ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50037
ชื่อ - สกุล :
ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
am_sikan@hotmail.com

การศึกษา :
 Ph.D. (Curriculum and Methodology taught in Chinese), Shandong University

ผลงานวิจัย :
1. 2561, การสร้างแบบเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตาในศูนย์พัฒนาสมรรถภาพและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. 2560, การพัฒนาหนังสือ DAISY เสริมทักษะฟังพูดภาษาจีนสำหรับผู้พิการทางสายตา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2556, การสืบทอดวัฒนธรรมด้านความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมตามเทศกาลต่างๆของคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง