ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50248
ชื่อ - สกุล :
Mr. Oliver Leonard Dilley
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Oliver petewasabi @gmail.com

การศึกษา :
 B.A. (Psychology with Philosophy), University College Northampton

ผลงานวิจัย :
1. 2558, รูปแบบการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับควาญช้างในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง