ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์
1
รองศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
รองศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ รอดลอย ปร.ด.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
<- กลับหน้าแรก
 


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง