ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์
1
อาจารย์ปราการ ใจดี ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
อาจารย์ทยากร สุวรรณภูมิ ศศ.ม. (ดุริยศิลป์) วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
3
อาจารย์อดิศร สวยฉลาด ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
อาจารย์พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ ศศ.ม. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล
5
อาจารย์ชลาพันธ์ อุปกิจ นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
อาจารย์เจษฎา ทองสุข ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
อาจารย์ธงชัย ปันสุข ศศ.ม. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
อาจารย์วิธธวัช ปินทะสาย กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
9
อาจารย์ ดร.เกวลิน จันทะเดช ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10
อาจารย์จิตรลดา มูลมา ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
อาจารย์พชรวลี กนิษฐเสน ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
อาจารย์เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยพายัพ
15
อาจารย์ Mr. Peter James Stopps B.A. (Management Psychology) University of maryland
16
อาจารย์ Mr. Oliver Leonard Dilley B.A. (Psychology with Philosophy) University College Northampton
17
อาจารย์ Mr. Richard Lawrence Mann B.A. (European Studies) University of Bradford
18
อาจารย์อัจฉรา กวงไหม ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
19
อาจารย์ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย ศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20
อาจารย์นิรมล ทะจะกัน ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
21
อาจารย์Daniel Warren Riddle -
22
อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
23
อาจารย์เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท M.Litt. (Chinese Literature) Shanghai Jiao Tong University
24
อาจารย์นิชธาวัลย์ ฟูคำ M.A. (Chaina Studies) Zhejiang University
25
อาจารย์ ดร.สุกัญญา แซ่โก D.A. (Linguistics and Applied Linguistics) Shanghai Normal University
26
อาจารย์พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27
อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา รป.ม. (การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
28
อาจารย์วรญา จตุพัฒน์รังสี รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29
อาจารย์นิศาชล พรมดี น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
30
อาจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
31
อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
32
อาจารย์อาระดา พุ่มไพศาลชัย น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
33
อาจารย์มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว น.ม. (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
34
อาจารย์เกียรติสุดา โสดามรรค น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
35
อาจารย์ฐาปนี ชุมพลวงศ์ LL.M. (Comparative and International Law) Southern Methodist University
36
อาจารย์กิ่งแก้ว ทิศตึง ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37
อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
38
อาจารย์ธนุพงษ์ ลมอ่อน ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
39
อาจารย์อมาพร ปวงรังษี พช.ม. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
40
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์ ศษ.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
41
อาจารย์วารินทร์ วงษ์วรรณ วท.ม. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
42
อาจารย์ชนม์ธนัช สุวรรณ M.A. (Geography GIS Program) California State University
43
อาจารย์รพีพรรณ จักร์สาน ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
44
อาจารย์ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
45
อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
46
อาจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
47
อาจารย์อรทัย สุขจ๊ะ ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
48
อาจารย์วิไลวรรณ เข้มขัน ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
49
อาจารย์ทัตพิชา สกุลสืบ ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
50
อาจารย์สิริญญา สุขสวัสดิ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
51
อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ Ph.D. (รัฐศาสตร์) Institut national des langues et civilization orientals
52
อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ปร.ด. (บริหารศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
53
อาจารย์ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา ค.ม. (การบริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏลำปาง
54
อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ Ph.D. (Curriculum and Methodology taught in Chinese) Shandong University
55
อาจารย์ ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) Yunnan Normal University
56
อาจารย์กิตติญา ตุ้ยคำ M.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language) Yunnan Normal University
57
อาจารย์ธีวรา จันทรสุรีย์ MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) Jinan University, China
58
อาจารย์อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล M.A (Linguistics and Applied Linguistics) Central China Normal University
59
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
<- กลับหน้าแรก
 


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง