ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
0126
ชื่อ - สกุล :
สมฤทธิ์ จันขันธ์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
สาขาวิชานิติศาสตร์
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :
Nitirut_2502@hotmail.co.th

การศึกษา :
 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานวิจัย :
1. 2559, การบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของพนักงานสอบสวนศึกษาเฉพาะกิจของผู้เสียหายและผู้ต้องหาในคดีอาญาเขต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2558, แนวทางและความเหมาะสมในการเพิ่มโทษความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2557, ความต้องการการมีส่วนร่วมของนักกฎหมายและผู้นำชุมชนในการสอบสวนคดีอาญา : เขตเทศบาลเมืองเขลางค์ จังหวัดลำปาง, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง