ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์
1
อาจารย์ปราการ ใจดี ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
อาจารย์ทยากร สุวรรณภูมิ ศศ.ม. (ดุริยศิลป์) วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
3
อาจารย์อดิศร สวยฉลาด ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
อาจารย์อิศรากร พัลวัลย์ ศศ.ม. (ดุริยศิลป์) วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
5
อาจารย์ชลาพันธ์ อุปกิจ นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
อาจารย์วราภรณ์ ภูมลี ศ.ม. (ประยุกต์ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
อาจารย์นันทิยา สมสรวย ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
อาจารย์เจษฎา ทองสุข ศ.ม. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
อาจารย์ธงชัย ปันสุข ศศ.ม. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
อาจารย์พลับ บุญสวน M.A (Visual Arts) The Australian National University
11
อาจารย์วิธธวัช ปินทะสาย กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
12
อาจารย์เกวลิน จันทะเดช ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
อาจารย์จิตรลดา มูลมา ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
อาจารย์พชรวลี กนิษฐเสน ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
16
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17
อาจารย์วรญา รอดวินิจ ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
18
อาจารย์เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยพายัพ
19
อาจารย์ Mr. Peter James Stopps B.A. (Management Psychology) University of maryland
20
อาจารย์ Mr. Oliver Leonard Dilley B.A. (Psychology with Philosophy) University College Northampton
21
อาจารย์ Mr. Richard Lawrence Mann B.A. (European Studies) University of Bradford
22
อาจารย์อัจฉรา กวงไหม ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
23
อาจารย์ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย ศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24
อาจารย์นิรมล ทะจะกัน ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
25
อาจารย์ Mr. James Edward Michael Fairhead European Business Studies and French University of Humberside
26
อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว ศศ.ม. (การสอนภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
27
อาจารย์พร้อมบุญ ศรีหิรัญ M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) Yunnan Normal University
28
อาจารย์เอกวิทย์ เมธาชยานันท์ M.Ed. (Teaching Chinese To Speakers of Other Languages) Chongqing University
29
อาจารย์เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท M.Litt. (Chinese Literature) Shanghai Jiao Tong University
30
อาจารย์Sun Fan Master of Social Work
31
อาจารย์นิชธาวัลย์ ฟูคำ M.A. (Chaina Studies) Zhejiang University
32
อาจารย์ ดร.วิศท์ เศรษฐกร รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
33
อาจารย์นิศาชล พรมดี น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
34
อาจารย์พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
35
อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา รป.ม. (การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
36
อาจารย์วรญา จตุพัฒน์รังสี รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37
อาจารย์จาตุรนต์ วรรณนวล M.A. (Master of Laws) University of Essex
38
อาจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
39
อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
40
อาจารย์อาระดา พุ่มไพศาลชัย น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
41
อาจารย์มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว น.ม. (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
42
อาจารย์เกียรติสุดา โสดามรรค น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
43
อาจารย์ฐาปนี ชุมพลวงศ์ LL.M. (Comparative and International Law) Southern Methodist University
44
อาจารย์ปวีณา งามประภาสม พช.ม. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
45
อาจารย์ขัตติยา ขัติยวรา ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
46
อาจารย์กิ่งแก้ว ทิศตึง ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
47
อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
48
อาจารย์ธนุพงษ์ ลมอ่อน ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
49
อาจารย์อมาพร ปวงรังษี พช.ม. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
50
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์ ศษ.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
51
อาจารย์วารินทร์ วงษ์วรรณ วท.ม. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
52
อาจารย์ชนม์ธนัช สุวรรณ M.A. (Geography GIS Program) California State University
53
อาจารย์รพีพรรณ จักร์สาน ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
54
อาจารย์ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
55
อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
56
อาจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
57
อาจารย์อรทัย สุขจ๊ะ ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
58
อาจารย์วิไลวรรณ เข้มขัน ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
59
อาจารย์ทัตพิชา สกุลสืบ ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
60
อาจารย์นิตยา มูลปินใจ ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
61
อาจารย์ชัยเนตร ชนกคุณ ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
62
อาจารย์สิริญญา สุขสวัสดิ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
63
อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ Ph.D. (รัฐศาสตร์) Institut national des langues et civilization orientals
64
อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง ปร.ด. (บริหารศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
65
อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ ปร.ด. (บริหารศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
66
อาจารย์ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา ค.ม. (การบริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏลำปาง
67
อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ Ph.D. (การสอนภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยปารีส
68
อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ Ph.D. (Curriculum and Methodology taught in Chinese) Shandong University
69
อาจารย์เหนือขวัญ บัวเผื่อน M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) Yunnan Normal University
70
อาจารย์กิตติญา ตุ้ยคำ M.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language) Yunnan Normal University
71
อาจารย์ณาบุญา ต๊ะผัด MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) Xiamen University, China
72
อาจารย์ธีวรา จันทรสุรีย์ MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) Jinan University, China
73
อาจารย์ ดร.มัลลิกา ดวงภักดี Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics) Central China Normal University
74
อาจารย์ภานุวัฒน์ ชัยชนะ ศศ.ม. (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
75
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
76
อาจารย์อัญธิชา รุ่งแสง ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
77
อาจารย์อัมฤตา สารธิวงค์ ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
78
อาจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
79
อาจารย์ ดร.ธนพร หมูคำ ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
<- กลับหน้าแรก
 


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง