ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50293
ชื่อ - สกุล :
มณันญา ศรีหิรัญ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
may_phormbun@hotmail.com

การศึกษา :
 M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages), Yunnan Normal University

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การศึกษากลวิธีการแลกเปลี่ยนชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางเป็นภาษาจีน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้การออกเสียงภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนท่าวังผา จังหวัดน่าน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2556, การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียบนซีดี-รอมสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง