันนี้ไพรอดไพเถิงพระยาอินท์ พระยาพรหม ยมราช นาค ครุฑ ไอศวร แลเทวบุตต์ เทวดา ทังมวรจุ่งมาภัตตะอนุโมทนาจิ่มผู้ข้าชุตนเองจิ่มข้าแก่เทิอะ เณรแจ้รัสสะสามเณร ตัวหนังสือข้ามันตึงบ่งามบ่ช่างใส่ไว้ ใส่ตัวล้ำฮ้ายแท้น้อ ข้าเขียนปางเมื่อฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล
156
18 มิ.ย. 2562
จันทกุมมาร
3
จ.ศ. 1278
ปลีรวายสีเข้ามาในอุตระดูเดือน 11 แรม 3 ค่ำ ว่าได้วันพุธ ปริปุณณาแล้วแก่ข้าวันนั้นแล สัทธาปู่ขนานศรีวิไชยโชตกะสาสนาครูบาเจ้าธัมมปัญญา วัดค่าเนิ้ง ดอนกว้าววันนั้นแล ลิขิตแต้มปางเมื่ออยู่ไร่ห้วยป่าภูปางทองแลเจ้าเหิย ตัวหนังสือบ่งามสักหน้อยแลนายเหิย ค่อยพิจารณาไพเทิอะ ใจบ่ตั้งเพราะว่าทุกข์ยากล้ำ บ้านก็บ่ได้อยู่กับเพิ่น ปริปุณณาแล้วเป็นห้องก่อนแล
157
18 มิ.ย. 2562
ธัมม์จักกัปปวัตนสูตร
1
-
ชำรุดมาก
158
18 มิ.ย. 2562
สูตร
1
-
ลานก้อมบ่ดายเน้อ
159
18 มิ.ย. 2562
ภวิระติ
5
จ.ศ. 1278
ผู้จาร มหาวันภิกขุ/ อินทวิชัยภิกขุ/ ธรรมปัญโญภิกขุ จุลสักราชได้ 1278 ตัวปลีรวายสี อุตระดูฝนเข้ามาในวัสสาเดือน 10 แรม 9 ค่ำ วันอาทิตย์ ปริปุณณาแล้วแก่ข้าหั้นแล มหาวันภิกขุ เขียนตนเดียวปางเมื่อปฏิบัติธุเจ้าธัมมปัญญา วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล ขอเป็นประไจยแก่ข้าจิ่มเทิอะ ข้าเกิดมาชาติใดขอหื้อมีประหยาปัญญาวิสารทะองอาจสลาดรู้ยังคลองดี อย่าแล่นตามตัณหา อย่าคบคนใบ้ หื้อได้เสพผู้มีประหยาจ่างพิจารณาดีแท้เทิอะ
160
18 มิ.ย. 2562
นางกินปูร้อยเอ็ด
4
จ.ศ. 1300
ปลีเปิกยี เดือนยี่ แรม 13 ค่ำ วันอาทิตย์ยามกองงาย ก็แล้วแก่ข้าหนานไชยลังกาเขียนทังปลาย หนานขัตติยะเขียนทังเคล้า ปางเมื่อสร้างคาวาสอยู่ปางทองไชยไกลสะหน่อย ธัมม์วัดสันค่าเนิ้งดอนไชย ใต้เวียงลำปาง ตัวบ่พองามสักหน้อย ค่อยพิจารณาเอาเทิอะท่านเหิย
161
18 มิ.ย. 2562
สุทธนู
1
-
ไม่ปรากฏ
162
18 มิ.ย. 2562
ธาตุกถา
1
-
สระเด็จแล้วยามพลันค่ำวัน 3 เดือน 10 แรม 6 ค่ำ แล้วแล
163
18 มิ.ย. 2562
สมภมิต
1
-
ชำรุดมาก
164
18 มิ.ย. 2562
ยมก
1
พ.ศ. 2499
สระเด็จแล้ววันเสาร์เดือน 12 ขึ้น 11 ค่ำ ปริปุณณาแล้วแก่ข้า พระคำป๊อก เขียนเมื่อ พ.ศ. 2499 เมื่อปฏิบัติพระคำมูลวันนั้นแล ปถมะมูลละสัทธาหมายมีเณรบุญถึงเป็นเคล้า พร้อมกับด้วยพี่น้องชุคนได้สร้างธัมม์ชะตาวันเกิดชื่อว่า ยมก ผูก 6 ไว้ค้ำชูพุทธสาสนาโคตมีแล นิพพาน ปัจโย โหนตุโน นิจจัง
165
18 มิ.ย. 2562
พุทธเสนกะ
1
จ.ศ. 1321, พ.ศ. 2502
ธัมม์นี้แบ่งเกิ่งกันเขียนแล เป็นจะอี้ ปู่หน้อยไชยเสนาเขียนปลายแลบ้านปงต้นฮ่าง เขียนแล้วเดือนเกี๋ยง ดับวันเสาร์ยามตาวันเที่ยง พ.ศ. 2502 จ.ศ. 1321 เป็นปลีกัดไก๊ ธัมม์พุทธเสนกะผูกต้น ธัมม์วัดบ้านกว้าวค่าเนิ้ง สวาธุเจ้าบุญยังเป็นธิปติ ได้คึดสร้างธัมม์ไว้กับวัดแล
166
18 มิ.ย. 2562
พญาช้างสะตัน
1
พ.ศ. 2499
สระเด็จแล้วแก่ข้ายามเวลา 12 เที่ยงวันแล แล้วเมื่อเดือน 12 ออก 4 ค่ำ พร่ำว่าวันอาทิตย์ ข้าพระคำป๊อก เขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้ามูล ปางเมื่อท่านได้สั่งสอนสิกข์โยมแล
167
18 มิ.ย. 2562
สุตตันตปิฎก ผูกต้น
1
จ.ศ. 1235
รับหลังสุตันตปิฎก ผูกต้น สุมณภิกขุโน อารามธิปติวัดดอนกว้าว สักราชได้ 1235 ตัวปลีก่าเร้า เดือน 12 ออก 6 ค่ำ เม็งวัน 5 ไทย เต่าไจ้
168
18 มิ.ย. 2562
อานิสงส์ปิฎก
1
จ.ศ. 1304, พ.ศ. 2485
ไม่ปรากฏ
169
18 มิ.ย. 2562
คัมภีร์รอม
1
จ.ศ. 1305
ปลีก่าเม็ด เดือนเกี๋ยง แรม 1 ค่ำ ยามแตรขึ้นสู่เที่ยงแล ไชยลังกาภิกขุเขียนแล ที่วัดป่าสันดอยน้อย
170
18 มิ.ย. 2562
บทสวดมาติกา
1
-
เขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญโญ
171
18 มิ.ย. 2562
สิทธัตถะชาดก /ปาตะชาดก
2
จ.ศ. 1259
ธัมม์วัดดอนกว้าว เทพวังโส อารามธิปติ ลิขิตโชตกะสาสนา จุลสักราชได้ 1259 ปลีเมืองเร้า
172
18 มิ.ย. 2562
อภิธัมมา 7 คัมภีร์/ พรานสังกา/ อานาถระ
9
จ.ศ. 1298
ไม่ปรากฏ
173
18 มิ.ย. 2562
สุธน
4
จ.ศ. 1305
หน้ารับธัมม์สุธน ผูก 4 ปลาย สักราชได้ 1305 ตัวปลีก่าเม็ด เดือนยี่ ออก 7 ค่ำวัน 4 ยามกองแลง สระเด็จแล้วแก่ข้าธุเจ้าปินตาเขียนที่วัดป่าสักดอยน้อย
174
18 มิ.ย. 2562
ปิฎก
4
จ.ศ. 1290
สระเด็จแล้วจุลสักราชได้ 1290 ปลีเปิกสี ข้ารัสสะสามเณรแจ้ เขียนไว้ค้ำชูพุทธสาสนา 5000 พระวัสสา เขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ วัดสันค่าเนิ้งดอนกว้าวไชย วันนั้นแล ท่านเหิย ตัวบ่งามสักหน้อย เพราะใจบ่ตั้งใค่สิกเต็มทีแล
175
18 มิ.ย. 2562
ปารมี 8 พันชั้น
1
จ.ศ. 1287
ปลีดับเป้าเดือน 3 แรม 3 ค่ำ แล้วแก่ข้าน้อยวัน 7 ก็ ปริปุณณาแล้ววันนั้นแล ตัวหนังสือข้าฝึกใหม่แล เณรเสาร์แก้วแลเณรสุนันทะ ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ วัดดอนกว้าวค่าเนิ้งวันนั้นแล
176
18 มิ.ย. 2562
0180
1
-
ไม่ปรากฏ
177
18 มิ.ย. 2562
อานิสงส์หิงหลัวแลไฟเป็นทาน
1
-
ผู้จาร กาวินทาสามเณร สวาธุเจ้าพุทธวงศ์
178
18 มิ.ย. 2562
สุทธนู ผูก 3
1
จ.ศ. 1317, พ.ศ. 2498
สระเด็จแล้วแก่ข้าพระคำมูล เมื่อเดือน 11 แรม 13 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพุธ ปริปุณณาแล ปลีกาบสะง้าแล ปถมะมูลละสัทธาหมายมีแม่ผวนเป็นเคล้า พร้อมกับด้วยสามิกา พ่อแม่ พี่น้อง ลูกเต้าหลานเหลน ชุผู้ชุคน ก็ได้สร้างธัมม์ชาตา ชื่อว่า ธัมม์สุทธนู เป็นธัมม์แม่ผวน บ้านฮ่องลี่ ขอเป็นจตุประไจยแก่ข้าตั้งแต่อดีตแลปัจจุบันตราบเถิงอนาคต
179
18 มิ.ย. 2562
สุทธนู ผูก 1
1
จ.ศ. 1317, พ.ศ. 2498
เดือน 11 ออก 14 ค่ำ ปลีกาบสะง้า แม่ป้าคำผวนเป็นเคล้า พร้อมด้วยสามิกา ลูกเต้า พ่อแม่ พี่น้อง ชุผู้ชุคน สร้างธัมม์ไว้ค้ำชูสาสนาแห่งพระพุทธเจ้า 5 พันพระวัสสา ขอเป็นสุขพละและนิพพานเจ้า ป้าผวนบ้านฮ่องลี่
180
18 มิ.ย. 2562
สุทธนู ผูก 2
1
จ.ศ. 1317, พ.ศ. 2498
เมื่อเดือน 11 แรม 7 ค่ำ แม่ผวนเป็นเคล้า พร้อมกับด้วย สามิกา พ่อแม่ พี่น้อง ลูกเต้า หลานเหลน ชุผู้ชุคน ผู้ได้สร้างธัมม์ไว้ค้ำชูสาสนา 5 พันพระวัสสา เป็นธัมม์ชะตาปลีแม่ผวน ตามจักปรารถนาเทิอะ
181
18 มิ.ย. 2562
ธัมม์วิภังคะ
1
จ.ศ. 1317, พ.ศ. 2498
สระเด็จแล้วเวลาบ่าย 4 อาจารย์หนานเสนเขียนหื้อนางผวน วงมูล ปางเมื่อสร้างคาวาสอยู่บ้านฮ่องลี่ ปฏิบัติครูบาวงศ์วันนี้ก็ดีแล ปลีก่าไส้ พ.ศ. 2498 เดือน 11 แรม 8 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอังคาร ปริปุณณาแล้วแล
182
18 มิ.ย. 2562
ปราชิกัณฑสิกขบท ผูก 2/ วินัย ผูก 2
1
จ.ศ. 1235
ปลีก่าเร้าเดือนเกี๋ยง ออก 11 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 4 ยามแตร พรหมสระภิกขุ ปถมะมูลละสัทธาหมายมีอาวป๋า เป็นเคล้า ติดกับด้วยพี่น้องญาติกา พ่อแม่ชุผู้ชุคน ดีหลีเทิอะ ได้สร้างยังธัมม์ ขอจุ่งเป็นประไจย ค้ำชูผู้ข้าทังหลายไพรอดนิพพานเจ้าแด่เทิอะ
183
18 มิ.ย. 2562
มัทรี ผูกถ้วน 9
1
พ.ศ. 2409
แล้วแก่ข้ายามกองแลง มีประหยาปัญญาอันสลาดอาจรู้ยังธัมม์ 8 หมื่น 4 พันขันธ์ นั้นแด่เทิอะ ปู่หนานธัมมลังกา...(ชำรุด)
184
18 มิ.ย. 2562
ชูชก ฉบับภู่ชมดวง ผูก 5
1
จ.ศ. 1301, พ.ศ. 2482
เดือน 11 แรม 3 ค่ำ พร่ำว่าแล้ววันอาทิตย์ จิ่งปริปุณณาแก่ข้าสามเณรยศ ตัวหนังสือข้าบ่งามล้ำฮ้าย ข้าก่ายเต็มที ทังบ่งาม ใครเล่าก็ดี เทศน์ก็ดี พิจารณาเอาดีๆ วัดค่าเนิ้งเบื้อง หล่ายท่า
185
18 มิ.ย. 2562
วิภังคสูตร
1
พ.ศ. 2487
สระเด็จแล้วยามกองงายแลเจ้าเหิย ข้าเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ วัดนากว้าวแล สักราชได้ 2487 อุตระดูเข้ามาในวัสสา เดือน 10 แรม 6 ค่ำ พร่ำว่าได้ 7 นั้นแล ข้าขอนาบุญอันข้าได้เขียนธัมม์ผูกนี้แผ่ผายอยายบุญอันนี้ไพรอดไพเถิงเทวบุตต์ แลเทวดา พระยาอินท์ พรหม ทังหลายจิ่มเทิอะ ข้อขอนาบุญอันนี้ไพรอดพ่อแม่ญาติกาคุณแห่งข้าจิ่มเทิอะ กับทังตนตัวแห่งข้าแล้วขอหื้อข้ามีประหยาอันสลาดเสลียวแด่เทิอะ จันทร์อ้วนภิกขุ เขียนแล
186
18 มิ.ย. 2562
สุตตสม
1
-
ตัวหนังสือข้าบ่งามสักหน้อย จะไพใค่หัว ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติครูบาวงศ์
187
19 มิ.ย. 2562
อากาลวัตตสูตร
1
จ.ศ. 1288
สร้างเขียนไว้เมื่อจุลสักราชได้ 1288 ปลีรวายยี เดือน 9 ออก 2 ค่ำ วันพฤหัสบดี ยามพลาดวันนั้นแล เณรกัญจนะ ลิขิต สร้างเขียนไว้วัดนาคต
188
19 มิ.ย. 2562
ปุคละปัญญัติ
1
จ.ศ. 1305
ปู่ป้อ เป็นเคล้าทานไว้กับสาสนา สระเด็จแล้วแก่ข้าไชยลังกาภิกขุ แล้วเดือน 12 แรม 11 ค่ำ วันศุกร์ ยามแตรค่ำ สักราชได้ 1305 ตัวปลีก่าเม็ด ภอสอ 86
189
19 มิ.ย. 2562
วิภังคสูตร ห้องสุวัณณปิฎก
1
จ.ศ. 1301
สระเด็จแล้วแก่พระบุญธัมม์ ยามเมื่อ 3 โมง นาฬิกาแล ปลีกดสี เดือน 11 ขึ้น 7 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์ จิ่งแล้วหั้นแล ข้าขอหื้อเป็นประไจยแก่สัทธาแลผู้เขียนจิ่มเทิอะ ข้าเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ วัดดอนกว้าว หั้นแล
190
19 มิ.ย. 2562
ทานขันธ์
1
จ.ศ. 1288
สระเด็จแล้ววันจันทร์เดือน 10 แรม 9 เม็งวันจันทร์ แล้วแก่ข้าแล ข้าพระอินทร์ปั๋น ลิขิตโชตกะสาสนากับวัดดอนกว้าว ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วันนั้นแล ปลีรวายยี แก่ข้าแล
191
19 มิ.ย. 2562
มหาวิบากรอมชาดก
1
-
ไม่ปรากฏ
192
19 มิ.ย. 2562
3 ไตร ผูกถ้วน 3
3
จ.ศ. 1261
ผูก 1 – ผูก 2 จ.ศ. 1261 ตัว สระเด็จเข้ามาในวัสสาอุตระดู ปลีกัดไก๊ เดือน 11 ดับ 14 ค่ำ พร่ำว่าได้วันจันทร์ ก็จิ่งปริปุณณาบัวรมวลแก่ข้า เทพวํโส ลิขิต ผูก 3 จ.ศ. 1261 ปลีกัดไก๊ เดือน 12 ออก 9 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 4 ไทยกาบสัน แล้วยามตะวันแลงลงสู่ปัจฉิมยามค่ำก็จิ่งปริปุณณาบัวรมวล แล้วแก่ข้า เทพวํโสภิกขุ วัดดอนกว้าวร่องจางไชยนครลำปางด้านใต้ โชตกะสาสนา
193
19 มิ.ย. 2562
เนมิราช 1-3 / ธัมม์อากาลวัตตสูตร/ พระยาช้างฉัททันต์
5
จ.ศ. 1281
- เนมิราช ผูก 1-3 ผูก 1 สระเด็จแล้วยามกองงายแลนายเหิย ผูก 2 สระเด็จแล้วยามแตร มูลสัทธาหมายมีย่าบุญปั๋นเป็นเคล้า พร้อมกับด้วยสามิกา ลูกเต้าหลานเหลนชุคนก็ได้สร้างธัมม์ชาตาไว้กับสาสนา ขอหื้อเป็นอุปนิสัยแก่ข้า จ.ศ. 1281 ตัวปลีกัดเม็ด สระเด็จเข้ามาในอุตระดู 9 เดือน 4 ค่ำ พร่ำว่าวันจันทร์ อินทวิไชยภิกขุ ลิขิตด้วยตนเดียว ขอหื้อพ้นจากทุกข์ในโลกสงสารอันเป็นที่สุขสำราญยิ่งกว่าสุขทังมวลมีแก่ผู้ข้าทังหลาย ผูก 3 สระเด็จแล้วยามตูดช้าย ปลายลงยามกอง อินทวิไชยเขียน จ.ศ. 1281 ตัวปลีกัดเม็ด อุตระดูเดือน 9 ขึ้น 10 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์ ปถมะมูลละสัทธาหมายมีย่าบุญปั๋น ปู่สองเป็นเคล้า พร้อมกับลูกเต้าหลานเหลนพี่น้องญาติกา วงสาชุผู้ชุคน ขอหื้อเป็นสีลบุญ นำเอายังตนตัวแห่งข้าพเจ้าไพเกิดที่ประเสิฏอันพ้นจากทุกข์ คือ เมืองนิพพานเจ้านั่นเทิอะ - ธัมม์อากาลวัตตสูตร สระเด็จแล้วยามตูดช้าย เดือน 9 ขึ้น 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 2 แล จ.ศ. 1281 ตัวปลีกัดเม็ดแล เณรอินทมโนไชยภิกขุ เขียนเมื่อปฏิบัติธุเจ้าธัมมไชยวัดนาคตแล ข้าเขียนให้ย่าป้อ ปู่เตอะ บ้านค่าเนิ้งแลดอนกว้าวนทีหล่ายน้ำ อยายกล้ำแม่น้ำจาง ไว้กับสาสนา 5000 วัสสาได้เถิงสุข 3 ประการ - พระยาช้างฉัททันต์ สระเด็จแล้วยามกองงาย ปางเมื่อสักราชได้ 1281 ตัวปลีกัดเม็ด เดือน 8 ลง 5 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 3 ปริปุณณแก่ข้า อินทไชยภิกขุ ลิขิต ปถมะมูลละสัทธาหมายมีอ้ายแก้วย่าแสนเป็นเคล้าพร้อมกับด้วยสามิกา ลูกเต้า หลานเหลน พี่น้องชุผู้ชุคน ก็ได้สร้างธัมม์ชาตา ชื่อว่า ช้างฉัททันต์ นี้ไว้ค้ำชูสาสนา ขอหื้อเป็นหิตตะสุข ประโยชนะแก่ผู้ข้า ขอหื้อได้เถิงนิพพาน พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสาร ขอหื้อเป็นมรรคญาณเหล้มใหย่กว้างแด่เทิอะ
194
19 มิ.ย. 2562
อภิธัมมาปิฎก
1
จ.ศ. 1307
ไชยลังกาภิกขุ ปลีดับเร้า เดือน 11 แรม 1 ค่ำ วัน 6 ยามกองแลง
195
19 มิ.ย. 2562
วิภังคสูตร
1
จ.ศ. 1287
ตัวบ่งามสักหน้อย ตัวบ่เสมอกันแล ไผจะไพใค่หัวมันแล ปลีเมืองเหม้า ข้าพระเจ้าเณรกอง
196
19 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุด
197
19 มิ.ย. 2562
วิภังคสูตร
1
พ.ศ. 2491
สุดแล้วแก่ข้ายามเมื่อสันข้าวงายแล ตัวหนังสือข้ามันตึงบ่งามถ้าปุคคละผู้ใดได้เล่าหื้อพิจารณาดูเทิอะ สุดแล้วเมื่อเดือน 9 แรม 13 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์ แก่ข้ายามนั้นแล สามเณรจันทรังสี เขียนเองแลท่าน ใจข้าบ่พอตั้งเท่าใด คือบ่ม่วนยามนั้นมีพระ 2 ตนแล ข้าเขียนเมื่อข้าอายุได้ 18 ปี นั่งเข้ามาแล เมื่อ พ.ศ. 2491 แลอยู่ปฏิบัติเจ้าป้อมแล
198
19 มิ.ย. 2562
วิภังคสูตร / ธาตุกถา / ปารมี 9 ชั้น
3
จ.ศ. 1297
จุลสักราช 1297 ตัวปลีเมืองเส็ด* สระเด็จเข้ามาในระดูเดือน 11 จิ่งปริปุณณาแก่ข้าหั้นแล สามเณรหมื่นตนหน้อยเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวัดค่าเนิ้งร่องจางวันนั้นแล สามเณรหมื่นเขียนเองเดียวตัวบ่งามสักหน้อย มันใจบ่ตั้ง สาวมาก๋ายนอกวัดหมั่นล้ำฮ้าย
199
19 มิ.ย. 2562
โคบุตร/ โวหารอัฏฐะคีกะ* มัคคธัมม์
ุ6
จ.ศ. 1293
-โคบุตร 1-5 ผูก 1 ปลีล้วงเม็ด เข้ามาในระดูเดือน 10 ออก 3 ค่ำ แล หนานขัตติยะ เขียนปางเมื่ออยู่บ้านชำทองแล ผูก 2 สระเด็จแล้ววันอาทิตย์ยามตะวันบ่าย 3 โมงเกิ่งแล 1293 เดือน 12 ขึ้น 2 ค่ำ พร่ำวันอาทิตย์ สามเณรคำตันเขียน เมื่ออยู่ปฏิบัติธุเจ้าอภิวงศ์ วัดค่าเนิ้งดอนกว้าว ผูก 3 1293 เดือน 11 แรม 5 ค่ำ วันพุธ หนานขัตติยะเขียน ผูก 4 1293 พ.ศ. 2474 รัสสะสามเณร สวาธุเจ้าอภิวงศ์ ผูก 5 สามเณรธัมมลังกา - โวหารอัฏฐะคีกะ* มัคคธัมม์ ปู่หนานธัมมลังกาที่บ้านดอนกว้าวค่าเนิ้ง ปลีล้วงเม็ด เดือนเกี๋ยง ออก 11 ค่ำ วันพฤหัส ยามตะวันชาย ตัวหนังสือข้าบ่งามค่อยพิจารณาถี่ๆ เทิอะ ตัวใหย่หน้อยบ่เสมอกัน แลเจ้าที่ไหว้แห่งพ่อออกทังหลายเหิย
200
19 มิ.ย. 2562
มูลฤกษ์/ กรณียเมตตสูตร/ วิชชานสูตร
3
จ.ศ. 1303, พ.ศ. 2483
วันที่ 23 สิงหาคม 2483 สระเด็จแล้วยามเช้าธุเจ้าสันข้าวงายแล้วสุดแล ข้าเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วันนั้นแล ตัวหนังสือบ่งาม เขียนห้าวเต็มที จ้าดใค่กอดสาว โท่ๆ หน่อยแน่ จุลสักราชได้ 1303 ปลีล้วงไส้ เดือน 3 แรม 13 ค่ำ วันอังคารก็ปริปุณณาแล้วแก่ข้า ธัมมลังกา บ้านค่าเนิ้งหล่ายท่า ขอสุขสามประการมีนิพพานเป็นยอดแท้ดีหลี ไชยลังกาภิกขุลิขิตโชตกะไว้กับพุทธสาสนาที่วัดค่าเนิ้งดอนไชยพร้าวล้อม กรณียเมตตสูตร ผูกเดียวมี 22 ใบปลายเกิ่งน้อยหนึ่งแล
201
19 มิ.ย. 2562
ตำนานนิทานวัดพระแก้วดอนเต้าเวียงดิน
1
จ.ศ. 1287
ปลีดับเป้าเข้ามาอุตระดูเดือน 11 แรม 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์ยามกองงาย ก็ปริปุณณแล สวาธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้ง แล้วยามเที่ยงเบี่ยงกินตอนแลเจ้าเหิย ตัวบ่งามสักดายพอเป็นร้ายทั้งนั้นแล
202
19 มิ.ย. 2562
วิภังคสูตร
1
จ.ศ. 1307
สระเด็จแล้วเดือน 11 ออก 2 ค่ำ วัน 6 ยามกองงาย สักราชได้ 1307 ปลีดับเร้า ไชยลังกาภิกขุเขียน
203
19 มิ.ย. 2562
ปักขทืนสังขานต์ปีใหม่
1
-
ไม่ปรากฏ
204
17 มิ.ย. 2562
อภิธัมมา ผูกต้น
1
จ.ศ. 1234
ผู้จาร พรมสระภิกขุ ศักราชได้ 1234 ตัวปลีเต่าสัน เดือน 12 ดับแล พรมสระภิกขุ อัตตโน โชตกไว้กับสานาวัดดอนกว้าว เมืองนคอร นิพานะ ปัจจโย โหนตุ
205
17 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุด
206
17 มิ.ย. 2562
อาลวัตตสูตร
1
-
สระเด็จแล้วแก่ข้ายาม ตถ ตะวันเอนพาดปลายไม้สูงสูงแล อาทิตย์วิดวิ่งขึ้นพายบน ขอหื้อเป็นกุศลไพพายหน้า ขอหื้อข้าได้ไพเกิดห้องชั้นฟ้าเถิงที่อินท์อยู่ สิรสา อหํ วันทา ข้าพระขนานคันธิยา สร้างเขียนปางเมื่อยู่ปฏิบัติสวาตุ๊เจ้าอภิวงศ์ วัดค่าเนิ้ง วันนั้นแล
207
17 มิ.ย. 2562
สุวรรณหอยสังข์
1
จ.ศ. 1273
จุลสักราชได้ 1273 ปลีล้วงไก๊ อุตตรดูเดือน 11 แรม 2 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 2 แล้วแก่ข้ายามกองงายแลกุสลบุญอันนี้หื้อได้แก่พ่อแม่พี่น้องหลานเหลนกับตัวตนแห่งข้าจิ่มเทิอะ แม่นข้าเกิดมาภาวะนี้ ภาวะหน้า ขออย่ามีพยาธิสักชาติ ขอหื้อมีประหยาปัญญาอันเสลียวสลาดจิ่มเทิอะ แม่นข้าเกิดมาขอมีรูปอันงามจิ่มเทิอะ ตัวบ่งามสัหน้อยค่อยพิจารณาเทิอะ จะไพเภียกแท้เนิอ อะหัง นามะ ตนหน้อย มะโนโชสามเณร ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าปัญญาวัดดอนคำ สันค่าเนิ้งแล
208
19 มิ.ย. 2562
วิชาสูตร
1
พ.ศ. 2532
สระเด็จแล้วเวลา 10 โมง 45 นาที วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2532 เดือน 4 เหนือ ออก 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 7 ข้าพระบุญมี เขียนปางเมื่ออยู่วัดช่างทอง ตำบลสุเทพ เพื่อไว้สาสนา 5000 พระวัสสา ขอหื้อมีประหยาปัญญาเสลียวสลาดทุกภวะชาติแด่เทิอะ
209
19 มิ.ย. 2562
ปราภวสูตร
1
-
ขนานธัมมไชย ผู้จาร
210
19 มิ.ย. 2562
สูตร
1
-
ชำรุดมาก
211
19 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
212
19 มิ.ย. 2562
ปาปะธัมม์ 12
1
-
ชำรุดมาก
213
19 มิ.ย. 2562
มโหสถโทน
1
-
อภิวงศ์ภิกขุเขียนไว้กับวัดค่าเนิ้งแล
214
19 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
215
19 มิ.ย. 2562
อานิสงส์สลากภัตต์
1
จ.ศ. 1270
ปถมะมูลละสัทธาหมายมีอ้ายคำปั๋นเป็นเคล้าพร้อมกับด้วยภริยาแลลูกเต้าหลานเหลนชุผู้ชุคน ก็ได้พากันคึดสร้างธัมม์ผูก 1 ชื่อว่า สลากภัตต์ ก็เพื่อว่าจักทานไพหายังแม่ผู้ 1 อันจุติตายไพสู่โลกพายหน้ามีนามกรว่า ย่าเป็ง ก็ขอนาบุญอันนี้ไพรอดไพเถิงแม่ข้าจิ่มเทิอะ ขอหื้อเป็นนิจจังแท้ดีหลีเทิอะ จุลสักราชได้ 1270 ตัวปลีเปิกสัน อุตระดูเดือนเกี๋ยง ออก 1 ค่ำ วัน 7 ยามเที่ยงปริปุณณาแล้วแก่ข้า ธัมมปัญโญภิกขุ ลิขิตด้วยตน ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมลังกา วัดนาคตแล
216
19 มิ.ย. 2562
เหล้มหลวง
1
พ.ศ. 2546
สระเด็จแล้วแก่ข้า หนานหลวง พาต่อม บ้านนากว้าวหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นผู้ลิขิตขีดเขียนแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 เดือนตุลาคม 2546 ตรงกับเดือนเกี๋ยง แรม 2 ค่ำ ข้าได้แต้มข้าได้เขียนธัมม์เหล้มหลวงผูกนี้ ข้าขอปรารถนาแม่นว่าเกิดมาในภวะชาติใดข้าขอหื้อมีประหยาปัญญาเหมือนดั่งเจ้ามโหสถ ขอหื้อมีความอดเหมือนเจ้าเตมียะ นั้นแท้ดีหลีเทิอะ ค.ศ. 2003
217
19 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
218
19 มิ.ย. 2562
หิมพานต์ ฉบับแสนยอด
1
จ.ศ. 1288
สระเด็จแล้วแก่ข้าวันอังคารแล จุลสักราชได้ 1288 ตัว ปลีรวายยี แล้วแก่ข้าหั้นแล เดือน 10 ลง 3 ค่ำ ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ ธุวัง ธุวังแล
219
19 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
-
สระเด็จแล้วแก่ข้าแลนายเหิย ขอหื้อเป็นอุปนิสัยประไจยแก่ข้า พ่อแม่ พี่น้องชุผู้ชุคนแด่เทิอะ ตนหน้อยพุทธวงศ์ บ่ ชะนานหลายแลเจ้าเหิย สระเด็จแล้ววันพฤหัส ค่อยๆ พิจารณาเน้อ
220
19 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
221
20 มิ.ย. 2562
พุทธเสนกะ ผูก 2
1
พ.ศ. 2502
สระเด็จแล้วแก่ข้ายามกองงายในวันที่ 25 พ.ศ. 2502 เพื่อว่าจักอุทิศไพหาท่านพระครูบาอภิวงศ์ที่ล่วงลับไพนั้นแล ขอหื้อนาบุญอันนี้ไพรอดไพเถิงด้วยแท้เทิอะแล ตัวหนังสือไม่ใค่ละเอียดเรียบร้อยตัวใหย่หน้อยไม่ใค่เสมอกันแลนา ผู้อ่านค่อยพิจารณาเทิอะ ข้าเขียนไว้ค้ำชูสาสนาวัดนากว้าวแล ผู้เขียนชื่อนายอินถา บ้านปงต้นฮ่าง เขียนโชตกะวัดนากว้าว ข้าเขียนเมื่ออยู่ปางแรมควายท่งแดนแคว้ง เมื่อ พ.ศ. 2502 ปลีไก๊ เดือนเกี๋ยง แรม 9 ค่ำ แล้วแล
222
20 มิ.ย. 2562
สูตรเอกนามกํ
1
-
ข้าเขียนสูตรอันนี้ไว้ค้ำสาสนาแล สามเณรวงศ์เขียนแล
223
20 มิ.ย. 2562
สูตรปรวาล
1
-
อินทวิไชยภิกขุ โชตกะ 5000 วัสสา ขอหื้อเป็นกุสลจุ่งจอดนำเข้ารอด เนรพานแท้จิ่ง อริยเมตไตรยขอหื้อได้หัน ข้าได้แต้มได้เขียนสูตรผูกนี้ ขอหื้อสีลบุญปกห่มยังตนตัวข้าชุภาวะชาติ อินโท ชื่อว่า อินทวิไชยภิกขุ โชตกะไว้กับวัดค่าเนิ้ง ขอหื้อหายอันข้าหมายในกายาแห่งข้าทังชาตินี้แลชาติหน้าแท้เทิอะ ขอหื้อได้หันพระเจ้าอริยเมตไตรย หื้อมีผิววัณณะอัน สว่างแจ้งใสงาม ขอหื้อสมองคึดคระนิงแท้จริง ขอหื้อเป็นประไจยจุ่งจอด นำเข้าสู่เวียงแก้ว ยอดมหานิพพานแท้จิง สูตรแล้วยามตะวันช้าย วันอังคารในเดือน 8 แรม 4 ค่ำ เขียนเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญโญ วัดค่าเนิ้ง ขอหื้อตนตัวแห่งข้าเว้นจากอบายทัง 4
224
20 มิ.ย. 2562
พุทธานุสติสูตร
1
พ.ศ. 2484
รัสสะสามเณรกาวิโล เขียนไว้ค้ำชูพุทธสาสนา ที่วัดดอนกว้าวริมจางวันนั้นแล สระเด็จแล้วแก่ข้าวันอาทิตย์ แรม 10 ค่ำเดือน 4 วันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 ตัวหนังสือข้าน้อยพี่น้อยมันตึงบ่งามสักหน้อยนอท่าน
225
20 มิ.ย. 2562
วิภังคสูตร ห้องสุตตันปิฎก
1
-
สุตตันตะ ผูกต้น ปถมะมูลสัทธาหมายมีปู่ตาเป็นเคล้า ติดกับภริยาชื่อว่า ย่าดวง ได้สร้างค้ำชูสาสนาพระโคตมะเจ้าเที่ยงแท้อย่าคลาดอย่าคลาดีหลี จุ่งนักเทิอะ ธัมม์วัดดอนกว้าวนครด้านใต้ ลัมพางค์วังจางวันนั้นแล
226
20 มิ.ย. 2562
โวหารวินัยปิฎก ผูก 2
1
จ.ศ. 1288
ข้ารัสสะเณรหลานหากลิขิตแต้มเขียน ไว้กับสาสนาวัดค่าเนิ้งแลท่านเหิย เดือน 12 ออก 11 ค่ำ พร่ำได้วันศุกร์แล้วยามเมื่อวันขึ้นสู่เที่ยง แล้วหั้นแล สระเด็จแล้วดีๆ แล้ว ตัวหนังสือบ่งามสักหน้อยจะไพใค่หัวใส่ข้าแท้เนอ ข้าก็เพื่อว่าใค่หื้อเป็นประไจยจุ่งจอดนำเอาตนตัวแห่งข้าเข้ารอดมหานิพพานนั้นแท้เทิอะ ข้าเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วันนั้นแล
227
20 มิ.ย. 2562
มาลัยวัตถุ
1
จ.ศ. 1288
สระเด็จแล้วแก่ข้าตาวันแพ็ดซ้ายแล ปลีรวายยีจิงๆ แล ข้าพระปัญญาธิ คัดแต้มแล เดือน 10 สุกขะ ปักขะ 10 ค่ำ พร่ำว่าได้วันจันทร์
228
20 มิ.ย. 2562
สุพรหมโมกขะ
7
จ.ศ. 1297
ผูก 1 ปลีดับไก๊ เดือน 11 ออก 15 ค่ำ เม็งวันพุธ ยามแตรขึ้นสู่เที่ยงเบี่ยงสันตอนวันนั้นแล ขอหื้อสมดั่งคำมักคำปรารถนาแห่งข้านั้นแท้ดีหลี คันว่าข้าเกิดมาในภาวะชาติใดก็ขอหื้อข้ามีประหยาปัญญาเสลียวสลาดอาจรู้น้ำคำสอนธัมม์พระเจ้า 8 หมื่น 4 พันขันธ์ ขอหื้อข้าได้หันหน้าพระเจ้าอริยเมตไตรยตนจักมาเป็นพระโผดสัตต์โลกพายหน้านั้นแด่เทิอะ ขนานไชยลังกาเขียนไว้ค้ำชูพุทธสาสนา 5000 พระวสาแท้ดีหลีแล ตัวบ่งามสักหน้อย ข้าน้อยบ่ได้เขียนมาเมิน ผูก 2 เดือนเกี๋ยง ขึ้น 5 ค่ำ วัน 4 ยามตะวันช้าย ปู่หนานธัมมลังกาลิขิตค้ำชู หนานขัตติยะบ้านปางทอง ทังหลายนี้ 8 ถ้อย แล้วขอเอาญาณอันเสลียวสลาดไพพายหน้าชุภวะชาติอย่าคลาดทังชาตินี้แลชาติหน้า พระเมตไตรยเจ้ามาโผดโลกแล้วรอดเนรพานแด่เทิอะ ผูก 3 – ผูก 4 ปู่หนานธัมมลังกาลิขิต ดับไก๊เดือน 12 ขึ้น 13 ค่ำ วัน 3 ยามเมื่อตาวันแลง กุสลบุญขอจุ่งหื้อได้เสวิยแก่ข้าภริยา ลูกเต้า พี่น้อง หลานเหลน ชุคนแด่เทิอะ แล้วอยายแผ่หื้อพ่อแม่ ครูบาอาจาริยะ แลเทวดาเทวบุตต์ อินท์ พรหม ยมราช ครุฑ นาค ไอศวร ท้าวจตุโลกบาล ท้าวทัง 4 นายหนังสือ 32 ตน จุ่งภัตตาโม ท่านจำจื่อแท้แด่เทิอะ พ.ศ. 2478 แล ผูก 5 ตะวันลงแลงจิ่งแล้ว ปู่หนานธัมมลังกาลิขิต โชตกะสาสนา ขอจุ่งหื้อเป็นประไจยแก่ข้าแลภริยา ลูกเต้า หลานเหลน ญาติพี่น้องชุคน เดือน 11 แรม 4 ค่ำ วันอาทิตย์ไทยเมืองเหม้า ผูก 6 สระเด็จแล้วยามตะวันแตรเมื่อเดือน 4 ขึ้น 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์ ปู่หนานธัมมลังกา ขอหื้อนาบุญอันนี้ไพรอดไพเถิงยังเทวบุตต์ เทวดา พระยาอินท์ พระยาพรหม พระยายมราช ครูบาอุปัชฌาย์จิ่มเทิอะ ผูก 7 เดือนเกี๋ยงขึ้น 8 ค่ำ วัน 7 ยามแตรขึ้นสู่เที่ยง ปู่หนานธัมมลังกา ปางเมื่อสวาธุเจ้าวงศ์
229
20 มิ.ย. 2562
โวหารศรีวิชัย
11
จ.ศ. 1291-1292 พ.ศ. 2472-2473
ผูก 1 จ.ศ.1291 ตัวปลีกดสะง้า เข้ามาในเดือน 11 เดือนเกี๋ยวลง 5 ค่ำ พร่ำว่าวันอาทิตย์แล วันที่ 12 ตุลาคม 2473 ตัวปลีมะเมียแล แล้วยามแตรขึ้นสู่เที่ยง พรหมเสนภิกขุ เขียนเมื่ออยู่ปฏิบัติธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้งดอนไชย ขอหื้อข้าได้ตั้งอยู่ในธัมม์ 8 ประการไพไจ้ๆ ผูก 2 สระเด็จแล้วเดือนยี่ ขึ้น 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์ ยามแตรขึ้นสู่เที่ยง พระแจ้พรหมเสนภิกขุ ลิขิต เพื่อหื้อเป็นเกินก่ายฟ้านำเอาตนตัวแห่งข้ากับทังพ่อแม่พี่น้องแห่งข้าจิ่มเทิอะ จ.ศ. 1291 ตัวหนังสือข้าข้อยบ่งามสักคาบแล ผูก 3 จ.ศ. 1292 ปลีกดสะง้า เดือนเจี๋ยง แรมค่ำ 1 พร่ำว่าได้วันพุธ ก็บัวรมวล ปู่หนานธัมมลังกาลิขิตแล้วยามแตรขึ้นสู่เที่ยงเบี่ยงกินตอนวันนั้นแล ผูก 4 สัทธาปู่หนานธัมมลังกาลิขิต ปลีกดสะง้า จ.ศ. 1292 ตัว เดือนเกี๋ยง 9 ค่ำ วัน 4 ยามกองงาย ธัมม์วัดค่าเนิ้งธุเจ้าวงศ์แล ผูก 5 ปู่หนานธัมมลังกา ปลีกดสะง้า จ.ศ. 1292 ตัว เดือนยี่ขึ้น 3 ค่ำ วันศุกร์ ผูก 6 ด้วยเตชะกุสลบุญอันข้าได้สร้างธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ข้าจักแผ่ผายอยายบุญอันข้าได้เขียนธัมม์นี้ไพรอดรุกขเทวดา พระยาอินทา พระยาพรหม พระยายม และท้าวจตุโลกทัง 4 แลนางธอรณีตนเลียบโลกทังมวลแล ขออนุโมทนาด้วยข้าจิ่มเทิอะ ข้าจักแผ่นาบุญอันข้าได้สร้างธัมม์พระเจ้าผูกนี้รอดไพเถิงพ่อแม่ข้าแลญาติวงศากับทังภริยาแลบุตรแห่งข้า ขอหื้อได้ไพเกิดชั้นฟ้าแลเมืองนิพพานจิ่มเทิอะ ขอหื้อข้ามีประหยาปัญญาเหมือนดั่งเจ้ามโหสถ ขอหื้อมีความอดเหมือนดั่งเจ้าเตชะเม ขอหื้อข้ารู้จักเทสนาธัมม์ไพบ่ขาด ขอหื้อข้าได้ร่วมนักปราชญ์เจ้าตนมีสีล ขอหื้อข้าได้กินได้ทานไพบ่ขาด ขอหื้ออย่าได้ประมาทคุณธรรม จ.ศ. 1292 ปลีกดสะง้า ระดูเดือนยี่ แรม 11 ค่ำ แลบ้านนากว้าว ปางเมื่อสวาธุเจ้าอภิวงศ์แลเจ้าเหิย ผูก 7 จ.ศ. 1292 ปลีเปิกสะง้า เขียนแล้วเดือนยี่ แรม 12 แล้วตะวันแลงแลนายเหิย เขียนแล้ววัน 2 ปถมะมูลละสัทธาหมายมีหน้อยพรหมเสนาได้สร้างไว้ค้ำชูพุทธสาสนากับวัดค่าเนิ้ง สวาธุเจ้าวงศ์ ผูก 8 ใค่สิกล้ำไพเสียแล้ว บางทีวันตัว 2 ตัว เพราะมันใค่สิกเหลือใจข้าเสียแล้ว พี่ธุพี่พระเหิย ว่าแท้ก็ผ่อเอาเทิอะ บางทีก็ใหย่บางทีก็น้อย บ้านข้าอยู่ศรีถ้อยน้ำรัดแล ผูก 9 เขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วัดนากว้าวไชยวันนั้นแล ผูก 10 ยามตะวันชายลงแลงแล้ว จ.ศ. 1292 ตัวปลีกดสะง้า เดือน 3 ขึ้น 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 2 เข้ามาระดูหนาวแล พระเจ้าพรหมเสนภิกขุลิขิต ปางอยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้า วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล ผูก 11 พ.ศ. 2473 ปลีมะเมีย เขียนแล้วเดือน 3 ออก 13 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 4 หั้นแล เขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วัดสันกลางดอนไชย ค่าเนิ้งริมท่งเคล้าตาลใต้ริมจาง ตัวข้อม่อนน้อยบ่จ่างดัดเหล็กจาร เพราะตัวบ่งาม ชะนานแต่ หน้อยแล บ่สุดแล้วเน่อ ใจข้าบ่ตั้ง ใค่สิกแล
230
20 มิ.ย. 2562
คันธนามชาดก
2
จ.ศ. 1235
ผูก 1 สระเด็จแล้วยามตะวันเที่ยงแลนายเหิย ตัวใหย่ตัวหน้อยบ่เสมอกัน แลนายเหิย ค่อยพิจารณาไพดูเทิอะ ตัวข้าบ่งามไหนลายมือตึงบ่ดี ปลีก่าเล้า เดือน 10 แรม 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพฤหัสแลนายเหิย ตนหน้อยศรีวิชัยอยู่ดอนกว้าง ผูก 2 -
231
20 มิ.ย. 2562
สุทัตสี
1
จ.ศ. 1298
สระเด็จแล้วแก่ข้ายามตอนพอดี แล้ววันพุธ จุลสักราชได้ 1298 ตัวปลี รวายไจ้ สระเด็จเข้ามาในระดูเดือน 11 แรม 9 ค่ำ มูลสัทธาหมายมี แม่ปั๋น พร้อมกับลูกเต้าชุคนชุคน
232
20 มิ.ย. 2562
วิสุทธิยา
1
จ.ศ. 1314
สระเด็จแล้วเดือน 3 ออก 1 แล้วยามกินข้าวงายแล้วหั้นดีดี ธัมม์นี้เอาที่วัดนาต๋มมาเขียนแลเจ้าเหิย ปางเมื่อสักราชได้ 1314 ตัวปลีล้วงเหม้า เข้ามาในเดือน 3 ออกค่ำ วันศุกร์หั้นแลเจ้าเหิย ข้าขอเอาสุข 3 ประการ มีนิพพานเจ้าจิ่มเทิอะ ข้าขอนาบุญอันข้าได้แต้มธัมม์วิสุทธิยา ผูกนี้ไพรอดไพเถิง พ่อแม่แห่งข้าแล ญาติกาวงสาพี่น้องหลานเหลนแห่งข้าแล
233
20 มิ.ย. 2562
ปุจฉาวิปัสสนา ผูก 3
1
จ.ศ. 1304
จุลสักราชได้ 1304 ตัวปลีเต่าสะง้า เดือน 10 ทุติยะ ออก 13 ค่ำ ไทกดเส็ด เม็งวัน 7 ยามกองแลง สระเด็จแล้วแก่ข้า ไชยลังกาภิกขุเขียน เมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์
234
20 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
จ.ศ. 1304
จุลสักราชได้ 1304 ตัว ปลีเต่าสะง้า เดือน 9 แรม ค่ำ เม็งวันพฤหัสบดี ยามวันไทยกัดเป้า ยามกองงาย ขวาย สะหน่อย แล้วแก่ข้าไชยลังกาภิกขุ เขียนเมื่ออยู่ปฏิบัติธุเจ้าอภิวงศ์ วัดค่าเนิ้งดอนไชย ใต้เมืองลำปางริมแม่น้ำจางฝากเหนือ
235
20 มิ.ย. 2562
บัวราพญาบ่าวหน้อย
1
จ.ศ. 1293
จุลสักราชได้ 1293 ตัวปลีล้วงเม็ด เดือน 10 ลง 9 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 6 ยามกองงาย เจตนาสัทธาปู่หนานธัมมลังกาได้ลิขิตสร้างเขียนธัมม์ผูกนี้ ขอหื้อจุ่งเป็นกุสลบุญแก่ข้าภริยาลูกเต้าหลานเหลนชุคนแท้ดีหลีเทิอะ นิพพาน ปัจจโย โหนตุเม นิจจัง ใบปลายพญาบัวราบ่าว หน้อยผูกถ้วน 7 เขียนไว้ค้ำสาสนาที่วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล
236
20 มิ.ย. 2562
กถาวัตถุ
1
จ.ศ. 1315, พ.ศ. 2496
อภิธัมมากถาวัตถุ ผูกถ้วน 5 พรหมเสนอาจารย์เขียนเมื่อสร้างคาวาสอยู่ฮ่องลี่วันนั้นแล เขียนเมื่อพุทธสักราช 2496 ปลีมะเส็ง จุลสักราชได้ 1315 ตัวปลีกัดไส้ เดือนยี่ ขึ้น 6 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพุธ ปริปุณณาแก่ข้า เป็นธัมม์ชะตาวันของสามเณรปลวก แลนายเหิย ธัมม์วัดค่าเนิ้งดอนกว้าวแล
237
20 มิ.ย. 2562
พญาบัวราบ่าวหน้อย
1
จ.ศ. 1293
สักราชได้ 1293 ตัวปลีล้วงเม็ด เดือน 11 ออก 14 ค่ำ เม็งวันพฤหัสบดี ก็ปริปุณณา แล้วแก่ข้าวันนั้นแล ธัมมลังกาอาจารย์ปางเมื่อสร้างคาวาสอยู่บ้านค่าเนิ้งหล่ายท่า สร้างไว้กับวัดค่าเนิ้งดอนไชย วันนั้นแล
238
20 มิ.ย. 2562
บัวราบ่าวหน้อย ผูก 8
1
จ.ศ. 1293
จุลสักราชได้ 1293 ตัวปลีล้วงเม็ด อุตระดูเดือน 10 ลง 14 ค่ำ วัน 4 ยามแตรมาสู่เที่ยง จิ่งสระเด็จแล้วแล สัทธาปู่หนานธัมมลังกา ได้สร้างเขียนยังบัวราบ่าวหน้อยอันพระยอดสร้อยเทสนานี้ก็ขอจุ่งหื้อเป็นกุสลบุญแก่ข้าภริยาลูกเต้าหลานเหลนชุคนเทิอะ
239
20 มิ.ย. 2562
ทุติยมาลัย
1
จ.ศ. 1274
โวหารทุติยมาลัย ฉบับอินทร์ลงเหลา มโนไชยภิกขุเขียน ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญญา วัดค่าเนิ้ง ริมจางแลนายเหิย จุลสักราชได้ 1274 ปลีเต่าไจ้ เดือน 9 แรม 11 วัน 3 ยามกองงายแล
240
20 มิ.ย. 2562
ช้างฉัททันต์/ สมภมิต/ กถาวัตถุ/ ปารมีพันชั้น/ ยมก/ สารากริวิชชาสูตร
ุ6
จ.ศ. 1299
จุลสักราชได้ 1299 ตัวปลีเมืองเป้า
241
20 มิ.ย. 2562
บัวราบ่าวหน้อย ผูก 5
1
จ.ศ. 1293
หน้ารับบัวราบ่าวหน้อย ผูกถ้วน 5 หนานธัมมลังกาสร้างเขียนปางเมื่อสร้างคาวาสอยู่บ้านดอนกว้าว ไชยแก้วกว้างในโขงเขตทางจังหวัดเมืองนครลำปาง หลังน้ำแม่จางไชยด้านใต้สร้างเขียนไว้สืบอายุพระพุทธสาสนาปางเมื่อพุทธสาสนาคลาดคลาไพแล้วได้ 2473 เป็นระดูยามเดือน 11 แรม 6 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 6 จ.ศ. 1293 ปลีล้วงเม็ด สระเด็จแก่ข้ายามช้ายหั้นแล
242
20 มิ.ย. 2562
สารากริวิชชาสูตร
1
-
ไม่ปรากฏ
243
20 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
244
20 มิ.ย. 2562
ไชยสังคหะ
1
จ.ศ. 1290
ลิขิตอัตตโน โชตกะ จุลสักราชได้ 1290 สระเด็จเข้ามาในอาสาฬหะ ปลีเปิกสี เดือน 4 แรม 5 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 3 ธัมม์วัดดอนกว้าว นทีติเร เหนือร่องไชยนครลัมพางค์ด้านใต้แลนายเหิย ข้าหน้อยคำตั๋น เชียนไว้ค้ำชูสาสนา 5000 พระวัสสา เขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอาภิวงศ์ วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล
245
20 มิ.ย. 2562
สังเวคญาณวัตถุ
1
-
ชำรุด
246
20 มิ.ย. 2562
สารากริวิชาสูตร
1
-
ชำรุด
247
20 มิ.ย. 2562
วัณณประเวศ
1
จ.ศ. 1288
สระเด็จแล้วแก่ข้าตาวันขึ้นสู่เที่ยงเบี่ยงกินตอน ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ป้อมวันนั้นแล สักราชได้ 1288 ปลีรวายยีแล้วข้า
248
20 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
249
20 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
จ.ศ. 1274
สระเด็จแล้วเดือนยี่ แรม 2 ค่ำ พร่ำว่าได้วันจันทร์ ก็ ปริปุณณาแก่ข้ายามกองงายแลเจ้าที่ไหว้เหิย สักราชได้ 1274 ตัวปลีเต่าไจ้แล เจ้าที่ไหว้เหิยสระเด็จแล้วแก่ข้ายามกองงายแล ข้ายังไป่ได้เถิงนิพพานเทื่อ ข้ายังทวยเทียวในวัฏฏสงสารไพมาไจ้ๆ ขอจุ่งหื้อข้าได้ยังสรกญาณ...ตน หน้อยธัมมปัญญาแต้มไว้
250
20 มิ.ย. 2562
มิลินทปัญหา
5
จ.ศ. 1274จ.ศ. 1274
สระเด็จยามกองเช้า ตัวบ่งามเท่าใดแล หน้ารับมิลินทปัญหา ผูกต้น สักราชได้ 1274 ปลีเต่าไจ้ เดือน 11 ออก 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 6 แล ปริปุณณาแล้ว มโนไชยภิกขุ เขียนทังเคล้า ตนหน้อยไชยลังกาสามเณร ลิขิตทังปลาย เมื่อปฏิบัติธุเจ้าธัมมปัญญา วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล จุลสักราชได้ 1274 อินทวิไชยภิกขุ แต้มปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญญา วัดค่าเนิ้ง สันกลางริมทางด้านใต้นคร วันนั้นแล
251
22 มิ.ย. 2562
พุทธาภิเษก
2
จ.ศ. 1292, พ.ศ. 2473
ผูก 1 สระเด็จแล้วแก่ข้ายามสันตอนแลนา ข้าพระอุตมะเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วัดสันค่าเนิ้งวันนั้นแล ด้วยเตชะกุสลบุญอันข้าได้สร้างธัมม์พุทธาภิเษก ผูกนี้ข้าขอหื้อมีประหยาปัญญาอันเสลียวสลาดอาจรู้ธัมม์พระเจ้า 8 หมื่น 4 พันขันธ์ ข้าขอได้ไพเกิดเมืองมหานิพพานเจ้าเที่ยงแท้อย่าคลาดอย่าคลาแด่เทิอะ จ.ศ. 1292 ตัวปลีกดสะง้า พ.ศ. 2473 ผูก 2 เณรคำตัน...(ชำรุด)...
252
22 มิ.ย. 2562
เวสสันตระ
12
จ.ศ. 1263
โวหารเวสสันตระ ฉบับแสนยอด เทพวํโส อารามธิปติ คามวสี นทีติเร ดอนกว้าวเป็นเคล้าสิกข์โยมแลสัทธาอุปัฏฐากพากันสร้างไว้โชตกะวรพุทธสาสนา 5000 พระวัสสา ธัมม์วัดดอนกว้าวร่องจาง
253
22 มิ.ย. 2562
อภิธัมมา/ ปราชิก/ สุตตันตะ
3
จ.ศ. 1259
ผูก 1 อภิธัมมาสังคหะมาตุคุณคัมภีร์ เทพวํโส ลิขิต โชตกะสาสนา วัดดอนกว้าว จ.ศ. 1259 ตัวระกา เข้ามาในเหมันต์อุตระดูมิคคสีล ปลีเมืองเล้า เดือน 3 ออก 9 ค่ำ วัน 6 ปริปุณณัง เหนือฝั่งแม่จาง หัวบ้านดอนกว้าว วังม่วงก็ดีแล ด้วยเตชะ อันผู้ข้าได้สร้างขอจุ่งหื้อเป็นอุปนิสัยแก่ข้า พ่อแม่ พี่น้อง ญาติกา ผูก 2 ปราชิกกัณฑ์ สระเด็จแล้วแก่ข้ายามกองงาย เดือนเกี๋ยง ออก 10 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพุธ แลนายที่ไหว้ ตัวบ่ดี สะหน่อย ใจบ่ตั้งสลั้งใค่สึก จ.ศ. 1259 ตัวปลีเมืองเร้า ธัมมะขันธะรัสสะภิกขุโน โชตกะด้วยตนเองเดียว ข้าแต้มปางเมื่อปฏิธุเทพวงศา ธัมม์วัดดอนกว้าวหร้างวังม่วง ขอหื้อเป็นผละนาบุญแก่ข้าพ่อแม่พี่น้องชุผู้ชุคน ผูก 3 สุตตันตปิฎก สระเด็จแล้วแก่ข้ายามกองงายแล เจ้าที่ไหว้เหิย ข้าเขียนเดือน 11 ออก 6 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 4 แล จ.ศ. 1259 ตัวปลีเมืองเล้า ขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้า พ่อแม่พี่น้อง ญาติกาวงศา พ่อเถ้าแม่เถ้าอันจุติมรณาไพสู่โลกพายหน้านั้นแท้ดีหลีเทิอะ ธัมมขันธะรัสสะภิกขุโน โชตกะด้วยตนเองเดียว ปางเมื่อปฏิบัติธุเจ้าเทพวงศา ธัมม์วัดดอนกว้าวหร้างวังม่วงก็ดีแล
254
22 มิ.ย. 2562
มหาวิบาก
1
-
ชำรุด
255
22 มิ.ย. 2562
อาการวัตสูตร
1
จ.ศ. 1305
สระเด็จแล้วแก่ข้าไชยลังกาภิกขุเขียนแล สักราชได้ 1307 ตัวปลีก่าเม็ด เดือน 12 แรม 8 ค่ำ วันอังคาร ยามแตรขึ้นสู่เที่ยงแล รับหน้าอาการวัตสูตร ผูกเดียว เขียนที่วัดป่าสันดอยน้อยเน่อ
256
22 มิ.ย. 2562
สุทธนู
1
-
ชำรุด
257
22 มิ.ย. 2562
อานิสงส์ตามประทีส / ธาตุกถา
2
จ.ศ. 1300
จุลสักราชได้ 1300 ตัวปลีเปิกยี เดือน 12 ออก 14 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพฤหัสบดีแล ขอหื้อเป็นมรรคผละ ไว้กับตนตัวพ่อแห่งข้าหื้อได้เถิงสุข 3 ประการ มีนิพพานเป็นยอดแด่เทิอะ สามเณรถึงสร้าง จุลสักราชได้ 1300 ตัวปลีเปิกยี เดือนเจี๋ยง ออก 2 ค่ำ แลที่ไหว้เหิย ข้าบ่เคยชะนานจ่างฮ้าย โวหารธัมม์อานิสงส์ตามประทีสแล สามเณรถึง อิ่นแก้ว เขียนเองเดียว ตัวหนังสือบ่งามเลย ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วันนั้นแล
258
22 มิ.ย. 2562
สุวัณณพราหมณ์
5
จ.ศ. 1294
ผูก 1 จ.ศ. 1294 ตัวปลีเต่าสัน เดือน 11 แรม 3 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 4 ข้าเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ขอหื้อค้ำชูอุดหนุนเทิอะเท่ารอดนิพพานเทิอะ ปู่หนานขัตติยะเขียนปางเมื่อสร้าง คาวาสอยาวเรือนอยู่บ้านจำทองแล ผูก 2 ปู่หนานธัมมลังกา เขียนที่บ้านดอนกว้าวค่าเนิ้งเมื่อ จ.ศ. 1299 ตัวปลีเต่าสัน เดือน 11 แรม 7 ค่ำ วัน 3 ยามแตรค่ำ ผูก 3 จ.ศ. 1294 ปลีสัน เดือน 11 แรม 6 ค่ำ พร่ำว่าได้วันศุกร์ แล้วยามแตรขึ้นสู่เที่ยงเบี่ยงขึ้นหาตอน ข้าเขียนธัมม์ผูกนี้ขอหื้อมีมรรคผละอานิสงส์แก่กับข้ากับพ่อแม่พี่น้องชุผู้ชุคนแท้ดีหลีเทิอะ เขียนปางธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้งดอนกว้าวที่เคล้าพร้าวล้อมริมท่งหลอมนา หมู่สัทธาก็มาทานเสี้ยงแล ชื่อว่านายพรหมเสนาอยู่ที่บ้านนากว้าว ข้าตึงห้าวเพราะตัวบ่งามสักเล็กสักหน้อย คันพระพี่หน้อยค่อยอ่านเอาเน่อ เพราะข้าไม่เคยเลย ผูก 4 สระเด็จแล้วยามกินข้าวงายหั้นแลนายเหิย สระเด็จแล้ววันอังคารแล จ.ศ. 1299 ตัวปลีเต่าสัน เดือน 10 ออก 7 ค่ำ อหํ นาม ชื่อว่า ข้าภิกขุโทน ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วันนั้นแล ผูก 5 จ.ศ. 1294 ตัวปลีเต่าสัน เม็งวันจันทร์ ไทยรวายสี เดือน 11 ลง 6 ค่ำ ยามกองแลง ข้าพรหมเสนภิกขุ อัตตโน โชตกะ พุทธสาสนาโคตมะต่อเท่าเช่นล้านแล ขอหื้อข้าแลพ่อแม่พี่น้องชุผู้ชุคนได้ตั้งอยู่ในอัฏฐคีตมรรคธัมม์ 8 ประการไพไจ้ๆ ตราบต่อเท่าเซิ่งนิพพาน ข้าเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วัดสันค่าเนิ้งพร้าวล้อมวันนั้น ตกไหนใส่หื้อจิ่มเทิอะ
259
22 มิ.ย. 2562
ติปิฎกทัง 3 ฉบับกลาง
3
จ.ศ. 1238
ผูก 1 โวหารติปิฎกทัง 3 ฉบับกลาง บ้านหม้อสาลาริมวัง บ่พอใหย่แล สมณะภิกขุอาราม ธิปติ วัดดอนกว้าวสร้างไว้สืบพุทธสาสนาแล ผูก 2 โวหารวินัย ผูกสอง จุลสักราชได้ 1238 ตัว ซวดสนำกัมโพชพิสัยไทยภาสาว่าปลี รวายไจ้ สระเด็จเข้ามาในวัสสาอุตระดู เดือน 11 แรม 3 ค่ำ เม็งวัน 2 ไทยเมืองเม็ด สระเด็จแล้วแก่ข้าข้อยแล สมณะภิกขุ อารามาธิปติคามวสี วัดดอนกว้าว ลิขิตหัตถะกัมเมนะ อรหัตตมัคคญาณสันติเก อริยเมตตโย บัพพชิตวา นิพพาน ปัจจโย โหนตุ เมนิจจัง ธุวัง ผูก 3 สมณภิกขุ อารามาธิปัตติ คามะวสี นทิติเล วัดดอนกว้าว ลิขิตต หัตถกัมเมนะ โสระเต สุตันต ปถมะผูกต้น ตัวบ่ส้วนเส้งเท่าใดแล จุลสักราชได้ 1230 ตัว ซวดสนำกัมโพชพิสัย สระเด็จเข้ามาในวัสสาอุตุ สราวณะ สุกระ ปักขะ จตุมหิจันทวาร ไถง พระจันทร์จรณะยุคคติเดียวเตียมกับด้วยพระนักขัตตฤกษ์ตัวถ้วน 8 อาจารย์เจ้าแขวดชื่อว่า ปุสยะ สถิตย์ตั้งอยู่ในรวายสี กรกัตตวาโย ไทยวนเราว่า ปลีรวายไจ้ เดือน 11 ออก 4 ค่ำ เม็งวัน 2 ไทยก่าไส้ ลิขิตปริปุณณา สมัตตา เตชะสิ กุสลบุญ อันข้าได้สร้างเขียนธัมม์พระเจ้าวิเสสดวงนี้ อหังสัง สารันโตปิ แม่นข้ายังไป่ได้เถิงนิพพานเจ้าเทื่อ ขอจุ่งหื้อข้าได้ยังสรัญญาณแลจตุปฏิสัมภิทาญาณแลฏิเหตุกะ ติกขะปัญญา ชวนะปัญญา วิสาระพานา สุรปัพทา คยะวนา มหาเตชา มหัพพลา ชาเรยยะ เตปิฏะกัง สัตตอริยะ ธนัง นิพพานังนัญจะ นิพพานะ ปัจจโย โหนตุ เม นิจจัง อภิธรรมาฉบับกลาง ฉบับใหย่แท้บ่ใช่เทื่อแล เท่าต่างบาลีและโวหารพร่องดาย ข้าน้อยแต้มธัมม์ผูกนี้ลัด 5 แห่งแลแห่งแลถ้อย ค่อยพิจารณาเล็งเลียบสะหน่อยเทิอะ เจ้าที่ไหว้เหิย
260
22 มิ.ย. 2562
สุริยวงศ์หงส์อำมาตย์
ุ6
จ.ศ. 1298
จุลสักราชได้ 1298 ตัวปลีรวายไจ้ เข้ามาในวัสสาอุตระดูเดือน 11 แรม 10 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพฤหัสบดี วันนั้นแล นายเหิย ข้าเขียนปางเมื่อปฏิบัติธุเจ้าวงศ์ วัดดอนกว้าววันนั้นแล
261
20 มิ.ย. 2562
สุวัณณลิ้นคำ
9
จ.ศ. 1293 - 1294
ผูก 1 - ผูก 2 พรหมเสนภิกขุ อัตโนโชตกะวรพุทธสาสนา เขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล ผูก 3 สักราชได้ 1294 ตัวปลีเต่าสันแล ปู่หนานขัตติยะเขียนเมื่อสร้างคาวาสอยาวเรือนอยู่บ้านจำทอง ผูก 4 โวหารสุวัณณลิ้นคำ ผูกถ้วน 4 แลนายเหิย ปู่หนานธัมมลังกา เขียนปางเมื่ออยู่สร้างคาวาสอยู่ที่บ้านดอนกว้าวค่าเนิ้ง วันนั้นแล ปางเมื่อจุลสักราชได้ 1294 ตัวปลีเต่าสัน ผูก 5 สุวัณณลิ้นคำ ผูก 6 มหากัสสัปปะนิพพาน ข้าเขียนเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล ผูก 7 สารีบุตต์เถระเจ้าเข้านิพพาน มูลสัทธาปู่หนานธัมมลังกาสร้างเขียนเมื่อสักราชได้ 1293 ตัวปลีล้วงเม็ด ผูก 8 โวหารมหาอานันทนิพพาน จุลสักราชได้ 1293 ตัวปลีล้วงเม็ด ปู่หนานธัมมลังกาลิขิตเมื่ออยู่สร้างคาวาสที่บ้านดอนกว้าววันนั้นแล ผูก 9 โวหารมหาโมคคัลลานิพพาน สระเด็จแล้วแล สักราชได้ 1293 ตัวปลีล้วงเม็ด เดือน 8 เจตนาปู่หนานธัมมลังกาลิขิตปางเมื่ออยู่สร้างคาวาสที่บ้านดอนกว้าวค่าเนิ้งวันนั้นแล
262
20 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
3
พ.ศ. 2486
ผูก 1 นิพพานสูตร สุภาสามเณร เขียน ผูก 2 ปารมีทันใจ สุนันทะภิกขุ เขียนแล้วเดือนเกี๋ยง ออก 8 ค่ำ วันอาทิตย์ ผูก 3 ธัมม์นกเคล้าไหว้พระเจ้าปริหานสูตรคำแล ไชยลังกาภิกขุเขียนที่วัดป่าสันดอนหน้อย นิพพาน ปัจจโย โหนตุ นิจจัง ธุวํ พ.ศ. 2486 วันพุธ แตรค่ำ
263
20 มิ.ย. 2562
อภิธัมม์/ ปุคคละปัญญัติ/ เมตไตยสูตร
10
จ.ศ. 1306, พ.ศ. 2485
- อภิธัมมา พุทธสักราชได้ 2485 ปี จุลสักราชได้ 1306 ปลีกาบสัน เดือน 11 แรม 1 ค่ำ วันอาทิตย์ ไทยล้วงเม็ด ยามกองแลง สระเด็จแล้วแล ไชยลังกาภิกขุ สร้างเขียนไว้ค้ำชูพุทธสาสนาที่วัดสันค่าเนิ้งดอนไชยกว้าวใกล้น้ำแม่จาง สะหน่อย - ปุคคละปัญญัติ เขียนที่วัดสันค่าเนิ้งดอนไชย เมื่อจุลสักราชได้ 1306 ปลีกาบสัน เดือนเจี๋ยง แรม 6 ค่ำ วันจันทร์ วันไทยดับไก๊ ยามแตรขึ้นสู่เที่ยง สระเด็จแล้ว ไชยลังกาภิกขุเขียน ปถมะมูลละสัทธาหมายมีอ้ายเลิศเป็นเคล้า พร้อมกับด้วยภริยาชุผู้ชุคน ก็ได้สร้างธัมม์ผูกนี้เป็นทาน ข้าขอเอาสุขสามประการ - เมตไตยสูตร จุลสักราชได้ 1306 ปลีกาบสัน สระเด็จเข้ามาในอุตระดูเดือน 12 แรม 10 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพุธ แตรสู่เที่ยงเบี่ยงสันตอน จิ่งปริปุณณาแก่ข้า พรหมเสโน ปางเมื่อสร้างคาวาสอยู่ฮ่องลี่ วันนั้นแล ข้าได้เขียนธัมม์เมตไตยสูตร ผูกนี้ ข้าขอได้ตั้งอยู่ในอัตถิงคิกะมัคคะธัมม์ 8 ประการไพไจ้ๆ ตราบเถิงนิพพานนั้น
264
20 มิ.ย. 2562
ปทุมมชาดก / กาลกิณี
2
จ.ศ. 1296
- ปทุมมกุมมารชาดก ปู่หนานธัมมลังกาลิขิต ปริปุณณาแก่ข้ายามกลางวัน เที่ยงวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ขึ้น 2 ค่ำ ปลีกาบเส็ด สักราชได้ 1296 - กาลกิณี จุลสักราชได้ 1296 ตัวปลีกาบสัน สระเด็จเข้ามาในระดูหนาว เดือน 3 แรม 11 ค่ำ วันอังคาร ยามแตรเข้าสู่เที่ยง จิ่งปริปุณณาแก่ข้า หนานธัมมลังกาลิขิต ปางเมื่อสวาธุวงศ์ สถิตย์ตั้งอยู่เป็นอธิการวันนั้นแล ลิขิตตัง กุสละปุณยัง ข่อจุ่งเป็นกุสลบุญแก่ข้าแล ภริยาลูกเต้า พ่อแม่ หลานเหลน พี่น้อง ญาติวงศาชุคนแท้ดีหลีเทิอะ แผ่แผวรอดสัพพะสัตตาแล สัพเพเตวา เทวดา อินทา พรหม ยมราช ท้าวทังสี่ทังหลาย จุ่งโมทนาจิ่มเทิอะ นิพพานะ ปัจจโย โหนตุเม นิจัง ดั่งนี้แท้ดีหลีเทิอะ
265
20 มิ.ย. 2562
อภิธัมม์/ อานิสงส์คัมภีร์
4
จ.ศ. 1278
อานิสงส์คัมภีร์ สระเด็จแล้วแก่ข้ายามแตรขึ้นสู่เที่ยง จักใกล้เบี่ยงกินตอน แล้ววัน 7 เจ้าที่ไหว้เหิย จุลสักราชได้ 1278 ตัวปลีรวายสี เดือน 11 แรม 9 ค่ำ วัน 7 ตนหน้อยธัมมปัญญาปางอยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าธรรมปัญญา วัดค่าเนิ้งแล ปถมะมูลละสัทธาหมายมี นางบุญมา เป็นเคล้าพร้อมกับด้วยสามิกา ลูกเต้า พี่น้องชุผู้ชุคน ก็ได้คึดสร้างธัมม์ชื่อว่า อานิสงส์คัมภีร์ ผูกนี้ก็เพื่อว่าจักทานไว้ค้ำชูพุทธสาสนา ขอหื้อเป็นดั่งสะเพาคำเหล้มกว้าง นำขึ้นสู่ท่าทางมหาเนรพานทานไว้ค้ำชูพุทธสาสนา 5000 พระวัสสา ขอหื้อมีสุข 3 ประการนำเอาตนตัวผู้สร้างผู้เขียนไพเกิดที่ล้ำเลิศมหานิพพาน คันยังบ่พ้นจากภวะทังสาม ยังได้ท่วนเทียวไพมาหลายชาติ อย่าหื้อได้ทุกข์ไร้ยากเข็ญใจ ขอหื้อมีสีลใสเรืองเรื่อเลา อยู่ตามคำสอนพระเจ้าอริยเมตไตรย ขออย่าหื้อมีใจบาป ขอหื้ออยู่ตามสุภาพคลองธัมม์แท้เทิอะ
266
20 มิ.ย. 2562
เวสสันตร ฉบับวิงวอนดอนแก้ว
13
จ.ศ. 1234
ผูก 1 ทศพร สระเด็จแล้วแลนายเหิย วันอาทิตย์ ผูก 2 สักกบรรพ พันถ้วนสิบก็สมเร็จสระเด็จแล้วเท่านี้ก่อนแล ปถมะมูลละสัทธาหมายมีสาธุเจ้าสมณวัดดอนกว้าว เป็นเคล้าแลสิกข์โยมเจ้าชุตนชุองค์และสัทธาทายกชุผู้ชุคน ได้สร้างธัมม์พระเจ้านี้ไว้ค้ำชูสาสนาพระโคตมะเจ้า ขอหื้อเป็นประโยชนะ ขนานชินวงศ์ เขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ปางเมื่ออยู่สร้างคาวาสบ้านรอมจางร่องจางไชยวันนั้นแล ตัวบ่งามบ่ ชะนานเลิงแลนายเหิย ผูก 3 มหาพน สุดแล้วเดือน 11 ออก 5 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพฤหัสแลนายเหย แล้วยามแตรจักขึ้นสู่เที่ยงแล มหาพนฉบับวิงวอนดอนแก้ว ตัวบ่ดีสักหน้อย ผูก 4 จุลพน สระเด็จแล้วแตรจักใกล้เที่ยงแลเจ้าเหิย ตัวบ่งามสักหน้อยแลนายเหิย ค่อยพิจารณาแล เจ้าที่ไหว้เหิย ใจบ่ตั้งย้อนเป็นหวัดเป็นไอแลเจ้าเหิย ผูก 5 ทุติยมาลัยวัตถุ ถ้วน 2 ผูก 6 วัณณปเวส ผูก 7 กุมมาร ผูก 8 หิมพานต์ สระเด็จแล้ววันอังคาร ข้าเขียนแล้วยามเมื่อตาวันเบื้องช้ายหลวงแล เจ้าที่ไหว้เหิย นายที่ไหว้เหิย ตัวข้ามันตึงบ่งาม ขะหลากขะจ้าเหมือนปูยาดคันนาแล ข้าเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าสม วัดดอนกว้าว หร้างวังม่วง จ.ศ. 1234 ตัวปลีเต่าสัน พระขนานธัมมไชย เขียน หิมพานต์ฉบับวิงวอนดอนแก้ว ผูก 9 ทานกัณฑ์ ม่วนเต็มทีลายมือบ่ดีสักครา ลายมือบ่ดีสักอยาด เหมือนปูยาดคันนา จ.ศ. 1234 ปลีเต่าสัน ระดูเดือน 11 เพ็งเม็งวันจันทร์ ไทยรวายสี สระเด็จแล้วแก่ข้ายามเที่ยงกินตอนแก่ข้าแล อุบลภิกขุลิขิตโชตกะสาสนา ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าสม ร่องจางวังม่วงหัวบ้านดอนกว้าว ผูก 10 สกสัตติ สระเด็จแล้วยามตะวันเบื้องช้ายหลวงหั้นแล ตัวบ่งามสักหน้อย บ่สู้เสมอกันค่อยพิจารณา จ.ศ. 1234 ตัวปลีเต่าสัน เดือน 11 แรม 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 6 ขนานโสภาเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติธุเจ้าสมวัดดอนกว้าว ผูก 11 นครกัณฑ์ สุมณภิกขุอารามาธิปติลิขิต จ.ศ. 1234 ปลีเต่าสัน เดือน 11 แรม 7 ค่ำ เม็งวันอาทิตย์ ไทย ก่าไก๊ ผูก 12 มหาราช จ.ศ. 1234 ปลีเต่าสัน เดือน 11 แรม 3 ค่ำ เม็งวัน 5 ไทยกัดเม็ด ตัวหนังสือมันตึงบ่งามสักหน้อย ช่วยกันแต้ม พรหมาภิกขุโนโชตกะไว้กับสาสนาวัดดอนกว้าว ปางเมื่อปฏิบัติครูบาเจ้าสมณวังม่วง หร้างวังจางร่องจางไชยแก้วกว้าง ผูก 13 มาลัยวัตถุเบื้องต้น สระเด็จแล้วยามเมื่อกินข้าวตอนแลนายเหิย พระขนานธัมมไชยเขียนแล จ.ศ. 1234 ตัวปลีเต่าสัน
267
20 มิ.ย. 2562
โวหารคัทธนา
ุ6
จ.ศ. 1287
ผูก 1 สระเด็จแล้วยามตูดเช้าแลตัวใหย่ตัวหน้อยบ่เสมอกันแลเจ้าเหิยค่อยพิจารณาไพดูเทิอะ ตัวบ่งาม ลายมือตึงบ่ดี แต่เบ้าแต่เคล้าแต่ท้องแม่เรามา จ.ศ. 1287 ปลีดับเป้า เดือน 11 ออก 10 ค่ำ พร้ำได้วัน 5 ข้าอภิวงศ์ภิกขุลิขิต อารามธิปติ ค่าเนิ้งดอนไชยแล ผูก 2 อานิสงส์ 7 คัมภีร์ ปถมะมูลสัทธาหมายมีพระวงศ์เป็นเคล้าพร้อมกับด้วยพ่อแม่พี่น้องชุผู้ชุคนก็ได้สร้างธัมม์พระเจ้าค้ำชูพุทธสาสนา 5 พันพระวัสสา ขอหื้อผู้ข้ามีประหยาปัญญาสลาดเสลียวอันรู้ด้วยฮีตคลอง ขอหื้อข้าได้เถิงยังนิพพานเจ้าแด่เทิอะ จ.ศ. 1287 ปลีดับเป้า เดือน 11 ออกค่ำ 1 วันศุกร์ ผูก 3 สุดยามค่ำพระหน้อยกวาดวัดหั้นแล วันอาทิตย์แล ข้าพระขนานคันธิยาสร้างเขียนเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ วัดค่าเนิ้งแล ผูก 4 โวหารพระยาคันธนา ผูกถ้วน 2 เดือน 10 แรม 14 ค่ำ วันศุกร์ข้าขอเอากุสล ขอหื้อมีประหยาปัญญาเสลียวสลาดอาจรู้ธัมม์ 8 หมื่น 4 พันขันธ์ เทิอะ อหํ นามะ ชื่อว่า ธุมึก ข้าแต้มธัมม์อันนี้แงเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ วัดสันค่าเนิ้งวันนั้นแล ผูก 5 ธัมม์ชาตาวันเกิด ยมก ผูก 6 จ.ศ. 1287 ปลีดับเป้า เดือนเกี๋ยง แรม 13 ค่ำ วัน 5 อภิวงศ์ภิกขุลิขิต ปางเมื่อปฏิบัติอารามธิปติวัดค่าเนิ้งร่องจาง ผูก 6 ภูริทัตชาตกํ สระเด็จแล้วยามตูดเช้า วัน 7 เดือน 12 แรม 3 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์ อภิวงศ์ภิกขุลิขิตตนองค์เดียว ขอหื้อไพเถิงสุข 3 ประการมีนิพพานเจ้าเป็นยอดแด่เทิอะ ตัวหนังสือข้าตึงบ่งามสักหน้อย ค่อยพิจารณาเอาเทิอะ มันตกไหนใส่หื้อข้าจิ่มเน่อ 1287 ตัวปลีดับเป้า
268
20 มิ.ย. 2562
ปารมีกุฏฐํ
7
จ.ศ. 1240
ผูก 1 ปารมี จ.ศ. 1240 ตัวปลีเปิกยี เดือน 11 แรม 5 ค่ำ เม็งวัน 7 ไทยเมืองเหม้า สมณภิกขุอารามธิปติลิขิต ขอจุ่งหื้อได้ยังสรภัญญะแลจตุสัมภิทาญาณแล ผูก 2 ปารมี เดือน 12 ออก 3 ค่ำ เม็งวันศุกร์ ผูก 3 ปารมี เดือน 12 แรม 3 ค่ำ เม็งวัน 5 ผูก 4 ปราชิก ถ้วน 2 จ.ศ. 1240 เปิกยี เดือนเจี๋ยง แรม 8 ค่ำ วัน 7 ตัวข้าบ่งามสักคาบ ลายมืองาม ใจบ่ตั้งแล ปถมะมูลละสัทธาพระขนานพุทธวงศ์หื้อพระขนานคันธวงศ์ แต้มเขียนหื้อแล ผูก 5 – ไม่สมบูรณ์ ผูก 6 ปารมีผูก 4 สมณภิกขุลิขิต วัดดอนกว้าว จ.ศ. 1240 ตัว ผูก 7 อภิธัมมา เดือนเกี๋ยง แรม 5 ค่ำ ยามแตรขึ้นสู่เที่ยงวันพุธแล มณีวันภิกขุลิขิต 1240 ตัวปลีเปิกยี ขอหื้อได้เถิงชั้นฟ้ายอดนิพพาน พระขนานพุทธวงศ์ อยู่อารามวัดดอนกว้าว
269
20 มิ.ย. 2562
พรหมทัตหน้าแว่น/ พุทธาภิเษก
4
จ.ศ. 1241
- พรหมทัต รับหลัง พรหมทัต ปฐม กัณฑ์ต้น สุมณภิกขุ อารามธิปติ หัตถกรรมเณะ โชตกะสาสนา อรหันตะ มัคค ญาเณ อนคเต สนิเต อริยเมตไตรย โลกะนาโถ นิพพานะ ปัจจะโย โหนตุเม นิจัง ธัมม์วัดดอนกว้าวแล ตัวใหย่หน้อยบ่เสมอกัน ย้อนว่าตาใส่แว่น ตาบ่แจ้งสว่างมิดมัว พอเป็นตัวเทิอะนั้น จ.ศ. 1240 - พุทธาภิเษก สุมณภิกขุ อารามธิปติภิกขุลิขิต จุลสักราชได้ 1241 เดือนเจี๋ยงออก 8 ค่ำ เม็งวัน 3 ไทยกาบยี
270
20 มิ.ย. 2562
สติปัฏฐาน
4
จ.ศ. 1296
ผูก 1 จุลสักราชได้ 1296 ตัวปลีกาบเส็ด สระเด็จแล้วเดือน 9 เพ็ง เม็งวันจันทร์ ยามตาวันเข้าสู่เที่ยง จะดาเบี่ยงสันเพล พุทธสักราชได้ 2466 สระเด็จปีจอ ข้าพเจ้าชื่อ สุนันทะ สามเณร ผูก 2 ปริปุณณาแล้วแก่ข้า เอายามตาวันช้ายแล ปู่หนานธัมมลังกาลิขิต จ.ศ. 1296 ปลีกาบเส็ด ธัมม์วัดดอนกว้าวค่าเนิ้ง ผูก 3 ปู่หนานธัมมลังกา ลิขิตกับเณรสุนันทะ ค้ำชูด้วยกันวันนั้น สักราชได้ 1296 ปลีกาบเส็ด ผูก 4 จุลสักราชได้ 1296 ปลีกาบเส็ด ข้าธัมมลังกาอาจารย์ ปางเมื่อสร้างคาวาสอยู่บ้านสันค่าเนิ้งหล่ายท่า วันนั้นแล
271
22 มิ.ย. 2562
บัวราพระยาบ่าวหน้อย
1
จ.ศ. 1293
จุลสักราชได้ 1293 ปลีล้วงเม็ด เดือน 11 ขึ้น 8 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 6 ยามตาวันเที่ยงเบี่ยงตอนวันนั้นแล ปู่หนานธัมมลังกาลิขิต
272
22 มิ.ย. 2562
สุริยวงศ์ไกรสอน
5
จ.ศ. 1290
ผูก 2 จุลสักราชได้ 1290 ตัวปลีเปิกสีแล ปู่หนานธัมมลังกาได้ลิขิต ผูก 3 สระเด็จแล้วแก่ข้ายามแตรจักใกล้สู่เที่ยง เณรไหวเขียนทังเคล้า ข้าพเจ้าเขียนทังหลาย เณรคำตันเขียนเน่อ (ไม่สมบูรณ์)
273
22 มิ.ย. 2562
สุวัณณเมฆา/ ปถมาลัย/อากาลวัตถุสูตร/ สุทธสม
8
จ.ศ. 1311
ผูก 1 สระเด็จแล้วยามตูดช้าย บ่าย 3 โมง หั้นแล เดือน 11 แรม 10 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพุธ แลเจ้าข้าเหิย จ.ศ. 1311 ตัวปลีเมืองไก๊แล อภิวงศ์ภิกขุโนโชตกะสาสนาที่วัดค่าเนิ้งริมท่ง ขอบุญนำส่งไพเถิง...(ชำรุด) ผูก 2 สระเด็จแล้วแก่ข้าวันเสาร์ แลยามตูดเช้ากินข้าวงาย แล้วหั้นดีๆ คำเดียวแล ข้าขอกุสลส่วนบุญอันข้าได้แต้มได้เขียนนี้ ธัมม์พระเจ้าผูกนี้ขอหื้อข้าได้ร่วมพระเจ้าอริยเมตไตรยเจ้าจิ่มเทิอะ ข้าขอนาบุญอันนี้ไพรอดพ่อแม่แลญาติกาวงสาแลพ่อออกแม่ออก แลสันนิบาลท่านเขาแลครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์จิ่มเทิอะ ข้าเขียนปางเมื่อ จ.ศ. 1311 ตัวปลีเมืองไก๊แลเจ้าเหิย อภิวงศ์ภิกขุเขียนลิขิตด้วยตนเองเดียวแล ตัวบ่งามสักหน้อยค่อยพิจารณาเอาจิ่มเทิอะเจ้า ข้าเขียนแล้วเดือน 11 ออก 13 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์ แลเจ้าเหิย ผูก 3 สระเด็จแล้วแก่ข้าเดือนเกี๋ยง ออก 7 ค่ำ พร่ำว่าได้วันจันทร์ ก็จิ่งแล้วหั้นแล แล้วยามตะวันเที่ยงเบี่ยงสันตอน อภิวงศ์ภิกขุโนโชตกะสาสนาที่วัดค่าเนิ้งริมท่ง ขอหื้อเป็นกุสลส่วนบุญอันข้าได้แต้มธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ข้าขอนาบุญอันนี้ไพรอดญาติกาวงสาแห่งข้าจิ่มเทิอะ กับทังเทวบุตต์...(ชำรุด) ผูก 4 สระเด็จแล้วยามตูดเช้าแล จ.ศ. 1311 ตัวปลีเมืองไก๊แลเจ้าเหิย ตัวบ่งามล้ำไพ อภิวงศ์ภิกขุลิขิต อัตตโนโชตกะสาสนาที่วัดค่าเนิ้งริมท่ง ข้าขอหื้อเป็นหิตตะประโยชนะ แก่ญาติกาวงสาพ่อแม่พี่น้องกับสันนิบาลเขาชุคนแด่เทิอะ ข้าขอเอาสุข 3 ประการมีนิพพานเจ้าเป็นยอดจิ่มเทิอะ จ.ศ. 1311 ตัวปลีเมืองไก๊ในระดูเดือนยี่ ออก 5 ค่ำ ยามตูดเช้าวันจันทร์ก็จิ่งแล้วหั้นแล เจ้าเหิย ผูกปลาย สระเด็จแล้วยามตาวันบ่ายสองโมงแล พร่ำว่าได้วันอังคารก็ปริปุณณาแก่ข้าแลเจ้าเหิย เดือน 3 ขึ้น 4 ค่ำ ก็แล้วหั้นดีๆ ตัวบ่งามสักหน้อยแล อภิวงศ์ภิกขุโนโชตกะสาสนาที่วัดค่าเนิ้งริมท่ง จ.ศ. 1311 ตัวปลีเมืองไก๊ เจ้าข้าเหิย ขอหื้อเป็นคุณเป็นบุญอันประเสิฏนำข้าตนตัวไพเกิดในชั้นฟ้าเลิศตุสิตาเมืองสวัรค์ ข้าขอนาบุญอันข้าได้แต้มธัมม์พระเจ้านี้ไพรอดพ่อแม่แลญาติกาวงสาแม่ป้าน้าอาชุผู้ชุคน - ปถมาลัยวัตถุ สระเด็จแล้วเดือน 11 แรม 9 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์แลเจ้าเหิย แล้วก่อนงาย อภิวงศ์ภิกขุอัตตโนโชตกะสาสนาที่วัดค่าเนิ้งหั้นแล ขอเอาสุขสามประการมีนิพพานเป็นเจ้าเป็นที่แล้วจิ่มเทิอะ ขอหื้อนาบุญอันข้าแต้มธัมม์พระเจ้าผูกนี้นำเอาข้าไพเกิดที่เมืองฟ้าแลเมืองคนที่ประเสิฏจิ่มเทิอะ - อากาลวัตถุสูตร สระเด็จแล้วยามแตรขึ้นสู่เที่ยงเบี่ยงสันตอน อภิวงศ์ภิกขุ จ.ศ. 1311 ตัวปลีเมืองไก๊ ขอหื้อเป็นเกินก่ายขึ้นฟ้าไพรอดเมืองสวัรค์ ขอนาบุญทันเถิงชาตินี้แลชาติหน้า - สุทธสม ข้าขอเอาสุขสามประการ มีนิพพานเจ้าจิ่มเทิอะ สระเด็จแล้วเดือนเกี๋ยง ออก 8 ค่ำ วันอาทิตย์ ตัวบ่งามสักหน้อยแลค่อยพิจารณาเอาเทิอะ ตกที่ไหนใส่หื้อข้าจิ่มเทิอะ
274
22 มิ.ย. 2562
เวสันตร ฉบับเชียงทอง/ สิรสาชาดก
8
จ.ศ. 1259
ผูก 1 อานิสงส์เวสสันตร สระเด็จแล้วแก่ข้ายามแตรจักใกล้เที่ยงแลนายเหิย สระเด็จแล้ววันศุกร์ อานิสงส์เวสสันตร ฉบับเชียงทอง ตัวข้าบ่งามผู้ใดได้เล่าจะไพใค่หัวเน่อ ตัวบ่งามแล ตนหน้อยพิมพิสารแลนายเหิย ข้าขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้าแด่เทิอะ ผูก 2 ชูชกคัมภีร์ สระเด็จแล้วตะวันแตรแลนายที่ไหว้เหิย ตัวข้าบ่งามสักคาบแลย้อนใจบ่ตั้งแล ชูชกฉบับเชียงทองม่วนอ่านแล ด้วยเตชะกุสลบุญอันข้าได้สร้างเขียนยังธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ข้าขอหื้อเป็นผละบุญค้ำชูตนตัวแห่งข้าไพพายหน้าแด่เทิอะ จ.ศ. 1259 ตัวปลีเมืองเร้า ขนานธัมมไชยเขียนแล โชตกะค้ำชูสวาธุเจ้าเทพ วัดดอนกว้าวร่องจาง ชะแล ผูก 3 หิมมพานต์ ฉบับเชียงทอง ขนานสุวัณณ์ เขียนโชตกะสาสนากับวัดดอนกว้าว จ.ศ. 1259 ตัวปลีเมืองเร้า เขียนค้ำชูเทพวัโส รามาธิปติวัดดอนกว้าว ผูก 4 ทศพร สระเด็จแล้วยามกองงายแลนายเหิย ปู่ขนานสุริยา..ขอหื้อเป็นประไจยแก่ตนตัวข้า ภริยา ลูกหลานชุผู้ชุคน ขอหื้อสมดั่งคำมักคำปรารถนาแห่งผู้ข้าทังหลายเที่ยงแท้ดีหลีเทิอะ เดือน 11 ออก 7 ค่ำ วัน 5 จ.ศ. 1259 ปลีเมืองเล้า ผูก 5 วัณณปเวส ฉบับเชียงทอง จ.ศ. 1259 เดือน 11 เพ็งวันศุกร์ เขียนค้ำชูสวาธุเจ้าครูบาธุเจ้าวัดดอนกว้าว ปู่ขนานสุริยา ผูก 6 มัทรี สระเด็จแล้วยามตูดเช้าแล้วแก่ข้า ขอจุ่งหื้อเป็นประไจยแก่ผู้ข้าทังหลาย หมายมีครูบาธุเจ้าเทพเป็นเคล้าแลสิกข์เจ้าชุคนชุตน กับทังภริยาลูกเต้าชุคนแด่เทิอะ ข้าเกิดมาภาวะชาติใดขอหื้อมีปะหยาปัญญาเป็นต้นตราบเถิง 5 ประการ ตัวหนังสือข้าบ่งามสักหน้อยเน่อ ผูก 7 สักกบรรพ ขอหื้อมีเข้าของเงินคำ ช้างม้าวัวควาย ยุท่างจกท่างจ่าย ขอหื้อได้เถิงเวียงแก้วแลนิพพาน ..หนานปัญโญ ได้โชตกะครูบาหลวงเทพ วัดดอนกว้าวหร้างวังม่วงแล เกิดมาชาติใดขอหื้อหุมกินหุมทาน... ผูก 8 สิรสาชาดก ขอหื้อมีประหยาปัญญาล้ำเลิศ
275
22 มิ.ย. 2562
เวสสันตร ฉบับวัวพันหลัก
8
จ.ศ. 1299
ผูก 1 มหาวิบากรอม จุลสักราชได้ 1299 ปลีเป้า ปู่ขนานธัมมลังกาเขียนปางเมื่อสร้างคาวาสอยู่บ้านดอนกว้าววันนั้นแล สัทธาอ้ายคุ้ยนางเฟือยเป็นเคล้า ผูก 2 มาลัยปลาย ข้าพเจ้าสามเณรแจ้เขียนไว้กับสาสนาที่วัดดอนกว้าว จุลสักราชได้ 1299 ปลีเมืองเป้า เขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ ผูก 3 มาลัยต้น สามเณรอิ่นคำเขียนทังเคล้า ข้าพเจ้าเขียนทังปลาย ชื่อว่าสามเณรอินทยศแล ผูก 4 หิมพานต์ ข้าปู่หนานขัตติยะอุปถัมภ์ค้ำชูสวาธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้ง จุลสักราชได้ 1299 ปลีเมืองเป้า ผูก 5 จุลพล ปู่หนานปัญญาเขียน จุลสักราชได้ 1299 ปลีเมืองเป้าแลนายเหิย ข้าเขียนเมื่อยามไพอยู่ฮ่องลี่ได้ 9 เดือนแลท่านเหิย ตัวบ่เสมอกัน ข้าเขียนปางเมื่อสวาธุเจ้าวงศ์เป็นครูบาหัววัดบ้านสันค่าเนิ้งสันดอนแล ขนานปัญญาเมื่อเป็นผู้ครอบครองรักษาบ้านจองได้มา พ.ศ 80 แล ผูก 6 สักกบรรพ จุลสักราชได้ 1299 อภิวงศ์ภิกขุลิขิต ผูก 7 มหาราช จุลสักราชได้ 1299 หนานพรหมเสนลิขิต ผูก 8 หนานไชยลังกา บ้านปางทองไชย จุลสักราชได้ 1299
276
22 มิ.ย. 2562
นิไสยนามสับ
9
จ.ศ. 1149
นามสับนาม* ผูกถ้วนสามแลครูบาเจ้าพินทาเป็นเคล้า แลครูบาเจ้าติกปัญญาแลผู้ข้าพระขนานยาลังกา อุปถัมภ์ หื้อแล้วยังหัตถกัมม์ค้ำชูกับด้วยครูบาเจ้าทังสอง ขอหื้อเป็นประไจยแก่โลกุตตระธัมม์เจ้าแด่เทิอะ
277
22 มิ.ย. 2562
โวหารยโสธรา ผูก 1-6/ สมภมิต ผูก 1-2/ จันทโชตชาดก / อานิสงส์เข้าสลากภัตต์
10
จ.ศ. 1290
- โวหารยโสธรา ผูก 1-6 ผูก 1 ปลีเปิกสี อุตระดูเดือนเกี๋ยง ออก 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 4 สระเด็จแล้วยามแตรขึ้นสู่เที่ยงแล สามเณรปั๋นแก้ว เขียนปางเมื่อสวาธุเจ้าอภิวงศ์ วัดค่าเนิ้งดอนกว้าว ผูก 2 เดือน 12 ลง 11 ค่ำ วันไทยเต่าเม็ด วันอังคารเขียนแล้วยามใกล้สันงาย ปู่หนานธัมมลังกาเป็นสัทธาผู้เขียนแล เขียนปางเมื่อสร้างคาวาสอยู่นากว้าวหล่ายท่าวันนี้ก็มีแล ตัวบ่ชะนานเท่าใดเลย พิจารณาถี่ๆ เทิอะ เขียนโชตกะสาสนา 5 พัน ผูก 3 สระเด็จแล้วแก่ข้ายามกองแลงแลนายเหิย แล้ววันอังคาร จ.ศ. 1290 ตัวปลีเปิกสี ผูก 4 แล้วยามสันตอนวัน 3 สามเณรหน้อยลิขิตด้วยตนเองเดียวแล ผูก 5 1290 ตัวปลีเปิกสี เดือนเกี๋ยงออก 3 ค่ำ วัน 3 ยามแตรขึ้นสู่เที่ยงหั้นแลนายเหิย ผูก 6 1290 ตัวปลีเปิกสี เดือนเกี๋ยง ออก 3 ค่ำ วันอังคารยามแตรขึ้นสู่เที่ยงเบี่ยงกินตอน ตัวบ่ละเอียดเท่าใดพิจารณาถี่ๆ เน่อ - สมภมิตชาดก ผูก 1-2 ผูก 1 จ.ศ. 1291 ตัวปลีกัดไส้ เข้ามาในเหมันตระดูฝนเดือน 11 ออก 11 ค่ำ วัน 6 ก็แล้วแลเจ้าเหิย ปางเมื่อปฏิบัติสาสนาวัดค่าเนิ้งริมท่ง ผูก 2 สระเด็จแล้วยามกินข้าวแล้วดีๆ แล ตัวบ่งามสักหน้อยค่อยพิจารณาจิ่มเทิอะ วัน 7 ก็แล้วหั้นแล เดือน 12 ออก 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 7 แลเจ้าเหิย - จันทโชตชาดก –ไม่ปรากฏ - อานิสงส์เข้าสลากภัตต์ สระเด็จแล้วก่อนงาย เดือน 12 ออก 13 ค่ำ วันจันทร์ อภิวงศ์ภิกขุลิขิต 1291 ตัวปลีกัดไส้ ฤดูฝนเดือน 12 ออก 13 ค่ำ ขอเอาสุข 3 ประการ ขอหื้อมีประหยาปัญญาสลาดรู้ธัมม์พระเจ้าทุกชาติ
278
22 มิ.ย. 2562
มหาเวสสันตรชาดก ฉบับไขเหล้ม
13
จ.ศ. 1277
จุลสักราชได้ 1277 ตัวปลีดับเหม้า เข้ามาในอุตระดูวัสสาเดือน 12 แรม 5 ค่ำ พร่ำว่าวันอังคาร ก็ปริปุณณาแก่ข้าข้อยข้าน้อย ชื่อ ไชยลังกาภิกขุลิขิตปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมปัญโญ วัดสันค่าเนิ้งไชยพร้าวล้อมวันนั้นแล สระเด็จแล้วยามกองงายแล เจ้าที่ไหว้เหิย ด้วยเตชะบุญอันข้าได้แต้มธัมม์ผูกนี้ ขอหื้อมีประหยาปัญญาดีเสลียวสลาดรู้ธัมม์พระเจ้า 8 หมื่น 4 พันขันธ์ ขอหื้อสมดั่งคำมักคำปรารถนาแห่งข้าแท้ดีหลี นิพพานะ ปัจจโย โหนตุ เม นิจจัง ธุวัง ธุวัง ดีหลีเทิอะ รับหน้าเคล้ามหาเวสสันตร ชื่อว่า หิมพานต์ ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญโญ วันนั้นแล ตนหน้อยชื่อว่า อภิวงศ์ ตัวหนังสือข้ามันตึงบ่งามสักหน้อย
279
22 มิ.ย. 2562
ปิฎกทัง 3
3
จ.ศ. 1271
สระเด็จแล้วแก่ข้า เดือนเกี๋ยง แรม 10 ค่ำ พร่ำว่าได้วันจันทร์ แล้วหั้นแลนายเหิย จุลสักราชได้ 1271 ตัวปลีกัดเร้า ข้าพเจ้าเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้ามณีวัน วัดนาคตไชยแก้วกว้าง ร่องจางวันนั้นแล อันข้าได้ริรังสร้างเขียนยังธัมม์พระเจ้าผูกนี้ไว้กับสาสนาขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้าแลพ่อแม่อาวอาหลานเหลนพี่น้องทังมวลขอหื้อเป็นประไจยยังธัมม์พระเจ้าไขออกนั้นแท้ดีหลีเทิอะ เจ้าสัทธาข้านั้นชื่อว่า พระอินทวิไชยรัสสะสามเณรแต้มไว้ค้ำชูพุทธสาสนา ขอหื้อข้าแลพ่อแม่พี่น้องทังมวลได้ไพเกิดชั้นฟ้ามหายอดเนรพานเจ้าจิ่มเทิอะ อรหัตตะ มัคคญาณ เมตเตยโย สันติเก อนาคเต กาเล นิจจํ วัตตะ นิพพานํ ปรมํ สุขํ
280
22 มิ.ย. 2562
โวหารธัมม์สุธน
3
จ.ศ. 1289
ผูกต้น สระเด็จแล้วแก่ข้าตะวันลงสู่พลันค่ำหั้นแล แม่นว่าข้าเกิดมาใน ภาวะชาติอันใด ก็ขอหื้อข้ารู้คลองธัมม์พระเจ้าเป็นต้นว่ารู้ปิฎกทัง 3 แลสัทธะทัง 3 แขวดรู้สันธิแลวิไนย ขอหื้อมีประหยาว่องไวสลาดอาจรู้ด้วยประหยาตนเองเดียวจิ่มเทิอะ เขียนไว้โชตกะสาสนา ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอริยแล จ.ศ. 1289 ตัวปลีเมืองเหม้า ผูก 2 –ขาดหายไป ผูก 3 ยามตะวันแตรเข้าสู่เที่ยง เดือน 10 ขึ้น 6 ค่ำ วันจันทร์แล้วแล จ.ศ. 1289 ตัวปลีเมืองเหม้า ปู่หนานธัมมลังกาลิขิตเขียนธัมม์ หื้อเป็นประไจยแก่ข้าแลภริยาลูกเต้าหลานเหลนชุคนเทิอะ ผูก 4 ตะวันลงสู่ค่ำพร่ำว่าได้วัน 2 จิ่งปริปุณณาแก้ข้า พระอินปั๋นแล เขียนปางเมื่อจำวัสสาอยู่วัดม่อนน้อย ปฏิบัติสวาธุเจ้าอริยภิกขุแล
281
22 มิ.ย. 2562
มหาวิบาก
1
-
สุดแต้กำนี้ สุดวันอาทิตย์วัน 7 เดือน 6 ออก 3 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 1 แล ผู้เขียนตัวพี่หน้อยบุญมาบ้านเหนือ ตัวปลีเปิ่งปลีเล้าแลท่านเหิย ตัวข้าพี่หน้อยบ่เคยเขียนสักเตื่อ ข้าเขียนธัมม์ผูกนี้ขอหื้อข้าได้ไพเถิงสวัรค์ชั้นฟ้าจิ่มเทิอะ ตัวข้าเขียนเมื่อฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วัดนากว้าวดอนทราย หล่ายท่า ตัวบ่งามสักหน้อย
282
22 มิ.ย. 2562
อานิสงส์บวช
1
-
แล้วแก่ข้าพระสีหนอด คัมภิโร แล้วเมื่อ 7 ค่ำ เดือน 3 ออกวันพุธ ปางนั้นมีภิกขุ 2 เณร 1 องค์เน่อ
283
22 มิ.ย. 2562
อภิธัมมาปิฎก
1
จ.ศ. 1290
จุลสักราชได้ 1290 ตัวปลีเปิกสี อุตระดูเดือน 4 วันศุกร์แล เณรสงกับเณรปั๋นแก้วช่วยกันเขียน เณรสงเขียนได้ 5 ใบปลายหน้า เณรแก้วเขียนได้ 3 ใบปลายแล เณรไหวมาใส่หื้อหน้านึงแล
284
22 มิ.ย. 2562
ปารมี
1
-
ตนหน้อยปัญญารังสี เขียนทังเคล้า ข้าพเจ้านายปั๋น เขียนทังปลาย
285
22 มิ.ย. 2562
อานิสงส์บวช
1
-
ชำรุดมาก
286
22 มิ.ย. 2562
อนุโลกสาสนา
1
-
ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ ข้าเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ขออานิสงส์แก่ข้าแด่เทิอะ สามเณรพุทธประวัติ เขียนด้วนตนเองแล
287
23 มิ.ย. 2562
ยโสธรา
1
จ.ศ. 1290
ปางเมื่อสักราชได้ 1290 ตัวปลีเปิกสี เจ้าข้าเหิย ตัวบ่งามสักหน้อย อภิวงศ์ภิกขุลิขิตโชตกะสาสนา ขอหื้อได้สุข 3 ประการ มีนิพพานเจ้าเป็นยอดจิ่มเทิอะ แล้วเดือนยี่ แรม 9 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอังคารแล แล้วเวลาสันเพลแล้ว ปถมะ มูลละละสัทธาหมายมี หนานจันอ้วน เป็นสัทธา
288
23 มิ.ย. 2562
โวหารอภิธัมม์ปิฎกสูตร
1
จ.ศ. 1288
จุลสักราชได้ 1288 ตัวปลีรวาย เดือน 10 แรม 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพุธ ก็ปริปุณณาแก่ข้า พระเณรหลานแล ข้าเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ไว้กับสาสนาค่าเนิ้ง ขอหื้อมีประหยาเหลี้ยมอาจรู้ธัมม์ 8 หมื่น 4 พันขันธ์ ขอหื้อเป็นไม้ใต้น้ำเอาตนตัวแห่งข้าสู่ยอดเวียงแก้วยอดมหานิพพานแท้จิ่มเทิอะ คันว่าพี่ธุพี่พระตนใดได้เล่าธัมม์ข้าผูกนี้หื้อค่อยพิจารณาผ่อเทิอะ ตัวหนังสือข้ามันตึงบ่งามบ่จ่างใส่ซัดไม้แล เพราะว่า ประหยาชาติแล้วบ่เต็มแถมหลังมันตึงบ่งาม ตัวหนังสือข้า ข้าบ่เคยชะนานเท่าใดแล ข้าเป็นพระได้ 2 วัสสา ตึงบ่าเดี่ยวนี้แล ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้งสันกลางแลท่านเหิย สระเด็จแล้วเดือน 10 แรม 10 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพุธ ก็ ปริปุณณาแก่ข้าวันนั้นแล ตัวหนังสือข้าบ่งามสักหน้อย พี่ธุพี่พระเหิย
289
23 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
290
23 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
291
22 มิ.ย. 2562
มหาเสยยสูตร
1
-
สระเด็จแล้วตะวันขึ้นสู่เที่ยงแล วัน 7 ตัวบ่งามสักหน้อยแลนายเหิย ญาณรังสีภิกขุ หนุ่ม หน้อย เมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญโญ วัดสันค่าเนิ้งริมจาง ขอหื้อกุสลอันนี้นำตัวแห่งข้าเข้าสู่นิพพานจิ่มเทิอะ
292
22 มิ.ย. 2562
อภิธัมมาสังคิณี
1
จ.ศ. 1315, พ.ศ. 2496
หนานพรหมเสนอาจารย์ เมื่อสร้างคาวาสอยู่บ้านฮ่องลี่ ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้งแล้วยามแตรขึ้นสู่เที่ยงแล เดือนเกี๋ยง ขึ้น 7 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพฤหัส จ.ศ. 1315 ตัวปลีก่าไส้แล พ.ศ. 2496 เขียนให้นางบัวไหล เป็นธัมม์ชาตา
293
22 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
294
22 มิ.ย. 2562
ชูชก ฉบับแสนยอด
1
จ.ศ. 1288
ข้าพระอินปั๋นแต้มโชตกะสาสนากับวัดดอนกว้าว จ.ศ. 1288 ตัว ปลี รวายยี เดือน 11 แรม 9 ค่ำ วันพุธ
295
22 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
296
22 มิ.ย. 2562
ทุกขขัตติยชาดก ผูกต้น/ หงส์ผาคำ ผูกต้น
1
-
ขอเป็นประไจยแก่ข้าตราบต่อเถิงนิพพาน ตนหน้อยญาณรังสี ขอนาบุญอันนี้ไพรอดพ่อข้าแด่เทิอะ
297
22 มิ.ย. 2562
เสือตายเสือนอน
1
จ.ศ. 1300
สระเด็จแล้วแก่ข้ายามแตรขึ้นสู่เที่ยงเบี่ยงสันตอนจิ่งแล้วหั้นแล เดือน 11 แรม 3 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์หั้นแล ข้าขอเอาสุข 3 ประการมีนิพพานเจ้าเป็นยอดจิ่มเทิอะ อภิวงศ์ภิกขุลิขิตโนโชตกะสาสนาอารามธิปติค่าเนิ้งดอนไชย ข้าได้สร้างเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ก็ขอหื้อเป็นผละนาบุญค้ำชูตนตัวแห่งข้ากับทังพ่อแม่กับทังเถ้าแก่บ้านช่องสัทธาคิลานุปัฏฐากชุผู้ชุคนแท้เทิอะ ตัวบ่งามล้ำไพ จ.ศ. 1300 ตัว ปลีดับเหม้าแล
298
22 มิ.ย. 2562
นครกัณฑ์
1
-
สระเด็จแล้วยามตะวันลงแลงหั้นแลนายเหิย
299
22 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
300
22 มิ.ย. 2562
มังคลวุฒฑิ
1
จ.ศ. 1235
ปลีก่าเร้า เดือนยี่ ออก 5 ค่ำ วันเสาร์ ขนานยาวิไชย เขียนปางเมื่อเลี้ยงคาวาสบ้านรมรางสันป่าบงวันนั้นแล
301
23 มิ.ย. 2562
สุวัณณจักร
ุ6
-
สุวัณณจักร ผูกถ้วน 6 แลนายเหิย ด้วยเตชะกุสลนาบุญเกิดแต่ธัมมเทสนานี้ อุทิศหื้อได้แก่ ครูบาอาจารย์เจ้าชุตนชุองค์แล เทวบุตต์ แทวดาแล อินทา พรหม ยมราช และนางนาทไธ้ธอรณี สรีกุตตะอามาตย์แล นายหนังสือ 32 ตน ท้าวจตุโลกทัง 4 ตนแล จ่ายมภิบาล ทังหลาย ครุฑ นาคน้ำ ไอศวร สัพพะสัตต์ทังมวลชุตนชุตัวแล พ่อแม่พี่น้องแล สัทธาคิลานะอุปัฏฐากทังมวล จุ่งภัตตานุโมทนาเสี้ยงชุตน ตน หน้อยธัมมปัญญา แต้มเมื่ออยู่ปฏิบัติครูบาสวาธุเจ้าธัมมปัญโญ อารามวัดท่งรอมสันเคล้าโคเจ้าจิ่ม โอบสิลาดอกสร้อย
302
22 มิ.ย. 2562
อภิธัมม์
1
-
ปถมะมูลละสัทธาหมายมีอาวป๋า เป็นเคล้าติดกับด้วยพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าหลานเหลนชุผู้ชุคน จิ่งได้สร้างปิฎกขอจุ่งหื้อเป็นประไจยแก่นิพพานเจ้าแก่ผู้ข้าทังหลายแด่เทิอะ พรหมสระภิกขุ เขียนแล
303
22 มิ.ย. 2562
ปถมมาลัย
1
พ.ศ. 2501
แล้วแก่ข้าพเจ้า ผู้ข้าเขียนค้ำชูพุทธสาสนาในวัดนากว้าว สวาธุเจ้าท่านบุญยัง มี 9 ใบปลายหน้ากับ 2 บรรทัดแล สัทธาหน้อยอินทา แสนมูล เขียนแล้วเมื่อวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2501 ปลีเส็ด อยู่บ้านฮ่องลี่
304
22 มิ.ย. 2562
-
1
จ.ศ. 1274
จุลสักราชได้ 1274 ตัว ปลีเต่าไจ้แลนายเหิย ข้าได้แต้มธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้าพเจ้า นิจจัง ธุวํ ธุวํ ดีหลีเทิอะ ตนธัมมปัญญารัสสะสามเณร ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญโญ
305
22 มิ.ย. 2562
หิมพานต์
1
จ.ศ. 1301
ลิขิต ปริปุณณา สระเด็จแล้วแก่ข้าในอุตระดูเดือน 11 ลง 7 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 4 จุลสักราชได้ 1301 ตัว วาระไถงไทยภาสาว่า ปลีรวายยีแล ปู่หนานธัมมลังกาลิขิตอัตตโนแล้วด้วยตนเองเดียวแล ใบรับปลาย หิมพานต์ผู้ถ้วน 2 ลิขิตปางเมื่อสวาธุเจ้าอภิวงศ์อยู่เป็นอารามธิปติวัดดอนกว้าวค่าเนิ้งวันนั้นดาย
306
23 มิ.ย. 2562
แปลสักกะตวา
1
-
สระเด็จแล้วแก่ข้าเดือนเกี๋ยง แรม 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพฤหัสบดีแล สามเณรพัน
307
23 มิ.ย. 2562
รัตนจักรวาลสูตร
1
จ.ศ. 1292
สักราชได้ 1292 ตัว ปลีกดสะง้า เดือน 9 ลง 5 ค่ำ วันอาทิตย์ยามแตรขึ้นสู่เที่ยงแล ด้วย เตชะกุสลอันข้าได้แต้มเขียนธัมมสูตรเจ้า..เอายังนิพพานเป็นสุขนั้นแท้เทิอะ เจตนาสัทธาปู่หนานธัมมลังกาลิขิตอัตตโนด้วยตนเองเดียวแล ปางเมื่ออยู่สร้างคาวาสบ้านดอนกว้าวค่าเนิ้งวันนั้นดาย ตัวหนังสือบ่งามแล ใบรับสูตรมนต์ทัง 5 แล เขียนไว้สืบสาสนาตราบเสี้ยงเช่นล้านเทิอะ
308
23 มิ.ย. 2562
กาลภาวนา
1
-
ชำรุดบ้าง
309
23 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
310
23 มิ.ย. 2562
สวดมนต์มาติกา
1
-
ชำรุดมาก
311
23 มิ.ย. 2562
อานิสงส์สัพพทา
1
จ.ศ. 1286
สักราชได้ 1286 ตัว ปลีกาบไจ้ ธัมม์วัดศรีดอนไชย ปู่หนานไชยลังกาอาจารย์ ลิขิตอุปถัมภ์สวาธุเจ้าโสภาวัดใหม่ วสาต้น
312
23 มิ.ย. 2562
มาลัยปลาย
1
-
ชำรุด
313
23 มิ.ย. 2562
สมภมิต
1
พ.ศ. 2493
สระเด็จแล้วแก่ข้าเมื่อเดือน 11 วัน 7 แลท่านเหิย ลงนามผู้สร้าง สุตตะปัญญา ตนหนุ่มแล ท่านเหิย รับหน้าธัมม์ สมภมิต มี 27 ใบ พุทธสักราช 2493
314
23 มิ.ย. 2562
ปัจจยการสูตร
1
จ.ศ. 1298
พุทธานุสติสูตรแลนา ประธานมีปัจจยการสูตร เป็นปริโยสาน รวมกันมี 8 สูตรแล ตนหน้อยอารยะเขียนไว้ค้ำชูสาสนาที่วัดค่าเนิ้งดอนไชย สันกลางริมน้ำจาง จุลสักราชได้ 1298 ตัว ปลีรวายไจ้
315
23 มิ.ย. 2562
วิชานสูตร
1
จ.ศ. 1273
สักราชได้ 1273 ตัว ปลีกัดไจ้ เดือน 9 ออก 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์ ยามกองงายแล แก่ข้าแล อหังนามะ ธุพราหมณ์มโนไชยเขียนปางเมื่อปฏิบัติธุเจ้าธัมมปัญญา วัดค่าเนิ้งริมจาง ตัวข้าบ่งามสักหน้อยที่ไหว้เหิย
316
23 มิ.ย. 2562
ปุจฉาวิสัชนา ผูก 2
1
จ.ศ. 1304
สระเด็จแล้วยามตูดช้าย วันเสาร์ออก 1 ค่ำ ปุจฉาวิสัชนา ผูก 2 ท่านเหิย ตัวบ่งามล้ำฮ้ายค่อยพิจารณาเล่าดูเทิอะ บ่ถูกไหนพอใส่จิ่มเทิอะ ข้าก็เขียนตามตัวเปิ้นแต้มนั้นแล ผิดที่ไหนก็ใส่หื้อจิ่มเทิอะ จุลสักราชได้ 1304 ตัว ปลีเต่าสะง้า เดือน 10 ทุติยะ ออก 1 ค่ำ เม็งวันเสาร์ไทยดับไส้ ยามกองงาย ไชยลังกาภิกขุลิขิตตนเองเดียว
317
23 มิ.ย. 2562
ชูชก
1
-
ชำรุด
318
23 มิ.ย. 2562
อานิสงส์ปิฎก
4
จ.ศ. 1276
สระเด็จแล้วยามตาวันยามช้ายลงสู่ค่ำพร่ำว่าได้วันพฤหัสบดีแล นายเหิย รับหลังวิไนยผูกถ้วน 2 จุลสักราชได้ 1276 ตัว ปลีดับเหม้า เข้ามาในเดือน 6 ขึ้น 7 ค่ำ จิ่งปริปุณณาแล้วแก่ข้าวันพฤหัสบดีแลที่ไหว้เหิย ธาริยะภิกขุสร้างไว้ค้ำชูพุทธสาสนา 5000 พระวัสสา ขอหื้อเป็นสะเพาคำเหล้มกว้างนำเอาตนตัวผู้ข้าขึ้นสู่ห้องท่าทางมหานิพพานจิ่มเทิอะ อันข้าได้สร้างได้เขียนธัมม์ปิฎกกับนี้ ข้าจักแผ่ผายนาบุญอันนี้ไพรอดไพเถิงยังเทวบุตต์เทวดา พระยาอินท์ พระยาพรหม ยมราช ทังท้าวเวสสุวัณณ์แล ตนเป็นนายหนังสือ ข้าขอหื้อนาบุญธัมม์อันข้าได้สร้างได้เขียนนี้ไพรอดไพเถิงจิ่มเทิอะ ข้าเกิดมาในภาวะชาติใดก็ดี ข้าขอผาทะนาหื้อมีสารรูปเนื้อตนตัวอันเลาอันงามชุแห่งชุที่ ขอหื้อมีสัทธะสำเนียงเสียงอันม่วนควรละเอาเมาใจแก่คนแลเทวบุตต์เทวดา พระยาอินท์ พระยาพรหมทังหลายจิ่ม ข้าขอหื้อได้เกิดมาร่วมพระเจ้าอริยเมตไตรย ตนจักเกิดมาพายหน้านั้นจิ่ม ขอหื้อมีประหยาปัญญาอันเสลียวสลาด อาจรู้แก้เปสนาปัญหา อันเลิกแลบรู้ธัมม์ 8 หมื่น 4 พันขันธ์ นิจจัง ธุวัง นิพพานัง ปรมัง สุขัง แก่ข้า ปถทมูลละสัทธา หมายมีปู่เตี้ยเป็นเคล้าพร้อมกับด้วยภริยาลูกเต้าชุผู้ชุคนก็ได้พากันคึดสร้างยังธัมม์ปิฎกกับนี้ก็เพื่อว่าจักทานไพหายังลูกผู้ 1 อันตายไพนั้น ชื่อว่า อ้ายคำ ขอหื้อนาบุญธัมม์อันนี้ไพรอดไพเถิงจิ่มเทิอะ ธาริยะภิกขุ เขียนขีดแต้มปางอยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญญา อยู่วัดแก้วศรีดอนไชยค่าเนิ้งที่สาวเคิ้นช่างมาแอ่ว ใจบ่ตั้งย้อนใค่สิกนักแล
319
23 มิ.ย. 2562
สังขวัฒนะ
5
จ.ศ. 1301
ผูก 5 ธัมม์วัดดอนกว้าวค่าเนิ้งแล ข้าหนานธัมมลังกาลิขิตปางเมื่อครูบาสวาธุเจ้าอภิวงศ์ตั้งอยู่เป็นอารามธิปติแล จุลสักราชได้ 1301 ตัว เดือน 10 ขึ้น 12 ค่ำ วัน 4 เมื่อตาวันแลงขอจุ่งเป็นประไจยแก่ข้าแลภริยาลูกเต้าหลานเหลนพี่น้องชุคนๆ ผูก 3 สระเด็จแล้วยามสันเพลเดือน 10 ออก 3 แล พร่ำได้ว่าวันพุธ จุลสักราชได้ 1301 ตัว ปลีกัดเหม้า แล เจ้าที่ไหว้เหิย ข้าบ่เคยจ่างล้ำ ซ้ำข้าบ่ได้เขียนหมั่น ตัวหนังสือก็บ่เหมาะ เพราะข้าใค่สิกผ่องแต้
320
23 มิ.ย. 2562
ธัมม์พุทธเสนกะ ผูก 2
1
จ.ศ. 1321, พ.ศ. 2502
ใบรับหลังพุทธเสนกะ ผูก 2 ก็ว่าผูกปลาย เขียนเมื่อพุทธ สักราชได้ 2502 จุลสักราชได้ 1321 ปลีกัดไก๊ เดือนยี่เหนือ เดือน 2 ก็ว่าขึ้น 1 ค่ำ เม็งวันอาทิตย์ วันไทยเปิกไจ้ ธัมม์วัดดอนกว้าวค่าเนิ้ง ท่านภิกขุปุญญัง เป็นเจ้าอาวาสแล ข้าพเจ้าพ่อหนานเทพปวงอาจารย์บ้านท่งฮ้างเป็นผู้เขียนแล
321
23 มิ.ย. 2562
ปายาสี ผูก 1-3/ เนมิราช
4
จ.ศ. 1302
- ปายาสี ผูก 1-3 ผูก 1 ปายาสี ผูก 1 จุลสักราชได้ 1302 ตัว ปลีกดสี เดือน 11 แรม 6 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 7 จิ่งปริปุณณาแก่ข้ายามพลาดค่ำวันนั้นแล พระภิกขุบุญธรรมลิขิตไว้ค้ำชูสาสนา ขอจุ่งเป็นอุปนิไสยแก่พ่อแม่พี่น้องจิ่มเทิอะ ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วัดค่าเนิ้งดอนกว้าวริมจาง ผูก 2 สระเด็จแล้วยามพลาดค่ำ จ.ศ. 1302 ปลีกดสี เดือน 11 แรม 6 ค่ำ วันเสาร์ ตัวหนังสือบ่งามสักหน้อยเพราะบ่เคยชะนานเท่าใด ขอเป็นประไจยค้ำชูผู้ข้ากับพี่น้องพ่อแม่ชุผู้ชุคนแด่เทิอะ ข้าเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ วัดค่าเนิ้งดอนกว้าวริมจางฝ่ายวันตก ใจบ่ตั้งแลมันแต้มหนังสือบ่งามแล ผูก 3 จ.ศ. 1302 ปลีกดสี พ.ศ. 2483 เดือน 11 แรม 12 ค่ำ วันศุกร์ ยามกองแลงแล้วแก่ข้าพระไชยลังกา เมื่ออยู่ปฏิบัติธุเจ้าวงศ์ วัดค่าเนิ้ง - เนมิราช สระเด็จแล้วเมื่อกินข้าวงายแล จ.ศ. 1302 ตัว ปลีกดสี สระเด็จเข้ามาสู่อุตระดูเดือนยี่ ออก 9 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 6 เข้ามาสู่ระดูหนาว ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ ฝายคำวันนั้นแล พระภิกขุบุญธัมม์ เขียนเป็นธัมม์ชะตาปลีแลท่านเหิย เพราะบ่เคยแต้มเท่าใดแล
322
23 มิ.ย. 2562
อภิธัมมาจริยา/ ปุคคละปัญญัติ/ ฉัททันต์ชาดก
3
จ.ศ. 1277
ผูก 1 โวหารอภิธัมมาจริยา ไชยลังกาภิกขุเขียนปางเมื่อปฏิบัติธุเจ้าธัมมปัญโญ วัดสันค่าเนิ้ง วันนั้นแล จ.ศ. 1277 ตัว ปลีดับเหม้า แลนายเหิย ขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้าพ่อแม่พี่น้องชุผู้ชุคนแด่เทิอะ ผูก 2 ปุคคละปัญญัติ ผูก 4 จ.ศ. 1277 ปลีดับเหม้า เดือน 5 แรม 12 ค่ำ เม็งวัน 4 ยามกองงาย ก็ปริปุณณาแล้วแก่ข้าข้อยข้าน้อยชื่อว่า ไชยลังกาภิกขุ เขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญโญ วัดสันค่าเนิ้งวันนั้นแล ผูก 3 ฉัททันต์ชาดก ผูก 5 สระเด็จแล้วแก่ข้าวัน 7 ยามกองงายก็แล้วแล จ.ศ. 1277 เขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญโญ วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล
323
23 มิ.ย. 2562
โวหารรัตนรังสี
3
จ.ศ. 1292
ผูก 1 สระเด็จแล้วยามกองงาย แล้วเดือน 4 ออก 6 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพฤหัสบดี ปริปุณณาแก่ข้าวันนั้นแล ข้าเขียนรัตนรังสีผูกปลายนี้ขอได้มัคคผลนิพพานเทิอะ ข้าขัตติยะเขียนอยู่บ้านชำทองแล ปางเมื่อสร้างคาวาสอยาวเรือนแล ขอหื้อค้ำชูอุดหนุนต่อเท่ารอดนิพพานแด่เทิอะ ผูก 2 ปริปุณณํ แล้วแก่ข้าที่วันเดือน 3 ลง 2 ค่ำ วันอาทิตย์ ยามกองงายแล จ.ศ. 1292 ตัว ปลีกดสะง้า ปู่หนานธัมมลังกาลิขิตรัตนรังสีผูกสอง ปางเมื่ออยู่สร้างคาวาสที่บ้านดอนกว้าวค่าเนิ้ง วันนั้นดาย ขอหื้อเป็นกุสลบุญแก่ข้าแลภริยาลูกเต้า หลานเหลน ญาติกา เทวดา อินท์ พรหม ยมราช นางธอรณี แลท้าวจตุโลกทัง 4 จุ่งสนำจำจื่อไว้ยังกุสลอันนี้จิ่มเทิอะ ผูก 3 สระเด็จแล้วยามแตรขึ้นสู่เที่ยงแล จ.ศ. 1292 ตัว ปลีกดสะง้า แล้วเดือนบุสยะ คือ เดือน 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 3 แล้วเหมันตระดูหนาวแล ข้าข้อยข้าน้อยพระแจ้ พรหมเสนภิกขุลิขิตโชตกะ หัตถะวระ พุทธอุปถัมภ์ ที่วัดดอนกว้าวไชยค่าเนิ้งวันนั้นแล ข้าได้เขียนธัมม์ผูกนี้ ขอได้ตั้งอยู่ในอัตถะมัคคะ 3 ประการไพไจ้ๆ แล ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติธุเจ้าวงศ์วันนั้นแล
324
23 มิ.ย. 2562
สุวัตต์
1
จ.ศ. 1294, พ.ศ. 2475
ธัมม์สุวัตต์ ผูก 2 จุลสักราชได้ 1294 ตัว ปลีเต่าสันแล้วเดือน 5 ขึ้น 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์ยามพลันค่ำแล สามเณรไหวเขียนทังเคล้า ข้าพรหมเสนเขียนทังปลาย ตัวบ่งามสักคาบไหนแล ขอหื้อผู้ข้าได้ตั้งอยู่ในอัตถะ มัคคะธัมม์ 8 ประการ ไพตราบนิพพานแล โวหารสุวัตต์ ผูกถ้วน 2 เขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวัดค่าเนิ้งดอนไชยแล
325
23 มิ.ย. 2562
มโหสถ
8
จ.ศ. 1236
สมณภิกขุอารามธิปติคามาวสี วัดดอนกว้าว มโหสถ ผูก 4 จุลสักราชได้ 1236 ตัว ปลีกาบเส็ด สระเด็จเข้ามาในเดือน 11 แรม 6 ค่ำ วันพุธ ด้วยเตชะกุสลบุญอันข้าได้สร้างยังธัมม์ทังหลายฝูงนี้ขอจุ่งหื้อข้าได้เว้นจตุอบาย ขอหื้อข้าได้ยังสรณญาณแล จตุปฏิสัมภิทาญาณ...
326
23 มิ.ย. 2562
สุวัณณหอยสังข์
5
-
ตนหน้อยธัมมปัญญาแลนายเหิย ข้าเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ข้าจะกิตตะวาสนาคาถาแห่งข้าก่อนแล ขอหื้อบุญอยู่จิ่มตนตัวแห่งข้าแล ญาติเผ่าพันวงสาแห่งข้าแลพระยาอินทา พระพรหม พระยายมราช แลท้าวจตุโลกบาลทัง 4 แลนางนาถไธ้ธอรณี แลสิงกุระ อามาตย์แลนายหนังสือ 32 ตน จุ่งมาปัตตาอนุโมทนาแห่งข้าจิ่มเทิอะ อหังวันทามิ ชื่อข้าว่า ธัมมปัญญา ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญโญวัดค่าเนิ้งไชยวันนั้นแล ตัวบ่สู้ดีย้อนว่าบ่เคยชะนาน ที่ใหย่ก็ใหย่ ที่ หน้อยก็หน้อยเล้าก็พิจารณาดูเทิอะ
327
23 มิ.ย. 2562
สมภมิตชาดก / โวหารอภิธัมมาสังคิณี
2
จ.ศ. 1296
- สมภมิตชาดก สระเด็จแล้วแก่ข้ายามเที่ยงแลวัน 5 สักราชได้ 1296 เดือน 10 ออก 10 ค่ำ วัน 5 รัสสะสามเณรหมื่นแต้มแล ปถมะมูลละสัทธาหมายมีสามเณรหมื่นเป็นเคล้าพร้อมกับด้วยพ่อแม่พี่น้องชุผู้ชุคนแล ข้าได้สร้างธัมม์ผูกนี้เป็นทาน ขอหื้อประหยาเสลียวสลาดอาจรู้ธัมม์พระเจ้าแปดหมื่นสี่พันจิ่มเทิอะ ข้าเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้งร่องจางหร้างวังม่วงวันนั้นแล ไม่พอชะนานแต้มเท่าไรแล - โวหารอภิธัมมาสังคิณี ข้าเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ วัดค่าเนิ้งดอนกว้าววันนั้นแล ธัมม์ชาตาสามเณรหมื่นแล สระเด็จแล้วแก่ข้ายามแตรขึ้นสู่เที่ยงแลวัน 6 แล สักราชได้ 2476* ตัว ปลีก่าเร้าแล้วเดือน 7 แรม 6 ค่ำ วันนั้นแล
328
23 มิ.ย. 2562
อภิธัมม์
11
จ.ศ. 1234
ปลีเต่าสัน เมืองเป้า เดือน 12 ออก 6 ค่ำ วันอาทิตย์ ปริปุณณาบัวรมวลแล้วแก่ข้า ปถมะมูลละสัทธาหมายมีปู่หนานคันธาเป็นเคล้าติดกับด้วยภริยาลูกเต้าทังมวลก็ได้สร้างเขียนยังธัมมสติปัฏฐานดวงวิเสสนี้ไว้โชตกะสาสนา นิพพานะ ปัจจโย โหนตุโน นิจจัง สุมณภิกขุ อารามธิปติ คามาวสี นัฏฐะ กัมเม นโส ภะเต ก็บ่ดูงาม
329
23 มิ.ย. 2562
ธัมม์จักก่าคำ ผูก 1-3/ โพชฌงค์ทั้ง 7 / หงส์ 2 หัว/ พุทธาภิเษก
ุ6
จ.ศ. 1299
- ธัมม์จักก่าคำ ผูก 1-3 ผูก 1 จ.ศ. 1299 ตัว ปลีเมืองเป้า เข้ามาในอุตระดูเดือน 11 แรม 13 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพฤหัสบดี วันนั้นแล แล้วเมื่อแตรขึ้นสู่เที่ยงแล สามเณรแจ้เขียนขีดแต้มมากเมินมี ขอจุ่งเป็นผละดีชุช่วยข้าแท้ดีหลี ค้ำชูสาสนาที่วัดดอนกว้าววันนั้นแล ตัวบ่งามสักหน้อย ตัวใหย่หน้อยบ่เสมอกัน ขอเป็นประไจยแก่ข้าจิ่มเทิอะ ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ ผูก 2 สระเด็จแล้วแก่ข้าวันพุธ สุดแล้วแก่ข้ายามกองงายหั้นแลนายเหิย เข้ามาในอุตระดูฝนเดือน 12 แรม 9 ค่ำ หั้นแล ปริปุณณาแก่ข้าเทิอะ ตัวบ่งามสักหน้อยบ่เสมอกันแล ค่อยพิจารณาเอาพร่องเทิอะ สามเณรแจ้เขียนไว้กับสาสนาที่วัดค่าเนิ้ง จ.ศ. 1299 ตัว ปลีเมืองเป้าแล ข้าเขียนธัมม์ผูกนี้ขอเป็นประไจยแก่ข้าจิ่มเทิอะ ธัมม์วัดค่าเนิ้งดอนกว้าว พ.ศ. 2480 ผูก 3 สระเด็จแล้วแก่ข้ายามกองงายหั้นแล จ.ศ. 1299 ตัว ปลีเมืองเป้า เข้ามาในวัสสาอุตระดูฝนเดือน 12 ออก 13 ค่ำ พร่ำว่าได้วันศุกร์ เขียนขีดแต้มมาเมินขอจุ่งเป็นผละมีชุช่วยค้ำข้าแท้ดีหลีเทิอะ ไว้กับสาสนาวัดดอนกว้าวไชยชนะแลท่านเหิย ตัวไม่ละเอียดดีสักหน้อย - โพชฌงค์ ทัง 7 ปู่หนานธัมมลังกาลิขิต จ.ศ. 1299 ตัวปลีเมืองเป้า เดือน 8 ขึ้น 7 ค่ำ วัน 7 ยามแตรใกล้เที่ยง ขอจุ่งเป็นกุสลบุญแก่ข้า ภริยา ลูกเต้า หลานเหลน พี่น้องชุคน แล้วผายแผ่แก่เทวบุตต์ เทวดา อินทา พรหม ยมราช ธอรณี แลพ่อแม่อจริยาครูบาอุปัชฌาย์ทังมวลหื้อแผวรอดทังมวลชุที่นั้นเทิอะ ขอหื้อมีประหยาปัญญาอันเสลียวสลาดอาจรู้ในธัมม์เจ้า 8 หมื่น 4 พันขันธ์ - หงส์ 2 หัว สระเด็จแล้วแก่ข้าปู่หนานธัมมลังกาเมื่อเดือน 7 แรม 1 ค่ำ วัน 1 ยามตาวันตก ตัวหนังสือบ่งาม ข้าเขียนปางเมื่อสวาธุเจ้าอภิวงศ์ ขอจุ่งเป็นประไจยแก่ข้า ภริยา ลูกเต้า หลานเหลน พี่น้องชุคนเทิอะ แล้วผายแผ่หื้อได้แก่ พ่อแม่ ญาติกาวงสาแลครูบาอุปัชฌาย์แล เทวบุตต์ เทวดา อินทา พรหม ยมราช ครุฑ นาค ไอศวร นางธอรณี ชุตนนั้นแท้ดีหลีเทิอะ - พุทธาภิเษก ปู่หนานธัมมลังกาลิขิต แงเมื่อ จ.ศ. 1299 ตัว ปลีเมืองเป้า เดือน 8 ลง 9 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 3 ไทยเปิกเส็ด สระเด็จแล้ววันยามตะวันชาย ขอจุ่งเป็นกุสลส่วนบุญแก่ภริยา ลูกเต้า หลานเหลน พี่น้องชุคนแด่เทิอะ แล้วผายแผ่หื้อได้แก่พ่อแม่พี่น้องญาติกา อจริยา ครูบา อุปัชฌาย์แล เทวบุตต์ เทวดา อินทา พรหม ยมราช ท้าวทัง 4 ครุฑ นาค ไอศวร แลนายหนังสือ 32 ตน จุ่งหื้อเจ้าทังหลายชมชื่นโมทนาจิ่มเทิอะ
330
23 มิ.ย. 2562
เชยยสังคหชาดก ผูก 1-2 / ฉัททันต์ชาดก/ ปารมี 8 พันชั้น/ อภิธัมมาคัมภีร์
5
-
- เชยยสังคหชาดก ผูก 1-2 ผูก 1 สระเด็จแล้วเดือน 10 ลง 10 ค่ำ พร่ำว่าได้วันศุกร์แล ยามจักใกล้กินข้าวตอน คันว่าผู้ใดริรังฟังก็เทียรว่าจักหายยังเคราะห์นามยามร้ายแท้บ่อย่าชะแล เจ้าทังหลายเหิย พระขนานคันธิยาหากลิขิตสร้างเขียน ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล ด้วยเตชะกุสลบุญอันข้าได้ริรังสร้างเขียนยังเชยยสังคหชาดก ผูกนี้ ขอหื้อเป็นอุปนิไสยประไจยแก่ข้าตราบต่อเท่าเถิงนิพพานบ่อย่าชะแล ผูก 2 สระเด็จแล้วเดือนเจี๋ยง ออก 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 4 แล ปถมะมูลละสัทธาหมายมีหน้อยเทพวงศ์เป็นเคล้าพร้อมด้วยภริยา ลูกเต้า พ่อแม่ ชุผู้ชุคนก็ได้ริรังสร้างเขียนยังธัมม์พระเจ้าผูก 1 ชื่อว่า ไชยสังคหะ ข้าขอหื้อเป็นมรรคผลต่อหน้าแลด้วยเตชะกุสลนาบุญอันข้าได้ริรังสร้างเขียน ข้าขอหื้อเป็นอุปนิไสยประไจยแก่ข้าตราบต่อเท่าเถิงนิพพาน แม่นข้าได้ทวนเทียวไพมาในวัฏสงสารหลายกำเนิดเกิดมาในภาวะชาติใด ขออย่าได้กั้นได้อยาก พระขนานคันธิยะ เขียนแล ตัวบ่งามสักหน้อยแล - ฉัททันต์ชาดก สระเด็จแล้วกินข้าวงายแล้วหั้นแล สุดเดือน 3 แรม 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 1 แล เจ้าที่ไหว้ทังหลายเหิย ปถมะมูลละสัทธาหมายมีนางคำมา เป็นเคล้า พร้อมกับด้วยสามิกาแห่งเจ้าแลลูกเต้า พ่อแม่ พี่น้องชุผู้ชุคนก็ได้สร้างธัมม์ ข้าขอหื้อเป็นประไจยไพพายหน้า คือ เมืองฟ้า แลเนรพาน ลูกเต้าทังมวลแด่เทิอะ ธัมม์ชาตานางคำมา บ้านหล่ายท่าค่าเนิ้ง ขอหื้อข้าได้อว่ายหน้าขึ้นไพสู่ห้องชั้นฟ้าเถิงที่อินท์อยู่ อันว่าปรารถนาเอาสุข 3 ประการมีนิพพานเจ้าเป็นยอดเทิอะ - ปารมี 8 พันชั้น สุดยามกินตอนแล้วหั้นแล เดือน 11 ขึ้น 6 ค่ำ วันอังคารวันนั้นแล ด้วยเตชะอันข้าได้สร้างธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ข้าขอหื้อเป็นนิไสยประไจยแก่ข้ากับทังพี่น้องชุผู้ชุคนแด่เทิอะ ปถมะมูลละสัทธาขนานคันธิยา ลิขิตปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล ปถมะมูลละหมายมีย่าตุ๊ดเป็นเคล้า พร้อมกับด้วยลูกเต้าชุผู้ชุคน ก็ได้ริรังสร้างเขียนยังธัมม์พระเจ้าผูกนี้ - อภิธัมมาคัมภีร์ สระเด็จแล้วแก่ข้ายามแตรขึ้นสู่เที่ยงแล พระขนานคันธิยา อยู่วัดดอนกว้าวค่าเนิ้งวันนั้นแล ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วันนั้นแล ข้าได้สร้างเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ขอหื้อนาบุญอันนี้ไพรอดไพเถิงพ่อแม่พี่น้อง ครูบาอาจารย์กับทังตนตัวแห่งข้าจิ่มเทิอะ
331
23 มิ.ย. 2562
นันทเสน
2
จ.ศ. 1290
จุลสักราชได้ 1290 ตัว ปลีเปิกสี อุตระดู เดือน 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์ สระเด็จแล้ว เณรไหวเขียนแล (ไม้บัญชัก) โวหารธัมม์นันทเสนมี 2 ผูก ปถมะมูลละสัทธาหมายมีสวาธุเจ้าอภิวงศ์เป็นเคล้า พร้อมกับด้วยสิกข์โยม ชุตนก็ได้สร้างธัมม์ไว้กับ จุลสักราชได้ 1290 ตัว ปลีเปิกสี ธัมม์วัดค่าเนิ้งพร้าวล้อม
332
23 มิ.ย. 2562
เวสันตร ฉบับอินทร์ลงเหลา
9
จ.ศ. 1274
- มหาราช ปณิตตาเขียนจุลสักราช 1274 แต้มค้ำชูสวาธุเจ้าธัมมปัญญาวัดค่าเนิ้งดอนกว้าวที่เคล้าพร้าวอยายเป็นแถวที่เคล้าแก้วอยายเป็นถ้อยบ่สุด ที่เคล้าหมุ้นอยายแวดน้ำบ่อผ่อเทิอะ - มาลัยต้น สัทธาตนหน้อยการินธะสามเณร ขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้าแท้ดีหลี ข้าเกิดมาในชาติอันใดหมื่นชาติแสนชาติก็ดีข้าขอหื้อหมดใสพลันดั่งน้ำมันงา ขอหื้อมีทิพยปัญญา เสลียวสลาด อาจรู้สัพพะเยื่องพันอัน ข้ากะทำอันใดขอหื้อสมริทธี เป็นดีมีมั่ง ข้าวของหลั่งไหลถม ขอหื้อสมดั่งคำแห่งข้าดีหลี - กุมมารบรรพ สระเด็จแล้วยามกองงาย ตัวบ่งามสักหน้อยแลนายเหิย มันตึงบ่เคยชะนานแต่หน้อย ตัวข้าน้อยทึงบ่เสมอกันแลเจ้าที่ไหว้เหิย จุลสักราชได้ 1275 ตัว ปลีเต่าไจ้ สระเด็จเข้ามาในเดือน 10 ปถมะ ขึ้น 8 ค่ำ พร่ำว่าได้วันศุกร์ ปริปุณณาแก่ข้าด้วยตนเองเดียว กะทำเพียรเขียนขีดแต้มก็เพื่อใค่หื้อเป็นกุสลสืบต่อไพพายหน้า ข้าแต้มปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญญา วัดค่าเนิ้งสันกลางริมจางสันกลางปู่ยักข์ตัดที่สายน้ำตื้นปลูกปูกินเมื่อแล้งบ่ขาดแห้งสักเทื่อ ยังบ่เตื่อคำข้าจามล่องไพดูบ่ได้ขี้อู้พาโล อกปะโธ จิ่งมีแน่แท้จิ่งแล อะหังนามะ ชื่อข้าว่าพระอินทวิไชยภิกขุโน โชตกะไว้กับสาสนาพระพุทธเจ้าขอหื้อเป็นสีลบุญเทียมเท่าเมื่อผู้ข้ามรณาไพ ขอหื้อสีลบุญไพตามขอหื้อมีสุข 3 ประการมีนิพพานเป็นที่แล้ว ขอหื้อได้หันพระตนผ่านแผ้วชื่ออริยเมตไตรย ข้าขออย่าได้เป็นคนพาโล ใจเข็ญ ขอหื้อพ้นจากกัมม์เวรแห่งผู้ข้าทังชาตินี้แลชาติหน้า ขอหื้อได้เมือเกิดห้องฟ้าเมืองสวัรค์ ผิบ่อั้นก็ต่อเท่ารอดนิพพานเจ้า ขอหื้อสมดั่งคำมักคำปรารถนาแห่งข้าพเจ้าชุอันชุประการแท้แลเนิอ
333
23 มิ.ย. 2562
ภูริทัติ/ สังสารวัตร/ สังเวคณวัตถุ/ อภิธัมมา 7 คัมภีร์/ ปารมี 8 พันชั้น/ มหาวิบากรอม/ มหาปัฏฐาน
7
จ.ศ. 1301, พ.ศ. 2482
ไม่ปรากฏ
334
23 มิ.ย. 2562
สูตรทัง 6
ุ6
จ.ศ. 1234 - 1236
-ราหุลสูตร สักราชได้ 1234 ตัวปลีกด ว่าปลีกาบเส็ด สระเด็จแล้ว ธุขนานคันธะได้เขียนค้ำชูสาสนา -ปราภวสูตร สระเด็จแล้ววันอังคาร สักราชได้ 1236 ตัวปลีกดว่ากาบเส็ด ธัมมไชยภิกขุลิขิต โชตกะค้ำชู -มหามงคลสูตร – -ธัมมจักกัปปวัตนสูตร – -มหาสมัยสูตร – -สมจิตตสูตร –
335
24 มิ.ย. 2562
พญาอุเทน
5
จ.ศ. 1299
สักราชได้ 1299 ตัว ปลีเมืองเป้า เข้ามาฝนอุตระดูเดือน 5 ขึ้น 13 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 1 ยามตะวันเที่ยงจิ่งปริปุณณาแก่ข้าปู่หนานธัมมลังกาลิขิตโชตกะสาสนา 5000 พระวัสสาขอจุ่งเป็นกุสลบุญแก่ผู้ข้าภริยาลูกเต้าหลานเหลนชุผู้ชุคน ปู่ตาน้าลุงอาวอาอันจุรคัจจติไพนั้นก็ดี ทังครูบาอุปัชฌาย์ก็ดีแล ทังเทวดา อินทา พรหม ยมราช ครุฑ นาค ไอศวรแล นางธอรณี เจ้าทังหลายหื้อเสพสร้างเทิอะ รับหลังพญาอุเทนผูกถ้วน 3 หน้อยเสาร์เขียน 3 ใบลานเคล้าแล ธัมม์วัดดอนกว้าวค่าเนิ้ง สุมณสุขาวดีติปางเมื่อสวาธุเจ้าอภิวงศ์
336
24 มิ.ย. 2562
พิมพาขะนุ่นงิ้ว
1
-
รับหลังพิมพาขะนุ่นงิ้ว ผูกต้นแล สามเณรแจ้เขียนไว้ค้ำชูสาสนา 5000 พระวัสสา ขอหื้อมีหิตตะสุข ประโยชนะแก่ข้าจิ่มเทิอะ ตัวหนังสือบ่งามฮ้ายจะไพใค่หัวใส่เน่อ
337
24 มิ.ย. 2562
นางสิบสอง
1
-
สุดแล้วแก่ข้าสีหนอด หนานคำภิโรบ้านฮ่องลี่ เขียนแล้ววันพุธ เดือน 8 เหนือ ขึ้น 2 ค่ำ ปลีไจ้
338
24 มิ.ย. 2562
เนมิราช ผูก 3
1
-
ปถมะมูลละสัทธาหมายมีปู่หนานปั๋นแก้วเป็นเคล้า พร้อมกับด้วยภริยาแลลูกเต้าพ่อแม่พี่น้องชุผู้ชุคน ก็ได้พากันสร้างยังธัมม์ผูกนี้ไว้ค้ำชูสาสนา ตนหน้อยไชยลังกาเขียนหื้อปู่ หน้อยปั๋นแก้ว บ้านค่าเนิ้งหล่ายท่า
339
24 มิ.ย. 2562
เนมิราช ผูกต้น
1
จ.ศ. 1276
สักราชได้ 1276 ตัว ปลีกาบยี เดือน 9 แรม 13 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 7 แล ตนหน้อยธัมมปัญญาแต้มหื้อปู่หน้อยปั๋นแก้วบ้านหล่ายท่าหัวบ้าน
340
24 มิ.ย. 2562
เนมิราช ผูก 2
1
-
ตนหน้อยไชยลังกาเขียนหื้อปู่หน้อยปั๋นแก้ว บ้านค่าเนิ้งริมจางหร้างวังจาง วันนั้นแล
341
23 มิ.ย. 2562
สุรินทชาดก ผูก 5
1
จ.ศ. 1296
สระเด็จแล้วแก่ข้าวัน 3 เดือน 2 ค่ำ หนานไชยลังกาลิขิตเขียนตนเอง
342
23 มิ.ย. 2562
สุรินทชาดก ผูก 4
1
จ.ศ. 1296
ไม่ปรากฏ
343
23 มิ.ย. 2562
สุรินทชาดก ผูก 3
1
จ.ศ. 1296
ข้าเขียนปางเมื่อ จ.ศ. 1296 ตัว ปลีกาบเส็ด ในระดูเดือน 4 แรม 10 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอังคาร ยามตะวันแตรเข้าสู่เที่ยง จิ่งปริปุณณาแล้วแก่ข้า เมื่ออยู่สร้างคาวาสที่บ้านดอนกว้าวไชยค่าเนิ้ง ปางเมื่อสวาธุเจ้าวงศ์เป็นอธิการวันนั้นแล
344
23 มิ.ย. 2562
สุรินทชาดก ผูก 2
1
จ.ศ. 1296
สระเด็จแก่ข้ายามกองแลง จ.ศ. 1296 ปลีกาบเส็ด เดือน 4 แรม 4 ค่ำ วัน 4 จิ่งแล้ว ขอจุ่งหื้อบุญอันนี้เถิงทุกผู้ข้าทังหลายหมายมีภริยา ลูกเต้า พี่น้อง พ่อแม่ อันตายแลอันยังทังมวล
345
23 มิ.ย. 2562
สุรินทชาดก ผูก 1
1
จ.ศ. 1296
จ.ศ. 1296 ตัว ปลีกาบเส็ด เดือน 4 ออก 14 ค่ำ วันศุกร์ยามกองงาย หนานธัมมลังกาวันนั้นดาย ขอจุ่งประไจยแก่ข้า ภริยา ลูกเต้า หลานเหลน พี่น้อง แม่อันจุติไพนั้นก็ดี เทวบุตต์ เทวดา อินทา พรหม ยมราช ครุฑ นาค ไอศวร จตุโลกทัง 4 นางธอรณี จุ่งภัตตาโมทนากับด้วยข้าชุตนชุองค์เทิอะ
346
23 มิ.ย. 2562
โวหารอภิธัมมาสังคิณี ผูกต้น
1
จ.ศ. 1290
ปลีเปิกสี อุตระดูเดือน 4 แรม 10 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 1 ก็ สระเด็จแล้วแก่ข้าแล ตัวหนังสือบ่งามพิจารณาเอาเทิอะ นายหลานสามเณรเขียน ขอหื้อเป็นประไจยจุ่งจอดนำเอาตนตัวแห่งข้าเข้าสู่เวียงแก้วยอดมหาเนรพานนี้จิ่งเทิอะ คันเกิดมาในภาวะชาติใดขอหื้อมีประหยาปัญญาเสลียวสลาดอาจรู้ชุเยื่องกัน ขอหื้อตรัสรู้เสี้ยงชุอันแท้จิงจิง เขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์แล
347
23 มิ.ย. 2562
กถาวัตถุ ผูก 5
1
จ.ศ. 1290
ข้าพเจ้านายหลานเขียนชาตาวันแล เป็นพระได้ 4 วัสสาแล้ว ตัวหนังสือบ่งามสักหน้อยแล คันข้าเกิดในภาวะชาติใดขอหื้อมีรูปร่างรัตนะอันงามล้วนถ้วนชุแห่งชุที่ ขอหื้อมีปากม่วนจาหวานเหมือนน้ำตาลน้ำอ้อย ไพทางใดหื้อเขาทักว่า พี่หนานพี่หน้อยชุผู้ชุคนเทิอะ จ.ศ. 1290 ตัว ปลีเปิกสี เดือน 3 ออก 9 ค่ำ วัน 5
348
23 มิ.ย. 2562
ธาตุกถา ผูก 3
1
จ.ศ. 1290
สระเด็จแล้วยามตะวันแตรขึ้นสู่เที่ยงวัน 3 แล จ.ศ. 1290 ปลีเปิกสี เดือน 4 ออก 13 ค่ำ ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ดอนกว้าวค่าเนิ้งร่องจางริมท่งแล ขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้า พ่อแม่ พี่น้อง ชุผู้ชุคนเทิอะ นายเหิย หลานสามเณรแล ใจบ่ตั้งใค่สิกแล
349
23 มิ.ย. 2562
โวหารสุตตสม
1
จ.ศ. 1290
ปลีเปิกสี สระเด็จแล้วยามตูดช้ายหั้นแล เดือน 3 แรม 6 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอังคารแลท่านเหิย เขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้งพร้าวล้อมวันนั้นแล ข้าเขียนหื้อเณรเนียม ก็หื้อได้เถิงสุข 3 ประการ มีนิพพานเป็นยอดแด่เทิอะ
350
23 มิ.ย. 2562
โวหารอรินทุม
1
จ.ศ. 1290
แล้วแก่ข้าวัน 4 ยามกองงายเดือน 4 ลง 9 ค่ำ ปลีเปิกสี ปู่หนานธัมมลังกาเขียนเกิ่งทังปลาย ค้ำชูเณรหลานเณรเนียม ตูข้าเขียนธัมม์ผูกนี้ ขอหื้อมีประหยาปัญญา เขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์นั้นแล ธัมม์ชาตาแห่งข้าสามเณรเนียมแล
351
24 มิ.ย. 2562
โวหารวิทูรบัณฑิต ผูก 3
1
-
ไม่ปรากฏ
352
24 มิ.ย. 2562
โวหารวิทูรบัณฑิต ผูก 2
1
-
ไม่ปรากฏ
353
24 มิ.ย. 2562
โวหารวิทูรบัณฑิต ผูกต้น
1
-
ปริปุณณาแล้วเดือน 11 ออก 3 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์
354
24 มิ.ย. 2562
โวหารวิทูรบัณฑิต ผูก 5
1
จ.ศ. 1239
ปลีเมืองเป้า สระเด็จเข้ามาสาสนาแลนายเหิย อหํ นามะ ชื่อว่า อุปปละสามเณร แต้มไว้ค้ำชูพุทธสาสนาพระโคตมะเจ้าทังหลายต่อเท่านิพพานแด่เทิอะ สระเด็จแล้วเดือนเกี๋ยง แรม 9 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 3 แลนายเหิย
355
24 มิ.ย. 2562
โวหารวิทูรบัณฑิต ผูก 4
1
จ.ศ. 1239
ปริปุณณาแก่ข้า จ.ศ. 1239 ปลีเมืองเป้า สระเด็จเข้ามาในเดือนเกี๋ยงแลเจ้าเหิย ตนหน้อยมณีวัน ตัวบ่งามสักหน้อย
356
24 มิ.ย. 2562
กุสสราชชาดก ผูกปลาย
1
-
ไม่ปรากฏ
357
24 มิ.ย. 2562
โวหารวิทูรบัณฑิต ผูก 6
1
-
จุ่งหื้อเป็นมัคคยาโน จุ่งเป็นนาวาเหล้มกว้างเหตุข้าได้สร้างธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ญาณรังสีรัสสะสามเณร เป็นพระน้อยๆ บ่ชะนานหลาย
358
24 มิ.ย. 2562
กุสสราชชาดก ผูกต้น
1
-
ข้าขอเป็นสระพระแก้วหื้อแล้วแก่นิพพานจุ่งหื้อเป็นอัสสะตัวประเสิฏเกิดด้วยประหยาปัญญาอย่าช้าจุ่งหื้อข้าเข้าสู่เนรพานแก้วแด่เทิอะ ไชยลังกาภิกขุลิขิต
359
24 มิ.ย. 2562
กุสสราชชาดก ผูก 2
1
จ.ศ. 1239
ปลีเมืองเป้า วันนั้นแล ลิขิตโชตกะสาสนาแล้ววัน 3 ยามสันงายแลนายเหิย
360
24 มิ.ย. 2562
ปารมีธัมม์
1
-
การินทาสามเณรลิขิต ขอหื้อสมคำปรารถนาแห่งข้าทุกอัน ขอหื้อข้าได้ดั่งธัมม์พระเจ้าไขออกนั้นทุกอย่างแท้ดีหลีเทิอะ ข้าผายแผ่หื้อได้แก่พ่อแลแม่ ญาติกา วงสา อันตายอันยังก็ดี อันตายไพนั้นหมายมีแม่เถ้าสุกแลอามูลเป็นเคล้า แม่นว่าเขาเจ้าได้ไพตกนารกอวีจีแลเป็นเปรตเป็นผีอยู่ที่ไกลที่ใกล้ก็ดี ที่ใดที่หนึ่งก็ดี ขอจุ่งหื้อนาบุญอันนี้ยกขดคายไพสู่ที่ดีนั้นได้เถิงที่ดีแล้วขอจุ่งหื้อไพเติมแถมพันที่นั้นแท้ดีหลีเทิอะ
361
24 มิ.ย. 2562
มหาปัฏฐาน ผูก 5
1
จ.ศ. 1274
ปลีเต่าไจ้ สระเด็จเข้ามาในอุตระดูเดือน 12 แรม 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 2 แลเจ้าเหิย สัทธาตนหน้อยไชยลังกาสามเณรเขียนทังปลาย ตนหน้อยการินทาสามเณรเขียนทังเคล้าแล ขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้าแท้ดีหลี ตัวบ่งามสักหน้อย
362
24 มิ.ย. 2562
อภิธัมมาปิฎก
1
จ.ศ. 1274
ตนหน้อยธัมมปัญญาสามเณรลิขิตแล จุลสักราช 1274 ตัว ปลีเต้าไจ้ สระเด็จเข้ามาในเดือน 9 ออก 8 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 5 หั้นแลเจ้าเหิย
363
24 มิ.ย. 2562
ปาราชิก ผูก 2
1
จ.ศ. 1274
สระเด็จแล้วยามกองงายนายเหิย จ.ศ. ได้ 1274 ตัว ปลีเต่าไจ้ สระเด็จเข้ามาในเดือน 9 ออก 8 ค่ำ พร่ำได้วัน 5 แล้วหั้นจิ่งแล้ว ตัวหนังสือบ่งามสักหน้อยแล ขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้า ตายไพก็ขอหื้อได้ไพเกิดในฟ้าที่ประเสิฏ ข้าได้ไพเกิดชั้นฟ้าพุ้นแล้วขอหื้อข้าอย่าได้ลงมาเกิดในมนุสสโลกอันนี้ซ้ำ ขอหื้อตั้งตนอยู่ในชั้นฟ้า พระเจ้าอริยเมตไตรยๆ ลงมาขอหื้อข้าได้ลงมาทวยมาเมื่อนั้นแล้วขอหื้อได้ออกบวชขอหื้อได้เถิงอรหันต์แล้วขอหื้อได้เข้าสู่นิพพาน ขอหื้อมีอานิสงส์กว้างขวาง
364
24 มิ.ย. 2562
-
1
-
ไม่ปรากฏ
365
24 มิ.ย. 2562
สุตตันตะ ผูกต้น
1
-
การินทาเขียน ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญโญ วัดสันค่าเนิ้ง ขอหื้อสมคำมักคำปรารถนาแห่งข้าดีหลีเทิอะ
366
24 มิ.ย. 2562
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
1
จ.ศ. 1263
สระเด็จแล้วแก่ข้าเดือน 11 ออก 14 ค่ำ วัน 5 ไทยกัดเหม้า ปริปุณณะยามเที่ยงวันแล ปถมะมูลละสัทธา ปู่แสนสุริยาเป็นเคล้า ภริยาลูกเต้าชุคน จิ่งได้สร้างยังธัมม์ไว้ค้ำชูสาสนาพระพุทธโคตมะเจ้าตราบต่อเท่าเสี้ยง 5000 พระวัสสา
367
24 มิ.ย. 2562
สิทธิสารราชชาดก
1
จ.ศ. 1263
สัทธาตนหน้อยสมณะได้สร้างได้เขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ขอหื้อมีประหยาปัญญาอันสลาดอาจรู้ธัมม์พระเจ้าตนหน้อยมหาวันเขียนทังปลายแลนายเหิย สระเด็จแล้ววันพุธแลนายเหิย ตัวบ่งามสักหน้อยอ้ายค่อยพิจารณาผ่อดูเทิอะตกไหนก็ใส่หื้อเทิอะ จ.ศ. 1263 ตัว ปลีล้วงเป้า
368
24 มิ.ย. 2562
สุตสมชาดก
1
จ.ศ. 1263
สระเด็จแล้วยามเที่ยงกินตอนแลเจ้าเหิย ตัวหนังสือข้ามันตึงบ่งามแลขอพี่ธุพี่พระ...(ชำรุด)...ด้วยเตชะกุสลบุญอันข้าได้สร้างธัมม์พระเจ้าผูกนี้ขอหื้อมีประหยาปัญญาอันสลาดอาจรู้ยังธัมม์พระเจ้านั่นจุ่งจักมีเที่ยงแท้ดีหลีเทิอะ สัทธาตน หน้อยมหาวันแล ธัมม์วัดดอนกว้าว จ.ศ. 1263 ตัว ปลีล้วงเป้า ข้าขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้าตราบต่อเท่ารอดนิพพานแด่เทิอะ ข้าจักแผ่ผาย...(ชำรุด)...
369
24 มิ.ย. 2562
โวหารชราสูตร
1
จ.ศ. 1236
จ.ศ. 1236 ตัว ปลีกาบเส็ด สระเด็จแล้วเดือน 12 แรม 8 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์ยามแตรวันนั้นแล ปถมะมูลละสัทธาอ้ายอุ่นใจแลภริยาบุตต์ บุตรีชุผู้ชุคน ก็ได้ลิขิตสร้างยังชราสูตรนื้เพื่อโชตกะทายาทวรพุทธสาสนาพระโคตมะเจ้าขอตราบต่อเท่า 5000 พระวัสสาแด่เทิอะ
370
24 มิ.ย. 2562
อภิธัมมาคัมภีร์ ผูกต้น
1
จ.ศ. 1236
อภิไชยสามเณรสร้างไว้ปางเมื่อปฏิบัติครูบาเจ้าสมณะวัดวังม่วงวันนั้นแล จ.ศ. 1236 ตัว ปลีกาบเส็ด สระเด็จเข้ามาในวัสสาเดือนเจี๋ยง ออกค่ำ 1 สระเด็จแล้วยามเที่ยงวันนั้นแล ด้วยเตชะกุสลนาบุญอันผู้ข้าได้สร้างธัมม์เจ้าผูกนี้ก็ขอหื้อนาบุญอันนี้ไพรอด อินท์ พรหม ยมราช นาค นาถไธ้ นางธอรณี อาจารย์ แลนายหนังสือ 32 ตน จุ่งมานุโมทนาแด่เทิอะ ข้าตัวหน้อยอภิไชยเขียนได้ 3 ใบบ่สุด เอาหื้อพ่อข้า ผู้ชื่อว่าขนานชินวงศ์เขียน สุดแล
371
24 มิ.ย. 2562
โวหารธัมม์สุโทน ผูกปลาย
1
-
ข้าเขียนแล้ววันพุธแล เดือน 5 แรม 1 ค่ำ วัน 4 แลท่านเหิยบ่เคยชะนาน
372
24 มิ.ย. 2562
อภิธัมมาสังคิณี
1
จ.ศ. 1298
สระเด็จแล้วตูดเช้าก่อนงายวันนั้นแล จ.ศ. 1298 ตัว ปลี รวายไจ้ อุตระดูเดือน 5 วันอังคาร ธัมม์ชาตาวันสามเณรทึงแล ตัวบ่งามสักหน้อย ตัวบ่เสมอกันพร่องใหย่พร่องหน้อย ข้าได้สร้างธัมม์พระเจ้าผูกนี้หื้อมีประหยาปัญญาเสลียวสลาด
373
24 มิ.ย. 2562
โวหารธัมม์สุโทน ผูกต้น
1
จ.ศ. 1299
สระเด็จแล้วยามแตรขึ้นสู่เที่ยง จะเบี่ยงกินข้าวตอนหั้นแล ตัวหนังสือข้าบ่งามสักหน้อยเพราะว่าบ่เคยเขียนสักเทื่อ จ.ศ. 1299 ตัว ปลีเมืองเป้า สระเด็จเข้ามาในอุตระดูเดือน 10 ออก 6 ค่ำ พร่ำว่าเขียนแล้ววัน 4 แล้ววันนั้นแล ข้าเขียนก็บ่เท่ากันทังเคล้าตัวใหย่ไพแลนายเหิย ข้าเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ขอหื้อข้ามีประหยาปัญญาเสลียวสลาดอาจรู้ธัมม์ 8 หมื่น 4 พันขันธ์ ขอหื้อข้าได้หันหน้าพระเจ้าอริยเมตไตรย ตนจักมาพายหน้าจิ่มเทิอะ
374
24 มิ.ย. 2562
โวหารธัมม์สุโทน ผูก 3
1
-
สระเด็จแล้วยามค่ำ พร่ำว่าได้วันผัดแลเจ้าเหิย ข้าบ่เคยชะนานคำเทื่อ บ่งามบ่ดีล้ำไพ ขอองค์พี่ธุพี่พระค่อยพิจารณาดูไพหื้อถี่ๆ เน่อ ตัวหนังสือข้าบ่งาม ข้าเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ขอหื้อข้าได้อยู่ดีมีสุข อย่าหื้อมีพยาธิโรคภัยอันใดมาถูกต้องตัวแห่งข้าหื้อได้หันหน้าพระอริยเมตไตรย
375
24 มิ.ย. 2562
โวหารธัมม์สุโทน ผูก 2
1
จ.ศ. 1299, พ.ศ. 2480
สระเด็จแล้วยามพลาดค่ำ วันเสาร์ ธัมม์ชาตาปลีของสามเณรมินทสะแล ตัวหนังสือข้าบ่งามฮ้ายไพใค่หัวใส่เน่อท่าน จ.ศ. 1299 ตัว ปลีเมืองเป้า วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2480 วันเสาร์ขึ้น 4 ค่ำ เดือนเกี๋ยง ปลีฉลู
376
24 มิ.ย. 2562
ปารมี 8 พันชั้น ผูก 3
1
จ.ศ. 1292
ปลีกดสะง้า เดือน 11 ขึ้น 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพุธแล้ว วัสสาอุตระดูฝนแล ข้าพเจ้าพรหมเสนภิกขุลิขิต ปถมะวระพุทธสาสนาวัดค่าเนิ้ง ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติธุเจ้าอภิวงศ์วันนั้นแล
377
24 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
จ.ศ. 1292, พ.ศ. 2473
สระเด็จแล้วเดือน 11 ออก 11 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 3 แลนายเหิย ...แล้ววันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 73 …(ภาษาไทย) จ.ศ. 1292 ตัว ปลีกดสะง้า แล้วยามแตรสู่เที่ยง สระเด็จแล้วเดือน สังวัณณาไทยว่าเดือนออก 11 แล้ววัสสาอุตระดูฝนแล ข้าพเจ้าพรหมเสนภิกขุลิขิต ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์แล ขอหื้อประหยาปัญญาอัน เหลี้ยมอันแซว่ คือ ประหยาอันตรัสรู้ยังธัมม์ทังมวลแล ขอหื้อมีประหยาหาที่สุดที่เสี้ยงที่เมี้ยนบ่ได้ อย่าหื้อตกถอยช้ากว่าท่านทังหลายแล พี่ธุพี่พระองค์ใดได้เล่าพิจารณาดีๆ เทิอะ ตกไหนใส่หื้อจิ่มเทิอะ ตัวหนังสือก็บ่งาม ลานก็บางแถมด้วย บ่ช่างชะนาน
378
24 มิ.ย. 2562
สมภมิตชาดก
1
จ.ศ. 1290
สระเด็จแล้วยามสันตอน ข้าพเจ้านายแจ้แต้มแล้วเดือน 4 ลง 9 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์ จิ่งปริปุณณาแก่ข้าลิขิตด้วยตนเองเดียว บ่เร่งบ่ช้า ได้วันหน้าวันถ้อย เพราะว่าข้าน้อยเพียรบ่มีแล จ.ศ. 1290 ตัว ปลีเปิกสี ข้าน้อยเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ไชย วัดค่าเนิ้งพร้าวล้อมแลไม้สามสา (ฉำฉา) มีทังป่าคาแลนากล้วยอ้อยอันเป็นของกินเด็กอ่อนหน้อยของกินลำดีทังนั้น ข้าน้อยเขียนธัมม์หื้อเป็นกุสลนำตนตัวแห่งข้าเถิงสุข 3 ประการ มีนิพพานเจ้าเป็นยอดจิ่มเทิอะ
379
24 มิ.ย. 2562
สติปัฏฐาน ผูกต้น
1
จ.ศ. 1228
สระเด็จแล้วยามกองงายแลนายเหิย พระปัญญาภิกขุลิขิต สักราชได้ 1228 ตัว ปลีรวายยี
380
24 มิ.ย. 2562
สติปัฏฐาน ผูก 2
1
จ.ศ. 1228
สมณภิกขุลิขิต จุลสักราชได้ 1228 ตัว ปลีรวายยี
381
24 มิ.ย. 2562
สติปัฏฐาน ผูก 3
1
จ.ศ. 1228
สระเด็จแล้วเดือน 3 แรม 3 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอังคาร สักราชได้ 1228 ตัว ปลีรวายยี พระปัญญาภิกขุลิขิต
382
24 มิ.ย. 2562
สติปัฏฐาน ผูก 4
1
จ.ศ. 1228
สระเด็จแล้วยามกองค่ำ พร่ำว่าได้วันจันทร์ เดือน 4 ออก 2 ค่ำ สักราชได้ 1228 ตัว ปลีรวายยี
383
24 มิ.ย. 2562
สุตตันตจริยา
1
จ.ศ. 1288
อภิธัมมาปิฎก ฉบับจริยาแล เจ้าที่ไหว้เหิย ข้าข้อยเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมไชยวัดนาคตแล สุนันทสามเณร เขียนเองเดียว บ่มีไผช่วยแล เณรสุนัน เขียนที่วัดนาคตไชยแก้วกว้าง ริมหนทางไพเวียงแล
384
24 มิ.ย. 2562
สุตันตจริยา ผูกต้น
1
จ.ศ. 1288
สระเด็จแล้วแก่ข้าสุตตันตจริยาปิฎก ผูกต้นแล สุนันทสามเณรเขียนที่วัดนาคต เมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมไชยวันนั้น สักราชได้ 1288 ตัว ปลีรวายยี เดือน 12 ออก 12 ค่ำ วันอาทิตย์ แล้วยามกองแลงแล มูลสัทธาหมายมีปู่กูยเป็นเคล้า พร้อมด้วยภริยา ลูกเต้า พี่น้องวงสาแล บ้านสันดอนไชยค่าเนิ้งนากว้าวแล
385
24 มิ.ย. 2562
สุตันตจริยา ผูก 2
1
จ.ศ. 1288
สระเด็จแล้วแก่ข้า เดือนเกี๋ยง ออก 9 ค่ำ วันอาทิตย์ ซุดซิดพระอาทิตย์ลงสู่พลันค่ำแล ปลีรวายยี สักราชได้ 1288 สุนันทสามเณรเขียนวินัย ผูก 2
386
24 มิ.ย. 2562
สมภมิต สังคิณี
1
จ.ศ. 1288
ผู้จาร พระอินปั๋น สักราชได้ 1288 ตัว ปลีรวายยี เดือนเกี๋ยง แรม 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอังคาร ปริปุณณาแก่ข้าแล เณรหลานช่วยพร่องจิ่งแล้วแล
387
24 มิ.ย. 2562
สมภมิต
1
จ.ศ. 1288
มูลสัทธาหมายมีนางบุญปั๋น เป็นเคล้าพร้อมกับด้วย พ่อแม่ พี่น้อง ชุผู้ชุคนแด่เทิอะ ได้สร้างธัมม์สมภมิตหื้อเป็นธัมม์ชาตา ไว้สืบพุทธสาสนากับวัดดอนกว้าวแล ขอหื้อเป็นกุสลแก่ผู้ข้าทังหลาย อันได้สร้างธัมม์สมภมิตจิ่มเทิอะ สักราชได้ 1288 ปลีรวายยี แล้วแก่ข้าแล เดือน 12 แรม 8 ค่ำ วันเสาร์
388
24 มิ.ย. 2562
สมภมิต
1
จ.ศ. 1288
นิพพานสูตรดวงประเสิฏแล ข้าพระอินปั๋นเขียน เณรหลานแต้มทังเคล้า ขอหื้อเป็นกุสลแก่...ขอหื้อข้าพลันได้เมืองนิพพานจิ่มเทิอะ เขียนแล้ววันแล้วเดือนภัทร คือว่า เดือน 12 แล วันเสาร์ สระเด็จแล้วตาวันลงแลงแล้วแก่ข้าแล เดือน 12 แรม 4 ค่ำ แล้วแลเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาครูบาวงศ์วัดดอนกว้าวแล สักราชได้ 1288 ปลีรวายยีแล
389
24 มิ.ย. 2562
7 คัมภีร์รอม
1
จ.ศ. 1289
ขอหื้อมีประหยาส่องแสงทังภาวะชาตินี้ภาวะหน้า แล้วเดือน 4 ออก 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์จิ่งบัวรมวลแก่ข้าอินปั๋นแล แม่นว่าข้าได้ไพกะทำกัมม์ฝูงใดก็ดี ข้าก็ขอหื้อพ้นจิ่มเทิอะ สักราชได้ 1289 ปลีเมืองเหม้าแล้วแก่ข้าแล สระเด็จแก่ข้าตาวันขึ้นสู่เที่ยงแล ข้าได้แต้มธัมม์ผูกนี้ ชื่อว่า คัมภีร์รอม แม่นว่าข้าได้ปากล้ำคำเหลือฟูคำอย่างใด ก็ขอหื้อบุญธัมม์อันนี้ได้ลาลดปลดให้แก้ข้าจิ่มเทิอะ มูลสัทธาหมายมีนายป็อกแก้วเป็นเคล้า พร้อมกับด้วยสามิกา ลูกเต้าทังมวล ขอเป็นประไจยแก่ข้าตราบได้เถิงนิพพานจิ่มเทิอะ
390
24 มิ.ย. 2562
สิทธัตถะกุมมาร
1
จ.ศ. 1289
ข้าเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ข้าขอหื้อเป็นหิตตสุขประโยชน์แก่ข้าตราบต่อเท่าได้เถิงนิพพานจิ่มเทิอะ สักราชด้ 1289 อุตระดูเดือน 9 แรม 2 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพฤหัสบดี ก็ ปริปุณณาแก่ข้าแล ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ วัดดอนกว้าวไชย พิจารณาเล่าเอาพร่องเทิอะ เพราะว่าตัวหนังสือข้ามันงามล้ำไพท่านเหิย ใจบ่ตั้งเพราะใค่สิก พ่อแม่ข้าก็ไพพะยาวไชย ไกลบ่ใช่ใกล้กัน คึดเถิงเป็นที่ใค่ไห้ หน้อยหลานธัมม์นามปลี...
391
24 มิ.ย. 2562
วิไนย ผูก 2
1
จ.ศ. 1228
สักราชได้ 1228 ตัว ปลีรวายยี เดือน 3 ออก 7 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 6 ยามแตรค่ำ ไชยลังกาภิกขุ
392
24 มิ.ย. 2562
สุตตันตะ
1
จ.ศ. 1228
เดือนยี่ แรม 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพุธ ปถมะมูลละสัทธาหมายมีปู่บุญมาเป็นเคล้า ภริยา ชื่อว่าย่าหลาน ลูกเต้า แม่ชุผู้ชุคน ธัมมลังกาภิกขุโนแต้ม
393
24 มิ.ย. 2562
อภิธัมมา ผูก 3
1
จ.ศ. 1228
มูลสัทธามีปู่บุญมาและภริยาชื่อว่าย่าหลานและลูกเต้าชุผู้ชุคน ได้สร้างยังธัมม์ปิฎก ขอจุ่งหื้อเป็นประไจยนิพพานเจ้าแก่ข้าทังหลายแด่เทิอะ ธัมมลังกาภิกขุเขียนแล สักราชได้ 1228 ตัว ปลีรวายยี เดือน 3 วันพุธ ก็แล้วแล ธัมมลังกาภิกขุ
394
24 มิ.ย. 2562
สุตตสม
1
จ.ศ. 1291
ข้าสามเณรมูลเขียนแล สระเด็จแล้วแก่ข้ายามตาวันแผดขึ้นสู่เที่ยงแล สักราชได้ 1291 ปลีกัดไส้ พร่ำว่าได้วันจันทร์ มูลสัทธาหมายมีอ้ายแปงเป็นเคล้าพร้อมกับด้วยภริยาลูกเต้าชุผู้ชุคน ก็ได้สร้างธัมม์ชาตาผูกนี้ ขอหื้อมีปัญญาเสลียวสลาดอาจรู้ธัมม์คำสอนแห่งพระพุทธเจ้า เกิดมาภาวะชาติใดขอหื้อเป็นดั่งบัณฑิต นักปราชญ์ทังหลายก็มีแล
395
24 มิ.ย. 2562
กุสสราช
4
จ.ศ. 1306
สักราชได้ 1306 ตัว ปลีกาบสัน เดือน 8 ออก 3 ค่ำ วันจันทร์ ยามเที่ยงสันตอน ร้อนเต็มทีนักแก่แท้แล ท่านที่ไหว้เหิย พระไชยลังกาเขียน ขอเอามัคคะผละนิพพานเป็นยอดนิพพานะ ปัจจโย โหนตุเม นิจจัง
396
24 มิ.ย. 2562
สุนัขชาดก/ นิพพานสูตร/ ปุคคลปัญญัติ
4
จ.ศ. 1299
สระเด็จแล้วแก่ข้าเดือน 11 ออก 14 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์ ก็จิ่งปริปุณณาบัวรมวลแก่ข้าอภิวงศ์ภิกขุลิขิต อัตตโนโชตกะสาสนาที่วัดค่าเนิ้งริมจาง แล้ววันเสาร์เข้าสู่เที่ยงเบี่ยงกินตอนหั้นแลเจ้าเหิย ข้าขอสุข 3 ประการ มีนิพพานเป็นยอดจิ่มเทิอะ ข้าขอนาบุญอันข้าได้สร้างธัมม์พระเจ้านี้ไพรอดพ่อแม่พี่น้องญาติกาวงสาแลครูบาอุปัชฌาย์แลเถ้าแก่พ่อออกแม่ออกพี่น้องชุผู้ชุคนจิ่มเทิอะ กับทังเทวบุตต์ เทวดา อินท์ พรหม แลแม่ธอรณีเจ้าจักอนุโมทนากับข้าจิ่มเทิอะ สักราชได้ 1299 ตัว ปลีเมืองเป้า
397
24 มิ.ย. 2562
อานิสงส์บวช/ อานิสงส์สัพพะทา
2
จ.ศ. 1289
สระเด็จแล้วยามตาวันเที่ยง วันพุธ สักราชได้ 1289 ตัว ปลีเมืองเหม้า แลนายเหิย สัทธาปู่หนานธัมมลังกา ได้เขียนไว้ค้ำชูสาสนา ขอหื้อเป็นประไจยแท้เทิอะ
398
24 มิ.ย. 2562
สมณเสฏฐี/ โมคคัลลานะหลงโลก/ โลกวิทูร/ โวหารสูตร/ อานิสงส์สัพพทา
ุ6
จ.ศ. 1296
ข้าลิขิตปางเมื่อสักราชได้ 1296 ตัว ปลีกาบเส็ด ไทยว่าปลีจอ สวาธุเจ้าวงศ์เป็นอธิการวัดดอนกว้าวค่าเนิ้งวันนั้นดาย แล้วขอเอายังกุสลปัญญังแก่ข้า ภริยา ลูกเต้า หลานเหลน ญาติพี่น้อง ชุคนแท้เทิอะ แล้วแผ่หื้อเทวบุตต์ เทวดา อินทา พรหม ยมราช ครุฑ นาค ไอศวร ท้าวจตุโลกบาลทัง 4 นพคาต ทัง 4 กับพระนักขัตฤกษ์ 27 ขอจุ่งมาโมทนาสาธุกานกับด้วยข้าแท้ดีหลี
399
24 มิ.ย. 2562
ปิฎกทัง 3
4
จ.ศ. 1289
สระเด็จแก่ข้าตาวันลงสู่กองแลงจิ่งหั้นแล เขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ วัดสันค่าเนิ้งวันนั้นแล สักราชได้ 1289 ตัว ปลีเมืองเหม้า สระเด็จเข้ามาในเดือน 9 ลงค่ำ 1 วัน 4 จิ่งปริปุณณาแก่ข้าแล
400
24 มิ.ย. 2562
สติปัฏฐาน
4
จ.ศ. 1235
ธัมมไชยภิกขุ ลิขิตเขียนแลสักราชได้ 1235 ตัว ปลีก่าเร้า เขียนแล้ว ณ วันอาทิตย์ แล้วบัวรมวล ตาวันจักใกล้เที่ยงเบี่ยงข้าวตอนแล ประการ 1 เล้าจักผ่ายจักแผ่ผายอยายนาบุญไพหาพ่อแม่พี่น้องกุรวงศ์พงศ์พันธ์ทังอันตายอันยังก็ขอหื้อไพรอดไพเถิงตนตัวเขาทังหลายฝูงนั้นเทิอะ ข้าเขียนแล้วเดือน 11 แรม 13 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอังคารแล
401
24 มิ.ย. 2562
อากาลวัตสูตร
1
-
หน้ารับ อากาลวัตสูตร ผูกเดียว ปถมะมูลละสัทธา หมายมีนางแก้วมาเป็นเคล้าพร้อมกับด้วยพี่น้องหลานเหลนชุผู้ชุคน ก็ได้หื้อทานยังธัมม์ผูกนี้เป็นทานไว้ค้ำชูพุทธสาสนา 5000 พระวัสสา ขอหื้อเป็นอุปนิสัยประไจยจุจอดรอดนำเอาตนตัวแห่งผู้ข้าทังหลายไพรอดเวียงแก้วยอดคือเนรพานนั้นเที่ยงแท้ดีหลี
402
24 มิ.ย. 2562
เตมียะ/ มหาชนก
5
จ.ศ. 1284
- เตมียะ สระเด็จแล้วเดือนแรม 7 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพุธ สักราชได้ 1284 ปลีกาบไจ้ เขียนเองเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมม์ปัญญา วัดศรีดอนไชย ข้าน้อยปัญจนะได้ลิขิต - มหาชนก รับหลังมหาชนก ผูก 3 ปู่หนานไชยลังกาอาจารย์ ลิขิตไว้ค้ำชูโชตกะวระพุทธสาสนา
403
24 มิ.ย. 2562
จันทพราหมณ์
2
จ.ศ. 1296
จุลสักราชได้ 1296 ตัว ปลีดับไก๊ เดือน 5 ขึ้น 2 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 7 ไทย รวายสะง้า ยามกองงายหั้นแล ปู่หนานธัมมลังกาลิขิตไว้ค้ำชูสาสนา 5000 พระวัสสา ไว้วัดค่าเนิ้งปางเมื่อสวาธุเจ้าอภิวงศ์อยู่สร้างอารามธิปติวันนั้น
404
24 มิ.ย. 2562
ลาภกุมมาร/ เทวทูตสูตร
3
จ.ศ. 1295
- ลาภกุมมาร สระเด็จแล้ววันพุธ เวลาบ่าย 2 โมง เดือน 11 แรม 3 ค่ำ สักราชได้ 1295 ปลีก่าเล้า เดือน 11 แรม 3 ค่ำ ข้าพเจ้าชื่ออภิวงศ์ภิกขุ ลิขิต - เทวทูตสูตร โวหารเทวทูตรสูตรวิภังคะแล้วแลเจ้าเหิย สักราชได้ 1295 ตัว ปลีก่าเล้า เข้ามาในอุตระดูเดือน 12 ดับ แล้วยามตาวันแลง วันอังคาร เดือน 12 ดับ สัทธาสวาธุเจ้าแลปู่อาจารย์หนาชูฟองแล เจ้าข้าเหิย
405
24 มิ.ย. 2562
ไตรปิฎก
4
จ.ศ. 1287
จุลสักราชได้ 1287 ตัว ปลีดับเป้า เข้ามาในเดือน 3 ออก 3 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 4 แล้วแก่ข้า อะหังนามะ คันธิยารัสสะภิกขุ ลิขิตแต้มเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ร่องจางไชยวัดค่าเนิ้งวันนั้นแล มูลสัทธาหมายมี ลุงสองเป็นเคล้าก็ได้พร้อมกับด้วยภริยา ลูกเต้าชุผู้ชุคน ก็ได้ริรังสร้างเขียนยังธัมม์พระเจ้า
406
24 มิ.ย. 2562
มโหสถ
8
จ.ศ. 1287
สักราชได้ 1287 ตัว ปลีดับเป้า สระเด็จแล้วแก่ข้าหั้นแล ข้าขอพลันได้เถิงนิพพานเวียงแก้วจิ่มเทิอะ ข้าแต้มฟั่ง ใค่สิกเต็มทีแล (ไม้บัญชัก) โวหารธัมมมโหสถ มี 8 ผูก มูลสัทธาหมายมีรัสสะสามเณรอินปั๋น ได้สร้างธัมมมโหสถหื้อเป็นธัมม์ชาตาปลีแล ลิขิตด้วยตนเองเดียว
407
24 มิ.ย. 2562
ปารมี 8 พันชั้น/ 7 คัมภีร์รอม/ วิภังคสูตร/ มูลติกาสูตร/ กถาวัตถุ/
7
จ.ศ. 1290, พ.ศ. 2471
- ปารมี 8 พันชั้น สัทธาปู่หนานธัมมลังกา เขียนที่บ้านค่าเนิ้ง สักราชได้ 1290 ปลีเปิกสี - 7 คัมภีร์รอม จุลสักราชได้ 1290 ปลีเปิกสี เดือนเกี๋ยงออกค่ำ ปู่หนานธัมมลังกาแลข้าน้อยอินปั๋นช่วยกันลิขิตแต้มเขียนไว้ - วิภังคสูตร หนานธัมมลังกาลิขิตวิภังคผูกถ้วนสองแลนายเหิย สักราชได้ 1290 ตัว ปลีเปิกสี เดือน 11 ออก 7 ค่ำ วันจันทร์ยามแตรจักเข้าเที่ยง ธัมม์ชาตาอ้ายจันตาแล - มูลติกาสูตร สระเด็จแล้วแก่ข้าปู่หนานธัมมลังกา ตะวันลงสู่ค่ำวันจันทร์ สักราชได้ 1290 - กถาวัตถุ หนานธัมมลังกาสร้างเขียนที่บ้านดอนกว้าวค่าเนิ้ง เมื่อสักราชล่วงได้ 2471 ธัมม์ชาตานางคำปา - สิริกาลกิณี โวหารธัมม์สิริกาลกิณี เทวาสูตร มีผูกเดียว สัทธาปู่หนานธัมมลังกา เขียนที่บ้านค่าเนิ้งเมื่อจุลสักราชได้ 1290 ปลีเปิกสี - มัฐกุณฑีวัตถุ รับหลังมัฐกุณฑีวัตถุ ผูกเดียว ธัมมลังกาสร้างเขียน พุทธสักราชได้ 2471 ปลีเปิกสี
408
24 มิ.ย. 2562
สูตรมนต์
2
จ.ศ. 1229
โวหารสูตรมนต์ ทังมวลมีพร้อมเสี้ยงแล ธัมม์วัดนาคต สักราชได้ 1229 ตัว ปลีเมืองเหม้า สัทธาปู่ท้าวนริน บ้านหัวท่ง
409
24 มิ.ย. 2562
ตำนานพญาอินทร์
1
-
ชะตาสุดแล้วยามนาฬิกา 12 โมง วันเสาร์ที่ 19 แรม 19 ค่ำ สามเณร ศรีอ๊อดเขียน
410
24 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
411
24 มิ.ย. 2562
สูตรทัง 5
1
-
ตนหน้อยอินตาเขียนเมื่ออยู่ปฏิบัติธุเจ้าวงศ์ วัดค่าเนิ้ง
412
24 มิ.ย. 2562
สุตตสม
1
จ.ศ. 1301
สระเด็จแล้วแก่ข้ายามกองแลงแลท่าเหิย วันอังคาร เดือน 11 ออก 8 ค่ำ ก็จิ่งแล้วแล ข้าพระเจ้ารัสสะสามเณรตึ้ง เขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ วัดดอนกว้าววันนั้นแล จุลสักราชได้ 1301 ตัว ปลีกดสี ตัวหนังสือข้าข้อยพี่หน้อยเพราะบ่ค่อยชะนาน นั่งแต้มสีใจกะบ่ใค่หมั้นเพราะ (ภาษาไทย)...บ่หันสาวคนงามพี้ลี่ตัวน้องจ้าดงามๆ ตัวหนังสือข้าบ่พองามสักหน้อย เพราะว่าตัวข้าพี่หน้อยบ่ได้หันสาวฮอมแพงที่มาส่งข้าวทุกวันค่ำเช้า ใจข้าก็บ่ดี วันที่ 11 สระเด็จแก่ข้า ลงนามพระเจ้าสามเณากาวีโร ตัวหนังสือไทยก็โย้เพราะว่าบ่ชะนานเขียนใบลานก็บ่ม่วน...
413
24 มิ.ย. 2562
อภิธัมมา
1
-
สระเด็จแล้วยามเมื่อตะวันใกล้จะดาลงหั้นแล รัสสะสามเณรไหวเขียน
414
24 มิ.ย. 2562
กุสสราช/ อภิธัมมาสังคณี
4
จ.ศ. 1290
- อภิธัมมาสังคิณี สังเขปสระเด็จแล้วเมื่อยามเดิกพร่อง สักราชได้ 1290 ปลีเปิกสี แล เดือนยี่ แรม 3 ค่ำ วันพฤหัสบดีแลนายเหิย เณรคำตันเขียน - กุสสราช แล้วยามแตรขึ้นสู่เที่ยงหั้นแล เป็นธัมม์ชาตา หน้อยคำตัน สักราช 1290
415
24 มิ.ย. 2562
เวสสันตร ฉบับภู่ชมดวง
11
จ.ศ. 1301
จุลสักราชได้ 1301 ตัว ปลีกัดเหม้า เดือน 11 แรม 2 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 4 แก่ข้าพระไชยลังกา เขียนเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้งดอนไชยใกล้แม่น้ำจาง พุทธสักราชได้ 2482 ตัว เวสสันตระ ฉบับภู่ชมดวงแล
416
24 มิ.ย. 2562
สุวัณณมุกสิก/ ทัสสธัมมสูตร/ สิงคาลสูตร/ จักกราณวุตติ
4
จ.ศ. 1238
- สุวัณณมุกสิก (หนูคำ) จ.ศ. 1238 ตัว ปลีรวายไจ้ สระเด็จข้ามาในอุตระดูเดือน 11 ออก 10 ค่ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์แลนายเหิย ตนหน้อยมณีวันรัสสะสามเณร อยู่อารามวัดดอนกว้าว - ทัสสธัมมสูตร 10 ประการ – - สิงคาลสูตร จ.ศ. 1238 ปลีรวายไจ้ เดือน 11 ออก 6 ค่ำ วัน 4 ไชยลังกาภิกขุลิขิตโชตกะสาสนาพระโคตมะเจ้าตราบต่อเท่าหื้อได้เข้าเถิงนิพพานแด่เทิอะ - จักกราณวุตติ ด้วยเตชะกุสลบุญอันข้าได้สร้างเขียนธัมม์ผูกนี้ก็ขอนาบุญอันนี้ไพรอดเทวบุตต์ เทวดา พระยาอินท์ พระยาพหรม แลท้าวจตโลกทัง 4 ทังนางนาถไธ้แล ธอรณี สรีกุตตอามาตย์ ยมราชเจ้า 32 ตน อันจำบุญจำบาปจำน้ำอยาดหมายทานจุ่งมาภัตตานุโมจิ่มข้าแด่เทิอะ จ.ศ. 1238 ตัว ปลีรวายไจ้ เดือน 11 ออก 11 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 2 สระเด็จแล้วแก่ข้าแล พระพรหมสระภิกขุ อัตโนโชตกะสาสนากับวัดนากว้าวร่องจางไชยแก่กว้างท่าทางสรีดอนทรายแลนายเหิย
417
24 มิ.ย. 2562
สมภมิต/ ยมก/ พุทธคณนาชาดก/ สาธัตตณีโอวาท/ นิพพานสูตร/ มงคลสูตร
ุ6
จ.ศ. 1297-1298
- สมภมิต สระเด็จแล้วแก่ข้ายามแตรใกล้เที่ยง วันอังคาร จิ่งบัวรมวลแก่ข้าสามเณรวงศ์ วันนั้นแล สักราชได้ 1298 ตัว ปลีรวายไจ้ -ยมก สักราชได้ 1298 ตัว ปลีรวายไจ้หั้นแล สามเณรวงศ์วัดนากว้าว -พุทธคณนาชาดก สักราชได้ 1297 ตัว ปลีดับไก๊ ปู่หนานธัมมลังกาลิขิต ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ -สาธัตตณีโอวาท จุลสักราชได้ 1297 ตัว ปลีดับไก๊ ข้าเขียนปางเมื่อสวาธุเจ้าอภิวงศ์เป็นอธิการ -นิพพานสูตร สามเณรวงศ์เขียน -มงคลสูตร จุลสักราชได้ 1298 ตัว ปลีรวายไจ้ พร่ำว่าได้เดือน 12 ออก 6 ค่ำ วันอาทิตย์ยามเที่ยงวันจิ่งปริปุณณาแล้วแก่ข้าสามเณรวงศ์เขียน ขอกุสลส่วนบุญอันข้าได้แต้มเขียน ขอจุ่งหื้อมีเพียรแก่ข้าแล ประหยาปัญญาอันประเสิฏบังเกิดในใจแห่งข้าอย่าหื้อตกถอยช้า ตลอดเข้าสู่นิพพานเป็นที่แล้ว ขออย่าหื้อคลาดแคล้วไกลคลา หื้อข้าได้พ่ำเพ็งปารมีชุชาติอย่าคลาดไกลคลา แม่นว่าหาสาสนาบ่ได้ ขออย่าหื้อข้าละไว้ยังปารมีทำดีจุ่งทันตามมีชุชาติอย่าพรากตราบเถิงนิพพานเจ้าเป็นที่แล้ว ขอปารมีแก้วนำเอาข้าสู่นิพพานดับทังวงวารพ่อแม่ พร้อมทังเถ้าแก่ญาติกาขระกูล ตกเมื่อพายลูนซ้ำแผ่หื้อแก่ เทวบุตต์ เทวดา อินท์ พรหม ยมราช นางนาถไธ้ แม่ธอรณี จุ่งหื้อสมดั่งคำปรารถนานี้แก่ข้าสามเณรสรีวงศ์จิ่มเทิอะ ข้าเขียนเมื่อจำวัสสาอยู่สันดอยน้อยวันนั้นแล ตัวข้าบ่งามเพราะบ่เคยชะนานเป็นพระบ่ได้สักวัสสา ค้าหามีมาวัสสาจิ่งออกอยู่ป่าก็เขียนยามนั้นแล
418
25 มิ.ย. 2562
แสงเมืองหลงถ้ำ
5
จ.ศ. 1295
ผูก 1 โวหารแสงเมืองหลงถ้ำ ปู่หนานธัมมลังกาเขียนทังปลาย ค้ำชูธุเข้าวงศ์อธิการวัดดอนกว้าวค่าเนิ้ง ปางเมื่อ สักราชได้ 1295 ตัว ปลีก่าเล้า ในอุตระดูเดือน 12 ขึ้น 13 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 5 ยามแตรจักใกล้เที่ยง ผูก 2 ข้าเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ข้าขอหื้อนาบุญอันข้าได้เขียนได้แต้มธัมม์แสงเมืองผูกนี้ ข้าขอหื้อปกห่มงำค้ำชูหื้อได้เสวิยมัคคะพละทัง 9 หื้อได้ร่วมพระเจ้าอริยเมตไตรย ตนจักมาโผดโลกพายหน้านั้น เที่ยงแท้ดีหลีเทิอะ ชื่อข้าพระเจ้าว่า หนานกัญจนะคระหัสถ์ ปางเมื่อสร้างคาวาสอยู่ที่ปางทองวันนั้นแล เจ้าที่ไหว้เหิย ตัวหนังสือบ่งามสักหน้อย ตัวใหย่ตัวหน้อยบ่เสมอกันแล ครูบาแลสามเณรที่ไหว้เหิย สระเด็จแล้วสักราชได้ 1295 ปลีก่าเล้า ผูก 3 สักราชได้ 1295 ตัว ปลีก่าเล้า เข้ามาในอุตระดู ปู่หนานขัตติยะ บ้านจำทองแล ผูก 4 สักราชได้ 1295 ตัว ปลีก่าเล้า แก่ข้า สามเณรหมื่นลิขิตหัตถะไว้ค้ำชูสาสนาปางอยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วัดค่าเนิ้ง ผูก 5 -
419
25 มิ.ย. 2562
ปิฎกทัง 3
3
จ.ศ. 1268
- อภิธัมมาปิฎก สระเด็จแล้วจุลสักราชได้ 1268 ตัว ปลีมะเมีย รวายสะง้า เดือน 3 สระเด็จแล้วจุลสักราชได้ 1268 ตัว ปลีมะเมีย รวายสะง้า เดือน 3 ออก 2 ค่ำ วันอาทิตย์ไทยรวายยี ปริปุณณาแก่ข้าน้อย ชื่อว่า มณีวันภิกขุ ลิขิตโชตกะครูบาเจ้าธัมมลังกาวัดนาคต - วิไนยปิฎก ฉบับจริยา ปถมะมูลละสัทธาหมายมีปู่แสนสุยะเป็นเคล้าติดกับภริยา
420
24 มิ.ย. 2562
สุธน
4
จ.ศ. 1287
ข้าได้เขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ข้าขอนาบุญอันนี้ไพรอดพ่อแม่พี่น้องลูกหลานญาติกา ขระกูลแห่งข้าจิ่มเทิอะ กับทังเทวบุตต์ เทวดา พระยาอินท์ พระยาพรหม ยมราช ท้าวจุโลกทัง 4 และแม่ธอรณี ตนตัวแห่งข้า พลันได้เมืองนิพพาน อะหังนามะ รัสสะภิกขุจันอ้วน ธัมมลังกาข้าเขียนธัมม์นามปลีนี้ไว้ค้ำชูพระพุทธสาสนาเจ้าตนจักมาพายหน้า ขอนำเอาตนตัวแห่งข้าขึ้นสู่ชั้นฟ้าแลเนรพานจิ่มเทิอะ จุลสักราชได้ 1287 ตัว ปลีดับเป้า สระเด็จเข้ามาในวัสสา เดือนเกี๋ยง ขึ้น 9 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์แลเจ้าเหิย ข้าเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วัดดอนกว้าวแล
421
24 มิ.ย. 2562
กุสสราช
4
จ.ศ. 1287
สระเด็จแล้วแก่ข้าพระอินปั๋น วันพุธแลหั้นแล สักราชได้ 1287 ตัว ปลีดับเป้าแล้วหั้นแล ตาวันลงแลงแก่ข้าหั้นแล เณรอินปั๋นเขียนหื้อท่านธัมมลังกา จันอ้วน เป็นธัมม์ชาตาแม่ท่าแล ชื่อว่า ย่าจันทาแล ธัมม์กุสสราชแล ปางเมื่อปฏิบัติเจ้าอภิวงศ์ สัทธาย่าจันทา บ้านห้อม สร้างธัมม์นามปลี ไว้กับสาสนาวัดดอนกว้าวริมจาง วันนั้นแล นิจจัง
422
24 มิ.ย. 2562
อุทธรา
2
จ.ศ. 1293
ปถมะสัทธาหมายมีย่าปั๋นเป็นเคล้าพร้อมกับด้วยลูกเต้า หลานเหลน ทังมวลได้สร้างธัมม์แห่งพระพุทธเจ้าอันชื่อว่า อุทธรา ขอหื้อสมคำปรารถนาชุเยื่องชุประการ พุทธสักราชได้ 2474 จุลสักราชได้ 1293 ปลีล้วงเม็ด พระธัมมเสนาเขียนให้แม่ปั๋น บ้านกว้าวเน่อ
423
24 มิ.ย. 2562
มังคละปัญหา
8
จ.ศ. 1292, พ.ศ. 2473
ปริปุณณาแก่ข้าวันอังคาร เดือน 12 แรม 2 ค่ำ แล้วยามแตรค่ำแลเจ้าเหิย มหามังคละ ผูกถ้วน 2 ธัมม์วัดดอนกว้าวค่าเนิ้งแล ได้ลิขิตค้ำชูสาสนา 5000 พระวัสสา แล้วขอหื้อผู้ข้าได้ตั้งอยู่ในอัฏฐะคิกกะมัคคะ 8 ประการไพไจ้ๆ แท้ดีหลีเทิอะ ข้าเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์แล สักราชได้ 1292 ตัว ปลีกดสะง้า สัทธาปู่หนานธัมมลังกา ลิขิตด้วยตนเองเดียวบ่เสร็จตัวหนังสือบ่งามแล
424
24 มิ.ย. 2562
ปิฎกทัง 3 / สาระทะทน
4
จ.ศ. 1237
- ปิฎกทัง 3 สักราชได้ 1237 ตัว ปลีดับไก๊ สระเด็จข้ามา อุ ตระดูเดือน 11 ดับ พร่ำว่าได้วัน 2 แล เตชะกุวลนาบุญอันนี้จักแผ่ผายนาบุญอันนี้ไพรอดไพเถิงเทวบุตต์ เทวดา พระยาอินท์ พระยาพรหม ยมราช ท้าวจตุโลกทัง 4 นางไธ้ธอรณี สรีกุตตอามาตย์ ยมราชเจ้า 32 ตน อันว่าบุญอันจำอยาดน้ำหมายทานทังมวลจุ่งมาภัตตะนุโมทนาเซิ่งกุสลข้าแด่เทิอะ - ธัมม์สาระทะ อันว่าปุคคละผู้ใดจักฟังธัมม์ดวงนี้จักหื้อประกอบด้วยธัมมวุฒฑิ 4 ประการดั่งอั้น หื้อได้แปลงหอก็ดี แท่นก็ดี 4 ด้าน ท่ากลางอัน 1 หอพระอินท์ แล้วตกแต่งเครื่องสักการะปูชาท้าวทัง 4 ตามเดิมที่อันเคยได้กะทำแล เครื่องปูชาธัมม์นั้นหื้อมีช่อร้อยผืน ทุงร้อยตัว ประทีสร้อยดวง ข้าวร้อยก้อน เทียนร้อยเล่ม ดอกไม้ร้อยดวง คำร้อยแผ่น เงินร้อยขอด ล้ำแต่นั้นตามสัทธาแล แล้วปูชาฟังธัมม์ด้วยสักกัจจะคารวะครบอยำแท้ด้วยคำว่า อัตถิ ทินนัง อัตถิปิตธัง นั้น ก็จักประกอบด้วยธัมมวุฒฑิ 4 ประการ มีอายุหมั้นยืนยาว ปราศจากเคราะห์อุปทวะกังวลอนทรายภัยทังมวลชะแล
425
25 มิ.ย. 2562
โวหารธัมม์สิทธัตถะออกบวช/ ยอดไตรปิฎกทัง 3 / โวหารอภิธัมมาสังคิณี
3
จ.ศ. 1290
- โวหารธัมม์สิทธัตถะออกบวช สระเด็จแล้วยามตูดเช้าแล จ.ศ. 1290 ปลีเปิกสี สระเด็จมาในเดือน 4 แรม 8 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอังคาร ปริปุณณะแล้วแก่ข้าวันนั้นแล ข้าเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วัดค่าเนิ้งดอนกว้าวสันพร้าวล้อมอ้อมเป็นสายวันนั้นแล เขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ขอหื้อมีประหยาวิชาองอาจเสลียวสลาดอาจรู้ธัมม์พระเจ้า 8 หมื่น 4 พันขันธ์ ขอพลันได้หันพระอริยเมตไตรย ตัวจักเกิดมาพายหน้าจิ่มเทิอะ ข้าผู้เขียนชื่อว่า สามเณรปั๋นแก้ว เขียนธัมม์ผูกนี้ เกิดมาชาติหน้า ขอหื้อผิวใสเน่อ เกลี้ยงงามดี - ยอดไตรปิฎกทัง 3 สระเด็จแล้วยามจักใกล้สู่เที่ยงเบี่ยงสันตอนหั้นแล สักราชได้ 1290 ตัว ปลีเปิกสี อุตระดูเดือน 3 ขึ้น 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 7 ปริปุณณาแล้วแก่ข้าวันนั้นแล ข้าเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วัดสันค่าเนิ้งหร้างวังม่วงด้านใต้วันนั้นแล ข้าเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้า ทังชาตินี้ชาติหน้า ขอหื้อเป็นเกินก่ายฟ้าเถิงนิพพานจิ่มเทิอะ ข้าพระเจ้ารัสสะสามเณรปั๋นแก้ว มันตึงบ่งามสักคาบพอเป็นลายอยู่พร่องมอกเล่าได้พร่อง - โวหารอภิธัมมาสังคิณี สระเด็จแล้วยามตูดช้ายวันนั้นแล จ.ศ. 1290 อุตระดูเข้ามาใน วัสสาเดือน 11 ออก 6 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอังคาร จิ่งปริปุณณาแล้วแก่ข้าแล เกิดมาชาติหน้าขอหื้อประหยาปัญญาเสลียวสลาดอาจรู้ธัมม์พระเจ้า 8 หมื่น 4 พันขันธ์แล ขอหื้อพลันได้หันพระอริยเมตไตรยตนจักเกิดมาพายหน้านั้นจิ่มเทิอะ สามเณรปั๋นแก้วเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์
426
25 มิ.ย. 2562
ปารมีทันใจ/ พระยาช้างฉัททันต์
2
จ.ศ. 1289
- ปารมีทันใจ ข้าพระอินปั๋นเขียนไว้โชตกะสาสนากับวัดดอนกว้าว ขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้าตราบต่อเท่าได้เถิงนิพพานแด่เทิอะ โวหารปารมีทันใจขอหื้อข้าพลันได้เถิงนิพพานจิ่ม สักราชได้ 1289 ตัว ปลีเมืองเหม้า สระเด็จเข้ามาในเดือน 9 แรม 6 ค่ำ พร่ำได้วันจันทร์แล - พระยาช้างฉัททันต์ ข้าอินปั๋นเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ป้อม ปางเมื่อท่านได้สั่งสอนสิกข์โยมแลท่านเหิย ข้าได้เขียนธัมม์ผูกนี้ชื่อว่าช้างฉัททันต์ ข้าขอหื้อมีกุสลส่วนบุญไพพายหน้าข้าขอนำเอาตนตัวแห่งข้าชื่อว่าพระอินปั๋น ข้าขอหื้อบุญทวยทันตนแห่งข้าทังชาตินี้แลชาติหน้า ข้าขอหื้อเป็นเกินก่ายขึ้นฟ้าที่ยอดมหานิพพานทั้งสุขสามประการหื้อพลันได้เถิงนิพพานทั้งชั้นฟ้าทังพ่อแม่เป็นเจ้าก็ขอหื้อได้เถิงชุคนๆ แด่เทิอะ
427
25 มิ.ย. 2562
ภูริทัต
1
-
สระเด็จแล้วยามแตรขึ้นสู่เที่ยงกินข้าวตอนแล เดือน 4 แรม 4 ค่ำ วันพุธ
428
25 มิ.ย. 2562
จุฬามณีประถม/ เตมียะ
4
จ.ศ. 1238
ผูก 1 จุฬามณีประถมแลนายเหิย ธัมม์วัดกว้าววังเวียงร้างวังจางวันนั้นแล ไชยลังกาภิกขุลิขิตโชตกะสาสนาพระเจ้าโคตมะแล ขอหื้อประไจยแก่ข้าแลปิตตามาตา ครูบาอาจารย์ พี่น้อง ญาติชุผู้ชุคนแด่เทิอะ จุฬามณีธัมม์วัดบ้านหนองเอามาแต้ม ผูก 2 เตมียะ จุลสักราชได้ 1238 ตัว ปลีดับไก๊ สระเด็จเข้ามาในวัสสาเดือนเกี๋ยง ออกค่ำ 1 พร่ำว่าได้วันจันทร์ จิ่ง ปริปุณณาบัวรมวลแล้วแก่ข้าวันนั้นแล ผูก 3 สระเด็จแล้ววันอาทิตย์แลนายเหิย ข้าขนานธัมมไชย ข้าก็อุปถัมภ์ค้ำชูธุขนานคันธะ แต้มธัมม์เตมียะ ผูก 4 ไม่ปรากฏ
429
25 มิ.ย. 2562
อภิธัมม์
7
-
อันข้าภิกขุบุญชูเขียนทังเคล้า หื้อเณรบุญสมเขียนทังปลาย ได้ชื่อว่า อานิสงส์ทานธัมม์ สระเด็จแล้วเดือน 12 แรม 7 ค่ำ พร่ำว่าได้วันจันทร์ สัทธาภิกขุบุญชูเป็นเคล้าพร้อมกับพ่อออกแม่ออกติดกับสัทธาบ้านช่องชุผู้ชุคน
430
25 มิ.ย. 2562
อากาลวัตสูตร/เทวดาสูตร/ อุทธรา
4
จ.ศ. 1303
- อากาลวัตสูตร ผูกเดียวเขียนเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ วัดค่าเนิ้ง สักราชได้ 1303 ปลีล้วงไส้ เดือนยี่ ออก 13 ค่ำ ไทยกาบสี เม็งวันเสาร์ยามกองแลงแล้วข้าไชยลังกาภิกขุ เขียนที่วัดค่าเนิ้งไชยพร้าวล้อม - เทวดาสูตร สักราชได้ 1303 ธัมม์สันค่าเนิ้งริมจางด้านใต้เมืองลำปางแล - อุทธรา ผูกต้น ไชยลังกาภิกขุเขียน สักราช 1303 ผูก 2 สักราช 1303
431
25 มิ.ย. 2562
กุสสราชชาดก ผูก 1-3/ อภิธัมมาสังคิณี/ ธาตุกถา
5
จ.ศ. 1289
- กุสสราชชาดก ผูกต้น สระเด็จแล้วยาม 1 ลงค่ำหั้นแล แล้ววัน 5 แล จ.ศ. 1289 ตัว ปลีเมืองเหม้า สระเด็จเข้ามาในอุตระดูเดือน 10 ขึ้น 9 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพฤหัสบดีแล้วแล ข้าพระเณรแจ้ ทึงบ่พอเคยชะนานเท่าใด เขียนแงเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วัดค่าเนิ้ง วันนั้นแล ผูก 2 ขอหื้อเป็นกุสลส่วนบุญพายหน้า ขอนำเอาตัวแห่งข้า ขอหื้อพ้นจากโอฆะสงสารได้เถิงนิพพานอย่าคลาดแท้ดีหลี ขอหื้อสมเป็นดั่งคำมัก คำปรารถนาแห่งข้าชุเยื่องชุประการแท้เน่อ เกิดมาชาติหน้าขอหื้อข้ามีรูปอันงามขออย่ามีหิดแลเขี้ยนขากเรื้อนแล ขออย่ามีเป็นต้นว่า โรคา อุบาวท์ พยาธิ อนทราย ก็ขอหื้อกลับหายไปทังชาตินี้ชาติหน้าจิ่มเทิอะ เดือน 11 ขึ้น 9 ค่ำ วันเสาร์ เวลาตะวันพลันค่ำหั้นแล จ.ศ. 1289 ตัว ปลีเมืองเหม้า ข้าพระเณรแจ้ลิขิตด้วยตนเองเดียว สวาธุเจ้าอภิวงศ์ ผูก 3 จ.ศ. 1289 ตัว ปลีเมืองเหม้า เข้ามาอุตระดูเดือน 12 แรม 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 4 แล้วยามตะวันแผวผดหั้นจิ่งแน่คัดแลท่านเหิย - อภิธัมมาสังคิณี เขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้งดอนกว้าวริมจางวังม่วงแล - ธาตุกถา สระเด็จแล้วแก่ข้าพระเณรแจ้ยามแตรชะฎาใกล้เที่ยงเบี่ยงสันตอนในวันนั้นแล ก็ได้วัน 6 เดือนเกี๋ยง ขึ้น 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วันศุกร์แล ข้าเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล ข้าพระเณรแจ้ทึงบ่เคยชะนานเท่าใดแล ตัวหนังสือก็บ่งามสักหน้อย จ.ศ. 1289 ปลีเหมืองเหม้า ข้าริรังสร้างเขียนไว้ค้ำสาสนาเพราะธัมม์ชาตาแห่งข้า
432
25 มิ.ย. 2562
ช้าง 7 หัว 7 หาง (วรกุมมาร) 1-6 ผูก
ุ6
จ.ศ. 1294
ผูก 1 สระเด็จแล้วยามตูดช้ายใส่นาแลงแล จ.ศ. 1294 ตัว ปลีเต่าสัน สระเด็จเข้ามาเดือน 12 จตุปักขะ ขึ้น 12 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์ ข้าพระเจ้าพระพรหมเสนภิกขุ อัตโนโชตกะพุทธสาสนา ขอหื้อเป็นนิยานิกา*แห่งข้า พ่อแม่ พี่น้อง แห่งข้าจิ่มเทิอะ ขอหื้อผู้ข้าได้ตั้งอยู่ในอัฏฐํคิกมัคคธัมม์ 8 ประการไพไจ้ๆ อย่าขาด ตราบเถิงนิพพานจิ่ม เขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล ผูก 2 สระเด็จแล้วแก่ข้าวัน 4 เดือน 12 ขึ้น 8 ค่ำแล ขอหื้อได้ญาณกุสลแก่ข้าภริยา ลูกเต้า หลานเหลน พี่น้อง พ่อแม่ ครูบาอาจาริยาทังหลาย อันตายแลยัง รอดแผ่แผวรอดยังเทวดา อินทา พรหม ยมราช คุรฑ นาค ไอศวร จตุโลกทัง 4 นั้นจุ่งหื้อแผวแผ่รอดแก่ท่านทังหลายแท้เทิอะ ปู่หนานธัมมลังกาเขียนไว้ค้ำชูพุทธสาสนาที่วัดค่าเนิ้ง ผูก 3 สระเด็จแล้วยามกินข้าวตอน จ.ศ. 1294 ตัว ปลีเต่าสันแล เดือนยี่ แรม 8 ค่ำ พร่ำได้วันอาทิตย์ ปริปุณณาแก่ข้าวันนั้นแล ข้าเขียนธัมม์ผูกนี้ก็ขอหื้อค้ำชูต่อเท่ารอดนิพพาน หน้อยทังเคล้าหนานทังปลาย แท้แล ผูก 4 สระเด็จแล้วยามกองแลงหั้นแล จ.ศ. 1294 เดือนเกี๋ยง วันอังคาร พรหมเสนภิกขุ อัตโนไว้กับสาสนาที่วัดค่าเนิ้งปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วันนั้นแล ผูก 5 สระเด็จแล้วยามแตร 10 โมง เช้าวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2475 เขียนปางเมื่อเข้า วัสสาวัดเจดีย์ม่วงน้อย ใจก็บ่ตั้งสักหน้อย เพราะมิเพียรนั่งเขียนทวยกันหลาย เพราะเขียนคนเดียวบ่เพียรแล ผูก 6 เดือนเกี๋ยง แรม 6 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพฤหัสบดี ปริปุณณา...(ชำรุด)...จ.ศ. 1294 ตัว ปลีเต่าสัน เดือนเกี๋ยง...(ชำรุด)...ข้าวันนั้นแล ข้าเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ขอหื้อค้ำชูอุดหนุนต่อเท่ารอดนิพพาน
433
25 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
434
25 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
435
25 มิ.ย. 2562
อานิสงส์มหาเวสสันตระ
1
จ.ศ. 1291
อานิสงส์มหาเวสสันตระ ฉบับ หมอกแก้วมุงเมืองเจ้าเหิย ข้าขอหื้อเป็นกุสลส่วนบุญพายหน้า ขอนำเอาตนตัวแห่งข้าขึ้นสู่ห้องชั้นฟ้ามหาเนรพานอย่าคลาดคลาดีหลีเทิอะ สามเณรอริยวังโส เขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วัดค่าเนิ้งดอนไชยด้านใต้หร้างนาพงวันนั้นแล ขอเป็นประไจยแก่ข้าพ่อแม่พี่น้องชุผู้ชุคนแด่เทิอะ
436
25 มิ.ย. 2562
สะเพาธัมม์
1
-
ชำรุดมาก
437
25 มิ.ย. 2562
สวดมนต์
1
-
ไม่ปรากฏ
438
25 มิ.ย. 2562
นกแก้วไหว้พระเจ้า
1
-
เขียนแล้ววันเสาร์ เดือนยี่ดับ เมื่อธุเจ้าสันงายเช้านั้นแล ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล ตนหน้อยธนันไชย ข้าแต้มธัมม์ผูกนี้ ข้าขอมีผละอานิสงส์ส่วนบุญจิ่มเทิอะ ข้าฟั่งเต็มที ข้าก็ใค่สิกเต็มทีแล
439
25 มิ.ย. 2562
สุทธนู
1
-
สุดเดือน 10 แรม 10 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 4 แล้วแก่ข้ายามแตรจักดาใกล้เที่ยงหั้นแล แม่นคำมักคำปรารถนาข้ามีด้วยประการสันใดได้ดั่งอั้นก็ขอจุ่งหื้อพ้นอุดมสมริทธีชุเยื่องชุประการด้วยกับตนตัวแห่งข้าเที่ยงแท้ดีหลีเทิอะ แม่นข้าเกิดมาภาวะชาติใดดั่งอั้นขออย่าหื้อได้ทุกข์ได้ยาก
440
25 มิ.ย. 2562
วิไนยปราชิก
1
จ.ศ. 1229
สระเด็จแล้วยามแตรจักใกล้เที่ยงปริปุณณาแก่ข้าแล สักราชได้ 1229 ปลีเมืองเหม้า สระเด็จเข้ามาในระดูเดือน 12 แรม 3 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 2 นิพพานังแก่ข้าเทิอะ
441
25 มิ.ย. 2562
-
1
-
ไม่ปรากฏ
442
25 มิ.ย. 2562
มหาวิบากรอม
1
จ.ศ. 1288
รัสสะสามเณรปั๋นแก้ว จุลสักราชได้ 1288 ตัว ปลีรวายยี สระเด็จเข้ามาในวัสสา
443
25 มิ.ย. 2562
ปารีทันใจ
1
จ.ศ. 1271
จุลสักราชได้ 1271 ปลีกัดเล้า เดือน 9 ออก 2 ค่ำ วัน 6 ยามเที่ยงปริปุณณาแล้วแก่ข้าแล ธัมมปัญญาภิกขุลิขิตปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้ามณีวันวัดนาคตแล ขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้า เท่าเถิงนิพพานแด่เทิอะ ปถมะมูลละสัทธาหมายมี ปู่หนานอุปนันท์เป็นเคล้าพร้อมกับด้วยพี่น้องหลานเหลน ญาติกาวงสาชุผู้ชุคนก็ได้พากันสร้างยังธัมม์ชื่อว่า ปารมีทันใจ ผูกนี้ก็เพื่อว่าจักทานไพหายังพี่ผู้ 1 ชื่อว่า ปู่หนานสี ก็ขอกุสลส่วนบุญไพ รอดไพเถิงพี่ข้าจิ่มเทิอะ
444
25 มิ.ย. 2562
ตำนานม่อนสรีไชย หัวเวียง
1
พ.ศ. 2480
แล้วแก่ข้าเดือนยี่ ออก 2 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์แล ตัวหนังสือก็เต็มทีเน่อ พระหน้อยระวังพร่อง มันช่างตก เวลานั้นข้าก็เมาสาวล้ำไพ สักราชได้ 2480 ตัว ปลีเมืองเป้า ข้าหนานสมเขียนเมื่ออยู่บ้านขามพุ้นแล หนานสมได้เขียนธัมม์ชื่อว่า ตำนานดอยสรีไชย นี้ ข้าขอหื้อเป็นไม้ไต้ส่อง มัคคาแก่ผู้ข้าจิ่มเทิอะ ข้าได้เขียนธัมม์ผูกนี้แล้วข้าขอสุข 3 ประการจิ่มเทิอะ เขียนแล้วเมื่อ พ.ศ. 2480 แล
445
25 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
-
สระเด็จแล้วแก่ข้ายามเดือน 11 แรม 14 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพุธ
446
25 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
จ.ศ. 1300
สระเด็จแล้วแก่ข้ายามเมื่อธุเจ้าสันงายแล้ว จิ่งบัวรมวลแก่ข้าเดือน 12 ออก 7 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 5 แล จุลสักราชได้ 1300 ตัว ปลีเปิกยี จิ่งปริปุณณาแก่ข้าวันนั้นแล ตัวหนังสือข้าบ่งามแล ไม่เคยชะนานกำเทื่อแล ข้าเขียนธัมม์ผูกนี้ขอหื้อมีประหยาปัญญาเสลียวสลาด อาจรู้ธัมม์พระเจ้า 8 หมื่น 4 พันขันธ์ แล้วแล ข้าสามเณรอริยะเป็นผู้สร้างเขียน ข้าเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วันนั้นแลท่านเหิย
447
25 มิ.ย. 2562
ทศพร ฉบับแสนยอด
1
จ.ศ. 1288
สระเด็จแล้วคือเดือน 11 แรม 12 ค่ำ วัน 7 แล ข้าพระอินปั๋น เขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ สักราชได้ 1288 ปีรวาย
448
25 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
จ.ศ. 1285
แล้ววันศุกร์เดือนเกี๋ยง ดับ ปางเมื่อสักราชได้ 1285 ตัว ปลีก่าสัน* อภิวงศ์ลิขิต
449
25 มิ.ย. 2562
เหล้มหลวง
1
จ.ศ. 1278
จุลสักราชได้ 1278 ตัว ปลีรวายสี อุตระดูเดือน 12 ออกค่ำ วัน 5 ยามตูดช้ายสระเด็ดแล้วแล ธัมมปัญญาภิกขุลิขิต อธิปติวัดค่าเนิ้งดอนกว้าวริมจางแล กุสลบุญอันข้าได้เขียนธัมม์เหล้มหลวงผูกนี้ ข้าขอหื้อมีประหยาปัญญาเสลียวสลาดรู้ธัมม์คำสอนพระเจ้าชุภาวะชาติ กำเนิดขอหื้อได้เกิดร่วมพุทธบาทสาสนาพระเจ้าขอหื้อข้าได้เข้าสู่มหานิพพานเจ้าแด่เทิอะ
450
25 มิ.ย. 2562
อานิสงส์ประทีป
1
จ.ศ. 1297
สุดแล้วยามตาวันบ่ายโมงสักราชได้ 1297 ตัว ปลีดับไก๊
451
25 มิ.ย. 2562
สวดมนต์ทัง 5
1
พ.ศ. 2485
ข้าได้เขียนสูตรมนต์ทัง 5 ก็ขอหื้อข้าเกิดมาภาวะชาติใดก็ขอหื้อข้ามีประหยาอันเสลียวสลาดอาจรู้ธัมม์พระเจ้า 8 หมื่น 4 พันขันธ์ ขอหื้อสมดั่งคำปรารถนาแห่งข้าอย่าคลาดคลาแด่เทิอะ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2485 สระเด็จแก่ข้าเณรศรีมูลตึ้งสมณะ ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วัดนากว้าว “สาวงาม ชื่อว่า...”
452
23 มิ.ย. 2562
ปฏิสังขาโย
1
-
สระเด็จแล้วแก่ข้าวัน 6 แลนายเหิย ตัวข้าบ่งามสักหน้อยแลท่านเหิย สระเด็จแล้วแก่ข้าสามเณรธัมม์แลที่ไหว้เหิย ตัวข้าบ่งามสักหน้อยที่ไหว้เหิย ข้าบ่ค่อยชะนานแลท่านเหิย
453
23 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
454
23 มิ.ย. 2562
ธัมม์อานิสงส์บวชใหม่แล
1
จ.ศ. 1293
จุลสักราชได้ 1293 ล้วงเม็ดแล
455
23 มิ.ย. 2562
ปุคคละปัญญัติ
1
จ.ศ. 1290
สักราชได้ 1290 ตัว ปลีเปิกสี สระเด็จแก่ข้ายามตูดเช้า จะดากินงายวัน 5 จิ่งแล้วแก่ข้าหน้อยอินปั๋นเขียน ปางเมื่อสร้างคาวาสอยู่บ้านนากว้าวริมจางวันนั้นแล
456
23 มิ.ย. 2562
แม่ฮ่าง 32 ผัว
1
-
ชำรุดมาก
457
23 มิ.ย. 2562
ชูชกกอดนางอมิตตดา
1
จ.ศ. 1291
จุลสักราชได้ 1291 ตัวปลีกัดไส้ เข้ามาในวัสสา อุตระดูเดือน 10 ลง 13 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 5 แล ปริปุณณาแก่ข้าสามเณรอริยวังโส ตนน้อยแล นิพพานะ ปัจจโย โหนตุเม นิจจัง นิจจัง ธุวัง ธุวัง แด่เทิอะ ขอหื้อเป็นหิตตะประโยชนะแก่ข้า ขอหื้อได้เถิงนิพพานแท้ดีหลี หน้ารับชูชกกอดนางอมิตตดาแลนา ข้าเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติไหว้วาอภิวงศ์วันนั้นแล ตัวหนังสือบ่งามสักหน้อย
458
23 มิ.ย. 2562
มหาราช ฉบับแสนยอด
1
จ.ศ. 1288
สระเด็จแล้วตะวันลงใกล้ค่ำพร่ำได้วันจันทร์แล สักราชได้ 1288 ปลี รวายยีแล ปัญญาที่ขีดเขียนปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วันนั้นแล
459
25 มิ.ย. 2562
โวหาร 3 ไตร 1-3 ผูก/ อภิธัมมาปิฎก
4
จ.ศ. 1304
- โวหาร 3 ไตร ผูก 1 จ.ศ. 1304 ตัว ปลีเต่าสะง้า เดือน 12 ออก 8 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 5 วันไทยกาบเส็ด ยามแตรขึ้นสู่เที่ยงแล้วแก่ข้าไชยลังกาภิกขุ ด้วยเตชะอันข้าได้ริรังสร้างเขียนธัมม์เจ้าดวงประเสิฏ ข้ายังไป่ได้เถิงนิพพานธัมม์เจ้าเทื่อ แม่นข้ายังทวนเทียวไพมาในวัฏฏะสงสารไจ้ๆ ขอจุ่งหื้อข้าได้ยังสรัญญาณจตุสัมภิทาญาณเทิอะ ผูก 2 วัน 2 เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ยามแตรค่ำ ไชยลังกาภิกขุแล วัดสันค่าเนิ้งดอนไชยพร้าวล้อม ผูก 3 แล้วแก่ข้ายามตูดช้ายบ่ายกองแลง จ.ศ. 1304 ตัว ปลีเต่าสะง้า เดือน 12 แรม 14 ค่ำ วัน 5 ไชยลังกาภิกขุเขียน วัดสันค่าเนิ้งดอนไชยใต้เมืองลำปาง - อภิธัมมาปิฎก จ.ศ. 1235 ตัว ระกา ปลีก่าเล้า เดือนเกี๋ยง ออก 12 ค่ำ เม็งวัน 6 ยามตะวันเที่ยงปริปุณณาแก่ข้าแล สุมณภิกขุอารามธิปติคามาวสีวัดดอนกว้าว ลิขิตโตโชตกะสาสนาพระโคตมะเจ้าตราบอายุล้านแล
460
25 มิ.ย. 2562
เตมิยชาดก 1-3 ผูก
3
-
ผูก 1 สระเด็จแล้วยามกินตอนแล้วหั้นแล เดือน 6 ออกค่ำ 1 วันพุธ ผูก 2 สุดแล้วแลเดือน 7 แรมค่ำ 1 วันเสาร์ ด้วยเตชะกุสลนาบุญอันข้าได้สร้างเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ข้าขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้าแด่เทิอะ ข้าเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ไชยนากว้าววันนั้นแล ผูก 3 สุดยามเที่ยงดีๆ แล สุดวันจันทร์เดือน 8 แรม 9 ค่ำแล ด้วยเตชะกุสลนาบุญอันข้าได้สร้างเขียนธัมม์เจ้าผูกนี้ขอหื้อเป็นกุสลส่วนบุญไพพายหน้าขอชั้นเนรพานแด่เทิอะ ตัวบ่งามสักหน้อยแล ข้าขนานคันธิยะแต้มเขียนแล ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ดอนกว้าววันนั้นแล
461
25 มิ.ย. 2562
โวหารเมตเตยสูตร
3
จ.ศ. 1291
โวหารเมตเตยสูตร จุลสักราชได้ 1291 ตัว ปลีกัดไก๊ สระเด็จเข้ามาในวัสสาอุตระดูเดือน 12 แรม 11 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 7 ไทยล้วงเป้า ยามแตรเที่ยงระจันทร์จรนะยุดโยดโสฏเสมียงเมียงม่ออว่ายหน้าร่อเทียวเทียมกับด้วยพระนักขัตฤกษ์ตัวถ้วน 9 ปรากฏชื่อว่าโลหิณี ถิตา ตั้งอยู่ในสิงหะเตโช รวายสีปริปุณณัง ธัมม์วัดดอนกว้าวร่องจางไชยนครลัมพางค์ด้านใต้วังม่วงแล เทพวังโสภิกขุลิขิตโชตกะ ปถมะมูลละสัทธาหมายมีปู่แสนสุริยะแลภริยาย่าคำ บุตตาบุตรี ลูกหลานเหลน ได้ขงขวายหาได้ยังใบลานมาหื้อเราแต้มเขียนยังเมตเตยสูตรไว้โชตกะสาสนาแล
462
25 มิ.ย. 2562
ปิฎกทัง 3
4
จ.ศ. 1302
สระเด็จแล้วแก่ข้าวันจันทร์ เดือน 4 ออก 9 ค่ำ ปางเมื่อ สักราชได้ 1302 ปลีสี ข้าพระเจ้าขุนกีวะคามบ้านกิ่วได้แต้มธัมม์ปิฎกกับนี้ แต้มหื้อนายจันทาบ้านดอนกว้าว เป็นเจ้าสัทธาทาน ขอหื้อเป็นผละนาบุญแก่ผู้ข้าทังหลายชุผู้ชุคนดีหลีเทิอะ
463
25 มิ.ย. 2562
3 ไตร
3
จ.ศ. 1239
จุลสักราชได้ 1239 ตัว สลู (ฉลู) สระเด็จเข้ามาในวัสสา ในปลีเมืองเป้า เดือน 12 ออก 2 ค่ำ เม็งวันเสาร์ ไทยกาบสัน ในยามค่ำปริปุณณังบัวรมวลแก่ข้า 3 ไตร 3 ผูก นี้ สมณภิกขุอารามคามาวสีนะทีติเล เหนือฝั่งน้ำห้วยแม่จางหัวบ้านดอนกว้าว ไปสืบเอาแต่วัดสูงเหม้น เมืองแพร่ มาแต้มด้วยหัตถะอัตโนโชตกะสาสนา ขอจุ่งหื้อเป็นญาณสะเพาคำเหล้มใหย่ เอาจิตตะมนาเป แห่งข้าน้อยไต่ข้ามสมุทท์สาคร คือว่า ภาวะสงสาร ขอหื้อข้าได้อรหันตามัคคะญาณดวงวิเสสดับกิเลสเมี้ยนอาวรณ์ในสำนักพระเจ้าตนชื่อ พระสรีอาริยเมตไตรยในอาคตกาลพายหน้าอย่าได้คลาดคลาด นิพพานะ ปัจจโย โหนตุเม นิจจัง ทุกขัง นิพพานัง ปรมัง สุขัง
464
26 มิ.ย. 2562
อานิสงส์ปิฎก/ วิภังคสูตร/ วิไนยปิฎก/ อภิธัมมาปิฎก/ นิพพานสูตร
5
จ.ศ. 1277
- อานิสงส์ปิฎก สระเด็จแล้วยามกองงายแล้วหั้นดีๆ แล นายที่ไหว้เหิย ข้าทึงบ่เคยชะนานเท่าใดแล สระเด็จแล้วแก่ข้าเดือน 5 แรมค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์แลนายเหิย จ.ศ. 1277 ตัว ปลีดับเหม้า ข้าพระเจ้าตนหน้อยอาโนไชยแล - วิภังคสูตร ห้องสุตันปิฎก สระเด็จแล้วยามตาวันชายแล จ.ศ. 1277 ตัว ปลีดับเหม้า ข้าพระเจ้าได้แต้มไว้ให้เป็นผละแล ข้าแล้ววัน 7 แล - วิไนยปิฎก สระเด็จแล้วยามกองงายเช้าแล จ.ศ. 1277 ตัว ปลีดับเหม้า สระเด็จข้ามาใน อุตระดูเดือน 5 แรม 7 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 6 ปริปุณณาแก่ข้าแล กุลบุตต์เจ้าเหิย อินทวิไชยภิกขุโน แล ปถมะมูลละสัทธาหมายมีหน้อยยาวิไชยแลเป็นเคล้าพร้อมกับด้วยภริยา ผู้ชื่อว่า นางหน้อยแลลูกเต้าทังมวลก็ชวนกันสร้างยังธัมม์ปิฎกนี้ไว้โชตกะสาสนา - อภิธัมมาปิฎก สระเด็จแล้วยามกองงายแล จ.ศ. 1277 ตัวปลีดับเหม้า ข้าตนหน้อยจันทรัสสะสามเณรแล ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญโญวัดค่าเนิ้งร่องจางแล นายเหิย - นิพพานสูตร จ.ศ. 1277 ตัว ปลีดับเหม้า สระเด็จเข้ามาในอุตระดูเดือน 5 ออก 8 ค่ำ วัน 6 แล ปถมะมูลละสัทธาหมายมีย่าป้อเป็นเคล้าพร้อมกับด้วยสามิกาลูกเต้าหลานเหลนพี่น้องชุผู้ชุคน ก็ได้พากันสร้างยังธัมม์ไว้โชตกะพุทธสาสนา ขอจุ่งหื้อเป็นมหานาวาสะเพาคำเหล้มใหย่นำเอาผู้ข้าทังหลายไต่ข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสาร ขอหื้อได้เถิงมหา นัคคระเนรพานเมืองแก้วดับทุกข์แล้วแล
465
26 มิ.ย. 2562
สุตตันตะ/ วิไนย/ อภิธัมมา
3
จ.ศ. 1291
- อภิธัมมา ฉบับกลาง - - สุตตันตะ ผูกต้น ปู่หนานธัมมลังกา บ้านค่าเนิ้งลิขิต จ.ศ. 1291 ตัว ปลีกัดไส้ ระดูร้อน เดือน 9 ออก 13 ค่ำ เม็งวัน 4 ยามเที่ยงวัน - วิไนยปิฎก ผูกสอง จ.ศ. 1291 ตัว ปลีกัดไส้ ระดูเดือน 9 แรม 7 ค่ำ วันเสาร์ ยามกองแลง ปู่หนานธัมมลังกาลิขิต
466
25 มิ.ย. 2562
อานิสงส์ปิฎก/ วิไนย/ วิภังคสูตร/ อภิธัมมา
4
จ.ศ. 1258
- อานิสงส์ปิฎก ไชยลังกาภิกขุลิขิตแต้มเขียน ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญญาวัดสันค่าเนิ้งริมจางแล จ.ศ. 1258 รวายสี เดือน 9 แรมค่ำ 1 วัน 6 ก็ปริปุณณาแล้วแล - วิไนย ผูก 2 จ.ศ. 1258 ปีรวายสี เดือน 10 ออก 6 ค่ำ เม็งวันอังคาร ยามแตรจักใกล้เที่ยงเบี่ยงสันตอนแลท่านเหิย ไชยลังกาภิกขุลิขิตปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญญา วัดค่าเนิ้งริมจางหร้างวังจางวันนั้นแล - วิภังคสูตร ห้องสุตตันตปิฎก จ.ศ. 1258 ตัว ปลีรวายสี เดือน 9 แรม 9 ค่ำ เม็งวัน 7 ยามกองงาย ก็ปริปุณณาแก่ข้าไชยลังกาภิกขุ เขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญโญ วัดสันค่าเนิ้งวันนั้นแล - อภิธัมมาปิฎก -
467
25 มิ.ย. 2562
นารทพรหม ผูก 1-3/ เตมีย ผูก 1-2
5
จ.ศ. 1279
นารทพรหม ผูก 1-3 ผูก 1 จ.ศ. 1279 ตัว ปลีเมืองไส้ เข้ามาในอุตระดูเดือน 11 แรม 5 ค่ำ วัน 6 ยามแตรขึ้นสู่เที่ยงเบี่ยงสันเพลตอนนั้นแล ข้าตนหน้อยธัมมปัญญาเขียน ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ วัดค่าเนิ้ง ผูก 2 จ.ศ. 1279 ตัว ปลีเมืองไส้ สระเด็จเข้ามาในคิมหันต์อุตุเดือน 7 ขึ้น 7 ค่ำ เม็งวันอังคาร ยามแตรขึ้นสู่เที่ยง ไชยลังกาภิกขุเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าปัญญาวงศ์ วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล ขอหื้อสมดั่งคำมักคำปรารถนาแห่งข้าชุเยื่องชุประการ คันข้าไป่ได้สู่นิพพานยังทวนเทียวไพมาในวัฏฏะสงสารดั่งอั้นก็ขอหื้อประหยาปัญญาทึงชาตินี้ชาติหน้า ผูก 3 จ.ศ. 12779 ตัว ปลีเมืองไส้ เดือน 12 เพ็งเม็งวัน 7 ยามกองงาย ไชยลังกาภิกขุ เมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ วัดสันค่าเนิ้งร่องจางไชยใต้เมืองนครอาลัมพางค์แล ขอหื้อข้ามีประหยาปัญญาอันกล้าคม ตัวบ่งามเพราะบ่เคยชะนานแล เตมียะ ผูก 1-2 ผูก 1 สระเด็จแล้วยามตูดช้ายแลนายเหิย ชื่อข้าผู้แต้มธุปัญญา ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติธุเจ้าธัมมลังกา จ.ศ. 1279 ข้าพเจ้าได้แต้มธัมม์เตมียะผูกนี้ขอหื้อเป็นกุสลบุญสีลไพพายหน้าทึงพ่อแม่ข้า พี่น้องชุผู้ชุคน ผูก 2 ไชยลังกาภิกขุเขียนทังเคล้า ปู่หนานธัมมไชย เขียนทังปลาย ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้ง
468
26 มิ.ย. 2562
ชนะสันทะ
5
จ.ศ. 1299, พ.ศ. 2410
ผูก 1 สักราชได้ 1299 สระเด็จเข้ามาในวัสสาอุตระดูฝนวันนั้นแล ข้าเขียนปางเมื่อปฏิบัติครูบาเจ้าอภิวงศ์แลเจ้าเหิย พุทธสักราชได้ 2410 ข้าข้อยข้าหน้อยคันธวงศ์ ได้เขียนธัมม์ดวงนี้ไว้ค้ำชูสาสนาที่วัดนากว้าวค่าเนิ้งดอนไชย ขอเป็น ประไจยแก่ผู้เขียนจิ่มเทิอะ ผูก 2 สักราชได้ 1299 ตัว ปลีเมืองเป้า สระเด็จแล้วเดือน 11 ออก 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 3 ข้าปู่หนานขัตติยะบ้านปางตองเขียน ผูก 3 สระเด็จแล้วยามกินข้าวแล้วหั้นแล สระเด็จแล้วเดือน 12 ออก 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์แล ตัวบ่งามสักหน้อยบ่เคยชะนานตัวบ่เสมอกัน จุลสักราชได้ 1299 ตัว ปลีเมืองเป้า เมื่อเข้าวัสสาเดือน 12 แล ข้าเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอาภิวงศ์วัดนากว้าวไชยวันนั้นแล ข้าหนานธัมมลังกาเขียน ผูก 4 – ผูก 5 โวหารชนะสันธะ ธัมม์วัดนากว้าวค่าเนิ้งสระเด็จแล้วแก่ข้าเดือน 11 ขึ้น 12 ค่ำ วันพฤหัสบดี จุลสักราชได้ 1299 ข้าพเจ้าหนานหลานเขียนค้ำชูสาสนาพระโคตมะเจ้า
469
26 มิ.ย. 2562
ปิฎกทังสาม
5
จ.ศ. 1297
จุลสักราชได้ 1297 ตัว ปลีดับไก๊ เดือน 12 ออก 14 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพุธ ข้าอภิวงศ์ภิกขุลิขิต อัตโนโชตกะสาสนา 5000 พระวัสสา ข้าขอนาบุญอันข้าได้สร้างธัมม์พระพุทธเจ้านี้ ขอนาบุญอันนี้ไพเถิงพ่อแม่ พี่น้อง หลานเหลน แลพ่อเถ้าแม่เถ้า แลครูบาอาจารย์กับตนตัวแห่งข้า แลเทวบุตต์ เทวดา นาค ครุฑ กุมภัณฑ์ นาถไธ้ธอรณี ขอจุ่งมาอนุโมทนากับข้าจิ่มเทิอะ กับทังพ่อออกแม่ออกข้าขอนาบุญไพรอดไพเถิงแล
470
25 มิ.ย. 2562
มหาชาติ
7
จ.ศ. 1291
- ทานกัณฑ์ สักราชได้ 1291 ปลีกัดไส้ ข้าหน้อยคำตั๋นเขียนยามเมื่อเป็นสามเณรอยู่วัดค่าเนิ้งดอนไชย อายุวสาได้ 5 วสา เมื่อนั้นเล้าก็ใค่สิกเต็มทีแลนายเหิย บ้านข้าแท้ที่อยู่พ่อแม่บ้านหนองถ้อยพุ้น อิมินา ธัมมสัทธาด้วยเตชะนาบุญอันข้าสังวาสสวาธิอยายนี้ ขอหื้อมีประหยาปัญญาวิรัทธะองอาจ - วัณณปเวส สักราชได้ 1291 - จุลพน สักราชได้ 1291 ข้าเขียนธัมม์จุลพลฉบับหมอกแก้วมุงเมือง เขียนปางเมื่อสวาธุเจ้าอภิวงศ์ ข้าพระตนหน้อยสามเณรเนียม - มหาพน สามเณรเนียมเขียนปางเมื่อสวาธุเจ้าอภิวงศ์ สักราชได้ 1291 - กุมมารบรรพ สักราชได้ 1291 หน้อยพรหมเสนเขียนบ่สุด ยังอยู่ใบปลายถ้อย ข้าพระเณรแจ้เขียนให้สุดแล นายเหิย - สักกบรรพ สามเณรอริยะเขียน - สักกติ อริยภิกขุ ปางเมื่ออยู่วัดนาคตหลวงได้โชตกะค้ำชูธุเจ้าวงศ์ วัดค่าเนิ้ง
471
25 มิ.ย. 2562
โวหารกำพร้าวัวตอง/ มหาวิบาก
5
จ.ศ. 1301
- โวหารกำพร้าวัวตอง ผูก 1-4 ผูก 1 สระเด็จแล้วแก่ข้าเมื่ออุตระดูเดือนเกี๋ยง ลง 4 ค่ำ วัน 4 ยามแตรค่ำ ปู่หนานธัมมลังกาลิขิต ผูก 2 สักราชได้ 1301 ปลีกัดเหม้า ปู่หนานธัมมลังกาลิขิต ผูก 3 สักราชได้ 1301 ปลีกัดเหม้า เข้ามาในคิมหันตระดูเดือน 7 ออก 1 ค่ำ วันจันทร์ ยาม 3 โมงเย็นก็ปริปุณณาแก่ข้า ไชยลังกาภิกขุเป็นพระธัมมเณรลัด แลอาจารย์หนานเมืองใจช่วยกันเขียน เมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้ง ผูก 4 – - มหาวิบากรอม สักราชได้ 1301 ตัว ปลีกัดเหม้า เดือนยี่ แรม 7 ค่ำ เม็งวันอาทิตย์ วันไทยดับไก๊ ยามแตรค่ำ ปริปุณณาแก่ข้าแล้วแก่ข้าไชยลังกาภิกขุเขียน ขอเอาสุขสามประการมีนิพพานเป็นยอด
472
25 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร/ เตมียะ ผูก 1-3/ พุทธประเพณี/ บัวหอมพันกาบ ผูก 1-6
11
จ..ศ. 1301
- นิพพานสูตร สักราชได้ 1301 ตัว ปลีกัดเหม้า สระเด็จแล้วแก่ข้าไชยลังกาภิกขุ ค้ำชูวัดค่าเนิ้งดอนไชยใต้เมืองลำปางด้านใต้ เมื่อปฏิบัติธุเจ้าอภิวงศ์ - เตมียะ ผูก 1-3 ผูก 1 ตนหน้อยอริยะ ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์วัดค่าเนิ้งดอนไชย ผูก 2 สักราชได้ 2482 สามเณรอินทยศ เขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ ผูก 3 สักราช 1301 ไชยลังกาภิกขุเขียนเมื่อปฏิบัตสวาธุเจ้าอภิวงศ์ วัดค่าเนิ้งดอนไชย - พุทธประเพณี สักราชได้ 1301 ไชยลังกาภิกขุลิขิตเมื่อฏิบัติเจ้าอภิวงศ์ วัดค่าเนิ้งดอนไชย - บัวหอมพันกาบ ผูก 1-6 ผูก 1 รับหน้าบัวหอมพันกาบผูกต้น ข้าหนานเมืองใจเป็นผู้ลิขิตด้วยตนเอง ด้วยเตชะพละอานิสงส์อันข้าหนานเมืองใจได้แต้มธัมม์ขอสุขสามประการแด่เทิอะ ปางเมื่อปฏิบัติธุเจ้าวงศ์ป้อม ผูก 2 สามเณรยศเขียน ตัวหนังสือบ่งามฮ้าย ข้าก่ายเต็มที บ่มีทังงามหื้อข้า ใจบ่ตั้งใค่เหมือนใค่ขี้ บ่มีหว่างใจบานสักเทื่อ บ่เหลือม่วนเต็มที ผูก 3 สักราชได้ 1301 ปลีกัดเหม้า เดือน 10 ทุติยแรม 2 ค่ำ วันพุธ ไทยเต่าสัน ก็สระเด็จแล้วแก่ข้าไชยลังกาภิกขุ ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธเจ้าวงศ์วัดค่าเนิ้งดอนไชยใต้เมืองลำปาง ริมน้ำแม่จางวันนั้นแล ด้วยเตชะกุสลบุญข้าได้เขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ขอหื้อเป็นสะเพาลำใหย่นำเอาตนตัวแห่งข้าไต่เข้าสู่นิพพาน ขอหื้อเหมือนดั่งเรือเจ้ากิตติกุมมารตนประเสิฏขี่ข้ามสระหนองเลิสเร็วไว ขี่ไพรอดเจ้าระสีตนสร้างยอดปารมีธัมม์ ขอหื้อสมดั่งคำมักคำปรารถนา ขอหื้อได้ร่วมพระเมตไตรยตนยิ่งยอดนำเอาผู้ข้าไพรอดเมืองแก้วยอดมหานิพพานจิ่มเทิอะ ผูก 4 สามเณรอริยะ ผูก 5 ข้อข้อยพี่หน้อยสามเณรลัด เขียนปลี พ.ศ. 2482 ผูก 6 จ.ศ. 1301 ไชยลังกาภิกขุเขียน
473
26 มิ.ย. 2562
ปถมะมาไลยวัตถุ/ ธัมม์นิพพานสูตร/ สุตตสม/ เทสนาปลาช่อน/ สมภมิต ผูก 1-2
ุ6
จ.ศ. 1306
- ปถมะมาไลยวัตถุ พระไชยลังกาเขียนเมื่อ จ.ศ. 1306 ตัว ปลีกาบสัน เดือน 10 ทุติยะ 11 ออก 1 ค่ำ เม็งวันเสาร์ ยามแตรค่ำหั้นแล - ธัมม์นิพพานสูตร พ.ศ. 2487 จ.ศ. 1306 เดือน 11 แรม 10 ค่ำ พร่ำว่าได้วันอังคาร วันไทยกดสี ระเด็จแล้วแก่ข้าพระไชยลังกา สร้างเขียนไว้ค้ำชูพุทธสาสนา ขอหื้อเป็นนาวาเหล้มกว้างนำเอาตนแห่งข้าข้ามทองรอดนิพพานแล - สุตตสม สระเด็จแล้ววันอาทิตย์ยามพลันค่ำ สุตตสมร้อยเรียงเรียบร้อบสร้อยด้วยบาทเป็นโอวาทใสสุดแห่งคาถา ออกในจัตตาริสสะ เราจิ่งแต้มขีดเป็นโวหารก็สมริทธีด้วยประการดั่งกล่าวมานี้แล จ.ศ. 1306 ตัว ปลีกาบสัน เดือน 10 แรม 3 ค่ำ วันไทยก่าเหม้า เม็งวันอาทิตย์ ยามพลันค่ำ สระเด็จแล้วไชยลังกาภิกขุเขียนแล ปถมะมูลละสัทธาหมายมีหนานทาเป็นเคล้าพร้อมด้วยภริยาลูกเต้าชุผู้ชุคน ก็ได้สร้างธัมม์ชาตาปลีหื้อเป็นทานขอเอาสุข 3 ประการมีนิพพานเป็นยอดแด่เทิอะ - ธัมม์เทสนาปลาช่อน สระเด็จแล้วแก่ข้าไชยลังกาภิกขุเขียนเมื่อ จ.ศ. 1306 ตัว ปลีกาบสัน เดือน 12 ออก 6 ค่ำ วันจันทร์ยามตูดช้าย สระเด็จแล้วแล - สมภมิต ผูก 1-2 ผูก 1 จ.ศ. 1306 ตัว ปลีกาบสันเดือน 10 ปถมะแรม 11 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์ยามกองแลงแล ไชยลังกาภิกขุเขียนที่วัดค่าเนิ้ง ปถมะมูลละสัทธาหมายมีนางป้อเป็นเคล้า พร้อมกับด้วยสามิกาลูกเต้าชุผู้ชุคนก็ได้หื้อธัมม์ชาตาปลีผูกนี้หื้อเป็นทานได้ค้ำชูสาสนาก็ขอเอามัคคะผละสุข 3 ประการ มีนิพพานเป็นยอดแด่เทิอะ ผูก 2 จ.ศ. 1306 ปลีกาบสัน เดือน 8 แรม 9 ค่ำ วัน 4 ยามตูดช้าย สระเด็จแล้วแก่ข้าไชยลังกาภิกขุเขียนที่วัดสันดอยน้อยแล
474
26 มิ.ย. 2562
อภิธัมมา ผูก 3
1
-
ชำรุดมาก
475
26 มิ.ย. 2562
กุสสราชชาดก ผูก 1-3 / มหาปัฏฐาน/ ยมก
5
จ.ศ. 1287-1288
- กุสสราชชาดก ผูก 1-3 ผูก 1 สระเด็จแล้วแก่ข้ายามเมื่อท่านครูบาอภิวงศ์เจ้าสันข้าวงายหั้นแล เขียนแล้วเดือน 6 ออกค่ำ 1 พร่ำได้วัน 7 แล้วแล จ.ศ. 1287 ปลีเด้าปับ (ดับเป้า) ปิ้นว่าเอาเทิอะ เขียนค้ำชูพุทธสาสนา 5 พันพระวัสสา อริยเมตไตรยจักมาต่อพายหน้า ผูก 2 สระเด็จแล้วตะวันลงสู่ค่ำแล เดือน 8 ขึ้น 5 ค่ำพร่ำว่าวันเสาร์แล้วแก่ข้าหั้นแล จ.ศ. 1288 แล ตัวปลีรวายยีแก่ข้า ผูก 3 จ.ศ. 1288 เดือน 8 เพ็งเม็งวันจันทร์ สวาธุเจ้าอภิวงศ์วัดดอน สระเด็จแล้วแก่ข้าวัน 5 แลท่านเหิย ยามเมื่อสายพระอาทิตย์เข้าสู่เมฆาเขาสิเนโรวันนั้นแล - มหาปัฏฐาน สระเด็จแล้วตะวันกินทอนทัดหัวดีๆ แล ชะชายไพสะหน่อยแล จิ่งไพสุด จ.ศ. 1288 เดือน 8 ขึ้น 7 ค่ำ วัน 2 วันจันทร์ - ยมก ผูก 7 จ.ศ. 1288 ปลีรวายยี เดือน 8 ขึ้น 8 ค่ำ วันอังคารแล้วหั้นแล สร้างไว้ค้ำชูพุทธสาสนา 5000 พระวัสสา เมตไตรยพุ้นแล
476
26 มิ.ย. 2562
สุทธนู ผูก 1-3/ ภูริทัต/ ปทุมมกุมมารชาดก/ สุตตสม
ุ6
จ.ศ. 1306
- สุทธนู ผูก 1-3 ผูก 1 จ.ศ. 1307 ตัว ปลีดับเล้า เดือน 7 แรม 13 ยามพลันค่ำ วันพุธ สระเด็จแล้วแก่ข้าไชยลังกาภิกขุแล เขียนที่วัดสันค่าเนิ้งสันกลางพร้าวด้านใต้เมืองลัมพางค์ ผูก 2 – ผูก 3 จ.ศ. 1307 ตัว ปลีดับเล้า เดือจ 8 แรม 5 ค่ำ วันพุธยามกองแล สระเด็จแล้วแก่ข้าไชยลังกาภิกขุเขียนที่วัดสันค่าเนิ้งดอนกว้าววันนั้นแล - ภูริทัตชาดก ไชยลังกาภิกขุ เขียนที่วัดค่าเนิ้ง จ.ศ. 1306 ปลีกาบสัน เดือนยี่ ออก 7 ค่ำ วันอังคาร ยามกองงาย สระเด็จแล้วแล ปถมะมูลละสัทธาหมายมีนายซ้อนเป็นเคล้า พร้อมกับด้วยภริยาลูกเต้าชุผู้ชุคน ก็ได้สร้างธัมม์ชาตาผูกนี้หื้อเป็นทานไว้ค้ำชูสาสนาก็ขอหื้อผู้ข้าทังหลายได้เถิงสุข 3 ประการ มีนิพพานเป็นยอดแท้จิ่งเทิอะ - ปทุมมชาดก จ.ศ. 1306 ตัว ปลีกาบสัน เดือน 3 แรม 7 ค่ำ เม็งวัน 6 ยามแตรขึ้นสู่เที่ยง ไชยลังกาภิกขุลิขิตด้วยตนเองแล ธัมม์ปทุมมกุมมารโทน - สุตตสม จ.ศ. 1306 ตัวปลีกาบสัน เดือน 6 ออก 7 ค่ำ พร่ำว่าได้วันจันทร์ ยามกองแลง สระเด็จแล้วแก่ข้าไชยลังกาภิกขุเขียนที่วัดสันค่าเนิ้งดอนไชยใต้เมืองลำปางแล มูลสัทธาหมายมีย่าคำเอ้ยบ้านฮ่องลี่ เป็นเคล้าพร้อมกับด้วยลูกเต้าชุผู้ชุคน ก็ได้สร้างธัมม์ชาตาปลีผูกนี้ถวายเป็นทานแล้วก็ขอเอามัคคผละสุข 3 ประการ มีนิพพานเป็นยอดแด่เทิอะ
477
26 มิ.ย. 2562
วิฑูรบัณฑิต ผูก 1-4/ อสิวิสูตร/ มหาชนก ผูก 1-4/ นิพพานสูตร
10
จ.ศ. 1278
- วิฑูรบัณฑิต ผูก 1-4 ผูก 1 หนานไชยวงศ์ บ้านหัวฝายนาคตลิขิตแต้มโชตกะธุเจ้าธัมมปัญโญ วัดค่าเนิ้งริมจาง แจ่งเวียงใต้ละครลำพางค์วันนั้นแล ขอเป็นประไจยแด่ข้าแด่เทิอะ จ.ศ. 1278 ปลีมะโรง เดือนภัทระแรม 3 ค่ำ วันพฤหัสบดี ก็ปริปุณณายามแตรสู่เที่ยงเบี่ยงกินตอนแล้ว ผูก 2 สระเด็จแล้วเดือนเกี๋ยง ออกค่ำ 1 แล้วหั้นแล ข้าเขียนแล้ววันพุธแลเจ้าที่ไหว้เหิย ตัวหนังสือบ่งามสักหน้อยแลนายเหิย ข้าเขียนแล้วเมื่อเช้าก่อนงายแล จ.ศ. 1278 ตัว ปลี รวายสี เข้ามาระดูเดือนเกี๋ยง ออกค่ำ 1 พร่ำว่าได้วัน 4 แลนายเหิย ข้าได้แต้มธัมม์ขอหื้อมีผละอานิสงส์ส่วนบุญพายหน้า ขอหื้อนำเอาตนตัวแห่งข้าขึ้นไพสู่ห้องชั้นฟ้ารอดมหานิพพานจิ่มเทิอะ ญาณรังสีภิกขุหนุ่มหน้อยข้าเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญโญ วัดค่าเนิ้งริมจางวันนั้นแล ผูก 3 ปู่หนานธัมมไชยแต้มทังปลาย ตัวบ่งามสักหน้อย สระเด็จแล้ววันพฤหัสบดีแลนายเหิย จ.ศ. 1278 ตัว ปลี รวายสี เข้ามาระดูเดือนเจี๋ยง แรม 9 ค่ำแลนายเหิย สัทธาตน หน้อยกัญจนะแต้มทังเคล้าผู่หนานธัมมไชยแต้มทังปลายแล ข้าตนหน้อยกัญจนะ ปางเมื่ออยู่ปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญโญ วัดค่าเนิ้งวันนั้น ผูก 4 แล้วยามกินงายแล้ว วันอังคาร 8 ค่ำเดือน 11 พร่ำว่าได้วัน 3 ตัวบ่งามสักหน้อยค่อยพิจารณาดูเทิอะ ไชยลังกาภิกขุโน โชตกะปางเมื่อปฏิบัติครูบาธัมมปัญโญวัดค่าเนิ้ง - อสิวิสูตร ปถมะมูลละสัทธาหมายมีพระมหาสวาธุเจ้าธัมมปัญโญเป็นเคล้า พร้อมกับด้วยพี่น้องหลานเหลนชุผู้ชุคน ริรังสร้างเขียนธัมม์พระเจ้า เพื่อจักยอถวายหื้อเป็นทานแล้วก็ขอหื้อกุสลส่วนบุญไพรอดไพเถิงผู้ตายชื่อว่า ย่าแพง จ.ศ. 1278 ปลีรวายสี เดือน 12 ออก 12 ค่ำ วัน 6 ยามแตรค่ำ - มหาชนก ผูก 1-4 ผูก 1 จ.ศ. 1278 ตัว ปลีรวายสี เดือน 12 ออก 7 ค่ำ วันอาทิตย์ ยามตูดช้าย ข้าหน้อยชื่อว่าไชยลังกา ลิขิตปางเมื่อลงมาจำวัสสาอยู่วัดนาคตหลวงแล ธัมม์วัดค่าเนิ้ง ตัวหนังสือข้าบ่งามสักหน้อย ตัวหลวงตัวหน้อยบ่เสมอกันเพราะก็บ่เคยชะนาน ค่อยพิจารณาผ่อดูเทิอะ สาธุเจ้าธัมมปัญโญ ผูก 2 จ.ศ. 1278 ปลีรวายสี อุตระดูเดือน 12 ออก 9 ค่ำวัน 3 ยามตูดเช้า ธัมมปัญโญภิกขุ ขอหื้อมีประหยาปัญญาดี เสลียวสลาดอาจรู้จักธัมม์คำสอนพระพุทธเจ้าชุภาวะชาติกำเนิด ขอหื้อได้เกิดร่วมใกล้พุทธบาทศาสนาพระเจ้าชุภาวะชาติ ผูก 3 จ.ศ. 1278 ตัวมะเมีย ธัมมปัญโญ เขียนช้ำชูพุทธสาสนาพระพุทธเจ้า 5000 วัสสาแล ข้าเขียนปางเมื่ออยู่ปฏิบัติ ผูก 4 จ.ศ. 1278 ตัว ปลีรวายสี เดือน 12 ขึ้น 10 ค่ำวันพุธ อินทวิไชยโชตกะไว้กับสาสนา 5000 ไว้หื้อเป็นทานกับวัดค่าเนิ้งดอนไชย ขอหื้อเป็นสีล บุญ กุสล ไต่เทียมตนทุกชาติ ขอหื้อนำเอาตัวข้าเข้าสู่นคราชมหานิพพาน สวาธุเจ้าธัมมปัญโญ - นิพพานสูตร สระเด็จแล้วยามพลันค่ำแลเจ้าที่ไหว้เหิย จ.ศ. 1278 ตัว ปลีรวายสี เดือน 12 ลง 8 ค่ำ วันอังคาร จักอุทิสไพหายังแม่เถ้าผู้ 1 อันจุติตายมรณาไพสู่โลกพายหน้ามีนามกรชื่อว่า ย่าดวง ก็ขอเพิ่งเตชะบุญคุณธัมม์นี้ ขอจุ่งหื้อเป็นมหานาวาสะเพาคำเหล้มใหย่นำเอาแม่เถ้าข้าแลผู้ข้าทังหลายไต่ข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสารขอหื้อไพเถิงมหาเนรพานเมืองแก้วดับทุกข์แล้วในสันดาน
478
26 มิ.ย. 2562
วิปัสนาธุระ
5
-
สุภาสามเณรเขียน แล้ว เดือน 7 ลง 5 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน ผัด แล สังขานไพวันนั้นแล
479
26 มิ.ย. 2562
วิไนย
1
-
ชำรุดมาก
480
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ตนหน้อยอุตมา
481
26 มิ.ย. 2562
มหาวิบากโทน
1
-
มหาวิบากโทน ตนหน้อยพรมเสนา เป็นเคล้าพร้อมกับด้วย พ่อแม่พี่น้องลูกหลาน เหลน ทังหลายก็ได้พร้อมใจกันสร้าง ธรรมวิบาก เพื่อจักทานพี่อ้ายคน 1 ชื่อว่าอ้ายคำ
482
26 มิ.ย. 2562
กรรมวาจา
1
-
ชำรุด
483
26 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
จ.ศ. 1284
โวหารนิพพานสูตรปู่หนานอาจารย์ ไชยลังกาลิขิต สักราชได้ 1284 ปลีเต่าเส็ด เดือน 4 แรม สาธุเจ้า 2 องค์ สาธุเจ้าโสภา สาธุเจ้าธัมมไชย ไว้กับศาสนาพระพุทธเจ้า
484
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
485
26 มิ.ย. 2562
นิพพานสูตร
1
จ.ศ. 1295, พ.ศ 2476
ธัมมลังกาปู่หนานอาจารย์ ลิขิต ปริปุณณาแล้วเดือน 5 ออกค่ำหนึ่ง วันอังคารยามกองงาย ปลีก่าเร้า สักราชได้ 1295 ตัว ปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์ บ้านค่าเนิ้ง เมื่อสร้างสาลาอารามใหม่ที่ต้นขามวันนั้นแล ขอจุ่งหื้อเป็นกุสลแก่ข้าภริยาลูกเต้าหลานเหลนแท้ดีหลี
486
26 มิ.ย. 2562
ชราสูตร
1
-
ชำรุด
487
26 มิ.ย. 2562
สุวรรณเห็นคำ
1
จ.ศ. 1288
เสด็จแล้ว เดือนยี่ออก 11 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 2 ก็จิ่งปริปุณณะแก่ข้าพระเณรแจ้สามเณรแลนายเหย สักราชได้ 1288 ตัวปลีรวายยี ข้าเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าอภิวงศ์ วัดค่าเนิ้งวันนั้นแล ผู้จาร สามเณรแจ้
488
26 มิ.ย. 2562
กัมมวาจา
1
จ.ศ. 1231
จุลสักราชได้ 1231 ตัว มะเส็ง ปลีกัดไส้ เดือน 4 ออก 14 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 7 ไทยล้วงไก๊ สิทธิวงศ์รัสสะภิกขุเขียนปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าสมณอารามธิปติหร้างวังจาง คามาวสีในป่าดอนกว้าวร่องจางไชยวันนั้นแล
489
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ตนหน้อยอินทยศ
490
26 มิ.ย. 2562
กัมมวาจา
1
-
ชำรุดมาก
491
26 มิ.ย. 2562
เชยยชนะเจ็ดสิ่ง
1
จ.ศ. 1311
จ.ศ. 1311 ปลีเมืองไก๊ เดือน 10 ทุติยออก 13 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 5 แล้วยามตาวันเที่ยงเบี่ยงสันเพล ก็จิ่งแล้วแก่ข้าแล อภิวงศ์ภิกขุลิขิตโชตกะสาสนาที่วัดค่าเนิ้ง ข้าขอเอาสุข 3 ประการมีนิพพาน..(ชำรุด)
492
26 มิ.ย. 2562
ทุติยมาเลยยวัตถุ ฉบับเชียงทอง
1
-
สระเด็จแล้วยามกองงายแล อหังนามะ ชื่อว่า สิวิราช ข้าได้เขียนธัมม์ผูกนี้ ขอหื้อได้หันหน้าพระอริยเมตไตรย ขอหื้อข้ามีประหยา..(ชำรุด)
493
26 มิ.ย. 2562
โวหารมัทรี ฉบับแสนยอด
1
จ.ศ. 1263
จ.ศ. 1263 ตัวปลีฉลู ปลีล้วงเป้า เดือน 11 ออก 12 ค่ำ เทพวํโส ลิขิต อัตโน โชตกะ สาสนาวัดดอนกว้าวร่องจางนครลัมพางค์ด้านใต้วันนั้นแล
494
26 มิ.ย. 2562
กุสลธัมม์
1
-
ชำรุดมาก
495
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
496
26 มิ.ย. 2562
อานิสงส์สร้างธัมม์
1
จ.ศ. 1229
สระเด็จยามตะวันเที่ยง นิพพานํ แก่ข้าแล จ.ศ. 1299 ปลีเมืองเหม้า เข้ามาในระดูเดือน 10 แรม 11 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 5 ขอหื้อนาบุญอันนี้ไพรอดพ่อแม่พี่น้องหลานเหลนชุผู้ชุคนแท้ดีหลีเทิอะ
497
26 มิ.ย. 2562
กุมมารบรรพ
1
จ.ศ. 1259
สระเด็จแล้วยามสันเพลงายพอสวายแลเจ้า จ.ศ. 1259 เทพวํโส
498
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
499
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
500
26 มิ.ย. 2562
มหาวิบาก
1
จ.ศ. 1307
สระเด็จแล้วแก่ข้าไชยลังกาภิกขุโนโชตกะสาสนา...(ชำรุด)...จ.ศ. 1307 ปลีดับเล้า เดือนเกี๋ยง ออก 6 ค่ำ เม็งวัน 6 ยามกองงาย วัดค่าเนิ้ง
501
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
502
26 มิ.ย. 2562
อสิวิสูตร
1
จ.ศ. 1315
โวหารธัมม์อสิวิสูตรผูกเดียวแล้ว แล อภิวงศ์ภิกขุลิขิตอัตโนโชตกะ สักราชได้ 1315 ตัวปลีก่าใส้
503
26 มิ.ย. 2562
ธาตุกถา
1
จ.ศ. 1315
เสด็จแล้วแก่ข้าอาจารย์หนานเสน เวลาบ่าย 4 โมงหั้นแล จุลสักราชได้ 1315 ตัวปลีก่าไส้ พุทธสักราชได้ 2496 ข้าได้เขียนธัมม์ธาตุกถาหื้อลุง หน้อยหมูแก้ว เป็นธัมม์ชะตาวันอังคารของท่าน
504
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
505
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
506
26 มิ.ย. 2562
ปะราภวตสูตร
1
-
ไม่ปรากฏ
507
26 มิ.ย. 2562
ปัญญาณลกุมมาร ผูก 2
1
-
ไม่ปรากฏ
508
26 มิ.ย. 2562
มังคลสูตร
1
จ.ศ. 1231
สักราชได้ 1231 ตัวปลีรวายไจ้ สระเด็จเข้ามาใน วัสสาอุตระดูเดือน 12 ออก 5 ค่ำพร่ำว่าได้วัน 4
509
26 มิ.ย. 2562
กัมมวาจา
1
-
ไม่ปรากฏ
510
26 มิ.ย. 2562
วินัย
1
จ.ศ. 1255
จุลสักราชได้ 1255 ตัวปลีก่าเป้าสระเด็จเข้ามาในเดือน 3 แรม 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วัน 5 แล้วแล อินทวิไชยภิกขุ เขียน โชตกะไว้กับวัดค่าเนิ้งริมจางวันนั้นแล
511
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
สระเด็จแล้วแก่ข้าสามเณรอินคำวันนั้นแล จ.ศ. 1279 วันพฤหัสบดี ตัวหนังสือข้าทึงบ่งาม
512
26 มิ.ย. 2562
ปิตุโอวาท
1
-
สระเด็จแล้วแก่ข้ายามตะวันบ่ายโมงก็จิ่งแล้วแก่ข้าแล อภิวงศ์ภิกขุ ขอหื้อเป็นหิตตะประโยชนะแก่ข้าจิ่มเทิอะ กับทังพ่อแม่แห่งข้า ขอหื้อได้ตั้งอยู่ในอัฏฐํ คิณณะ มัคคะ 8 ประการจิ่มเทิอะ แล้วเดือนยี่ ออก 3 ค่ำ พร่ำได้วันจันทร์หั้นแล
513
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุด
514
26 มิ.ย. 2562
อภิธัมมา วิภังคะ
1
พ.ศ. 2525
สระเด็จแล้วแล กินข้าวงายแล้ว พระวิชิต ถิรธัมโม เขียนให้แม่จันทร์แก้ว วงศ์จินา ปางเมื่อสร้างคาวาสอยู่บ้านฮ่องลี่แล พ.ศ. 2525 เดือน 12 ขึ้น 5 ค่ำ วันจันทร์ ธัมม์ชาตาวันของแม่จันทร์ วงศ์จินา
515
26 มิ.ย. 2562
วิสุทธญาณ
1
จ.ศ. 1315
สระเด็จแล้วยามแตรขึ้นสู่เที่ยงเบี่ยงสันเพลก็จิ่งแล้ว อภิวงศ์ภิกขุลิขิต โชตกะสาสนาวัดค่าเนิ้งริมจางแล แล้วเดือนเกี๋ยง ออก 13 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพุธแล จ.ศ. 1315 ตัว ปลีก่าไส้ หมายมีอ้ายมูลเป็นเคล้า พร้อมกับด้วยพี่น้องชุคน จักทานไพหาพ่อผู้ 1 อันจุติตายมรณาไพสู่โลกพายหน้า มีนามกร ชื่อว่า ปู่ทัน
516
26 มิ.ย. 2562
ยมก
1
จ.ศ. 1315
สระเด็จแล้วเวลา 13 นาฬิกา เดือนวัสสาพุธชชะ ลง 7 ค่ำ วันศุกร์ จ.ศ. 1315 ตัว ปลีก่าไส้ แลนายเหิย
517
26 มิ.ย. 2562
ปารมี ผูก 1
1
จ.ศ. 1287
ข้าขอมีประหยาปัญญาราชองอาจแล ข้าเขียนสุดแล้ว จ.ศ. 1287 ปลีดับเป้า สระเด็จเข้ามาระดูเดือน 4 แรม 4 ค่ำ พร่ำว่าได้วันเสาร์แล
518
26 มิ.ย. 2562
โวหารธัมม์ 7 คัมภีร์
1
-
ไม่ปรากฏ
519
26 มิ.ย. 2562
พราหมปัญหา
1
-
สระเด็จแล้วยามกินข้าวงายหั้นแล เดือนยี่ ดับ เม็งวันเสาร์ สามเณรหมื่นลิขิต วัดดอนกว้าว
520
26 มิ.ย. 2562
อภิธัมมาคัมภีร์ ธาตุกถา
1
พ.ศ. 2494
แล้วแก่ข้าวันศุกร์ กินงายแล เดือนเกี๋ยง ขึ้น 8 ค่ำ พ.ศ. 2494 แล สัทธาพ่อเมืองใจ เครือวงศ์ ตนเป็นเคล้า กับด้วยลูกเต้าพี่น้องชุคนแด่เทิอะ เป็นธัมม์ชาตาวันแล
521
26 มิ.ย. 2562
ยมก
1
จ.ศ. 1315
สระเด็จแล้วแก่ข้าพรหมเสนอาจารย์ สร้างคาวาสอยู่ฮ่องลี่ จุลสักราชได้ 1315 ตัวปลีกัดไส้ จุลสักราชได้ 2495 ตัว เมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าวงศ์วันนั้นแล
522
26 มิ.ย. 2562
ปุคคละปัญญัติ
1
พ.ศ. 2425
เสด็จแล้วแก่ข้าวันศุกร์กินตอนแล้วนายเหิย เดือน 12 ขึ้น 4 ค่ำ วันศุกร์ปี พ.ศ.2425 เป็นปลีฉลองสมโภสกรุงรัตนโกสินทร์ ข้าขอหื้อมีประหยาปัญญาเฉลียวฉลาดจิ่มเทิอะ อะหังนามะชื่อว่า พระวิชิต ถิรธัมโม เมื่ออยู่จำวัสสาวัดนากว้าว ริมท่ง
523
26 มิ.ย. 2562
ทานขัน ฉบับเชียงทอง
1
จ.ศ.1279
จุลสักราชได้ 1279 เดือน 12 แรม 12 ค่ำ พร่ำว่าวันพฤหัสบดี จิ่งปริปุญณาแล้วแก่ข้า เทพวังโส อัตโนลิขิตหัตถกรรม ปถมะมูลสัทธาหมายมี ปู่ธานเป็นเคล้าและลูกเต้าหลานเหลน
524
26 มิ.ย. 2562
สูตรมนต์
1
-
ชำรุดมาก
525
26 มิ.ย. 2562
ปรวาร
1
-
รับหลังสูตรปราวาร ปางเมื่อปฏิบัติ สวาธุเจ้าวงส์วัดค่าเนิ้งดอนกว้าว แลนายเหิย บ้านนากว้าวชื่อข้าว่าเณรตนหน้อยอริยะ เน้อท่าน เขียนไว้ค้ำชูพุทธศาสนา แลนายเหิย
526
26 มิ.ย. 2562
อากาลวัตสูตร
1
พ.ศ. 2489
หน้ารับเคล้า อากาลวัตตสูตร เขียนปางเมื่อปฏิบัติอาจารย์หนานธาบ้านกิ่ว อยู่บ้านกิ่วนี้แลอาวเหย...ได้แต้มเขียนนี้ ไพรอดไพเถิงลูกข้าผู้อันจุติไพนั้นผู้มีชื่อว่า อีสีทอน นั้นแต้จิ่งเทิอะ แล้วแก่ข้านายโถ ยามบ่าย 3 วันพุดเดือน 7 ขึ้น 12 ค่ำพร่ำว่าได้ พ.ศ. 2489 ปลีเส็ดแล
527
26 มิ.ย. 2562
ธัมจักรกัปวัตนสูตร
1
-
ชำรุดมาก
528
26 มิ.ย. 2562
วินัย
1
จ.ศ. 1231
ปถมะ มูลสัทธาหมายมี ปู่หิต เป็นเคล้า ติดด้วยภริยาลูกเต้า พ่อแม่พี่น้อง จุลสักราชได้ 1231 ตัว มะเส็ง ปลีกัดไส้ เดือน 11 ออก 5 ค่ำ พร่ำว่าได้วันพฤหัสบดีไทยดับไก๊ สิทธิวังโสรัสสะภิกขุแต้มเมื่ออยู่ปฏิบัติครูบาสวาธุเจ้า สุมณะ
529
26 มิ.ย. 2562
จุลพล ฉบับแสนยอด
1
-
เณรคำตั๋นปางเมื่อปฏิบัติ สวาธุเจ้าอภิวงศ์ วัดค่าเนิ้งแล
530
26 มิ.ย. 2562
มัทรี ฉบับภู่ชมดวง
1
-
หน้ารับมัทรี ฉบับภู่ชมดวง ข้าพเจ้า หนานเมืองใจเขียนไว้ ค้ำชูพุทธศาสนาตราบต่อเท่า 5000 พระวัสสา ข้าขอปราถนาร่วมพระอริยเมตไตรยเจ้าตนอันจักมาหน้านั้นแท้ดีหลี แม้นข้าเกิดมาในภาวะชาติอันใดก็ดี ขอหื้อมีประหยาปัญญา อันเสลียวสลาด อย่าหื้อข้าได้ประมาทในกอง สีลแลกองธัมม์ แม้นปาปกัมม์อันกระทำล่วงแล้วปางหลัง ก็ขอหื้อร่ำงับกับหายไพแท้จิ่มเทิอะ ห้องหนึ่งเล้าข้าขอจักผายแผ่หื้อได้แก่พ่อแม่ แลครูบาอาจารย์แลพระอินทร์ พระพรหม ยมราชท้าวเสี้ยงชุตนกับทังเทวบุตรเทวดา จุ่งอนุโมทนาจิ่ม ข้าแด่
531
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
532
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
533
26 มิ.ย. 2562
ธัมม์เทสนาปลาช่อน
1
จ.ศ. 1301
ปลีกัดเหม้า เดือน 9 แรม 10 ค่ำ วันจันทร์ก็ปริปุณณาแก่ข้าไชยลังกาภิกขุ สวาธุเจ้าอภิวงศ์ ค่าเนิ้องดอนกว้าว ขอหื้อมีประหยาปัญญาเสลียวสลาด ขอหื้อได้เกิดร่วมพระศรีอาริยเมตไตรยตนจักมาเป็นพระพายหน้า
534
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
535
26 มิ.ย. 2562
ชนะสันธะ ผูกต้น
1
จ.ศ. 1299
ชำรุดมาก
536
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
537
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
538
26 มิ.ย. 2562
อภิธัมมา
1
-
ปถมะมูลละสัทธาหมายมีปู่หนึ่งเป็นเคล้าติดกับด้วยภริยาลูกเต้าหลานเหลนญาติกาวงศาชุผู้ชุคน ก็ได้สร้างยังอภิธัมม์เจ้าผูกนี้ ขอจุ่งหื้อเป็นประไจยต่อเท่ารอดนิพพานเจ้าเที่ยงแท้ดีหลีเทิอะ ธัมมลังกาภิกขุเขียนปางเมื่อจำวัสสานาคตแล
539
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
540
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
541
26 มิ.ย. 2562
ปริหานสูตร
1
-
ชำรุดมาก
542
26 มิ.ย. 2562
อภิธัมมาคัมภีร์
1
จ.ศ. 1314
สระเด็จแล้ววันศุกร์ ยามตะวันบ่ายสอง จ.ศ. 1314 ตัว ปลีล้วงเหม้า อภิวงศ์เขียนแล เดือน 12 ออก 14 ค่ำ
543
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
เทพวํโสภิกขุลิขิต เดือนแรม 13 ค่ำ วัน 6
544
26 มิ.ย. 2562
อานิสงส์เวสสันดร ฉบับ อินทร์ลงเหลา
1
-
ปู่หนานธัมมไชย จาร
545
26 มิ.ย. 2562
มหาวิบากรอม
1
จ.ศ. 1305
ปลีก่าเม็ด เดือน..(ชำรุด)..แรม 12 วันจันทร์ยามตูดช้าย ไชยลังกาภิกขุ ปถมะสัทธาหมายมีนางมาเป็นเคล้า พร้อมกับด้วยสามิกาลูกเต้าพี่น้องชุผู้ชุคน ได้คึดทานธัมม์มหาวิบากนี้ไว้กับสาสนา 5 พันพระวัสสา ก็เพื่อจักว่าอุทิศส่วนบุญอันนี้ไพหายังลูกผู้ 1 อันจุติไพสู่โลกหน้าชื่อว่า นางกอแก้ว ก็ขอหื้อนาบุญคุณท่านทังหลายฝูงนี้ไพรอดไพเถิง จิ่มเทิอะ
546
26 มิ.ย. 2562
มูลละกัมมัฏฐาน
1
จ.ศ. 1281
โวหารมูลละกัมมัฏฐาน ผูกต้น สระเด็จแล้วยามตูดช้ายวันถ้วนหน้า สักราชได้ 1281 ตัว ปลีกัด มะแม ใบรับหลัง ด้วยเตชะกุสลอันข้าได้สร้างเขียนธัมม์พระเจ้าผูกนี้ ขอหื้อเป็นประไจยแก่ข้า พ่อแม่พี่น้องชุผู้ชุคน หื้อได้เอาตนตัวข้าสู่เวียงแก้ว คือเนรพาน ขอหื้อเป็นยานอันประเสิฏแท้ดีหลี นำเอาผู้ข้าเกิดในนิพพาน หื้อเป็นสงสารโลกหล้า ยามเมื่อผู้ข้าจักคล้อยคลาดอินทรี ความจุติมาใกล้ ขออย่าได้หลงลืม จุ่งหื้อระนึกเถิงคุณพระพุทธเจ้าบทเคล้าว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ สีลาทานัง ไพไจ้ๆ แท้เทิอะ
547
26 มิ.ย. 2562
ปรมะเคล้า
1
-
ข้าพเจ้านายพรหมเสน ใบรับหน้าปรมะเคล้าแลนายเหิย สระเด็จแล้วแก่ข้าเดือนเกี๋ยง ออก 2 ค่ำ พร่ำว่าได้วันห้าแลนายเหิย แต้มปางเมื่อปฏิบัติสวาธุเจ้าธัมมปัญญา วัดค่าเนิ้ง วันนั้นแล
548
26 มิ.ย. 2562
มหาปัฏฐาน
1
จ.ศ. 1302
สระเด็จแล้ววันพุธ ตัวใหย่ตัวหน้อยบ่เท่ากัน ขอไพใค่หัวเน่อ ข้าจะอาย ข้าเขียนไว้ค้ำชูสาสนา จ.ศ. 1302 กัดสี เดือน 10 แรม 12 ค่ำ สวาธุเจ้าวงศ์
549
26 มิ.ย. 2562
ปถมะมาไลย
1
จ.ศ. 1304
ปลีเต่าสะง้า เดือน 10 ปถมะแรม 14 ค่ำ วันเสาร์ รวายยี ไชยลังกาภิกขุ เขียนเมื่อปฏิบัติธุเจ้าอภิวงศ์วัดค่าเนิ้งริมจางหร้างวังม่วงวันนั้นแล ขอหื้อสมดั่งคำมักคำปรารถนาแห่งข้านั้นแท้ดีหลี
550
26 มิ.ย. 2562
-
1
-
ชำรุดมาก
551
26 มิ.ย. 2562
ธัมมดาสอนโลก
1
จ.ศ. 1299
สระเด็จแล้วแก่ข้ายามกินข้าวงายแล้วหั้นดีๆ ขวายก็บ่ขวาย เช้าก็บ่เช้า อภิวงศ์ภิกขุ เดือน 10 ปถมะ แรม 3 ค่ำ วันเสาร์ จ.ศ. 1299 ปลีเมืองเป้า
552
26 มิ.ย. 2562
7 คัมภีร์รอม
1
-
ข้าเขียนธัมม์ผูกนี้ขอหื้อมีประหยาปัญญาจิ่มเทิอะ สายสุริยวงศ์เป็นผู้เขียนแลนายเหิย (ใจบ่ตั้งเพราะคิดถึง อ. อยู่เสมอ)

สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
เพิ่มพูนปัญญาแห่งการเรียนรู้
ตอบสนองต่อชุมชนและบุคลากรครู
ยืนหยัดคู่ท้องถิ่นแผ่นดินไทย
เป้าหมายการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน บุคคลหรือหน่วยงานใดที่ต้องการรับบริการวิชาการแก่ชุมชนด้าน
การปริวรรตคัมภีร์ใบลานในท้องถิ่นของท่านเอง เช่น การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
การปริวรรตข้อมูล หรือการขอเข้ารับการอบรมเชิงวิชาการเพื่อศึกษาวิธีการ
ปริวรรตข้อมูลจากคัมภีร์ใบลาน สามารถติดต่อสาขาวิชาภาษาไทย ห้อง ๐๙๕๕
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๑๒๔๔ หรือติดต่อโดยตรงที่
อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓-๑๓๒๖๕๘๗
Email :saenpron_ann@hotmail.com