อ่านข่าวด่วน!!    อังกฤษ   จีน 
  หน้าหลัก    
  เกี่ยวกับคณะ   หลักสูตร   สื่อสารองค์กร
  คณะกรรมการประจำคณะ   สาขาวิชา   เอกสารดาวน์โหลด
  ผู้บริหารคณะ   วิจัย/งานสร้างสรรค์   ระบบสารสนเทศ
  บุคลากร   ศิลปวัฒนธรรม   ประกันคุณภาพ
 
 กิจกรรมคณะ
    ลงนามความร่วมมือการเป็นเจ้าภาพร่วมโครงการ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 14
    บายศรีสู่ขวัญและประดับเข็มลีลาวดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 57 25 ต.ค. 2557   /รายละเอียด...
    ลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาจีน 29 ต.ค. 2557              /รายละเอียด...
    กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรรับนักศึกษาประเภทรับตรง(โควตา) ปีการศึกษา 2558 25 ต.ค. - 6 พ.ย.    /รายละเอียด...
    โครงการ “รวมพลังจิตอาสาเครือข่าย 4 ภาคแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้องและทั้งถิ่นปี 2” 30 ต.ค. – 2 พ.ย. 2557 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ต. เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง   /รายละเอียด...
    กิจกรรมทั้งหมด...
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
    ประเมินการสอนออนไลน์  1/2557
    ปฏิทินการศึกษา
    ตรวจสอบผลการเรียน
    กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ที่ปรึกษาออนไลน์
    ตารางสอน / ตารางเรียน / ตารางสอบ
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
    พฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
    แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา
    ประกาศทุน/ประกวดแข่งขัน
 
 ข่าวมหาวิทยาลัย
    สาขาวิชานิติศาสตร์ขอเชิญรับฟังคำบรรยายเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 67
    กองบริการการศึกษาแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถ่ายรูปและเปิดบัญชีธนาคาร
    แจ้งนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นที่ 25 ที่สำเร็จการศึกษาขอรับหลักฐานทางการศึกษา
    งานทะเบียนและประมวลผลประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2556 รับหลักฐานทางการศึกษา
    งานทะเบียนและประมวลผลแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2556
    งานทะเบียนและประมวลผลแจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 ขอรับหลักฐานทางการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 2557 เป็นต้นไป
 หน่วยงานเครือข่าย
    ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนล้านนา
    เครือข่ายครูศิลปะระดับประถมศึกษา จ.ลำปาง
    สถาบันพระปกเกล้า
 แหล่งทุนวิจัย
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
 แหล่งสืบค้นข้อมูลวิจัย
    ThaiLIS - Thai Library Integrated System
    National Research Data Base: NRDB
 
 หน่วยงานภายใน(คณะ)
    คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    คณะวิทยาการจัดการ
    คณะวิทยาศาสตร์
    คณะครุศาสตร์
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    สำนักงานบัณฑิตศึกษา
 หน่วยงานภายใน(สถาบัน/สำนัก)
    สถาบันวิจัยและพัฒนา
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
 
 
 หน่วยงานภายใน(กอง)
    กองบริการการศึกษา
    กองนโยบายและแผน
    กองกลาง
    กองพัฒนานักศึกษา
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทร - โทรสาร 0-5431-6154
    ออนไลน์  2  คน | เข้าเยี่ยมชม  35,009  ครั้ง