ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
0127
ชื่อ - สกุล :
สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :

การศึกษา :
 ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา), มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผลงานวิจัย :
1. 2562, การพัฒนาและการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปแบบแจกันและงานจิตรกรรมตกแต่งเซรามิกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มประเภทงานตกแต่งชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
2. 2558, การศึกษากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในการผลิตเซรามิกแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านหมอสม ตำบลปงแสนทอง จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3. 2557, การศึกษาอัตลักษณ์และการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังไทยแบบรัตนโกสินทร์ในจังหวัดลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4. 2556, การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้านด้วยองค์ความรู้จิตรกรรมฝาผนังช่างลำปางของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2556, การศึกษาอัตลักษณ์ในงานจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างลำปาง, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Proceeding) ประจำปี 2556 "The wisdom for Social Development" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง