ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50103
ชื่อ - สกุล :
อำนาจ สงวนกลาง
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
amnat_sng@lpru.ac.th

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ปรัชญา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิจัย :
1. 2558, การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามหลักพุทธธรรม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
3. 2556, การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาคน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2561, การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราภัฏบุรีรัมย์
2. 2560, ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามหลักพุทธธรรม, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราภัฏพิบูลสงคราม
3. 2557, การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ในพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาคน, ประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง