ระบบบริหารงานบุคคล : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


อาจารย์ปฏิบัติงานจริง

ที่
ชื่อ - สกุล
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ
หมายเหตุ
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
1
อาจารย์ Mr. Richard Lawrence Mann 1 ตุลาคม 2554
นับได้  1
2
อาจารย์Daniel Warren Riddle 2 กรกฎาคม 2561
นับได้  1
3
อาจารย์ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ 1 มิถุนายน 2551
นับได้  1
4
อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน 2 มกราคม 2551
นับได้  1
5
อาจารย์ทัตพิชา สกุลสืบ 2 มิถุนายน 2551
นับได้  1
6
อาจารย์ปราการ ใจดี 1 กันยายน 2553
นับได้  1
7
อาจารย์ทยากร สุวรรณภูมิ 20 มิถุนายน 2556
นับได้  1
8
อาจารย์อดิศร สวยฉลาด 1 สิงหาคม 2559
นับได้  1
9
อาจารย์ชลาพันธ์ อุปกิจ 1 ธันวาคม 2553
นับได้  1
10
อาจารย์จิตรลดา มูลมา 1 มิถุนายน 2550
นับได้  1
11
อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม 9 มิถุนายน 2549
นับได้  1
12
อาจารย์พชรวลี กนิษฐเสน 2 มิถุนายน 2546
นับได้  1
13
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ 2 พฤศจิกายน 2552
นับได้  1
14
อาจารย์อัจฉรา กวงไหม 2 พฤษภาคม 2556
นับได้  1
15
อาจารย์ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย 2 พฤษภาคม 2556
นับได้  1
16
อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว 14 มิถุนายน 2547
นับได้  1
17
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา 1 กรกฎาคม 2548
นับได้  1
18
อาจารย์นิศาชล พรมดี 1 ธันวาคม 2554
นับได้  1
19
อาจารย์พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน 1 มิถุนายน 2554
นับได้  1
20
อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา 1 มิถุนายน 2554
นับได้  1
21
อาจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง 16 พฤษภาคม 2551
นับได้  1
22
อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน 1 มิถุนายน 2554
นับได้  1
23
อาจารย์มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว 16 พฤษภาคม 2556
นับได้  1
24
อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ 1 มิถุนายน 2554
นับได้  1
25
อาจารย์วรญา จตุพัฒน์รังสี 1 พฤศจิกายน 2556
นับได้  1
26
อาจารย์นิรมล ทะจะกัน 8 กันยายน 2557
นับได้  1
27
อาจารย์กิตติญา ตุ้ยคำ 8 กันยายน 2557
นับได้  1
28
อาจารย์เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท 2 กุมภาพันธ์ 2558
นับได้  1
29
อาจารย์วารินทร์ วงษ์วรรณ 2 กุมภาพันธ์ 2558
นับได้  1
30
อาจารย์เกียรติสุดา โสดามรรค 2 กุมภาพันธ์ 2558
นับได้  1
31
อาจารย์ธีวรา จันทรสุรีย์ 22 กรกฎาคม 2558
นับได้  1
32
อาจารย์ฐาปนี ชุมพลวงศ์ 17 สิงหาคม 2558
นับได้  1
33
อาจารย์อมาพร ปวงรังษี 1 ตุลาคม 2558
นับได้  1
34
อาจารย์สิริญญา สุขสวัสดิ์ 1 ตุลาคม 2558
นับได้  1
35
อาจารย์รพีพรรณ จักร์สาน 1 สิงหาคม 2560
นับได้  1
36
อาจารย์นิชธาวัลย์ ฟูคำ 2 มีนาคม 2561
นับได้  1
37
อาจารย์อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล 2 มกราคม 2562
นับได้  1
38
อาจารย์พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ 2 มกราคม 2562
นับได้  1
39
อาจารย์Wang Huan 1 มิถุนายน 2564
นับได้  0.5
40
อาจารย์สุพรรณิการ์ วงค์สุตา 3 สิงหาคม 2563
นับได้  1
41
อาจารย์John Ilines Gary 1 ตุลาคม 2564
นับได้  0
42
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ 1 ธันวาคม 2554
นับได้  1
43
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา มูลปินใจ 7 มิถุนายน 2553
นับได้  1
44
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยเนตร ชนกคุณ 30 กรกฎาคม 2555
นับได้  1
45
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน 6 กรกฎาคม 2541
นับได้  1
46
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม 29 มิถุนายน 2536
นับได้  1
47
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูมลี 2 พฤษภาคม 2556
นับได้  1
48
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา สมสรวย 9 มิถุนายน 2549
นับได้  1
49
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ 1 พฤศจิกายน 2554
นับได้  1
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ ชัยชนะ 3 มิถุนายน 2544
นับได้  1
51
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง 1 มิถุนายน 2553
นับได้  1
52
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมฤตา สารธิวงค์ 1 มิถุนายน 2554
นับได้  1
53
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์ 2 พฤษภาคม 2556
นับได้  1
54
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตุรนต์ วรรณนวล 24 ตุลาคม 2541
นับได้  1
55
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาระดา พุ่มไพศาลชัย 1 มิถุนายน 2555
นับได้  1
56
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา งามประภาสม 16 มิถุนายน 2551
นับได้  1
57
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขัตติยา ขัติยวรา 1 พฤศจิกายน 2551
นับได้  1
58
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว ทิศตึง 6 มิถุนายน 2554
นับได้  1
59
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนุพงษ์ ลมอ่อน 1 ตุลาคม 2555
นับได้  1
60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สงวนกลาง 1 กรกฎาคม 2548
นับได้  1
61
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชิด ทวีกุล 1 มิถุนายน 2548
นับได้  1
62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองสุข 25 พฤศจิกายน 2556
นับได้  1
63
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส 17 สิงหาคม 2558
นับได้  1
64
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนม์ธนัช สุวรรณ 1 ตุลาคม 2558
นับได้  1
65
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย ปันสุข 1 สิงหาคม 2559
นับได้  1
66
รองศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง 15 ตุลาคม 2537
นับได้  1
67
รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน 9 มิถุนายน 2549
นับได้  1
68
รองศาสตราจารย์พฤกษา เครือแสง 25 พฤศจิกายน 2556
นับได้  1
69
อาจารย์ ดร.อรทัย สุขจ๊ะ 20 มิถุนายน 2556
นับได้  1
70
อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ 17 พฤษภาคม 2549
นับได้  1
71
อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง 18 มิถุนายน 2542
นับได้  1
72
อาจารย์ ดร.เกวลิน จันทะเดช 1 มิถุนายน 2547
นับได้  1
73
อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ 1 กรกฎาคม 2546
นับได้  1
74
อาจารย์ ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน 19 มิถุนายน 2555
นับได้  1
75
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์ 15 กรกฎาคม 2548
นับได้  1
76
อาจารย์ ดร.สุกัญญา แซ่โก 4 กุมภาพันธ์ 2562
นับได้  1
77
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร หมูคำ 1 มิถุนายน 2548
นับได้  1
78
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ยาดี 2 พฤษภาคม 2556
นับได้  1
79
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข 1 พฤษภาคม 2552
นับได้  1
80
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ 19 กันยายน 2537
นับได้  1
81
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัย พานิช 1 พฤศจิกายน 2548
นับได้  1
82
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศท์ เศรษฐกร 1 มิถุนายน 2553
นับได้  1
83
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก 1 มิถุนายน 2550
นับได้  1
84
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น 1 มิถุนายน 2548
นับได้  1
85
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ใจมโน 8 มิถุนายน 2558
นับได้  1
86
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด 30 พฤศจิกายน 2560
นับได้  1
87
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์ ภักดี 1 กันยายน 2553
นับได้  1
88
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกร อิ่นคำ 19 มกราคม 2541
นับได้  1
89
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม 1 มิถุนายน 2541
นับได้  1
90
รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ 1 พฤศจิกายน 2554
นับได้  1
91
รองศาสตราจารย์ Dr.Truong Thi Hang 1 ตุลาคม 2557
นับได้  1
92
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน 8 มิถุนายน 2558
นับได้  1
93
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ 28 กันยายน 2558
นับได้  1
   
<- กลับหน้าแรก
        รวม  91.5  คน


ระบบบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง