ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
50010
ชื่อ - สกุล :
วิธธวัช ปินทะสาย
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Kenny_wpintasai@hotmail.com

การศึกษา :
 กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ผลงานวิจัย :
1. 2562, การเพิ่มศักยภาพทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยการพัฒนาแอพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สำหรับสารถีรถม้า, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
2. 2558, รูปแบบการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับควาญช้างในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง