ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์
1
รองศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์ ภักดี ปร.ด. (ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกร อิ่นคำ ศล.ด. (ศิลปะและการออกแบบ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ ปร.ด. (บริหารศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
รองศาสตราจารย์พฤกษา เครือแสง น.ม. (นิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6
รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน ศศ.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ปร.ด. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
รองศาสตราจารย์ Dr.Truong Thi Hang ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน Ph.D. (Sanskrit) University of Delhi, India
   
<- กลับหน้าแรก
 


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง