ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี ม่วงงาม M.A. (Master of Music Theory) -
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์ ภักดี ปร.ด. (ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกร อิ่นคำ ศษ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม Ed.D. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์และการสอนภาษาอังกฤษ) University of Warwick
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัย พานิช ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤกษา เครือแสง น.ม. (นิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมฤทธิ์ จันขันธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน ศศ.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยชินวัตร
14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สงวนกลาง ศศ.ม. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก วท.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชิด ทวีกุล ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎาภรณ์ ทองแป้น กศ.ม. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี ยาดี ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
22
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด Ph.D. (Public Administration) Dr.BabasahebAmbedkarMarathwada University, Aurangabad (Maharashtra State), India
23
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.Truong Thi Hang ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน Ph.D. (Sanskrit) University of Delhi, India
26
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ใจมโน ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
   
<- กลับหน้าแรก
 


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง