ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ลาศึกษา
1
อาจารย์ทยากร สุวรรณภูมิ เริ่ม  20 มิถุนายน 2556 ปฏิบัติงาน  4 ปี 11 เดือน 25 วัน นับได้  1  คน
2
อาจารย์เกวลิน จันทะเดช เริ่ม  1 มิถุนายน 2547 ปฏิบัติงาน  13 ปี 11 เดือน 25 วัน นับได้  1  คน
3
อาจารย์มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว เริ่ม  16 พฤษภาคม 2556 ปฏิบัติงาน  5 ปี 0 เดือน 25 วัน นับได้  1  คน
4
อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ เริ่ม  1 มิถุนายน 2554 ปฏิบัติงาน  6 ปี 11 เดือน 25 วัน นับได้  1  คน
5
อาจารย์ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ เริ่ม  1 มิถุนายน 2551 ปฏิบัติงาน  9 ปี 11 เดือน 25 วัน นับได้  1  คน
6
อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน เริ่ม  2 มกราคม 2551 ปฏิบัติงาน  10 ปี 4 เดือน 25 วัน นับได้  1  คน
7
อาจารย์ทัตพิชา สกุลสืบ เริ่ม  2 มิถุนายน 2551 ปฏิบัติงาน  9 ปี 11 เดือน 25 วัน นับได้  1  คน
8
อาจารย์เหนือขวัญ บัวเผื่อน เริ่ม  19 มิถุนายน 2555 ปฏิบัติงาน  5 ปี 11 เดือน 25 วัน นับได้  1  คน
   
<- กลับหน้าแรก
  รวม  8  คน


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง