ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาเอก
1
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์ ภักดี ปร.ด. (ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกร อิ่นคำ ศล.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ Ph.D. (การสอนภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยปารีส
4
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม Ed.D. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษาอังกฤษ) University of Warwick
5
อาจารย์ ดร.เกวลิน จันทะเดช ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัย พานิช ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
7
อาจารย์ ดร.สุกัญญา แซ่โก D.A. (Linguistics and Applied Linguistics) Shanghai Normal University
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศท์ เศรษฐกร รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
9
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ ปร.ด. (บริหารศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์ ศษ.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก วท.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยชินวัตร
13
รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ปร.ด. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ยาดี ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
15
อาจารย์ ดร.อรทัย สุขจ๊ะ ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
17
อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ปร.ด. (บริหารศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด Ph.D. (Public Administration) Dr.BabasahebAmbedkarMarathwada University, Aurangabad (Maharashtra State), India
19
อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ Ph.D. (Curriculum and Methodology taught in Chinese) Shandong University
20
อาจารย์ ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน D.Litt. (Literature in linguistics and applied linguistics) Wuhan University
21
อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ Ph.D. (รัฐศาสตร์) Institut national des langues et civilization orientals
22
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร หมูคำ ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
23
รองศาสตราจารย์ Dr.Truong Thi Hang ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
24
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน Ph.D. (Sanskrit) University of Delhi, India
25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ใจมโน ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
   
<- กลับหน้าแรก
 


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง