ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50107
ชื่อ - สกุล :
ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
ratchadaporn_m@hotmail.com

การศึกษา :
 รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยชินวัตร

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของครั่งในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมของบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2558, การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. 2557, ศักยภาพและผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินบนเขตพื้นที่ชุ่มน้ำ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2557, การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมบ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง, ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง