ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสบุคลากร :
0125
ชื่อ - สกุล :
ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประเภท :
สายวิชาการ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
อีเมล์ :
Piyadacha46@gmail.com

การศึกษา :
 ค.ม. (การบริหารการศึกษา), สถาบันราชภัฏลำปาง

ผลงานวิจัย :
1. 2560, การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. 2559, ผลลัพธ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงภาคภูมิเมื่อมา อาลัยลาเมื่อจาก, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. 2557, กระบวนการสร้างศิลปะการแสดงชุดภาคภูมิเมื่อมา อาลัยเมื่อจาก, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์/เผยแพร่ :
1. 2557, การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการสร้างสรรค์ศิลปการแสดงฟ้อนสะไบสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาง จ.ลำปาง, วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

<- กลับหน้าแรก


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง