HUSOC  ON  FACEBOOK
  หน้าหลัก    
  เกี่ยวกับคณะ   หลักสูตร   ปฏิทินกิจกรรม
  คณะกรรมการประจำคณะ   สาขาวิชา   เอกสารดาวน์โหลด
  ผู้บริหารคณะ   วิจัย/งานสร้างสรรค์   ระบบสารสนเทศ
  บุคลากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประกันคุณภาพ
 
 กิจกรรมคณะ
     อบรมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) 13 มิ.ย. 2559
     ประชุมจัดทำร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560-2564 9-10 มิถุนายน 2559
     โครงการสังคมศึกษาส่องทาง "เติมเต็มความรู้เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งครูผู้ช่วย" 2-3 มิ.ย. 2559
     ประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2558 30 พ.ค. 2559
     ประชุมจัดการความรู้ (KM) สายวิชาการ ครั้งที่ 4 30 พ.ค. 2559
     เจรจากับสถาบันขงจื้อ มช. เพื่อขอให้ ม.ราชภัฏลำปาง เป็นศูนย์สอบ HSK
     กิจกรรมทั้งหมด...
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
    ประเมินการสอนออนไลน์ 2/2559
    การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    ปฏิทินการศึกษา / ตารางการใช้ห้องเรียน
    ตรวจสอบผลการเรียน
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ที่ปรึกษาออนไลน์
    ตารางสอน / ตารางเรียน / ตารางสอบ
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
    พฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
    แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา
    ประกาศทุน/ประกวดแข่งขัน/รับสมัครงาน
 
 ข่าวมหาวิทยาลัย
    ตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559
    แจ้งรายชื่อผู้ำสำเร็จการศึกษาให้มารับหลักฐานการศึกษา
    แนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ รหัส 57 ภาคเรียนที่ 2/58
    แจ้งกำหนดการกิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558
    แจ้งกำหนดการกิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2558
    แจ้งกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
    กองพัฒนานักศึกษาแจ้งหลักเกณฑ์การขอใบรับรองความประพฤตินักศึกษา
 หน่วยงานเครือข่าย
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
    เครือข่ายครูศิลปะระดับประถมศึกษา จ.ลำปาง
    สถาบันพระปกเกล้า
    สกสค. จังหวัดลำปาง
 แหล่งทุนวิจัย
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
 แหล่งสืบค้นข้อมูลวิจัย
    ThaiLIS - Thai Library Integrated System
    National Research Data Base: NRDB
 
 หน่วยงานภายใน(คณะ)
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    คณะวิทยาการจัดการ
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะครุศาสตร์
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    สำนักงานบัณฑิตศึกษา
 หน่วยงานภายใน(สถาบัน/สำนัก)
    สถาบันวิจัยและพัฒนา
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
 
 
 หน่วยงานภายใน(กอง)
    กองบริการการศึกษา
    กองนโยบายและแผน
    กองกลาง
    กองพัฒนานักศึกษา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทร - โทรสาร 0-5431-6154
    ออนไลน์  1  คน | เข้าเยี่ยมชม  119,592  ครั้ง