ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์
1
อาจารย์ปราการ ใจดี ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
อาจารย์ทยากร สุวรรณภูมิ ศศ.ม. (ดุริยศิลป์) วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
3
อาจารย์อดิศร สวยฉลาด ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
อาจารย์พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ ศศ.ม. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล
5
อาจารย์ชลาพันธ์ อุปกิจ นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
อาจารย์ ดร.เกวลิน จันทะเดช ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7
อาจารย์จิตรลดา มูลมา ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
อาจารย์พชรวลี กนิษฐเสน ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
อาจารย์ Mr. Richard Lawrence Mann B.A. (European Studies) University of Bradford
12
อาจารย์ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย ศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13
อาจารย์นิรมล ทะจะกัน ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
14
อาจารย์Daniel Warren Riddle -
15
อาจารย์John Ilines Gary M.A. (International Education) University of Bath, UK
16
อาจารย์อัจฉรา กวงไหม ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
17
อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
18
อาจารย์เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท M.Litt. (Chinese Literature) Shanghai Jiao Tong University
19
อาจารย์นิชธาวัลย์ ฟูคำ M.A. (Chaina Studies) Zhejiang University
20
อาจารย์ ดร.สุกัญญา แซ่โก D.A. (Linguistics and Applied Linguistics) Shanghai Normal University
21
อาจารย์Wang Huan Chinese
22
อาจารย์สุพรรณิการ์ วงค์สุตา Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages Tianjin Normal University
23
อาจารย์พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
24
อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา รป.ม. (การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
25
อาจารย์วรญา จตุพัฒน์รังสี รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26
อาจารย์นิศาชล พรมดี น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27
อาจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
28
อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
29
อาจารย์มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว น.ม. (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
30
อาจารย์เกียรติสุดา โสดามรรค น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
31
อาจารย์ฐาปนี ชุมพลวงศ์ LL.M. (Comparative and International Law) Southern Methodist University
32
อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
33
อาจารย์อมาพร ปวงรังษี พช.ม. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
34
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์ ศษ.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
35
อาจารย์วารินทร์ วงษ์วรรณ วท.ม. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36
อาจารย์รพีพรรณ จักร์สาน ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37
อาจารย์ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
38
อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
39
อาจารย์ ดร.อรทัย สุขจ๊ะ ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
40
อาจารย์ทัตพิชา สกุลสืบ ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
41
อาจารย์สิริญญา สุขสวัสดิ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
42
อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ปร.ด. (บริหารศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
43
อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ Ph.D. (Curriculum and Methodology taught in Chinese) Shandong University
44
อาจารย์ ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน D.Litt. (Literature in linguistics and applied linguistics) Wuhan University
45
อาจารย์กิตติญา ตุ้ยคำ M.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language) Yunnan Normal University
46
อาจารย์ธีวรา จันทรสุรีย์ MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) Jinan University, China
47
อาจารย์อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล M.A (Linguistics and Applied Linguistics) Central China Normal University
48
อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ Ph.D. (รัฐศาสตร์) Institut national des langues et civilization orientals
49
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
<- กลับหน้าแรก
 


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง