ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริญญาโท
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
รองศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
อาจารย์ปราการ ใจดี ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
อาจารย์ทยากร สุวรรณภูมิ ศศ.ม. (ดุริยศิลป์) วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
5
อาจารย์อดิศร สวยฉลาด ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
อาจารย์พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ ศศ.ม. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล
7
อาจารย์ชลาพันธ์ อุปกิจ นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูมลี ศ.ม. (ประยุกต์ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา สมสรวย ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองสุข ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย ปันสุข ศศ.ม. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
อาจารย์จิตรลดา มูลมา ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
อาจารย์พชรวลี กนิษฐเสน ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยพายัพ
17
อาจารย์ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย ศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18
อาจารย์นิรมล ทะจะกัน ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
19
อาจารย์John Ilines Gary M.A. (International Education) University of Bath, UK
20
อาจารย์อัจฉรา กวงไหม ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
21
อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
22
อาจารย์เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท M.Litt. (Chinese Literature) Shanghai Jiao Tong University
23
อาจารย์นิชธาวัลย์ ฟูคำ M.A. (Chaina Studies) Zhejiang University
24
อาจารย์Wang Huan Chinese
25
อาจารย์สุพรรณิการ์ วงค์สุตา Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages Tianjin Normal University
26
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ ชัยชนะ ศศ.ม. (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27
อาจารย์พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
28
อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา รป.ม. (การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
29
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
30
อาจารย์วรญา จตุพัฒน์รังสี รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31
อาจารย์นิศาชล พรมดี น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
32
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ วรรณนวล M.A. (Master of Laws) University of Essex
33
อาจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
34
อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
35
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาระดา พุ่มไพศาลชัย น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
36
อาจารย์มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว น.ม. (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
37
รองศาสตราจารย์พฤกษา เครือแสง น.ม. (นิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
38
อาจารย์เกียรติสุดา โสดามรรค น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
39
อาจารย์ฐาปนี ชุมพลวงศ์ LL.M. (Comparative and International Law) Southern Methodist University
40
รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน ศศ.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
41
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา งามประภาสม พช.ม. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
42
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขัตติยา ขัติยวรา ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว ทิศตึง ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
44
อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
45
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนุพงษ์ ลมอ่อน ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
46
อาจารย์อมาพร ปวงรังษี พช.ม. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
47
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สงวนกลาง ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชิด ทวีกุล ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
49
อาจารย์วารินทร์ วงษ์วรรณ วท.ม. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนม์ธนัช สุวรรณ M.A. (Geography GIS Program) California State University
51
อาจารย์รพีพรรณ จักร์สาน ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
52
อาจารย์ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
53
อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
54
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
55
อาจารย์ทัตพิชา สกุลสืบ ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
56
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา มูลปินใจ ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
57
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยเนตร ชนกคุณ ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
58
อาจารย์สิริญญา สุขสวัสดิ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
59
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
60
อาจารย์กิตติญา ตุ้ยคำ M.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language) Yunnan Normal University
61
อาจารย์ธีวรา จันทรสุรีย์ MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) Jinan University, China
62
อาจารย์อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล M.A (Linguistics and Applied Linguistics) Central China Normal University
63
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมฤตา สารธิวงค์ ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
66
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
<- กลับหน้าแรก
 


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง